Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar: Tanımlayıcı Bir Çalışma
Traditional Practices Used by Mothers in Infant Care: A Descriptive Study
Yağmur SEZER EFEa, Emine ERDEMa, Birgül TUNCAYb, Harun ÖZBEYa
aErciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Kayseri, TÜRKİYE
bGümüşhane Üniversitesi Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı, Gümüşhane, TÜRKİYE
J Tradit Complem Med. 2021;4(3):326-35
doi: 10.5336/jtracom.2021-83514
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, 0-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımında kullandıkları geleneksel uygulamaları belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma, Şubat-Ağustos 2019 tarihinde Gümüşhane Kelkit İlçesinde yaşayan ve 0-12 aylık bebeği olan 186 anne ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, Aile Tanıtıcı Özellikler Formu ve Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamaları Belirleme Formu ile toplanmıştır. Çalışma öncesi etik kurul ve kurum izni alınmış, çalışma esnasında annelerden yazılı onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans, medyan, minimum, maksimum) kullanılmıştır. Bulgular: Annelerin %85,5'inin bebeğe ilk olarak anne sütü verdikleri, %71,5'inin bebeklerini ilk 15 dk içinde besledikleri, %57,5'inin al basması için bebekleri ile yalnız kalmadıkları, %36,0'ının ise bebeğini kundakladıkları belirlenmiştir. Annelerin %61,8'inin pamukçuk geliştiğinde bebeğin ağzını karbonatlı su ile sildikleri, %57,5'inin pişik geliştiğinde pişik kremi kullandıkları, %57,1'inin ishalde bol su verdikleri, %36,4'ünün ateşte bebeğin kıyafetini çıkarttığı ve %39,3'ünün öksürükte bebeğin sırtına havlu koydukları saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, annelerin büyük çoğunluğunun bebeğe ilk olarak anne sütü verdikleri ve bebeklerini ilk 15 dk içinde besledikleri, bebeğin göbeğinin çabuk düşmesi için herhangi bir uygulama yapmadıkları, yarısından fazlasının pamukçuk geliştiğinde bebeğin ağzını karbonatlı su ile sildikleri, yarısından fazlasının ishalde bebeklerine bol su verdikleri, 1/3'ten fazlasının ateşte bebeğin kıyafetini çıkarttığı ve öksürükte bebeğin sırtına havlu koydukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bebek bakımı; geleneksel uygulama; hemşirelik
ABSTRACT
Objective: This study was conducted descriptively to determine the traditional practices used by mothers having infants aged 0-12 months in infant care. Material and Methods: This descriptive study was conducted with 186 mothers living in Gümüşhane Kelkit and having infants aged 0-12 months in February-August 2019. The data were collected using the Questionnaire Form and the Traditional Practices Regarding Infant Care Form. Ethics committee and institution permission was obtained before the study, and written consent was obtained from the mothers during the study. Descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, median, minimum, maximum) were used to evaluate the data. Results: Of the mothers; 85.5% gave breast milk to the infant first, 71.5% of them fed their infants in the first 15 minutes, 57.5% of them were not alone with their infants for fincubus, and 36.0% of them swaddled their infants. Of the mothers; 61.8% wiped the infant's mouth with carbonated water for moniliasis, 57.1% gave plenty of water in diarrhea, 36.4% took off the infant's clothes in the fever and 39.3% put a towel on the infant's back for coughing. Conclusion: In this study, it was determined that the majority of mothers gave breast milk to the infant first fed their infants within the first 15 minutes, they did not make any application for the infant's navel to fall quickly, more than half of them wiped the infant's mouth with carbonated water for moniliasis, more than half gave their infants plenty of water in diarrhea, more than one third took off the baby's clothes for fever and put a towel on the infant's back for coughing.

