Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Metodolojik Bir Çalışma
Adaptation of the VaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK) Questionnaire into Turkish: Validity and Reliability: A Methodological Study
Özgecan GÜNEŞERa , Rukiye ÖLÇÜOĞLUa , Melisa BİLALOĞLUa , Eda ÇAKMAKb , Pakize Eylem ŞEKER ARIc
aBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD, Ankara, Türkiye
bBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
cDr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2024;44(1):1-14
doi: 10.5336/medsci.2023-99126
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, Matranga ve ark.nın geliştirdiği ''Aşılama ve Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgisi Ölçeği''ni [The VaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK)] Türk diline ve kültürüne adapte etmeyi ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik özelliklerini test etmeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Aralık 2022-Mart 2023 tarihleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvuran 300 kadın katılımcıyla gerçekleştirildi. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. İstatistiksel analizler IBM SPSS (25.0) ve AMOS (25.0) programları ile gerçekleştirildi. Bulgular: Ölçeğin dil geçerliği çeviri-geri çeviri yöntemi kullanarak sağlandı. Bu bağlamda, 4 uzman ve bir Türkçe dil uzmanından görüş alındı. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda Türkçe uyarlamada elde edilen ölçek, 16 madde ve 3 alt boyuttan oluştu. Toplam açıklanan varyans %57,26 olarak hesaplandı. Orijinal ölçekte olduğu gibi ilk faktör ''Aşılar hakkındaki genel bilgi'', ikinci faktör ''HPV enfeksiyonu hakkındaki genel bilgi'' ve üçüncü faktör ''HPV'ye karşı aşılanmaya yönelik tutum'' olarak isimlendirildi. Doğrulayıcı faktör analizi, ölçeğin 3 faktörlü yapısını doğruladı. Model uyum indeksleri χ2 /sd=2,212, yaklaşık hataların ortalama karekökü=0,064, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi=0,944, Uyum İyiliği İndeksi=0,935, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi=0,903, Normlaştırılmış Uyum İndeksi=0,903 ve Tucker-Lewis İndeksi=0,928 olarak hesaplandı. İç tutarlılık ve ayırt edici geçerlik analizleri, ölçeğin madde iç tutarlılığını ve ayırt edici geçerliğini destekledi. Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı 0,801 olarak hesaplandı. Spearman-Brown katsayısı ise 0,874 olarak bulundu. Sonuç: THinK'in Türkçe adaptasyonu ve geçerlik-güvenirlik analizleri sonucunda, ölçeğin üç faktörlü yapısının sağlam bir yapıya sahip olduğu ve geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Papilloma virüs enfeksiyonları; papilloma virüs aşıları; geçerlilik; güvenirlik
ABSTRACT
Objective: This study adapts ''VaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK) questionnaire,'' by Matranga et al. to Turkish, testing its validity and reliability in this context. Material and Methods: The research involved 300 female participants who applied to the Department of Obstetrics and Gynecology at Lokman Hekim University Ankara Hospital between December 2022-March 2023. Data were collected using face-to-face interviews. Statistical analyses employed SPSS (25.0) and AMOS (25.0) software. Results: Linguistic validity was established through translation-back translation with input from 4 experts and a Turkish language specialist. Exploratory factor analysis yielded a 16-item Turkish version with 3 subscales: ''Knowledge about vaccines'', ''Knowledge of HPV infection'' and ''Attitude to be vaccinated against HPV''. The total explained variance was calculated as 57.26%. Confirmatory factor analysis confirmed 3-factor structure of the scale. Model fit indices were calculated as follows: χ2 /df=2.212, root mean square error of approximation=0.064, Comparative Fit Index=0.944, Goodness of Fit Index=0.935, Adjustment Goodness of Fit Index=0.903, Normed Fit Index=0.903, and Tucker-Lewis Index=0.928. Internal consistency and discriminant validity analyses supported the scale's reliability and validity. The internal consistency reliability coefficient (Cronbach's alpha) for the scale was calculated as 0.801. The Spearman-Brown coefficient was found to be 0.874. Conclusion: As a result of the Turkish adaptation, validity, and reliability analyses of ''THinK Questionnaire'', it was concluded that the three-factor structure of the scale is robust and that the scale can be used as a valid and reliable measurement tool.

