Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: REVIEW
Beyin Ölümü Kavramının Etik Temellendirme Yöntemlerinden ''Teolojik Temellendirme'' Perspektifinden Değerlendirilmesi: Geleneksel Derleme
Evaluation of the Concept of Brain Death from the Perspective of ''Theological Grounding'', One of the Ethical Grounding Methods: Traditional Review
Selda YILDIZa
aEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Yaşlı Bakım Programı, Eskişehir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(2):189-98
doi: 10.5336/mdethic.2021-86617
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Ölüm kavramı, farklı alanlarda farklı yönleri ile ele alınmaktadır. Toplumdaki inanç sistemleri toplumun ölüme bakış açısını direkt olarak etkilemektedir. Ölüm kavramı ile ilişkili olarak tıp alanında beyin ölümü kavramı öne çıkmaktadır. Toplumdaki bireyler çoğunlukla teolojik ahlak kodu ile yüklendikleri sorumluluklar doğrultusunda beyin ölümü kavramına dair bakış açıları geliştirmektedirler. Dolayısıyla toplumdaki bireylerin beyin ölümüne dair algıları ve tıbbi uygulamalar ile ilgili kararları da dinî inançlarından etkilenebilmektedir. Hekim-hasta iletişimi açısından güven zemininin güçlenebilmesi ve etkin iletişimin sağlanabilmesi için hekimlerin, sağlık hizmeti sundukları bireylerin kararlarını etkileyen faktörleri bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle hekimlerin teoloji alanındaki ölüm tanımlarını ve bu tanımların mevzuatla ilişkisini bilmeleri önemlidir. Teolojik temelli bakış açılarına göre beyin ölümü kavramının irdelendiği bu çalışmada normatif düzlemlerde ortaya konulan konular, felsefi akıl yürütme yolu kullanılarak etik temellendirme yöntemlerinden teolojik temellendirme yaklaşımı ile gerekçelendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle ölüm ve beyin ölümü kavramları açıklanmıştır. Daha sonra İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik dinleri perspektifinde beyin ölümünün gerçek ölüm kabul edilip edilmediğine dair farklı görüşler incelenmiştir. Literatüre göre İslamiyet açısından İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı İslam Fıkıh Akademisinin, Hristiyanlık açısından Pius XII'nin açıklamalarının ve tüm mezheplerin çoğunlukla ortak görüşünün, Yahudilik ile ilgili olarak Amerika Haham Konseyinin Tıbbi Biyoetik Komisyonunun, beyin ölümünü gerçek ölümle eş değer kabul ettikleri görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında, semavi dinlerde beyin ölümünün çoğunlukla gerçek ölüm olarak kabul edildiği görülmektedir

Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü; İslamiyet; Hristiyanlık; Yahudilik
ABSTRACT
The concept of death is handled with different aspects in different fields. In the medical field, the concept of brain death comes to the fore. Perceptions of individuals in society about brain death can be affected by their religious beliefs. Physicians need to know the factors that affect the decisions of the individuals they provide health care services in order to strengthen the basis of trust in terms of doctor-patient communication and to ensure effective communication. For this reason, it is important for physicians to know the definitions of death in theology and the relationship between these definitions and legislation. In this study, in which the theological justification approach, which is one of the ethical justification methods, is used, the concepts of death and brain death are explained first. Then, different views on whether brain death is accepted as real death or not in the perspective of Islam, Christianity and Judaism were examined. According to the literature; in terms of Islam, it is seen that the explanations of the Islamic Fiqh Academy affiliated to the Organization of Islamic Cooperation, the explanations of Pius XII in terms of Christianity, and the mostly common opinion of all sects, and the Medical Bioethics Commission of the Rabbinical Council of America regarding Judaism, accept brain death as equivalent to real death. In the light of these results, it is seen that brain death is mostly accepted as real death in monotheistic religions.

Keywords: Brain death; Islam; Christianity; Judaism
REFERENCES:
 1. Görgülü Ü, Kılıç H. Hayatın Başlangıcı ve Sonu -Fıkhi, Hukuki, Tıbbi ve Etik Boyutlarıyla. 1. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı; 2019.
 2. Sağır A. Modern dünya ve ölüm: Batılının ölüm karşısında tavırları [The modern world and death: Western attitudes towards death]. Journal of History Culture and Art Research. 2014;2(4):213-21. [Crossref] 
 3. Agamben G, ed. Türkmen İ, çeviri editörü. Kutsal İnsan. 2. Baskı. Ankara: Ayrıntı Yayınları; 2001.
 4. Süren ÖK. Organ ve doku naklinin yasal ve etik açıdan incelenmesi [Legal and ethical examination of organ and tissue transplantation]. TBB Dergisi. 2007;73:175-95. [Link] 
 5. Aközer M, Aközer E. Bilim ahlakı normlarının etik temellendirilmesi: Bilim insanlarının dışsal sorumlulukları [Ethical justification of moral norms in scientific research: Scientists' external responsibilities]. Journal of Higher Education & Science. 2015;5(2):109-24. [Link] 
 6. Pieper A, ed. Sezer G, Atayman V, çeviri editörleri. Etiğe Giriş. 2. Baskı. Ankara: Ayrıntı Yayınları; 2012.
 7. Özlem D. Etik-Ahlak Felsefesi. 6. Baskı. İstanbul: Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti; 2019.
