Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Analysis of the Lack of Providing the Patient with Satisfactory and Reliable Information About Imported Medicines in Terms of Safety and Ethical Problems: Qualitative Research
Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Hastaya Yeterli ve Güvenilir Bilgi Sağlanmamasının İlaç Güvenliği ve Etik Sorunlar Açısından Analizi: Nitel Araştırma
Banu BURUKa, Perihan Elif EKMEKCİa, Müberra Devrim GÜNERb
aDepartment of History of Medicine and Ethics, TOBB ETU University Medical School, Ankara, Türkiye
bDepartment of Pharmacology, TOBB ETU Medical School, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(1):9-16
doi: 10.5336/mdethic.2022-90511
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The Imported Medicine List was published for the first time on October 11, 2013 by the Ministry of Health of the Republic of Türkiye. The purpose of importing drugs from abroad is to supply the human medicinal products that are not licensed in our country and/or that are not available in the market for various reasons despite being licensed, on prescription for use in the diagnosis and treatment of diseases in emergencies. The aim of this qualitative research is to examine the information presented about these medicines on the imported medicine list and to evaluate the possible ethical problems that may be caused by insufficient information presentation. Material and Methods: The medicines on the 25/02/2022 Turkish Medicines and Medical Devices Agency imported medicine list were included in the analysis. First, between the dates 07-27 February 2022, it was determined whether these medicines had short product information and instructions for use on the Turkish Medicines and Medical Devices Agency website by searching for active substances. Then, all medicines were searched in the RxMediaPharma database by the active substance name, and those not found by this method were searched by the ATC code. Finally, the ethical implications of the issue were discussed and suggestions were presented. Results: The change in the number of active substances in the imported medicine list by years and the presence of generic and medicine-specific information in different Informed Consent Forms have been determined. The ambiguity of the criteria for keeping the unlicensed essential drugs used to meet the priority health needs of the population in the foreign-dependent list has been determined. Conclusion: The risks to patients' right to autonomy have been determined as the result of the lack of sufficient, adequate, and accurate information in the Informed Consent Forms carries risks for patients' rights to autonomy.

Keywords: Imported medicine; informed consent; ethical problem; right to health; autonomy
ÖZET
Amaç: Yurt Dışı İlaç Listesi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez 11 Ekim 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Yurt dışından ilaç ithalinde amaç, ülkemizde ruhsatı olmayan ve/veya ruhsatlı olmasına rağmen çeşitli nedenlerle piyasada bulunmayan beşerî tıbbi ürünlerin acil durumlarda, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere reçeteli olarak yurt dışından teminini sağlamaktır. Bu nitel araştırmanın amacı, yurt dışı ilaç listesindeki ilaçlarla ilgili sunulan bilgileri incelemek ve yetersiz bilgi sunumundan kaynaklanabilecek olası etik sorunları değerlendirmek ve öneriler sunulmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmaya, 25.02.2022 tarihinde yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yurt dışı ilaç listesindeki ilaçlar dâhil edilmiştir. İlk olarak, 07-27 Şubat tarihleri arasında bu ilaçların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinde etken madde taraması yapılarak kısa ürün bilgisi ve kullanım talimatı olup olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra RxMediaPharma veri tabanında tüm ilaçlar etken madde adına göre aranmış ve bu yöntemle bulunamayanlar ATC kodu ile taranmıştır. Son olarak, konunun etik sonuçlarıyla ilgili tartışma yürütülüp, öneriler sunulmuştur. Bulgular: Yurt dışı ilaç listesindeki etken madde sayısının yıllara göre değişimi ve Aydınlatılmış Onam Formları'nın bazılarında jenerik bazılarında da ilaca özgü bilgilerin bulunduğu belirlenmiştir. Nüfusun öncelikli sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ruhsatsız esansiyel ilaçların yurt dışı bağımlı yaratan listede tutulmasına ilişkin kriterlerin belirsizliği tespit edilmiştir. Sonuç: Aydınlatılmış Onam Formları'nda yeterli ve doğru bilgilerin bulunmaması sonucunda hastaların özerklik haklarına yönelik riskler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İthal ilaç; aydınlatılmış onam; etik sorun; sağlık hakkı; özerklik
