Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Attitudes of Nurses Towards Patient Safety Culture and the Factors Affecting Patient Safety: Descriptive Research
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutumları ve Hasta Güvenliğini Etkileyen Faktörler: Tanımlayıcı Araştırma
Tuğba MERTa
aDepartment of Nursing, Ardahan University Faculty of Health Science, Ardahan, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(3):762-71
doi: 10.5336/nurses.2023-95569
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: Patient safety, refers to all of measures taken by health professionals working in health institutions to prevent the individuals from being harmed by the care in the delivery of the health services.It was conducted to determine the extent to which nurses working in a university hospital perceive the patient safety culture and to identify the factors that affect these views. Material and Methods: The population consisted of 140 nurses who worked in a university hospital that was completed with 82.9% (n=116) of the population were reached.The data were collected using the ''Questionnaire'' prepared to determine the socio-demographic characteristics of nurses and ''Hospital Survey on Patient Safety Culture'' developed by Filiz et al. The data were analysed using SPSS 24 programme. Results: It was found that 33.6% (n=39) of the nurses were between the ages of 18-25, 90.5% (n=115) were female, 54.3% (n=63) were married, 73.3% (n=85) were health vocational high school/associate degree graduates, 31% (n=36) had less than 5 years of professional experience, and 28.4% (n=33) of them had a professional experience between 17-27 years, and 65.5% (n=76) of them had less than 5 years of working in the institution. Nurses' perceptions on the patient safety culture were good, with 3.75±0.55 (75 out of 100), while patient safety ratings were excellentin 44.8% (n=52) and very good in 47.4% (n=55). Conclusion: In this study, it was concluded that the perception levels of patient safety culture were greater in those who were female, aged between 34-41 years and had an undergraduate or higher degree, implying that patient safety was more important in these groups.

Keywords: Patient safety; nurse; patient safety culture
ÖZET
Amaç: Hasta güvenliği; sağlık hizmetleri sunumunda bakımın kişilere vereceği hasarı önleyebilmek amacıyla sağlık kurumlarındaki çalışan sağlık profesyonellerince alınan önlemlerin bütünüdür. Bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşirelerin hasta güvenliği kültürünü algılama seviyelerini belirlemek ve bu görüşleri etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde çalışan 140 hemşire oluşturmuş, %82,9'una (n=116) ulaşılarak çalışma tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan ''Anket Formu'' ile Filiz ve ark. tarafından geliştirilen ''Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi'' kullanılmıştır. Veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin, %33,6'sının (n=39) 18-25 yaş aralığında, %90,5'inin(n=115) kadın, %54,3'ünün (n=63) evli, %73,3'ünün (n=85) sağlık meslek lisesi/ön lisans mezunu olduğu, %31'inin(n=36)mesleki deneyimi 5 yıldan az ve %28,4'ünün (n=33) 17-27 yıl arası; kurumda çalışma yılı ise %65,5'inin (n=76) 5 yıldan az olduğu bulunmuştur.Hemşirelerin hasta güvenliği kültür algıları 3,75±0,55 (100 üzerinden 75) ile iyi düzeyde olduğu, hasta güvenliği derecelendirmeleri %44,8 (n=52) mükemmel, %47,4 (n=55) çok iyi olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, 34-41 yaş arasında, kadın ve lisans ve üzeri eğitim alan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılama seviyelerinin daha yüksek olduğu başka bir ifadeyle bu gruplarda hasta güvenliğinin daha fazla önemsendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği; hemşire; hasta güvenliği kültürü
REFERENCES:
 1. Sarmasoğlu Ş. Intern doctors' likelihood of speaking up for patient safety [Master of science thesis]. Ankara: Hacettepe University; 2019. [Cited: 05.05.2023] Available online: [Link] 
 2. Nordin A. Patient safety culture in hospital settings: measurements, healthcare staff perceptions and suggestions for improvement [Doctoral thesis]. Karlstad, Sweeden: Karlstad University; 2015. [Cited: 05.04.2023] Available online: [Link] 
 3. Varol Ş. Bir eğitim hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerin hasta ve çalışan güvenliği konusundaki görüşlerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2012. [Erişim tarihi: 05.05.2023] Erişim linki: [Link] 
 4. Hasta Güvenliği, Türkiye'de Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Programı Geliştirme. Çakmakçı M, Akalın HE, editörler. Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya.. 1. Baskı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2010. p.13-126. [Link] 
 5. Akalın HE. Hasta güvenliği kültürü: nasıl geliştirebiliriz [Patient safety culture: how to develop]. ANKEM Dergisi. 2004;18(2):12-3. [Link] 
 6. Arimany-Manso J, Martin-Fumadó C. The importance of patient safety. Med Clin (Barc). 2017;148(9):405-7. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Dursun S, Bayram N, Aytaç S. Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama [A survey on patient safety culture]. Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;8(1):1-14. [Link] 
 8. Abdou HA, Saber KM. A baseline assessment of patient safety culture among nurses at student university hospital. World Journal of Medical Sciences. 2011;6(1):17-26. [Link] 
 9. Kardaş Özdemir F, Akgün Şahin Z. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algıları: Kars ili örneği [Perceptions of nurses regarding the patient safety culture: the Kars case]. ODU Journal of Medicine. 2015;2(3)139-44. [Link] 
 10. Severinsson E, Haruna M, Rönnerhag M, Berggren I. Patient safety, adverse healthcare events and near-misses in obstetric care-a systematic literature review. Open Journal of Nursing. 2015;5:1110-22. [Crossref] 
