Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Bacteria Isolated from Endotracheal Aspirate Samples and Antibiotic Resistance Rates: 5-year Analysis: 5-year Retrospective Analysis
Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Direnç Oranları: 5 Yıllık Analiz: 5 Yıllık Retrospektif Analiz
Hülya DURANa, Nihan ÇEKENb, Tuğba KULA ATİKc
aMicrobiology Laboratory, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu City Hospital, Tekirdağ, TURKEY
bMicrobiology Laboratory, Balıkesir State Hospital, Balıkesir, TURKEY
cDepartment of Microbiology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2021;41(3):327-34
doi: 10.5336/medsci.2021-83666
Article Language: EN
ABSTRACT
Objective: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a significant nosocomial infection occurring in patients treated in intensive care units (ICU). This study aimed to determine the antimicrobial resistance rates in microorganisms isolated from endotracheal aspirate (ETA) samples and evaluate the changes in 5 years. Material and Methods: ETA specimens sent to our laboratory from the ICU between 2016-2020 were evaluated retrospectively. Bacterial identification and antimicrobial sensitivity tests were made using conventional methods and automated systems. Results: A total of 3,943 ETA specimens examined during the study period were evaluated. Significant bacteriological growth was detected in 46.4%, and these were included in the study. Growth of Gram-negative bacteria was observed in 94.5%, and Gram-positive bacteria were found in 5.5%. The most frequently isolated organism was Acinetobacter baumannii, followed by Pseudomonas aeruginosa. A. baumannii was found as the agent having the highest rates of resistance in our study. The resistance rates were generally below 40% in P. aeruginosa strains, and Staphylococcus aureus' resistance rates were below 25%, except for penicillin and methicillin. Resistance against many antimicrobials was observed in Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae strains with a rate above 50%. In addition, resistance rates have been found to vary over the years. Conclusion: VAP is a frequently encountered infection in ICU, generally caused by resistant microorganisms. Treatment with antibiotics that are effective against causative agents as soon as possible is essential in decreasing mortality. Thus, antimicrobial resistance patterns should be followed up regularly, and treatment protocols should be updated according to this.

Keywords: Intensive care unit; pneumonia; antibiotic resistance
ÖZET
Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) tedavi edilen hastalarda, ventilatörle ilişkili pnömoni [ventilator-associated pneumonia (VAP)] önemli bir hastane enfeksiyonudur. Bu çalışmanın amacı, YBÜ'de yatan hastaların endotrakeal aspirat (ETA) örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların, antimikrobiyal direnç oranlarını belirlemek ve 5 yıl içindeki değişimini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 2016 ve 2020 yılları arasında YBÜ'den laboratuvarımıza gönderilen ETA örnekleri retrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışma süresince 3.943 ETA örneği değerlendirilmiş, %46,4'ünde bakteriyolojik açıdan anlamlı üreme tespit edilmiş ve çalışmaya dâhil edilmiştir. Bunların %94,5'inde Gram-negatif bakteri; %5,5'inde ise Gram-pozitif bakteri ürediği saptanmıştır. En sık Acinetobacter baumannii, 2. sırada Pseudomonas aeruginosa izole edilmiştir. Çalışmamızda, A. baumannii en yüksek direnç oranlarına sahip etken olarak saptanmıştır. P. aeruginosa suşlarında direnç oranlarının genel olarak %40'ın, Staphylococcus aureus'da penisilin ve metisilin hariç %25'in altında olduğu belirlenmiştir. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında ise birçok antimikrobiyale %50'nin üzerinde direnç gözlenmiştir. Ayrıca direnç oranlarının yıllar içinde değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Sonuç: VAP, YBÜ'de sık karşılaşılan, genellikle de dirençli mikroorganizmaların etken olduğu bir enfeksiyondur. Etkene uygun antibiyotiğin bir an önce başlanması mortalitenin azaltılması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, antimikrobiyal direnç paternleri düzenli olarak izlenmeli ve buna göre tedavi protokolleri güncellenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi; pnömoni; antibiyotik direnci