REFERENCES:
 1. Resmî Gazete (24.02.2017, Sayı: 29989) sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kanun 2017. [Cited: April 10, 2022] Erişim linki: [Link] 
 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. © Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Yurt Dışı İlaç Kullanımı 2021a. [Cited: April 10, 2022] Erişim linki: [Link] 
 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. © Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Yurt Dışı İlaç Listesi-984 Sayılı Kanun Uygulamaları 2021b.[Cited: April 10, 2022] Erişim linki: [Link] 
 4. World Health Organization [Internet]. © 2021 WHO. Model list of essential medicines - 22nd list, 2021[Cited: April 15, 2022] Available from: [Link] 
 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. © Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. Turkish Pharmacovigilance Center. Turkish. [Cited: April 10, 2022] [Link] 
 6. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. © Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. SmPC IU list 2022.[Cited: April 10, 2022] [Link] 
 7. Türk Tabipleri Birliği [İnternet]. Aydınlatılmış Onam Bildirgesi 2020. [Cited: April 10, 2022] [Link] 
 8. American Medical Association (AMA) [Internet]. 1995 - 2022 American Medical Association. Informed Consent 2021. [Cited: September 20, 2022] Available from: [Link] 
 9. RxMediaPharma® [İnternet]. İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, 2022. [Cited: April 11, 2022] Erişim linki: [Link] 
 10. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. © Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. SmPC IU forms for Imported Drugs 2021d. [Cited: April 10, 2022] [Link] 
 11. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [İnternet]. © Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. 2021c. Informed Consent Forms for Imported Drugs. [Cited: April 10, 2022] [Link] 
 12. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Dairesi Başkanlığı [Internet]. © 2017 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Zoonotik vektörler 2022. [Cited: April 3, 2022]. Erişim linki: [Link] 
 13. Resmî Gazete (2.3.1927/984), 575 sayılı Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin satıldığı dükkanlara mahsus kanun 1927. [Cited: April 10, 2022]. Erişim linki: [Link] 
 14. World Health Organization [Internet]. © 2021 WHO. Promoting Rational Use of Medicines 2022. [Cited: April 15, 2022] Available from: [Link] 
 15. Declaration of Alma Ata. International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. [Cited: April 3, 2022] Available from: [Link] 
 16. Kar SS, Pradhan HS, Mohanta GP. Concept of essential medicines and rational use in public health. Indian J Community Med. 2010;35(1):10-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Cocanour CS. Informed consent-It's more than a signature on a piece of paper. Am J Surg. 2017;214(6):993-7. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Cruikshank DP. Informed consent, patient choice, and physician responsibility. Obstet Gynecol. 1999;94(1):142-3. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Beauchamp T, Childress J. The Meaning and Justification of Informed Consent. Principles of Biomedical Ethics. 5th ed. New York: Oxford University Press; 2001. p.77.
 20. U.S. Food and Drug Administration [Internet]. Human Drug Imports 2022. [Cited: April 10, 2022]. Available from: [Link] 
 21. U.S. Food and Drug Administration [Internet]. Importation of Drugs Originally Intended for Foreign Markets 2021. [Cited: April 10, 2022] Available from: [Link] 
 22. Medicare [Internet]. © 2022 KAISER FAMILY FOUNDATION. 10 FAQs on Prescription Drug Importation 2021. [Cited: April 10, 2022] Available from: [Link] 
 23. Türk Eczacıları Birliği [İnternet]. Yurt Dışından İlaç Temini 2021. [Cited: April 3, 2022]. Erişim linki: [Link] 
 24. Izgi G, Oztekin MA. Turkey: importing pharmaceuticals to the Turkish market 2016. [Cited: April 15, 2022]. Available from: [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com