Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Alt Ekstremite Amputasyonu Olan Bireylerin Vücut İmajı: Kesitsel Çalışma
Body Image in Individuals with Lower Limb Amputation: Cross-sectional Study
Ramazan İlter ÖZTÜRKa, Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRKb
aNevşehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Nevşehir, TÜRKİYE
bNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği ABD, Nevşehir TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2021;41(3):205-13
doi: 10.5336/medsci.2021-84426
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin vücut imajlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak Eylül-Aralık 2020 tarihleri arasında, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerle yapılmıştır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyerek, seçim kriterlerine uyan 108 birey örneklemi oluşturmuştur. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve Ampute Vücut İmajı Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Çalışmada p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmanın uygulanabilmesi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden etik kurul izni ve çalışma kapsamındaki bireylerden onam alınmıştır. Bulgular: Bireylerin yaş ortalamaları 45,58±17,16 ve %54,6'sı kadındır. Bireylerin %66,6'sının evli olduğu, %52,8'inin çalışmadığı ve %61,1'inin kronik hastalığa sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, bireylerin ampüte vücut imajı toplam puan ortalamasının 63,93±11,06 olduğu saptanmıştır. Kadın olan, bekâr olan, bir işte çalışmayan ve travma nedeniyle alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin vücut imajının daha kötü olduğu bulunmuştur (p=0,004, p=0,015, p=0,006, p=0,037). Amputasyondan bu yana geçen yıl ve protez kullanım yıl süresi arttıkça vücut imajı puanlarının orta düzeyde azaldığı dolayısıyla vücut imajının düzeldiği belirlenmiştir (r:-0,506 p=0,001, -0,457 p=0,001). Ayrıca çalışma durumunun, amputasyon etiyolojisinin ve protez kullanım süresinin (sırasıyla ß=0,278, ß=0,228, ß=-0,515) ampüte vücut imajı puanı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir (sırasıyla p=0,004, p=0,021, p=0,000). Ampüte vücut imajı üzerindeki değişimin %38,2'si bazı değişkenlerle açıklanmaktadır. Sonuç: Çalışmada, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin, kötü vücut imajına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca çalışma durumunun, amputasyon etiyolojisinin ve protez kullanım süresinin ampüte vücut imajı puanı üzerinde bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda, alt ekstremite amputasyonu olan bireylerin rehabilitasyon sürecinde vücut imajının kapsamlı değerlendirilerek psikososyal destek verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite; amputasyon; vücut imajı
ABSTRACT
Objective: The present study was conducted to determine the body image of individuals with lower limb amputation. Material and Methods: The study, conducted between September and December 2020, followed a cross-sectional design and included 108 individuals with lower limb amputation; although sampling was not performed, individuals with lower limb amputation who complied with the selection criteria constituted the sample. The data were collected with the introductory information form and the amputee body image scale. Statistical evaluation of the data was done on the computer. The p<0.05 value was considered statistically significant in the study. Ethics committee permission from Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and consent from the individuals within the scope of the study were obtained for the application of the study. Results: 54.6% of the individuals are female. The average age of all individuals was 45.58±17.16 years. Further, 66.6% of the individuals were married and 52.8% did not work and 61.1% had chronic diseases. The total mean score of the individuals with lower limb amputation' Amputee Body Scale 63.93±11.06. Body image was worse in individuals who were female, single, unemployed, and had lower extremity amputation due to trauma (p=0.004, p=0.015, p=0.006, p=0.037). It was determined that as the years passed since the amputation and the duration of prosthesis use increased, body image scores decreased moderately, so body image improved (r:-0.506 p=0.001, -0.457 p=0.001). In addition, employment status, amputation etiology, and prosthesis usage time (respectively ß=0.278, ß=0.228, ß=-0.515) seem to have a statistically significant effect on the amputee body image score (p=0.004, p=0.021, p=0.000, respectively). 38.2% of the change in amputee body image is explained by some variables. Conclusion: In the study, it was found that individuals with lower extremity amputation have a bad body image. In addition, it was found that employment status, amputation etiology and prosthesis usage time had an effect on the amputee body image score. It is recommended to provide psychosocial support by comprehensively evaluating the body image of individuals with lower extremity amputation during the rehabilitation process.

