Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Adli Raporlara Esas Radyoloji Görüntüleme Raporları Arasındaki Farkların Adli Tıbbi Önemi: Retrospektif Bir Çalışma
Forensic Significance of Differences Between Radiology Imaging Reports Based on Forensic Reports: A Retrospective Study
Koray YILMAZa , Ahsen KAYAa , Ekin Özgür AKTAŞa
aEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2024;21(1):1-9
doi: 10.5336/forensic.2023-99217
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Adli rapor düzenlerken, şüpheli radyolojik bulgular saptanması ve/veya bulguların yanlış ya da eksik yorumlanması nedeniyle radyoloji uzmanları tarafından tekrar değerlendirme istenmektedir. Bu çalışmada; aynı adli olgunun radyoloji raporları arasında farklılıklar ya da uyumsuzluklar olup olmadığı konusuna ve adli olguların raporlarının düzenlenmesi sırasında radyoloji raporlarının önemine dikkat çekilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2016-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalına adli rapor düzenlenmesi için başvuran olgularda, çelişkiye neden olan radyolojik tetkik türü, radyolojik tetkik değerlendirmesini yapan hekimin unvanı, radyolojik olarak incelenen anatomik bölge, radyoloji raporları arasındaki uyumsuzluğun ya da farklılığın ne olduğu ve bu uyumsuzluk ya da farklılığın adli rapor sonucuna olan etkisi değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yüz beş olguda radyoloji raporları arasında tutarsızlık saptandı. Saptanan uyumsuzluğun türü; olguların 64 tanesinde (%61,0) yanlış negatif iken, 41 tanesinde (%39,0) yanlış pozitifti. Tespit edilen tutarsızlığın adli raporda en sık kemik kırık skorlamasını (n=62; %59,0) değiştirdiği belirlendi. Ön rapor ve kesin rapor arasındaki tutarsızlık, radyolojik tetkik incelemesini yapan hekimin unvanına göre değerlendirildiğinde ise; adli rapor sonuçlarına etkisinin anlamlı olarak değiştiği tespit edildi (p=0,006). Sonuç: Adli rapor düzenlenirken radyoloji konsültasyonu ve tetkiklerinin adli rapor sonuçlarına etkisi oldukça fazladır. Eksik ya da yanlış yapılacak olan değerlendirmenin adli yargılama sürecini de olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adli rapor; radyoloji; konsültasyon; ön rapor; bilgisayarlı tomografi
ABSTRACT
Objective: When preparing a forensic report, re-evaluation is requested by radiologists due to the detection of suspicious radiological findings or incorrect-incomplete interpretation of the findings. In this study; it was aimed to draw attention to whether there are differences or inconsistencies between radiology reports of the same forensic case and the importance of radiology reports in arranging reports of forensic cases. Material and Methods: In the cases for which a forensic report was requested from the Ege University Faculty of Medicine Forensic Medicine Department between January 1, 2016-December 31, 2020, the type of radiological examination that caused the discrepancy, the title of the physician who made the evaluation, the region examined radiologically, what the inconsistency was between the radiology reports and the effect of this inconsistency on the result of the forensic report were evaluated. Results: Inconsistency was detected between radiology reports in 105 cases. The type of incompatibility detected; while it was false negative in 64 (61.0%) of the cases, it was false positive in 41 (39.0%). It was determined that the detected inconsistency most frequently changed the bone fracture scoring in the forensic report (n=62; 59.0%). When the inconsistency between the preliminary report and the final report is evaluated according to the title of the examining physician; it was determined that its effect on the results of the forensic report changed significantly (p=0.006). Conclusion: Radiology consultation and examinations have a significant impact on the results of forensic reports. It shouldn't be forgotten that incomplete or incorrect evaluation will negatively affect the judicial process.

