KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

Türkiye Klinikleri ( ‘‘Türkiye Klinikleri’’, ‘‘Şirket’’ veya “Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak Şirketin www.turkiyeklinikleri.com adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Türkiye Klinikleri Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Türkiye Klinikleri Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni” çerçevesinde:

 

   1. Kişisel Verilerimin işlenmesi konusunda Türkiye Klinikleri tarafından, aşağıdaki hususlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açıkça ve tam olarak bilgilendirildim:

      (i) Türkiye Klinikleri tarafından, “Türkiye Klinikleri Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nın 6.2.1. maddesinde açıklamaları yapılmış olan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, lokasyon verisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, finansal bilgi, görsel/işitsel bilgi, özlük bilgisi, özel nitelikli kişisel veri, talep-şikayet yönetimi bilgisi kategorileri kapsamındaki Kişisel Verilerin işlendiği;

      (ii) Türkiye Klinikleri tarafından, Kişisel Verilerin, yürüttüğü faaliyetleri doğrultusunda, müşterilerinin basılı ve online yayıncılık hizmetlerinden yararlandırılması; müşterilere, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler yapılması; hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması; hizmetleri karşılığı fatura tanzimi, tahsilatların ve ödemelerin yapılması; dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması; kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda ve teknolojik konularda hizmet alınabilmesi; kimlik teyidi; soru ve şikâyetlere cevap verilmesi; veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri dğorultusunda gerekli bilgilerin temini; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi; bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması; müşteri memnuniyetinin ölçülmesi; şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi; hukuk işlerinin icrası/takibi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve Çalışanlar bakımından Politika’da Ek 1’de, Çalışan Adayları bakımından Politika’da Ek 2’de belirtilen amaçlarla işlendiği;

      (iii) Türkiye Klinikleri tarafından, Kişisel Verilerin, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla, Türkiye Klinikleri’nin İş Ortaklarına, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak; Şirket Hissedarlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye Klinikleri’nin şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak; Şirket Yetkililerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye Klinikleri’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak; Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak; ve Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişilerine, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak yurt içi ve yurt dışında aktarılabileceği;

      (iv) KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca; Türkiye Klinikleri’ne başvurarak kendimle ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içindeveya yurt dışında Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, KişiselVerilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu haklarıma ilişkin taleplerimi, kimliğimi tespit edici gerekli bilgilerle Şirket’in www.turkiyeklinikleri.com adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak, ortadogu.turkiyeklinikleri@hs01.kep.tr e-posta adresine veya Başvuru Formu’nun, ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Nasuh Akar mah. Türkocağı cad. No:30 Balgat 06520 Çankaya / Ankara adresine iletilerek veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğum.

 

   2. Yukarıda belirtilen bilgilendirme doğrultusunda özgür iradem ile Yukarıda 1(i)’de belirtilen kategoriler kapsamındaki, Özel Nitelikli Kişisel Verilerim de dahil, Kişisel Verilerimin, yukarıda 1 (ii)’de belirtilen amaçlarla ve KVK Kanunu hükümleri uyarınca;

      (i) Türkiye Klinikleri tarafından işlenmesine;

      (ii) Yukarıda 1(iii)’de belirtilen kişilere ve amaçlarla yurt içinde ve yurt dışına Türkiye Klinikleri tarafından aktarılmasına

   açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

   3. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum Kişisel Verilerimin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

   4. İşbu metinde büyük harfle başlayan terimler, burada farklı bir şekilde tanımlanmış olmadıkları taktirde, Şirketin www.turkiyeklinikleri.com adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Türkiye Klinikleri Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Türkiye Klinikleri Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni” ve KVK Kanunu’nda bu terimlere atfedilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

 

İşbu metni, Şirketin www.turkiyeklinikleri.com adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Türkiye Klinikleri Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ile “Türkiye Klinikleri Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, burada açık rızamı verdiğim konularda Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı, açık rızamı tamamen serbest ve özgür iradem ile verdiğimi kabul ediyorum.

 


10.05.2021

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com