Keywords: Papillomavirus infections; papillomavirus vaccines; validity; reliability
REFERENCES:
 1. Karolinska International human papillomavirus (HPV) reference center. (accessed on 13 February 2024). [Link] 
 2. Ozan H, Çetinkaya Demir B, Atik Y, Gümüş E, Özerkan K. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran hastaların human papilloma virüs ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi [Determination of knowledge level of patients regarding HPV and HPV vaccine in outpatient clinic of obstetrics and gynecology department]. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;37(3):145-8. [Link] 
 3. Smith JS, Lindsay L, Hoots B, Keys J, Franceschi S, Winer R, et al. Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: a meta-analysis update. Int J Cancer. 2007;121(3):621-32. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Muñoz N, Bosch FX, Castellsagué X, Díaz M, de Sanjose S, Hammouda D, et al. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int J Cancer. 2004;111(2):278-85. [Crossref]  [PubMed] 
 5. McBride KR, Singh S. Predictors of adults' knowledge and awareness of HPV, HPV-associated cancers, and the HPV vaccine: ımplications for health education. Health Educ Behav. 2018;45(1):68-76. [Crossref]  [PubMed] 
 6. World Health Organization. Electronic address: sageexecsec@who.int. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017-Recommendations. Vaccine. 2017;35(43):5753-5. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Demirel Bozkurt Ö, Parlak Y. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve aşısına yönelik bilgi ve görüşleri [Guidance and psychological counseling students' knowledge and opinions about HPV infection and vaccine]. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. 2017;5(13):1-26. [Link] 
 8. Senkomago V, Duran D, Loharikar A, Hyde TB, Markowitz LE, Unger ER, et al. CDC activities for ımproving ımplementation of human papillomavirus vaccination, cervical cancer screening, and surveillance worldwide. Emerg Infect Dis. 2017;23(13):S101-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Apaydin KZ, Fontenot HB, Shtasel DL, Mayer KH, Keuroghlian AS. Primary care provider practices and perceptions regarding HPV vaccination and anal cancer screening at a boston community health center. J Community Health. 2018;43(4):792-801. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Petrosky E, Bocchini JA Jr, Hariri S, Chesson H, Curtis CR, Saraiya M, et al; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 9-valent human papillomavirus (HPV) vaccine: updated HPV vaccination recommendations of the advisory committee on immunization practices. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015;64(11):300-4. [PubMed]  [PMC] 
 11. Ali H, Guy RJ, Wand H, Read TR, Regan DG, Grulich AE, et al. Decline in in-patient treatments of genital warts among young Australians following the national HPV vaccination program. BMC Infect Dis. 2013;13:140. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Tabrizi SN, Brotherton JM, Kaldor JM, Skinner SR, Cummins E, Liu B, et al. Fall in human papillomavirus prevalence following a national vaccination program. J Infect Dis. 2012;206(11):1645-51. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Falcaro M, Castañon A, Ndlela B, Checchi M, Soldan K, Lopez-Bernal J, et al. The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study. Lancet. 2021;398(10316):2084-92. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Vaidakis D, Moustaki I, Zervas I, Barbouni A, Merakou K, Chrysi MS, et al. Knowledge of Greek adolescents on human papilloma virus (HPV) and vaccination: a national epidemiologic study. Medicine (Baltimore). 2017;96(1):e5287. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Hambleton RK, Patsula L. Increasing the validity of adapted tests: myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology. 1999;1(1):1-13. [Link] 
 16. Seçer İ. Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2018.
 17. Matranga D, Lumia C, Guarneri R, Arculeo VM, Noto M, Pivetti A, et al. The vaccinaTion & Hpv Knowledge (THinK) questionnaire: a reliability and validity study on a sample of women living in Sicily (southern-Italy). PeerJ. 2019;7:e6254. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Özdamar K. Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi. 2. Baskı. Eskişehir: Nisan Kitabevi; 2017.