 8. Cevizci A. Etiğe Giriş. 1. Baskı. İstanbul: Paradigma Yayınları; 2002.
 9. Türk Dil Kurumu Sözlükleri [İnternet]. © 2019 - TDK [Erişim tarihi: 3 Temmuz 2021]. Erişim linki: [Link] 
 10. Türk Hukuk Kurumu. Türk Hukuk Lugatı. 3. Baskı. Ankara: Başbakanlık Basımevi; 1991. [Link] 
 11. The British Medical Association. The British Medical Association Illustrated Medical Dictionary. 1st ed. London: Dorling Kindersley; 2002.
 12. Günay İ. Kur'an ve sünnet ışığında varlık evrelerinin merkez paydaşı su [Water as the center denominator of existence's stages in the light of Qur'ān and sunnah]. Review of the Faculty of Theology of Uludag University. 2015; 24(1):134-71. [Link] 
 13. Veatch RM. The impending collapse of the whole‐brain definition of death. Hastings Center Report. 1993;23(4):18-24. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Saydam M, Kızıltan H. Hekimin Filozof Hali. 1. Baskı. İstanbul: İthaki Yayınları; 2018.
 15. Ariès P. Western Attitudes Toward Death: from the Middle Ages to the Present. 6th ed. Vol. 3. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1975.
 16. Aydın M. Tıbbi müdahale olarak organ ve doku nakli ve ceza sorumluluğu [Yüksek lisans tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2008. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2021. Erişim linki: [Link] 
 17. Nguyen D. Pope John Paul II and the neurological standard for the determination of death: A critical analysis of his address to the Transplantation Society. The Linacre Quarterly. 2017;84(2):155-86. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Türk Nöroloji Derneği. Beyin Ölümü Tanı Kılavuzu. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2021. Erişim linki: [Link] 
 19. Resmî Gazete (1.2.2012, Sayı: 28191) sayılı Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği; 2012. p.1-6. Erişim tarihi 10.08.2021 Erişim linki: [Link] 
 20. A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. JAMA. 1968;205(6):337-40. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Diyanet İşleri Başkanlığı [İnternet]. [Erişim tarihi: 9 Eylül 2021]. Kur'an-ı Kerim Zümer Suresi - 42. Ayet Tefsiri. Erişim linki: [Link] 
 22. Arbour R, AlGhamdi HMS, Peters L. Islam, brain death, and transplantation: culture, faith, and jurisprudence. AACN Adv Crit Care. 2012;23(4):381-94. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Şentürk L, Yazıcı S. İslâm İlmihâli. 34. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; 2019.
 24. Miller AC, Ziad-Miller A, Elamin EM. Brain death and Islam: the interface of religion, culture, history, law, and modern medicine. Chest. 2014;146(4):1092-101. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Rady MY, Verheijde JL. A response to the legitimacy of brain death in Islam. J Relig Health. 2016;55(4):1198-205. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Alkış A. İslam hukuku bağlamında organ naklinde çözüme açık alanlar [Disputable issues on organ transplantation in terms of Islamic law]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 15(2):751-70. [Link] 
 27. Rady MY, Verheijde, JL. Brain death and the moral code of Islam. Chest. 2015;147(2):e69. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Diyanet İşleri Başkanlığı [İnternet]. [Erişim tarihi: 15 Eylül 2021]. Kurul fetvaları/beyin ölümü dinen ölüm olarak kabul edilebilir mi? Erişim linki: [Link] 
 29. Bulut M. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı; 16-18 Kasım 2007. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; 2009.
 30. Bernat JL. The concept and practice of brain death. Prog Brain Res. 2005;150:369-79. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Estol CJ. To live and let die: a brain death symposium at the Pontifical Academy of Science. Int J Stroke. 2007;2(3):227-9. [Crossref]  [PubMed] 
 32. de Michael MA. History of brain death as death: 1968 to the present. J Crit Care. 2014;29(4):673-8. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Tarabeih M, Abu-Rakia R, Bokek-Cohen YA, Azuri P. Christianity, Islam, Judaism, and unwillingness to donate organs post-mortem. Death Stud. 2020;1-8. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Gabbay E, Fins JJ. Go in peace: Brain death, reasonable accommodation and Jewish mourning rituals. J Relig Health. 2019;58(5): 1672-86. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Grodin MA. Religious exemptions: brain death and Jewish law. J Church State. 1994;36(2): 357-72. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Inwald D, Jakobovits I, Petros A. Brain stem death: managing care when accepted medical guidelines and religious beliefs are in conflict. Consideration and compromise are possible. BMJ. 2000;320(7244):1266-7. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com