Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerine Sözel Order Konusunda Uygulanan Anket Çalışması: İzmir İli Örneği Kesitsel Araştırma
Questionnaire on Verbal Order Filled Out by Physicians in a Training and Research Hospital: The Case of İzmir Province Cross-Sectional Research
Mehmet Emin GÜNEŞa, Fırat İLERİb, Gazel KAPLANc, Orhan MERALb, Serkan ÇINARLId, Ekin Özgür AKTAŞe
aİzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Genel Jinekoloji ve Obstetrik BD, İzmir, Türkiye
bİzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp ABD, İzmir, Türkiye
cİzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Hukuk Bölümü, İzmir, Türkiye
dİzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD, İzmir, Türkiye
eEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Adli Tıp ABD, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(1):1-8
doi: 10.5336/mdethic.2022-92523
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Sözel order uygulamaları, tıbbi uygulama hatalarına yol açma potansiyeli nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği açısından önem taşımaktadır. Çalışmada, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hekimlerin sözel order konusunda bilgi düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar üzerinden sözel order kavramının yasal çerçevesinin irdelenmesi, hekimler arasında farkındalık oluşturulması ve güncel mevzuat dahilinde bilgi düzeyinde artış sağlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Sunulan çalışma anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 100 hekime, kişisel sosyodemografik verilerin yanı sıra sözel order konusunun kavramsal çerçevesi, kişisel deneyimler ve olası sorunlar hakkında sorular yöneltilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden hekimlerin %44'ü kadın, %56'sı erkektir. Hekimlerin ortalama yaşı 42,14±7,93, meslek tecrübeleri ortalama 17,76±7,93 yıl olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların %88'i daha önce en az bir kez sözel order talimatı verdiğini, %83'ü daha önce sözel order uygulaması konusunda herhangi bir eğitim almadığını, %66'sı sözel order uygulaması konusunda endişe duyduğunu, %90'ı sözel order uygulamasının hangi mevzuata göre düzenlendiğini bilmediğini belirtmiştir. Sonuç: Sunulan çalışma, hekimlerin sözel order uygulamaları konusundaki bilgi ve deneyimlerini irdeleyen ülkemizdeki ilk araştırma niteliğinde olup, uygulamanın önemini ortaya koyması açısından değerlendirilmiştir. Sözel order uygulamalarının tıbbi ve adli olası sonuçlarını içeren daha kapsamlı bilimsel araştırmalar ve bu bağlamda yapılacak yasal düzenlemelerde hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin de ortaya koyulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği; çalışan güvenliği; sözel order; hukuki sorumluluk
ABSTRACT
Objective: Verbal order applications are important in terms of patient and employee safety due to the potential to cause medical application errors. In this study, it is aimed to examine the legal framework of the concept of verbal order through the knowledge level of physicians working in a training and research hospital and the problems they encounter, to raise awareness among physicians and to increase the level of knowledge within the current legislation. Material and Methods: The presented study was carried out in the form of a questionnaire. In addition to personal socio-demographic data, questions were asked about the conceptual framework of the verbal order issue, personal experiences and potential problems to 100 physicians who volunteered to participate in the study. Results: Of the physicians who agreed to participate in the study, 44% were female and 56% were male. The mean age of the physicians was 42.14±7.93, and their professional experience was calculated as 17.76±7.93 years. 88% of the participants stated that they had given a verbal order at least once before, 83% of the participants stated that they had not received any training on verbal ordering before, 66% of the participants stated that they were worried about the implementation of verbal orders, 90% of the participants stated that they did not know according to which legislation the implementation of the verbal order was regulated. Conclusion: The presented study is the first research in our country that examines the knowledge and experience of physicians on verbal order applications and has been evaluated in terms of revealing the importance of the practice. More comprehensive scientific research including the possible medical and forensic consequences of verbal order practices and the points to be considered in the legal regulations to be made in this context should also be revealed.

Keywords: Patient safety; employee safety; verbal order; legal responsibility
REFERENCES:
 1. Oxford Reference [Internet]. © 2022. [Cited: July 14, 2022]. Primum non nocere. Available from: [Link] 
 2. Yönt GH. Hasta güvenliği kültürü [Patient safety culture]. Ege Hemşirelik Dergisi. 2011;27(1):77-82. [Link] 
 3. Resmî Gazete (12.10.2004/25611), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. p.1. [Erişim tarihi: 04.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 4. Resmî Gazete (01.08.1998, Sayı: 23420) sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği; 1998. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 5. Yüksel E. Tıbbî hatanın hukukî ve cezaî sonuçları [Legal and criminal consequences of medical error]. TBB Dergisi. 2004;53:161-89. [Link] 
 6. Resmî Gazete (14.04.1928/863), 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun; 1928. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 7. World Health Organization (WHO). WHO Patient safety curriculum Guide for Medical Schools. Geneva, Switzerland: WHO Press; 2009. Available from: [Link] 
 8. Wakefield DS, Wakefield BJ. Are verbal orders a threat to patient safety? Qual Saf Health Care. 2009;18(3):165-8. [PubMed] 
 9. Polat O. Dünyada görülen tıbbi uygulama hataları. Tıbbi Uygulama Hataları. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları; 2015. p.59-69.
