Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Batın Ameliyatı Sonrası Hastaların Ağrıya İlişkin Hemşirelik Uygulamalarından Memnuniyet Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma
The Level of Patients' Satisfaction with Practices Related to Pain After Abdominal Surgery: A Descriptive Study
Gürkan KAPIKIRANa, Hüseyin GÜNEŞb, Semra BÜLBÜLOĞLUc, Serdar SARITAŞd
aBingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
bMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Malatya, TÜRKİYE
cGaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tokat, TÜRKİYE
dİnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, Malatya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(4):786-94
doi: 10.5336/nurses.2021-82032
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, batın cerrahisi uygulanmış hastaların, ameliyat sonrası dönemde uygulanan ağrı yönetimine ilişkin uygulamalardan memnuniyet düzeylerini incelemek amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışma tanımlayıcı türde, eğitim ve araştırma hastanesinin genel cerrahi ünitesinde yatan n=167 hasta ile yapıldı. Veri toplamada, Postoperatif Ağrı Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesi Anketi kullanıldı. Veri toplama araştırmacılar tarafında yüz yüze görüşme yöntemi ile yapıldı. Veri analizinde SPSS 25.0 IBM istatistik programı ile tanımlayıcı yöntemler, Independent Sample t-testi, ANOVA ve 'post hoc' analizleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmada; katılımcıların %31,7'si 40-55 yaş aralığında, %58,7'si erkek, %82'si evli, %31,7'sinin apendektomi olduğu belirlendi. Hastaların tamamına analjezik ilaç uygulandığı, %32,3'üne ilaç dışı girişimler yapıldığı saptandı. İnce bağırsak perforasyonu onarımı ve enterostomi hastalarının en yüksek düzeyde ağrı ve memnuniyet duyduğu tespit edildi (p=0,000). Sonuç: Hemşirelerin ameliyat öncesi dönemde hastalara cerrahi ağrı ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapması, ameliyat sonrası dönemde ise yalnızca ilaç yöntemleriyle değil aynı zamanda ilaç dışı yöntemlerle de ağrı yönetimi stratejilerini uygulanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi; cerrahi; hasta memnuniyeti; ilaç etkileri
ABSTRACT
Objective: In this study; it was aimed to examine the satisfaction levels of the patients who have undergone abdominal surgery from the interventions related to pain management applied in the postoperative period. Material and Methods: The study was conducted in a descriptive type with n=167 patients hospitalized in the general surgery unit of the education and research hospital. Quality Improvement in Postoperative Pain Management Questionnaire was used for data collection. Data collection was done by the researchers using face-to-face interview method. In data analysis, descriptive methods, Independent Sample ttest, ANOVA and 'post hoc' analysis were used with SPSS 25.0 IBM statistical program. Results: In the study; 31.7% of the participants were in the 40-55 age range, 58.7% were male, 82% were married, 31.7% had appendectomy. It was found that analgesic drugs were administered to all patients, and non-drug interventions were performed in 32.3% of them. It was found that patients with small bowel perforation repair and enterostomia felt the highest level of pain and satisfaction (p=0.000). Conclusion: Nurses should provide detailed information to patients about surgical pain in the preoperative period, and in the postoperative period, pain management strategies should be applied not only with drug methods but also with non-drug methods.

Keywords: Pain management; surgical; patient satisfaction; drug effects
REFERENCES:
 1. Ay F, Alpar SE. Postoperatif ağrı ve hemşirelik uygulamaları [Approaches taken by nurses in treating postoperative pain]. Agri. 2010;22(1): 21-9. [PubMed] 
 2. Eti Aslan F, Kula Şahin S, Secginli S, Bülbüloğlu S. [Patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management: A systematic review]. Ağrı J. 2018;30(3):105-15. [Link] 
 3. Gan TJ, Habib AS, Miller TE, White W, Apfelbaum JL. Incidence, patient satisfaction, and perceptions of post-surgical pain: results from a US national survey. Curr Med Res Opin. 2014;30(1):149-60. [Crossref] [PubMed] 
 4. Acar K, Acar H, Demir F, Eti Aslan F. Cerrahi sonrası ağrı ınsidansı ve analjezik kullanım miktarının belirlenmesi [Determining the incidence of postsurgical pain and amount of analgesic use postsurgical pain and analgesic]. Acu J Health Sci. 2016;2:85-91. [Link] 
 5. Eti Aslan F, Çavdar İ. Cerrahi Ağrı. İçinde Eti Aslan F, editör. Ağrının Doğası ve Kontrolü. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2014. p.185-212.