Keywords: Forensic report; radiology; consultation; preliminary report; computed tomography
REFERENCES:
 1. Güler H, Kaya A. Travma olgularında adli rapor düzenleme. Yavuz MS, editör. Adli Raporlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.5-13. [Link] 
 2. Canverenler S, Ünüvar Göçeoğlu Ü, Balcı Y. Adli tıp polikliniğine başvuran olgularda kemik kırıklarının değerlendirilmesi: tanımlayıcı araştırma [Evaluation of bone fractures in patients admitted to the forensic medicine outpatient clinic: descriptive research]. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2022;19(1):20-9. [Crossref] 
 3. Türk Ceza Kanunu, Kanun No: 5237. Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.10.2004/25611. Erişim tarihi: 24.07.2023 [Link] 
 4. Balcı Y, Çolak B, Gürpınar K, Anolay NA. Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi. İstanbul: Adli Tıp Uzmanları Derneği-Adli Tıp Kurumu Başkanlığı-Adli Tıp Derneği; 2019. [Link] 
 5. Tuğcu H, Toygar M, Can İÖ, Safalı M. Hekimin adli ve tıbbi rapor hazırlama sorumluluğu [The responsibility of physician to prepare a forensic and medical report]. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006;5(6):466-75. [Link] 
 6. Çolak B, Demirbaş İ, Albayrak Ü. Geçici adli raporların önemi: olgu sunumu [The importance of temporary forencis reports: case report]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2005;14(7):161-64. [Link] 
 7. Seydaoğulları Baltacı A, Yılmaz AÖ, Çakmak V, Kurtuluş Dereli A, Acar K. Hiperostozis frontalis interna olgusu üzerinden radyolojik inceleme raporlarının ceza yargılaması üzerindeki etkisinin medikolegal açıdan değerlendirilmesi [Medicolegal evaluation of the effect of radiological examinationreports on criminal judgment through a case of hyperostosisfrontalis interna]. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2022;19(2):144-8. [Crossref] 
 8. Berlin L. Radiologic errors and malpractice: a blurry distinction. American Journal of Roentgenology. 2007;189(3):517-22. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Şener MT, Kök AN. Adli tıp pratiğinde konsültasyon [Consultation in forensic medicine practice]. Adli Tıp Bülteni. 2011;16(3):77-80. [Crossref] 
 10. Kavaklı U. Travmalı olgularda radyolojik tanının medikolegal değeri [Uzmanlık tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2012. Erişim tarihi: 24.07.2023 [Link] 
 11. Türk Radyoloji Derneği. Radyoloji Pratiğinde Yanılgı Nedenleri ve Bunlardan Kaçınma Yolları. Erişim tarihi: 24.07.2023 [Link] 
 12. Ordoñez CA, Parra MW, Holguín A, García C, Guzmán-Rodríguez M, Padilla N, et al. Whole-body computed tomography is safe, effective and efficient in the severely injured hemodynamically unstable trauma patient. Colomb Med (Cali). 2020;51(4):e4054362. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Çorbacıoğlu ŞK, Aksel G. Whole body computed tomography in multi trauma patients: Review of the current literature. Turk J Emerg Med. 2018;18(4):142-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Iacobellis F, Abu-Omar A, Crivelli P, Galluzzo M, Danzi R, Trinci M, et al. Current standards for and clinical impact of emergency radiology in major trauma. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(1):539. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Emet M, Saritas A, Acemoglu H, Aslan S, Cakir Z. Predictors of missed injuries in hospitalized trauma patients in the emergency department. Eur J Trauma Emerg Surg. 2010;36(6):559-66. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Selçuk H. Acil serviste tüm vücut bilgisayarlı tomografi çekilen çoklu travma hastalarında atlanan radyolojik patolojilerin değerlendirilmesi [Uzmanlık tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2020. Erişim tarihi: 24.07.2023 [Link] 
 17. Yang F, Bai XJ, Li ZF. Analysis of misdiagnosis in patients with multiple trauma. Chin J Traumatol. 2011;14(1):20-4. [PubMed] 