REFERENCES:
 1. Gupta MK, Mondkar J, Swami A, Hegde D, Goel S. Endotracheal aspirate microscopy, cultures and endotracheal tube tip cultures for early prediction of ventilator associated pneumonia in neonates. Indian Pediatr. 2017;54(3): 211-4. [Crossref] [PubMed] 
 2. Papazian L, Klompas M, Luyt CE. Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. Intensive Care Med. 2020;46(5):888-906. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 3. Sick-Samuels AC, Fackler JC, Berenholtz SM, Milstone AM. Understanding reasons clinicians obtained endotracheal aspirate cultures and impact on patient management to inform diagnostic stewardship initiatives. Infect Control Hosp Epidemiol. 2020;41(2):240-2. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 4. Yoo IY, Huh K, Shim HJ, Yun SA, Chung YN, Kang OK, et al. Evaluation of the BioFire FilmArray Pneumonia Panel for rapid detection of respiratory bacterial pathogens and antibiotic resistance genes in sputum and endotracheal aspirate specimens. Int J Infect Dis. 2020;95:326-31. [Crossref] [PubMed] 
 5. Müderris T, Özdemir R, Kaya S, Yurtsever SG, Aksoy Gökmen A, Peker BO. Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz [Antibiotic resistance distributions of non-fermentative gram negative bacteria isolated from respiratory tract samples: six years analysis]. Pam Med J. 2020;13(3): 695-704. [Crossref] 
 6. Gauvin F, Dassa C, Chaïbou M, Proulx F, Farrell CA, Lacroix J. Ventilator-associated pneumonia in intubated children: comparison of different diagnostic methods. Pediatr Crit Care Med. 2003;4(4):437-43. [Crossref] [PubMed] 
 7. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, Musce dere J, Sweeney DA, Palmer LB, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis. 2016; 63(5):e61-111. Erratum in: Clin Infect Dis. 2017;64(9):1298. Erratum in: Clin Infect Dis. 2017;65(8):1435. Erratum in: Clin Infect Dis. 2017;65(12):2161. [PubMed] [PMC] 
 8. Kabak E, Hudcova J, Magyarics Z, Stulik L, Goggin M, Szijártó V, et al. The utility of endotracheal aspirate bacteriology in identifying mechanically ventilated patients at risk for ventilator associated pneumonia: a single-center prospective observational study. BMC Infect Dis. 2019;19(1):756. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 9. Shen L, Wang F, Shi J, Xu W, Jiang T, Tang H, et al. Microbiological analysis of endotracheal aspirate and endotracheal tube cultures in mechanically ventilated patients. BMC Pulm Med. 2019;19(1):162. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 10. Huang Y, Jiao Y, Zhang J, Xu J, Cheng Q, Li Y, et al; Infection Assembly of Shanghai Respiratory Society. Microbial etiology and prognostic factors of ventilator-associated pneu monia: a multicenter retrospective study in Shanghai. Clin Infect Dis. 2018;67(suppl_2): S146-52. [Crossref] [PubMed] 
 11. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği. Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi: Solunum Sistemi Örnekleri. Ankara: Çağhan Ofset Matbaacılık Ltd. Şti; 2015. p.44-62. [Link] 
 12. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters Version 10.0. Erişim tarihi: 10.5.2020. Erişim linki: [Link] 
 13. Dray S, Coiffard B, Persico N, Papazian L, Hraiech S. Are tracheal surveillance cultures useful in the intensive care unit? Ann Transl Med. 2018;6(21):421. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Koca Ö. Antibiotic resistance profiles of endotracheal aspirates in intensive care unit patients. J Clin Anal Med. 2019;10(2):243-6. [Crossref] 
 15. Palabıyık O, Öğütlü A, Toptaş Y. Yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni ve etken mikroorganizmalar: iki yıllık retrospektif analiz [Ventilator-associated pneumonia and cau sative microorganisms in intensive care unit: a 2-year retrospective analysis]. J Turk Soc Intens Care. 2016;14(3):80-5. [Crossref] 