Keywords: Baby care; traditional practice; nursing
REFERENCES:
 1. Pekyiğit A, Yıldız D, Eren Fidancı B, Çalık Bağrıyanık B, Dehmen Ö, Koçak T, et al. The Intergenerational Dimension of Traditional Practices Used by Mother in Infant Care. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2020;14(3):443-51. [Crossref] 
 2. Özdemir S. Bebek bakımında geleneksel uygulamalar [Traditional applications in baby care]. Sağlık ve Toplum. 2020;20(3):3-10. [Link] 
 3. Karatay G. Kars ili I. no'lu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan kadınların sağlıkla ilgili bazı acil durumlarda başvurdukları uygulamaların belirlenmesi [Determination of health related practices about some emerging situation used by womens living in 1th primary health care area in Kars]. DEUHYO ED. 2009;1(1):3-16. [Link] 
 4. Sülü Uğurlu E, Başbakkal Z, Dayılar H, Çoban V, Ada Z. Ödemişte bulunan annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi [Examination of the traditional practicies about child care of the mothers in Odemis]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2013;2(3):342-60. [Link] 
 5. Tokur Kesgin M, Özcebe H. Türkiye'de çocuk bakımındaki geleneksel inanç ve uygulamalar [Traditional beliefs and practices in child care in Turkey]. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları En­stitüsü. 2004;1:43-56. [Link] 
 6. Arısoy A, Canbulat N, Ayhan F. Karaman ilindeki annelerin bebeklerinin bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods applied in caring for infants of mothers in Karaman]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(1):23-31. [Link] 
 7. Aydemir H, Ekti Genç R. Yenidoğan bakımında kültürlerarası uygulamalar konu sunda literatür incelemesi [The investigation of literature on intercultural practices in neonatal care]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020;1(1):53-9. [Link] 
 8. Dağlar G, Nur N. Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi [The relationship between anxiety and depression level and coping styles with stress of pregnant women]. Cumhuriyet Med J. 2014;36(4):429-41. [Crossref] 
 9. Hacıhasanoğlu Aşılar R, Bekar P. 0-24 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin bilgi, geleneksel inanç ve uygulamaları [Knowledge, traditional beliefs, and practices of mothers with 0-24 month-old children concerning child care]. JCP. 2018;16(2):1-18. [Crossref] 
 10. Tanrıverdi G, Erdem Ö. Hemşirelik araştır maları doğrultusunda bir rehber önerisi: Bebek bakımında geleneksel uygulamaları tanılama re­hberi [A Guideline Recommendation in the Line of Nursing Research: A Guide to Diagnosing Traditional Practices in Baby Care]. Uluslararası Hakemli Kadın Hasta lıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 2018;14:83-114.
 11. Akçay G, Kırlı U, Topal H, Topal Y, Hakan N, Özer EA. Muğla ilinde annelerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods used in the care of babies of mothers in Muğla province]. Ortadoğu Tıp Derg. 2019;11(3):263-70. [Crossref] 
 12. Kahriman İ, Topbaş M, Çan G. Traditional baby care practices among mothers with children aged 6-12 months in the Turkish province of Trabzon. TAF Prev Med Bull. 2011;10(1):61-70. [Crossref] 
 13. İnci R, Aslan S, Çınar E, Çeçen S. Batman'da yaşayan 15-49 yaş annelerin doğum sonu dönemde bebek bakımına yönelik kültüre özgü yaklaşımları [Culture-spesific approaches for baby care of 15-49 years old mothers in the postpartum period living in Batman]. Batman University Journal of Life Sciences. 2019; 9(2):225-35. [Link] 
 14. Çalışkan Z, Bayat M. Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler: Bir Kapadokya örneği [Baby care applications of mothers and the acting factors of these applications: a sample on Kapadokya]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(2):23-30. [Link] 
 15. Sarıkaya Karabudak S, Yavuz B, Yılmaz HB, Başbakkal DZ. Annelerin çocuk sağlığına ilişkin geleneksel uygulamaları [Traditional practices of mothers' about child health]. İÜFN Hem Derg. 2009;17(3):190-7. [Link] 
 16. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği. 2. Baskı. Ankara: Aka demisyen Kitabevi; 2018.
