Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Bir Çocuk Cerrahının Bronkoskopi-Özofagoskopi Tecrübeleri: Beş Yıllık Retrospektrif Çalışma
Bronchoscopy-Esophagoscopy Experiences of a Pediatric Surgeon: 5 Years Retrospective Study
Olga Devrim AYVAZa , Ayşenur CELAYİRa
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2023;43(2):160-70
doi: 10.5336/medsci.2022-92508
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, 3. basamak eğitim araştırma hastanesinde göreve başlayan bir çocuk cerrahisi uzmanının acil, yarı acil ve elektif durumlarda rijid bronkoskopi ve özofagoskopi deneyimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çocuk acil polikliniğimize Ocak 2016-Aralık 2021 tarihleri arasında yabancı cisim aspirasyonu, yabancı cisim yutma, korozif madde içimi ve yutma güçlüğü tanılarıyla başvuran ve tek hekim tarafından rijid özofagoskopi ve/veya bronkoskopi yapılan çocukların hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Kliniğimizde 54 hastada toplam 58 özofagoskopi ve/veya bronkoskopi yapıldı. Kırk üç hastaya özofagoskopi yapıldı. Özofagoskopi yapılan hastaların 20'si (%47) korozif madde içimi, 16'sı (%37) özofagusta yabancı cisim, 3'ü (%6,9) anastomoz darlığı ve 1'i (%2,2) özofagus darlığı tanılıydı. Yabancı cisim aspirasyon öyküsü olan 3 (%6,9) olguda bronkoskopide yabancı cisim olmaması üzerine özofagoskopi yapılmıştı. On beş hastaya bronkoskopi yapıldı. Özofagoskopide yabancı cisim saptanmayan bir hastada bronkoskopi de yapıldı. Korozif madde içimi ön tanılı özofagoskopi yapılan hiçbir hastada peroperatif komplikasyon görülmedi. Özofagusta yabancı cisim ön tanısıyla özofagoskopi yapılan 1 hastada yabancı cismin iyatrojenik migrasyonu oldu. Bronkoskopi yapılan birer hastada kanama ve bronkospazm gelişti. Hiçbir hastada postoperatif komplikasyon görülmedi. Sonuç: Bronkoskopi ve özofagoskopi gerek anestezi açısından gerekse cerrahi açıdan hekimleri tedirgin eden bir invaziv işlemdir. Anamnezi kesin veya şüpheli olan hastalarda; klinik ve radyolojik bulguların normal olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Tanının bir an önce doğrulanması ve erken tedavi ile morbiditenin ve mortalitenin azaltılması sağlanabilir. Dokuya saygılı cerrahi teknikle teorik bilgi eksikliği olmadan, işlem kaynaklı komplikasyon oranı minimuma indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi; özofagoskopi; yabancı cisim; komplikasyonlar; çocuk
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to reveal the experiences of a pediatric surgeon who started to work in a 3rd level training-research hospital, with rigid bronchoscopy and esophagoscopy in emergency, semi-emergency or elective situations. Material and Methods: This study was performed retrospectively from hospital records in children who underwent rigid esophagoscopy and/or bronchoscopy by a single physician with various diagnoses such as foreign body aspiration, foreign body in the esophagus, ingestion of corrosive substances, and dysphagia between January 2016-December 2021. Results: A total of 58 esophagoscopy and/or bronchoscopy were performed in 54 patients in our clinic. Esophagoscopy was performed in 43 patients. Twenty (47%) had ingestion of corrosive substances, 16 (37%) had foreign bodies, 3 (6.9%) had anastomotic stenosis and 1 (2.2%) was diagnosed with esophageal stricture. Esophagoscopy was performed in 3 (6.9%) cases with a history of foreign body aspiration because there was no foreign body in bronchoscopy. Bronchoscopy was performed on 15 patients. Bronchoscopy was also performed in a patient whose foreign body was not detected in esophagoscopy. No peroperative complications were observed in any patient who underwent esophagoscopy with a pre-diagnosis of corrosive substance ingestion. Iatrogenic migration of foreign body occurred in a patient who underwent esophagoscopy. Bleeding and bronchospasm developed in 1 patient each. No postoperative complications were observed in any of the patients. Conclusion: Bronchoscopy and esophagoscopy are invasive procedures that make physicians uneasy both in terms of anesthesia and surgery. In patients with a definite or doubtful anamnesis; it should also be taken into account that clinical and radiological findings could be normal. Diagnosis can be confirmed as soon as possible and morbidity and mortality can be reduced with early treatment. With a tissue-respecting surgical technique, the rate of procedure-related complications can be minimized without lack of theoretical knowledge.