 11. Nieva VF, Sorra J. Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Qual Saf Health Care. 2003;12 Suppl 2(Suppl 2):ii17-23. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Famolaro T, Yount ND, Hare R, Thornton S, Meadows K, Fan L, et al. Hospital survey on patient safety culture 2018 user database report. Agency for Healthcare Research and Quality. 2018. [Link] 
 13. Lee HY, Hahm MI, Lee SG. Undergraduate medical students' perceptions and intentions regarding patient safety during clinical clerkship. BMC Med Educ. 2018;18(1):66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Lyndon A, Malana J, Hedli LC, Sherman J, Lee HC. Thematic analysis of women's perspectives on the meaning of safety during hospital-based birth. JOGNN. 2018;47(3):324-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Weaver SJ, Lubomksi LH, Wilson RF, Pfoh ER, Martinez KA, Dy SM. Promoting a culture of safety as a patient safety strategy: a systematic review. Ann Intern Med. 2013;158(5 Pt 2):369-74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Filiz E. Hastanede hasta güvenliği kültürü algılamasının ve sağlık çalışanları ile toplumun hasta güvenliği hakkındaki tutumunun belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi; 2009. [Erişim tarihi: 20.06.2021] Erişim linki: [Link] 
 17. Akalın HE. Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliği [Patient safety in intensive care units]. Yoğun Bakım Dergisi. 2005;5(3):141-6. [Link] 
 18. Öztürk H, Kahriman İ, Babacan E. Tıbbi hatalar ve hasta güvenliği: hemşirelere yönelik eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi [Medical errors and patient safety: evaluation of the effeciveness of the trainings for nurses]. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2017;14(2):57-72. [Link] 
 19. Alcan Z, Tekin DE, Civil SÖ. Hasta Güvenliği: Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2012.
 20. Çırpı F, Doğan YM, Kocabey M. Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi [Nursing practices that are aims to patient safe and determining the nurses point view of this topic]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2009;2(3):26-34. [Link] 
 21. Hansen MM, Durbin J, Sinkowitz-Cochran R, Vaughn A, Langowski M, Gleason S. Do no harm: provider perceptions of patient safety. J Nurs Adm. 2003;33(10):507-8. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Sajadi SA, Ebadi A, Khaghanizadeh M. Effectiveness and challenges of mastery learning in nursing education: a systematic review. International Journal of Medical Reviews. 2015;2(4):309-16. [Link] 
 23. Lenburg CB, Abdur-Rahman VZ, Spencer TS, Boyer SA, Klein CJ. Implementing the COPA model in nursing education and practice settings: promoting competence, quality care, and patient safety. Nurs Educ Perspect. 2011;32(5):290-6. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Pronovost PJ, Weast B, Rosenstein BJ, Sexton JB, Holzmueller CG, Paine L, et al. Implementing and validating a comprehensive unit-based safety program, Journal of Patient Safety. 2005;1(1):33-40. [Crossref] 
 25. Huang CH, Wu HH, Lee YC. The perceptions of patient safety culture: a difference between physicians and nurses in Taiwan. Appl Nurs Res. 2018;40:39-44. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Kim KJ, Yoo MS, Seo EJ. Exploring the influence of nursing work environment and patient safety culture on missed nursing care in Korea. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2018:S1976-1317(17)30683-7. [PubMed] 
 27. Karaca A, Arslan H. Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün değerlendirilmesine yönelik bir çalışma [A study for evaluation of patient safety culture in nursing services]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi. 2014;1(1):9-18. [Crossref] 
 28. Yıldırım Keskin A. Hemşirelik öğrencilerinin klinik karar verme algıları ve klinik karar vermelerini etkileyen faktörlerin incelenmesi [The clinical decision making perceptions of nursing students and the factors affecting clincal decision making]. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;9(2):102-11. [Link] 
 29. Kır Biçer E. Hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliğine ilişkin görüşleri ve klinik uygulamada tanık oldukları tıbbi hataların incelenmesi [Investigation of nursing students' viewpoints about patient safety and medical errors witnessed in clinical practices], Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2020;7(1):65-77. [Link] 
 30. Er F, Altuntaş S. Hemşirelerin tıbbi hata yapma durumları ve nedenlerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determination of nurses' viewpoints about medical errors and their causes]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2016;3(3):132-9. [Link] 
 31. Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi [Examination of the tendency for nursing malpractice and affecting factors]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2015;12(3):210-4. [Link] 
 32. Hergül FK, Özbayır T, Gök F. Ameliyathanede hasta güvenliği: sistematik derleme [Patient safety in the operating room: a systematic review]. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016;9(1):87-98. [Crossref] 
 33. Yücesan A, Ayaz Alkaya S. Bireylerin tıbbi hatalarla ilgili görüş ve deneyimleri [Opinions and experiences of individuals regarding medical errors]. Dicle Tıp Dergisi. 2017;44(1):25-34. [Crossref] 
 34. Topcu I, Turkmen AS, Sahiner NC, Savaser S, Sen H. Physicians' and nurses' medical errors associated with communication failures. J Pak Med Assoc. 2017;67(4):600-4. [PubMed] 
 35. Küçükali R, Çakır R, Çevik Özdemir HN. Sağlık profesyonellerinin iletişimsel sorunlarının belirlenmesi [Determination of communicative problems of health professionals]. OPUS-International Journal of Society Researches. 2019;14(20):763-83. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com