 17. Si̇vri̇ BB, Karataş N. Toplumun kültürel yönü: Doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar ve dünyadan örnekler [Cultural aspect of the society: traditional practices of mother and baby care during post-partum period and the relevant examples from the world]. J Curr Pediatr. 2015;13:183-93. [Link] 
 18. Marcdante K, Kliegman R. Nelson Essentials of Pediatrics. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019. [Link] 
 19. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakan lığı ve TÜBİTAK; 2014. [Link] 
 20. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaş kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK; 2019. [Link] 
 21. Işık MT, Akçınar M, Kadıoğlu S. Mersin ilinde gebelik, doğum ve loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar [Traditional practices applied to mother and newborn during pregnancy, labor and postpartum periods in Mersin]. Ulus lararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2010;7(2): 63-4. [Link] 
 22. Ergi̇n A, Aydemi̇r Acar G, Baltacı K. 0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemler [Traditional methods in infant care by parents to 0-24 months old babies]. JCP. 2020;18(3):370-89. [Crossref] 
 23. Önen C, Masyon D. 15-49 yaş arası kadınların doğum sonrasında bebeğe yönelik geleneksel uygulamaları ve etkileyen faktörler [Traditional infant care practices of the women aged 15-49 and affecting factors]. Sağlık ve Toplum. 2017;27(3):31-7. [Link] 
 24. Güler S, Avcı S, Yiğit F, Ortabağ T. 0-12 aylık bebeği olan annelerin bebek bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar ve tutumlarının belirlenmesi [Determining the Traditional Practices and Attitudes of Mothers with 0-12 Months-Old Babies in Baby Care]. KASHED. 2018; 4(1):35-50. [Link] 
 25. Chichiabellu TY, Mekonnen B, Astawesegn FH, Demissie BW, Anjulo AA. Essential newborn care practices and associated factors among home delivered mothers in Damot pulasa Woreda, southern Ethiopia. Reprod Health. 2018;15(1):162. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Şenses M, Yıldızoğlu İ. Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin lohusalık ve çocuk bakımında ge­leneksel uygulamaları [Traditional practices of mother-in-laws and brides in eight different provinces in puerperium and child care]. Çocuk Forumu. 2002;5:44-8.
 27. Biltekin Ö, Boran ÖD, Denkli MD, Yalçınkaya S. Naldöken Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 aylık bebeği olan annelerin doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları [Traditional practices of mothers with 0-11 month old babies in prenatal period and infant care in Naldöken Health Center Region]. STED. 2004;13(5):166-7. [Link] 
 28. Memon J, Holakouie-Naieni K, Majdzadeh R, Yekaninejad MS, Garmaroudi G, Raza O, et al. Knowledge, attitude, and practice among mothers about newborn care in Sindh, Pakistan. BMC Pregnancy and Childbirth. 2019;19:329. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Bakır E, İnci H, Alan S, Gökyıldız Ş, Elmas E. Adana'da al basması inanışı ve geleneksel uygulamalar [Belief about puerperal fever and traditional practices in Adana]. Lokman Hekim Journal. 2011;1(1):13-8. [Link] 
 30. Karabulutlu Ö. Kars ilinde doğum sonu dönemde yenidoğan bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamaların belirlenmesi [Determining of the traditional practices at postpartum period which is applied to maintenance of infant in Kars]. DEUHYO ED. 2014;7(4): 295-302. [Link] 
 31. Arabacı Z, Yıldırım JG, Dündar BN, Kadam Z. Bebeklerde uygulanan geleneksel yöntemler [Traditional applications administered in infants]. Çocuk ve Medeniyet Derg. 2016;1:61-86. [Link] 
 32. Sacks E, Moss WJ, Winch PJ, Thuma P, van Dijk JH, Mullany LC. Skin, thermal and umbilical cord care practices for neonates in southern, rural Zambia: a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15:149. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Coffey PS, Brown SC. Umbilical cord-care practices in low- and middle-income countries: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):68. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. World Health Organization. WHO Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn 2013. Geneva: WHO Press: 2014. [Link] 
 35. Acikgoz A, Orsal O, Orsal O, Balci-Alparslan G. Traditional practices used by Turkish mothers in the care of their babies. Holist Nurs Pract. 2014;28(3):198-207. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Aliefendioğlu D, Hızel S, Dibek Mısırlıoğlu E, Şanlı C, Albayrak M, Oktay A. Traditional child care procedures in an Anatolian city. Gazi Medical Journal. 2009;20(1):17-20. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com