Keywords: Lower limb; amputation; body image
REFERENCES:
 1. Şükür E, Uyar AÇ, Özdemir U, Gökçen HB, Çiçekli O, Topçu HN. The evaluation of the relation among age, amputation levels and the revisions [Yaş grupları ile amputasyonların etiyoloji, seviye ve revizyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi]. Medeniyet Medical Journal. 2018;33(1):10-6. [Crossref] 
 2. Knežević A, Salamon T, Milankov M, Ninković S, Jeremić-Knežević M, Toma?ević-Todorović S. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. Medicinski Pregled. 2015;68(3-4):103-8. [Crossref] [PubMed] 
 3. Sümer A, Onur E, Altınlı E, Çelik A, Çağlayan K, Köksal N. Alt ekstremite amputasyonlarında klinik deneyimlerimiz [Our clinical experience in lower extremity amputations]. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi. 2008;15(3):187-90. [Link] 
 4. Yavuz M. Kas iskelet sistemi hastalıkları. Karadakovan A, Eti Aslan F, eds. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 1. Baskı. Adana: Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti.; 2010. p.1351-6.
 5. Oğuz H, Çakırbay H, Yanık B. Ampute rehabilitasyonu. Tıbbi Rehabilitasyon. 3. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2015. p.719-38. [Link] 
 6. Canale ST, Beaty JH. Campbell's Operative Orthopaedics. 11. Baskı. Başbozkurt M, Yıldız C, çeviri editörleri. İstanbul: Güneş Tıp Kitapevleri; 2014. p.561-639. [Link] 
 7. Şirzai H, Köseoğlu BF, Kılınç G, Özel S. Amputasyon sonrası işe başlama [Return to work after amputation]. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2016;1(62):22-7. [Link] 
 8. Warmuz A, Szeliga D, Krzemień G, Stemplewska B, Witanowska J. Rehabilitacja pacjentów po amputacji kończyny dolnej jako podstawowy element przystosowania do normalnego zycia [Rehabilitation of patients after lower limb amputation as a basic element of adaptation to normal life]. Wiad Lek. 2004;57 Suppl 1:331-4. Polish. [PubMed] 
 9. Virani A, Werunga J, Ewashen C, Green T. Caring for patients with limb amputation. Nurs Stand. 2015;30(6):51-60. [Crossref] [PubMed] 
 10. Senra H, Oliveira RA, Leal I, Vieira C. Beyond the body image: a qualitative study on how adults experience lower limb amputation. Clin Rehabil. 2012;26(2):180-91. [Crossref] [PubMed] 
 11. Şimsek N, Öztürk GK, Nahya ZN. The mental health of individuals with post-traumatic lower limb amputation: A qualitative study. J Patient Exp. 2020;7(6):1665-70. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 12. Holzer LA, Sevelda F, Fraberger G, Bluder O, Kickinger W, Holzer G. Body image and self-esteem in lower-limb amputees. PLoS One. 2014;9(3):e92943. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 13. Carpetino-Moyet LJ. Handbook of Nursing Diagnosis. Erdemir F, çeviri editörü. 3. Baskı. Nobel Tıp Kitapevleri. 2005.