 18. Buduhan G, McRitchie DI. Missed injuries in patients with multiple trauma. J Trauma. 2000;49(4):600-5. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Kalemoglu M, Demirbas S, Akin ML, Yildirim I, Kurt Y, Uluutku H, et al. Missed injuries in military patients with major trauma: original study. Mil Med. 2006;171(7):598-602. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Houshian S, Larsen MS, Holm C. Missed injuries in a level I trauma center. J Trauma. 2002;52(4):715-9. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Ruchman RB, Jaeger J, Wiggins EF 3rd, Seinfeld S, Thakral V, Bolla S, et al. Preliminary radiology resident interpretations versus final attending radiologist interpretations and the impact on patient care in a community hospital. AJR Am J Roentgenol. 2007;189(3):523-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Carney E, Kempf J, DeCarvalho V, Yudd A, Nosher J. Preliminary interpretations of after-hours CT and sonography by radiology residents versus final interpretations by body imaging radiologists at a level 1 trauma center. AJR Am J Roentgenol. 2003;181(2):367-73. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Aşırdizer M, Arslan M, Demir U, Karabağ İS, Oymak İ. Medico-legal conclusions caused by misevaluation of the schmorl's node, which is rarely seen in children (case report). Adli Tıp Bülteni. 2021;26(1):68-71. [Crossref] 
 24. Aytekin H, İş M, Döşoğlu M, Gezen F. Kranial bilgisayarlı tomografi incelemesinde izlenemeyen ve direkt grafide saptanan kranial fraktür olgusu [Cranial fracture that was diagnosed with direct graphy but not detected in cranial computerized tomography]. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 2007;38:159-60. [Link] 
 25. Taweel NR, Raikin SM, Karanjia HN, Ahmad J. The proximal fibula should be examined in all patients with ankle injury: a case series of missed maisonneuve fractures. J Emerg Med. 2013;44(2):e251-5. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Çelenk N. Travma hastalarında batın bilgisayarlı tomografi yorumlanmasında acil tıp uzmanlık öğrencilerinin radyoloji raporu ile uyumluluğunun değerlendirilmesi [Uzmanlık tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi; 2014. Erişim tarihi: 24.07.2023 [Link] 
 27. Kang MJ, Sim MS, Shin TG, Jo IJ, Song HG, Song KJ, et al. Evaluating the accuracy of emergency medicine resident interpretations of abdominal CTs in patients with non-traumatic abdominal pain. J Korean Med Sci. 2012;27(10):1255-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Tieng N, Grinberg D, Li SF. Discrepancies in interpretation of ED body computed tomographic scans by radiology residents. Am J Emerg Med. 2007;25(1):45-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Chung JH, Strigel RM, Chew AR, Albrecht E, Gunn ML. Overnight resident interpretation of torso CT at a level 1 trauma center an analysis and review of the literature. Acad Radiol. 2009;16(9):1155-60. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Wysoki MG, Nassar CJ, Koenigsberg RA, Novelline RA, Faro SH, Faerber EN. Head trauma: CT scan interpretation by radiology residents versus staff radiologists. Radiology. 1998;208(1):125-8. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Wechsler RJ, Spettell CM, Kurtz AB, Lev-Toaff AS, Halpern EJ, Nazarian LN, et al. Effects of training and experience in interpretation of emergency body CT scans. Radiology. 1996;199(3):717-20. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Bechtold RE, Chen MY, Ott DJ, Zagoria RJ, Scharling ES, Wolfman NT, et al. Interpretation of abdominal CT: analysis of errors and their causes. J Comput Assist Tomogr. 1997;21(5):681-5. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Walls J, Hunter N, Brasher PM, Ho SG. The DePICTORS Study: discrepancies in preliminary interpretation of CT scans between on-call residents and staff. Emerg Radiol. 2009;16(4):303-8. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Velmahos GC, Fili C, Vassiliu P, Nicolaou N, Radin R, Wilcox A. Around-the-clock attending radiology coverage is essential to avoid mistakes in the care of trauma patients. Am Surg. 2001;67(12):1175-7. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com