 10. Resmî Gazete (16.10.2019, Tebliğ No: 27378) Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ; 2019. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 11. Resmî Gazete (08.03.2010, Sayı: 27515) sayılı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010. [Erişim tarihi: 01.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 12. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastane (Sürüm 6.0). ISBN: 978-975-590-766-6 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156. 1. Baskı. Ankara: Tam Pozitif Reklamcılık/Matbaa; 2020. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 13. Resmî Gazete (29.04.2009, Tebliğ No: 27214) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ; 2009. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 14. Resmî Gazete (06.04.2011, Tebliğ No: 27897) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ; 2011. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 15. Resmî Gazete (06.04.2011, Sayı: 27897) sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik; 2011. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 16. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 16 Aralık 2019 tarihli, 2016/28510 Esas Nolu, 2019/12593 Karar Nolu kararı. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 17. Türk Tabipleri Birliği [İnternet]. © 2022 TTB - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları. [Erişim tarihi: 16.07.2022]. Erişim linki: [Link] 
 18. World Health Organization (WHO) [Internet]. © 2022 WHO. [Cited: July 14, 2022]. Patient Safety. Available from: [Link] 
 19. Ateş Ç. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşirelerin ilaç uygulama hataları ve hata nedenlerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2010. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 20. Lesar T, Mattis A, Anderson E, Avery J, Fields J, Gregoire J, et al; VHA New England Medication Error Prevention Initiative Collaborative. Using the ISMP Medication Safety Self-Assessment to improve medication use processes. Jt Comm J Qual Saf. 2003;29(5):211-26. [Crossref]  [PubMed] 
 21. World Health Organization (WHO) [Internet]. © 2022 WHO. [Cited: July 14, 2022]. Medication without harm. Available from: [Link] 
 22. Aslan Y. İlaç kaynaklı tıbbi hata/olay bildirimlerin Dünya Sağlık Örgütü "Hasta Güvenliği Uluslararası Sınıflandırması"na göre değerlendirilmesi [Evaluation of medication related medical errors/events according to the World Health Organization "International Classification for Patient Safety."] Journal of Health Sciences and Medicine. 2020;3(1):20-5. [Crossref] 
 23. Aslan Ö, Ünal Ç. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde parenteral ilaç uygulama hataları [Errors in parenteral drug administration in a surgical intensive care unit]. Gülhane Tıp Dergisi. 2005;47:175-8. [Crossref] 
 24. Tarhan M, Ersoy E, Yılmaz AG, Dalar L. Acil hemşirelerinin ilaç uygulama hatalarını etkileyen faktörlerin incelenmesi [The examination on the factors affecting emergency nurses' medication errors]. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2020;2(2):63-72. [Link] 
 25. Şener A. İkinci basamak bir hastanenin acil servisinde dosya kontrol yöntemi ile eksik kayıt kaynaklı hataların düzeltilmesi [Correction of errors due to missing records with file control method in the emergency department of a secondary level hospital]. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi. 2020;3(2):24-32. [Link] 
 26. Resmî Gazete (09.01.1982, Sayı: 17863) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (AY); 1982. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 27. Çınarlı S, Göncü Döner MS, Azak K. Rücu davasında deliller. Kamu Görevlilerine Rücu Davaları. 1. Baskı. Ankara: Adalet Yayınları; 2021. p.124-66.
 28. Danıştay 10. Dairesi'nin 10 Ekim 1996 tarihli, 1995/934 Esas Nolu, 1996/5933 Karar Nolu kararı ve Danıştay 10. Dairesi'nin 31 Mart 1997 tarihli, 1995/7754 Esas Nolu, 1997/1071 Karar Nolu kararı. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 29. Resmî Gazete (04.02.2011/27836), 6098 sayılı Borçlar Kanunu (BK); 2011. [Erişim tarihi: 02.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 30. Sarıtaş H, Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu. 1. Baskı. Ankara: Bilge Yayınları; 2006. p.12-3.

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com