 6. Murray AA, Retief FW. Acute postoperative pain in 1231 patients at a developing country referral hospital: incidence and risk factors. Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia. 2016;22(1):19-24. [Crossref] 
 7. Due-as M, Ojeda B, Salazar A, Mico JA, Failde I. A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system. J Pain Res. 2016;9:457-67. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Gan TJ. Poorly controlled postoperative pain: prevalence, consequences, and prevention. J Pain Res. 2017;10:2287-98. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet. 2006;367(9522):1618-25. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Mei W, Seeling M, Franck M, Radtke F, Brantner B, Wernecke KD, et al. Independent risk factors for postoperative pain in need of intervention early after awakening from general anaesthesia. Eur J Pain. 2010;14(2):149e1-e7. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gordon DB, Polomano RC, Pellino TA, Turk DC, McCracken LM, Sherwood G, et al. Revised American Pain Society Patient Outcome Questionnaire (APS-POQ-R) for quality improvement of pain management in hospitalized adults: preliminary psychometric eva luation. J Pain. 2010;11(11):1172-86. [Crossref] [PubMed] 
 12. Karayurt O, Gurbuz H, Bilik O, Vural F, Firat F, Ordin Sarıgöl Y. Kronik ağrılı hastaların tens uygulaması öncesi ve sonrası yaşam kalitesi, ağrı ve hemşirelerden memnuniyet düzeylerinin incelenmesi [Examination of pain and quality of life in patients with chronic pain before and after TENS and their]. Dokuz Eylul University, J Nursing High School. 2014;7(1): 26-32. [Link] 
 13. Street M, Phillips NM, Haesler E, Kent B. Refining nursing assessment and management with a new postanaesthetic care discharge tool to minimize surgical patient risk. J Adv Nurs. 2018;74(11):2566-76. [Crossref] [PubMed] 
 14. Yuceer S. Nursing approaches in the postoperatif pain management. Journal of Clinical and Experimental Investigation. 2011;2(4): 474-8. [Crossref] 
 15. Tuğut N, Gölbaşı Z. Bir Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörler. [Patients' Satisfaction Levels of Nursing Services at a Gynecology and Obstetrics Unit of a University Hospital and Related Factors]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2013;10(2):38-44.
 16. Meissner W, Mescha S, Rothaug J, Zwacka S, Goettermann A, Ulrich K, et al. Quality improvement in postoperative pain management: results from the QUIPS project. Dtsch Arztebl Int. 2008;105(50):865-70. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Tezer M, Karadeniz M, Şanlı Ö. Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları [Pain and treatment approaches after upper urinary system surgeries]. Endoüroloji Bülteni. 2011;14:1-6. [Link] 
 18. Çelik S. Batın ameliyatlarından 24-48 saat sonra hastaların ağrı düzeyleri ve uygulanan hemşirelik girişimleri [Pain levels of the patients after 24-48 hours from abdominal surgery and applied nursing interventions]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;2(3):325-30. [Link] 
 19. Bell L, Duffy A. Pain assessment and management in surgical nursing: a literature review. Br J Nurs. 2009;18(3):153-6. [Crossref] [PubMed] 
 20. Çınar VA, Kaya FN, Yavaşcaoğlu B, Gören S, Bayram S, Başağan-Moğol E, et al. İntravenöz parasetamolün torakoskopik cerrahi sonrası postoperatif analjezi üzerine etkinliği [Efficacy of intravenous paracetamol on postoperative analgesia after thoracoscopic surgery]. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2010;36(2):43-8. [Link] 
 21. Clinic M, Akyüz G, Gündüz H. Kronik Ağrı. 1. Baskı. Rochester, Minnesota: Güneş Kitapevi; 2002.
 22. Karayurt Ö. Ameliyat öncesi uygulanan farklı eğitim programlarının hastaların anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisi [Analysing The effect of different preoperative teaching programs on the patient's anxiety and pain]. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998;2(1):20-6. [Link] 
 23. Sjöling M, Nordahl G, Olofsson N, Asplund K. The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Educ Couns. 2003;51(2):169-76. [Crossref] [PubMed] 
 24. Ayhan F. Abdominal Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Ağrı Deneyimleri ve Ağrı Kontrolüne Yönelik Hemşirelik Girişimleri. [Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi; 2015. [Link] 
 25. Öztürk G, Barış S, Özşaker E. Ameliyat sonrası ağrı ve ağrı kontrolüne yönelik hemşirelik yaklaşımlarına ilişkin hastaların görüşlerinin incelenmesi [Postoperative pain and determination of patients opinions with respect to nursing approaches toward postoperative pain]. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Dergisi. 2014;1:12. [Link] 
 26. Yılmaz M, Gürler H. Hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları ağrıya yönelik hemşirelik yaklaşımları: Hasta görüşleri [Nursing approaches toward postoperative pain in patients: patients' opinions]. Ağrı J. 2011; 23(2):71-9. [Link] 
 27. Robinson GS, Vallerand HA, Hall PK. Nursing care of patients in pain. In: Williams SL, Hopper DP, eds. Understanding Medical Surgical Nursing. 5th ed. Philadelphia: FA Davis Company; 2015. p.148-68. [Link] 
 28. Parizad R, Abdolahzadeh F, Shabestari MM. Pain after cardiac surgery: a review of the assessment and management. Crescent J Med & Biol Science. 2014;1(4):113-7. [Link] 
 29. Lahtinen P. Pain after coronary artery bypass grafting surgery. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences. 2012:1-55. [Link] 
 30. Yıldırım G, Ertekin Pınar Ş, Düger C, Altıparmak S, Gürsoy S, Mimaroğlu C. The relation between pain perceived by the patients hospitalized in the algology clinic and their sleep and quality of life. Ağrı. 2015;27(2): 86-96. [Link] 
 31. Frodin M, Stomberg MW. Pain management after lung surgery. Nurs Rep. 2014;4(1):1-6. [Crossref] 
 32. Akyol O, Karayurt O, Salmond S. Experiences of pain and satisfaction with pain management in patients undergoing total knee replacement. Orthop Nurs. 2009;28(2):79-85. [Crossref] [PubMed] 
 33. Milutinović D, Milovanović V, Pjević M, Martinov-Cvejin M, Cigić T. Assessment of quality of care in acute postoperative pain management. Vojnosanit Pregl. 2009;66(2):156-62. [Crossref] [PubMed] 
 34. Özveren H. Ağrı kontrolünde farmakolojik olmayan yöntemler [Non-pharmacological methods at pain management]. Hacettepe University of Health Sciences Nursing Journal. 2011:83-92. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com