 16. Özer B, Babayiğit C, Çolak S, Önlen C, Çimen F, Boyacıgil İ, et al. Alt solunum yolu örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç durumları [Microorganisms isolated from lower respiratory tract specimens and their antimicrobial resistance]. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg. 2016;7(26):45-53. [Link] 
 17. Inanç Y, Inanç Y. An evaluation of the infection agents and the demographic characteristics of patients followed up on a mechanical ventilator in neurology intensive care: A retrospective, single center, observational study. J Surg Med. 2018;2(3):262-4. [Crossref] 
 18. Tümtürk A, Tezer Tekçe AY, Şanal L. Nozokomiyal infeksiyon etkeni Gram negatif bakterilerde karbapenem direnç oranları: Üçüncü basamak bir hastaneden retrospektif bir çalışma [Carbapenem resistance rates in Gram-negative bacteria in nosocomial infections: A retrospective study from a tertiary hospital]. Ortadogu Tıp Derg. 2019;11(4):422-6. [Crossref] 
 19. Şahin AR, Doğruer D, Nazik S, Aktemur A, Öksüz H, Aral M, et al. Hastane kökenli patojenlerde artan antimikrobiyal direnç sorunu: Acinetobacter baumannii [Increasing antimicrobial resistance problem of nosocomial pathogens: Acinetobacter baumannii]. Online Türk Sağlık Bilimleri Derg. 2019;4(2):156-69. [Crossref] 
 20. Şenol A, Özer Balin Ş. Yoğun bakım ünitelerinde sık görülen enfeksiyonlar, Gram-negatif mikroorganizmalar, antibiyotik direnci [Common Infections in intensive care units, Gram-negative microorganisms, antibiotic resistance]. KSÜ Tıp Fak Derg. 2021;16(1):35-9. [Crossref] 
 21. Çeken N, Duran H, Atik B. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili [The profile of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from in intensive care units over a four-year span]. Pam Med J. 2021;14(2):306-11. [Crossref] 
 22. Demirdal T, Şen P, Yula E, Kaya S, Nemli SA, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının direnç profilleri: Beş yıllık değerlendirme [Assessment of Pseudomonas aeruginosa resistance profiles in intensive care units: Five-year outcomes]. Ortadoğu Tıp Derg. 2017;9(3):108-12. [Crossref] 
 23. Sağmak-Tartar A, Özer AB, Ulu R, Akbulut A. Endotrakeal aspirat örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları: Bir yıllık retrospektif analiz [Microbiological evaluation of the pathogens isolated from the endotracheal aspirate samples of the patients followed in the intensive care units: a one-year retrospective analysis]. Klimik Derg. 2018; 31(1):56-60. [Link] 
 24. Aydemir Ö, Terzi HA, Şahin Özözen E, Köroğlu M, Altındiş M. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında piperasilin/ tazobaktam invitro etkinliği [Piperacillin/ tazobactam in-vitro activity in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains with extended spectrum beta-lactamase production]. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;4(2): 118-27. [Crossref] 
 25. Kahraman EP, Karakeçe E, Erdoğan F, Uluyurt H, Köroğlu M, Çiftci İH. Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi [The evaluation of antibiotic resistance status of Klebsiella pneumoniae]. Ortadoğu Med J. 2017;9(1):12-8. [Crossref] 
 26. Koçak AA, Yayla B, Güçlü AÜ, Mirza HC, İştar EH, Alışkan HE, et al. Adana'da bir üniversite hastanesinde izole edilen solunum yolu patojenleri ve antibiyotik direnç profillerinin değer- lendirilmesi [Evaluation of respiratory pathogens ısolated in a university hospital in Adana and their antibiotic resistance profiles]. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg. 2019;49(4):226-32. [Link] 
 27. Kula-Atik T, Uzun B. Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisiline ve diğer antimikrobiyal ajanlara direnç durumlarının değerlendirilmesi [Evaluation of resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from blood cultures to methicillin and other antimicrobial agents]. Klimik Derg. 2020;33(2):132-6. [Link] 
 28. Caskurlu H, Davarci I, Kocoglu ME, Cag Y. Examination of blood and tracheal aspirate culture results in intensive care patients: 5-year analysis. Medeni Med J. 2020;35(2):128-35. [Crossref] [PubMed] [PMC] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com