 19. Ozawa S, Stack ML. Public trust and vaccine acceptance--international perspectives. Hum Vaccin Immunother. 2013;9(8):1774-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Hendry M, Lewis R, Clements A, Damery S, Wilkinson C. "HPV? Never heard of it!": a systematic review of girls' and parents' information needs, views and preferences about human papillomavirus vaccination. Vaccine. 2013;31(45):5152-67. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Seanehia J, Treibich C, Holmberg C, Müller-Nordhorn J, Casin V, Raude J, et al. Quantifying population preferences around vaccination against severe but rare diseases: a conjoint analysis among French university students, 2016. Vaccine. 2017;35(20):2676-84. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Radecki Breitkopf C, Finney Rutten LJ, Findley V, Jacobson DJ, Wilson PM, Albertie M, et al. Awareness and knowledge of Human Papillomavirus (HPV), HPV-related cancers, and HPV vaccines in an uninsured adult clinic population. Cancer Med. 2016;5(11):3346-52. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Kops NL, Hohenberger GF, Bessel M, Correia Horvath JD, Domingues C, Kalume Maranhão AG, et al. Knowledge about HPV and vaccination among young adult men and women: Results of a national survey. Papillomavirus Res. 2019;7:123-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Wheldon CW, Krakow M, Thompson EL, Moser RP. National Trends in human papillomavirus awareness and knowledge of human papillomavirus-related cancers. Am J Prev Med. 2019;56(4):e117-e23. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Guvenc G, Seven M, Akyuz A. Health Belief Model Scale for human papilloma virus and its vaccination: adaptation and psychometric testing. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29(3):252-8. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Pınar G, Topuz F, An F, Doğan N, Kaya N, Algıer L. et al. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kadınların HPV aşısı ve serviks kanser ile ilgili bilgi düzeyleri [Knowledge levels of women applying to Başkent University Ankara Hospital Gynecology and Obstetrics Polyclinic about HPV vaccine and cervical cancer]. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2010:11-8. [Link] 
 27. Rathfisch G, Güngör İ, Uzun E, Keskin Ö, Tencere Z. Human papillomavirus vaccines and cervical cancer: awareness, knowledge, and risk perception among Turkish undergraduate students. J Cancer Educ. 2015;30(1):116-23. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Sunar S, Kahyaoğlu Süt H. Karolina HPV Aşılama Tutumları ve İnançları Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması [The Turkish validity and reliability Study of the Carolina HPV Immunization Attitudes and Beliefs Scale]. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonataloji Tıp Dergisi. 2018;16(2):82-8. [Link] 
 29. Demir F. Human Papilloma Virüsü (HPV) Bilgi Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 01 Ağustos 2023]. Erişim linki: [Link] 
 30. Yağız Altıntaş R, Kilci Erciyas Ş, Ertem G. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin serviks kanseri ile human papilloma virüs enfeksiyonu aşılamasına ilişkin sağlık inanç düzeylerinin belirlenmesi [Determination of health belief levels of faculty of health sciences students regarding cervical cancer and human papilloma virus infection vaccination]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2022;15(1):40-9. [Crossref] 
 31. La Torre G, De Vito E, Ficarra MG, Firenze A, Gregorio P, Boccia A; HPV Collaborative Group. Is there a lack of information on HPV vaccination given by health professionals to young women? Vaccine. 2013;31(42):4710-3. [Crossref]  [PubMed] 
 32. He J, He L. Knowledge of HPV and acceptability of HPV vaccine among women in western China: a cross-sectional survey. BMC Womens Health. 2018;18(1):130. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Brown EC, Little P, Leydon GM. Communication challenges of HPV vaccination. Fam Pract. 2010;27(2):224-9. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Johnson DR, Nichol KL, Lipczynski K. Barriers to adult immunization. Am J Med. 2008;121(7 Suppl 2):S28-35. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com