 14. Bayramlar K, Bumin G, Yakut Y, Sener G. Validity of Turkish version of the Amputee Body Image Scale (ABIS). Turkish Journal of Physiotherapy Rehabilitation. 2007;18(2):79-83. [Link] 
 15. Horgan O, MacLachlan M. Psychosocial adjustment to lower-limb amputation: a review. Disabil Rehabil. 2004;26(14-15):837-50. [Crossref] [PubMed] 
 16. Demirdel S, Bayramlar K. Amputasyondan sonra normal yaşama yeniden katilim sürecinin yaşam kalitesi ve fonksiyonel düzey ile ilişkisinin incelenmesi [Investigation of the relationship of reintegration process to normal living after amputation with quality of life and functional level]. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 2014;25(3):1-7. [Crossref] 
 17. López Sánchez GF, Suárez AD, Smith L. Analysis of body image and obesity by Stunkard's silhouettes in 3- to 18-year-old Spanish children and adolescents. Anales de Psicología. 2018;34(1):167-72. [Link] 
 18. Mayer A, Kudar K, Bretz K, Tihanyi J. Body schema and body awareness of amputees. Prosthet Orthot Int. 2008;32(3):363-82. [Crossref] [PubMed] 
 19. Aran OT, Üçgül MŞ, Ekici G. Alt ekstremite ampütelerinde vücut imajı algısı ve yaşam memnuniyeti ilişkisi [The Relationship between Body Image Perception and Life Satisfaction in Individuals with Lower Extremity Amputation]. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2018;6(2):89-94. [Link] 
 20. Crerand CE, Magee L. Amputations and prosthetic devices. In: Cash TF, ed. Encyclopedia of Body Image and Human Appearance. 1st ed. London, England: Elsevier; 2012. p.1-7. [Crossref] 
 21. Demirdel S, Ülger Ö. Body image disturbance, psychosocial adjustment and quality of life in adolescents with amputation. Disabil Health J. 2021:101068. [Crossref] [PubMed] 
 22. Gökşenoğlu G, Yıldırım MA. Alt ekstremite protezi kullanan hastalarda amputasyon düzeyinin depresyon, beden imgesi algısı ve lökomotor kapasitesine etkisi [The effect of the level of amputation on depression, body image perception and locomotor capacity in patients using lower extremity prosthesis]. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences. 2019;22(2):9-53. [Link] 
 23. Gilg AC. The impact of amputation on body image [Yüksek lisans tezi]. Missisippi: University of Southern Mississippi; 2016;15-16. [Link] 
 24. Putri NMME, Yasmara D, Yen MF, Pan SC, Fang SY. Body image as a mediator between gender and quality of life among patients with diabetic foot ulcers in Indonesia. Journal of Transcultural Nursing. 2021;10436596219 92850. [Crossref] [PubMed] 
 25. Nurhikmah L, Gayatri D, Nuraini T. Body image related to quality of life diabetic ulcer patients. Enferm Clin. 2019;29 Suppl 2:373-8. English, Spanish. [Crossref] [PubMed] 
 26. Ward Khan Y, O'Keeffe F, Nolan M, Stow J, Davenport J. "Not a whole woman": an interpretative phenomenological analysis of the lived experience of women's body image and sexuality following amputation. Disabil Rehabil. 2021;43(2):251-61. [Crossref] [PubMed] 
 27. Purutçuoğlu E, Aksel C. Engelli kadınların beden imajı algısı ile yaşam doyumunun belirlenmesi [The Determination of Body Image And Life Satisfaction of Disabled Women]. Journal of International Social Research. 2017;10(50):428-38. [Crossref] 
 28. Geertzen JH, Van Es CG, Dijkstra PU. Sexuality and amputation: a systematic literature review. Disabil Rehabil. 2009;31(7):522-7. [Crossref] [PubMed] 
 29. Ide M, Watanabe T, Toyonaga T. Sexuality in persons with limb amputation. Prosthet Orthot Int. 2002;26(3):189-94. [Crossref] [PubMed] 
 30. Gallagher P, Horgan O, Franchignoni F, Giordano A, MacLachlan M. Body image in people with lower-limb amputation: a Rasch analysis of the Amputee Body Image Scale. Am J Phys Med Rehabil. 2007;86(3):205-15. [Crossref] [PubMed] 
 31. Murray CD, Fox J. Body image and prosthesis satisfaction in the lower limb amputee. Disabil Rehabil. 2002;24(17):925-31. [Crossref] [PubMed] 
 32. Peroni F, Cornaggia C, Cerri C, Perin C. Distortion of body image following lower limb amputation: implications for comprehensive reha bilitation. Current Advances in Neurology and Neurological Disorders, 2017;1:5-10. [Link] 
 33. Meurs M, Maathuis CGB, Lucas C, Hadders-Algra M, Van der Sluis CK. Prescription of the first prosthesis and later use in children with congenital unilateral upper limb deficiency: a systematic review. Prosthet Orthot Int. 2006;30(2):165-73. [Crossref] [PubMed] 
 34. Talbot LA, Brede E, Metter EJ. Psychological and physical health in military amputees during rehabilitation: secondary analysis of a randomized controlled trial. Mil Med. 2017;182(5): e1619-e1624. [Crossref] [PubMed] 
 35. Rybarczyk B, Behel J. Limb loss and body ima ge. In Psychoprosthetics. 2008;23-31. [Crossref] [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com