Keywords: Bronchoscopy; esophagoscopy; foreign body; complications; child
REFERENCES:
 1. Tütüncü AÇ, Dilmen ÖK, Özcan R, Emre Ş, Köksal G, Altıntaş F, et al. Rigid bronchoscopies in pediatric patients with tracheobronchial foreign bodies: Our outcomes. Turk Arch Ped. 2012;47:126-30. [Crossref] 
 2. İnci İ, Özçelik C, Ülkü R, Eren N. Özofagus yabancı cisimleri: 682 olgunun incelenmesi [Esophageal foreign bodies: examination of 682 cases]. GKDC Dergisi. 1999;7:148-52. [Link] 
 3. Ergun E, Ates U, Gollu G, Bahadir K, Yagmurlu A, Cakmak M, et al. An algorithm for retrieval tools in foreign body ingestion and food impaction in children. Dis Esophagus. 2021;34(1):doaa051. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Tiryaki T, Mambet E, Şenel E, Akbıyık F, Livanelioğlu Z, Atayurt H. Çocuklarda korozif madde içimi [Ingestion of corrosive substances in children]. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2009;3(2):10-4. [Link] 
 5. Bilaçeroğlu S. Bronkoskopide eğitim, yeterlilik ve sertifikasyon. Dalar L, Yılmaz A, editörler. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Tanısal ve Terapötik Bronkoskopi Uzlaşı Raporu; 2017. p.9-19. [Link] 
 6. Eyüboğlu FÖ. Bronkoskopi [Bronchoscopy]. DocPlayer.biz.32-46. Erişim tarihi: 04.05.23 [Link] 
 7. Çelikkaya ME, Atıcı A, El Ç, Akçora B. Yaygın bir halk sağlığı sorunu: çocuklarda koroziv madde içimi [A common public health problem: corrosive ingestion in children]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. 2018;8(3):184-8. [Crossref] 
 8. Denizbaşı A. Korozif madde alan hastaların acil tıpta yönetimi [Management of patients with corrosive substance ingestion in the emergency medicine]. Anatolian Journal of Emergency Medicine. 2020;3(1):27-30. [Link] 
 9. Çıtlak HK, Aslan M. Acil servise korozif madde içme nedeniyle başvuran çocukların geriye dönük olarak değerlendirilmesi: on yıllık deneyim [Retrospective evaluation of children admitted to the emergency department due to ingestion of corrosive substances: a ten-year experience]. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2022;9(1):11-6. [Crossref] 
 10. Aydın E, Özcan R, Emre Ş, Eliçevik M, Tütüncü Ç, Kuroğlu S, et al. Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi [Ingestion of corrosive substances in childhood: Evaluation of six hundred and eighty-one cases]. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2012;26(1-2):26-31. [Crossref] 
 11. Çelik S, Aydemir B, Tanrıkulu H, Okay T, Doğusoy I. Çocuklarda ve erişkinlerde özofagus yabancı cisimleri: 20 yıllık deneyim [Esophageal foreign bodies in children and adults: 20 years of experience]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013;19(3):229-34. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Metin B, Öncel M, Yıldırım Ş, Tözüm H. Çocuklarda özefagus yabancı cisimleri [Esophageal foreign bodies in children]. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2014;23(2):186-96. [Link] 
 13. Tiryaki HT, Akbıyık F, Şenel E, Mambet E, Livanelioğlu Z, Atayurt HF. Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması [Foreign body ingestion in childhood]. Turkish J Pediatr Dis. 2010;4(2):94-9. [Link] 
 14. Lee JH. Foreign body ingestion in children. Clin Endosc. 2018;51(2):129-36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Kramer RE, Lerner DG, Lin T, Manfredi M, Shah M, Stephen TC, et al; North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Endoscopy Committee. Management of ingested foreign bodies in children: a clinical report of the NASPGHAN Endoscopy Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(4):562-74. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Dereci S, Koca T, Serdaroğlu F, Akçam M. Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması [Foreign body ingestion in childhood]. Turk Pediatri Ars. 2015;50:234-40. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Erginel B, Karlı G, Soysal FG, Keskin E, Özbey H, Çelik A, et al. Çocukluk çağında yabancı cisim yutma [Foreign body ingestion in childhood]. İst Tıp Fak Derg. 2016;79:1. [Link] 
 18. Chirica M, Kelly MD, Siboni S, Aiolfi A, Riva CG, Asti E, et al. Esophageal emergencies: WSES guidelines. World J Emerg Surg. 2019;14:26. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Tartar T, Bakal U, Saraç M, Eroğlu Y, Kazez A. Bir çocuk hastada foley sonda ile özofagustan yabancı cisim çıkarılmasının nadir bir komplikasyonu: özofagus rüptürü [A rare complication of foreign body removal from the esophagus with a Foley catheter in a pediatric patient: Esophageal rupture]. KSU Medical Journal. 2021;16(3):454-7. [Crossref] 
 20. Doğan M, Esen F, Doğan Y, Öztürk S, Demir ÖF, Öztürk MA. Çocukluk çağındaki trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları [Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood]. Bakırköy Tıp Dergisi. 2019;15:126-30. [Crossref] 
 21. Temiz A. Bronkoskopi endikasyonları ve teknik [Bronchoscopy indications and technique]. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2016;30(Ek Sayı 3):226-35.
 22. Özsoylu S, Akyıldız B, Dursun A. Yabancı cisim aspirasyonu: 6 yıllık deneyimlerimiz [Foreign body aspiration: our experience of 6 years]. Bozok Med J. 2011;7(3):43-6. [Link] 
 23. Doğan D, Çetinkaya E. Acil bronkoskopi [Emergency bronchoscopy]. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2018;6(2):188-95. [Link] 
 24. Kiyan G, Gocmen B, Tugtepe H, Karakoc F, Dagli E, Dagli TE. Foreign body aspiration in children: the value of diagnostic criteria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(7):963-7. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Cohen S, Avital A, Godfrey S, Gross M, Kerem E, Springer C. Suspected foreign body inhalation in children: what are the indications for bronchoscopy? J Pediatr. 2009;155(2):276-80. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Sağıroğlu G. Rijit bronkoskopi uygulanan 54 olgunun retrospektif analizi [Retrospective analysis of 54 cases performed rigid bronchoscopy]. Fırat Tıp Dergisi. 2011;16(2):67-70. [Link] 
 27. Pekcan S. Bronkoskopi [Bronchoscopy]. Erişim tarihi: 04.05.23 [Link] 
 28. Hasdiraz L, Oguzkaya F, Bilgin M, Bicer C. Complications of bronchoscopy for foreign body removal: experience in 1,035 cases. Ann Saudi Med. 2006;26(4):283-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com