Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Yataklı Sağlık Kurumlarındaki Yönetsel Sorunların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research for Determination of Administrative Problems in Inpatient Health Institution
Sedat BOSTANa, Sevil ASLANa
aSağlık Yönetimi Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2019;4(1):16-25
doi: 10.5336/healthsci.2018-62211
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Kamu ve özel hastanelerinde değişik kademelerdeki yöneticilerin görüşleriyle yataklı sağlık kurumlarında yaşanan yönetsel problemler saptanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada daha önce Yıldız'ın yüksek lisans tez çalışmasında kullandığı anket formundan uyarlanarak oluşturulan 42 soruluk beşli likert tipi anket kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2016 yılında İstanbul, Aksaray ve Kahramanmaraş'taki hastane yöneticilerinden yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma her ilde bir özel ve bir kamu olmak üzere ikişer hastanede üst, orta ve alt kademedeki 350 yöneticiye ulaşılarak uygulanmıştır. Toplanan verilerin geçerliğinin saptanmasında Barlett's testi, güvenirliliğin tespiti için ise Cronbach's alfa yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda, sorular altı faktör altında toplanmıştır. Bu sonuçlara göre yöneticiler yataklı sağlık kurumlarının yönetsel sorunlarını şöyle sıralamıştır; hastane yerleşim sorunları (3,13), insan kaynakları sorunları (2,82), genel idari sorunlar (2,79) ve iletişim sorunları (2,79)'dır. Faktörler demografik verilere göre değerlendirildiğinde yaş, cinsiyet ve mesleki açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç: Bu sonuçlara göre, 50 yaş üstü ve yaş aralığı 20-29 yıl olan yöneticilerin personel eksikliği, genel idari, teknolojik ve iletişim sorunlarıyla daha fazla karşılaştıkları görülürken, kadın yöneticilerin hastane yerleşim sorunlarıyla daha çok karşı karşıya kaldıkları saptanmıştır. Bunun yanında, idari yöneticilerin personel eksikliği ve insan kaynakları yönetimi sorunlarıyla daha fazla karşılaştıkları, idari ve hemşire yöneticilerin ise genel idari ve teknolojik sorunlarla daha fazla karşılaştıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda, idari sorunların çözümü için yöneticilerin yönetim eğitimine sahip olmalarının katkı yapacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane idaresi; yönetsel sorunlar; yönetim ve organizasyon
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study is determination of managerial problems encountered in inpatient health institutions with the views of the administrators which are work at various levels in public and private hospitals. Material and Methods: In this study, a 42-item likert-type questionnaire, which was formed by adapting from Yıldız's master's thesis study, was used. The data of the study were collected from the hospital administrators in İstanbul, Aksaray and Kahramanmaraş in 2016 by face-to-face survey method. The study was carried out in 350 hospitals in upper, middle and lower levels in 1 private hospital and 1 public hospital in each province. The validity of collected data were tested by Bartlett's test and Cronbach's alpha method was used for reliability of data. Results: As a result of factor analysis, the questions were collected under six factors. According to these results, the administrators were listed the managerial problems of the inpatient health institutions as follows; hospital settlement problems (3.13), management problems of human resources (2.82), general administrative problems (2.79) and communication problems (2.79). When the factors evaluated according to the demographic data, it was detected that significant differences in terms of age, gender and occupation. Conclusion: These results showed that female managers are more encountered with the problem of hospital settlement than other problems, while managers over age 50 and aged 20-29 are encountered with management problems of personnel incompleteness, general administrative, technological and communication problems. Moreover, it was found that administrative and nurse managers are more encountered with general administrative and technological problems than other problems, while administrative managers are encountered with problems of personnel incompleteness and management human resources. As a general result, it is thought that the hospitals which were not appropriately planned for health services causes administrative problems.

Keywords: Hospital administration; administrative problems; organization and administration
REFERENCES:
 1. Healey BJ, Marches MC. Foundations of Health Care Management: Principle and Methods. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2012. p.246-69. [PubMed]
 2. Güçlü N. [Strategic management]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003;23(2):61-85.
 3. Genç N. [Management and organization for vocational schools]. Meslek Yüksekokulları İçin Yönetim ve Organizasyon. 2. Gözden Geçirilmiş Basım. Ankara: Seçkin; 2008. p.63.
 4. Ertürk M. [Basic principles of business science]. İşletme Biliminin Temel İlkeleri. 6. Gözden Geçirilmiş Basım. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2006. p.97-8.
 5. Hayran O, Sur H. [Hospital management]. Hastane Yöneticiliği. 1. Basım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1997. p.205.
 6. Koçel T. [Business administration]. İşletme Yöneticiliği. 15. Genişletilmiş Basım. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2014. p.123-9.
 7. Kavuncubaşı Ş, Yıldırım S. [Hospital and health care management]. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 4. Basım. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2015. p.97.
 8. Can H, Güney S. [General management]. Genel İşletme. 3. Gözden Geçirilmiş Basım. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2015. p.137.
 9. Tengilimoğlu D, Atilla EA, Bektaş M. [Business management]. İşletme Yönetimi. 2. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2009. p.83.
 10. Huse FE. The Modern Manager. 1st ed. West Publishing Company; 1980. p.8-12.
 11. Tengilimoğlu D, Akbolat M, Işık O. [Healthcare management]. Sağlık İşletmeleri Yönetimi. 7. Basım. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015. p.35-6.
 12. White RF. The hospital administrators emerging professional role. In: Arnold MF, Blankenship VL, Hess JM, eds. Administrating Health Systems: Issies and Perspectives. Chicago: Aldine Publishing Company; 1971. p.51-70. [PubMed]
 13. Fried BJ, Gaydos LM. World Health Systems: Challenges and Perspectives. 2nd ed. USA: Health Ad- ministration; 2012. p.37-8.
 14. Çınaroğlu S. [New approaches in management education and the need for professional manager in hospitals]. Yönetim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Hastanelerde Profesyonel Yönetici İhtiyacı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2012;15(1):79-110.
 15. Karadağ M, Akman N, Demir C. [Managerial and organizational problems in nursing service]. Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Örgütsel Sorunlar. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;16(1):16-26.
 16. George D, Mallery M. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update 1st ed. Boston: Pearson; 2010.
 17. Kerman U, Demirgil H, Altan Y, Büyüksavaş A. [A research on the managerial problems of the private hospitals: the case of Antalya and Isparta]. Özel Hastanelerin Yönetsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Antalya ve Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2011;16(1): 93-108.
 18. Söyük S, Boz C. [Management problems and solutions of chain hospitals: a qualitative research to the managers]. Zincir Hastanelerin Yönetimsel Sorunları ve Çözüm Yolları: Yöneticilere Yönelik Nitel Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(1):99-110.

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com