Journal of Literature Pharmacy Sciences

Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme
Biosensors and Their Areas of Application: Traditional Review
İrem ÖZERa, Hülya TEZELb, Sonia SANAJOUb, Anıl YİRÜNb,c, Terken BAYDARb, Pınar ERKEKOĞLUb
aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Bölümü, Ankara, Türkiye
bHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ankara, Türkiye
cÇukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Adana, Türkiye
J Lit Pharm Sci. 2022;11(1):35-48
doi: 10.5336/pharmsci.2021-86646
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Sensör, amacı ortamdaki değişiklikleri tespit etmek ve bu değişiklikleri bilgisayar gibi elektronik cihazlara göndererek veri elde etmek olan bir cihazdır. Sensörler bir moleküler tanıma sistemi (reseptör), bir fizikokimyasal dönüştürücü ve sinyal işlemcisinden oluşur. Biyosensör ise, temel olarak enzim, nükleik asit, hücre gibi bir biyo-tanıma materyalinden, elektrokimyasal, optik, kütle tabanlı veya kalorimetrik sinyal dönüştürücüden ve bir sinyal işlemcisinden oluşan, biyolojik ve kimyasal maddelerin belirlenmesinde kullanılan cihazdır. Biyosensörler, biyoreseptörlerin türlerine göre enzimatik biyosensörler, protein reseptör bazlı biyosensörler, immünosensörler, DNAaptamer bazlı biyosensörler ve tam hücre biyosensörleri olarak sınıflandırılabilir. İlk üretilen biyosensörlerden sonra büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Biyosensörlerin tasarlanması, üretimi ve optimizasyonu için kimya, fizik, mühendislik, biyoloji, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerin katkıları olmuştur. Ayrıca, günümüzde mikroakışkanlar ile nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerin ışığında hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu derlemede biyosensörlerin yapıları, çalışma prensipleri ve biyosensör çeşitleri hakkında bilgiler özetlenecek, biyosensörlerin gıda sektöründeki uygulamaları, gıda toksikolojisi açısından önemi tartışılacaktır. Biyosensörlerin ekotoksikolojik açıdan önemi, biyoterörizm girişimlerindeki uygulamaları, ilaç adayı olabilecek bileşiklerin toksisite potansiyellerinin değerlendirilmesi, özellikle dar terapötik aralığa sahip ilaçların konsantrasyonlarının takip edilerek hasta için güvenli bir tedavi protokolünün oluşturulması ve koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile önemi bir kez daha anlaşılan hızlı ve etkin patojen tespiti gibi pek çok farklı alandaki uygulamaları hakkında bilgiler aktarılarak biyosensörlerin geleneksel analiz yöntemlerine göre sağlayabileceği üstünlüklerden de söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyosensör; biyoreseptör; ilaç keşfi; toksisite; hızlı tespit
ABSTRACT
A sensor is a device whose purpose is to detect changes in the environment and to obtain data by sending these changes to electronic devices such as computers. The sensors consist of a molecular recognition system (receptor), a physicochemical transducer and signal processor. A biosensor, on the other hand, is a device used for the determination of biological and chemical substances, mainly consisting of a bio-recognition material such as enzyme, nucleic acid, cell, an electrochemical, optical, mass-based or calorimetric signal converter and a signal processor. After first biosensors were produced, great advances were recorded. Different disciplines such as chemistry, physics, engineering, biology, medicine, pharmacy have contributed to design, production and optimization of biosensors. In addition, rapid progress has been made today in light of new technologies such as microfluidics and nanotechnology. In this review, information about structures, working principles and biosensor types of biosensors will be summarized, applications of biosensors in food industry and their importance in terms of food toxicology will be discussed. Ecotoxicological importance of biosensors, their applications in bioterrorism initiatives, evaluation of the toxicity potentials of the compounds that can be drug candidates, creation of a safe treatment protocol for the patient, especially by following the concentrations of drugs with a narrow therapeutic range, and the rapid and effective treatment of the coronavirus disease (COVID-19) will be discussed. Information about their applications in many different fields such as pathogen detection will be given and advantages that biosensors can provide over traditional analysis methods will be mentioned.

Keywords: Biosensor; bioreceptor; drug discovery; toxicity; rapid detection
REFERENCES:
 1. Justino CIL, Rocha-Santos TA, Duarte AC. Review of analytical figures of merit of sensors and biosensors in clinical applications. Trends Anal Chem. 2010;29(10):1172-83. [Crossref] 
 2. Clark LC Jr, Lyons C. Electrode systems for continuous monitoring in cardiovascular surgery. Ann N Y Acad Sci. 1962;102:29-45. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Su L, Jia W, Hou C, Lei Y. Microbial biosensors: a review. Biosens Bioelectron. 2011;26(5):1788-99. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Bohunicky B, Mousa SA. Biosensors: the new wave in cancer diagnosis. Nanotechnol Sci Appl. 2010;4:1-10. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Bhalla N, Jolly P, Formisano N, Estrela P. Introduction to biosensors.Essays Biochem. 2016;60(1):1-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Kökbaş U, Kayrın L, Tuli A. Biyosensörler ve tıpta kullanım alanları [Biosensors and their medical applications]. Archives Medical Review Journal. 2013;22(4):499-513. [Link] 
 7. Kim J, Campbell AS, de Ávila BE, Wang J. Wearable biosensors for healthcare monitoring. Nat Biotechnol. 2019;37(4):389-406. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Alhadrami HA. Biosensors: classifications, medical applications, and future prospective. Biotechnol Appl Biochem. 2018;65(3):497-508. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Karunakaran C, Madasamy T, Kumar Sethy N. Enzymatic biosensors. In: Karunakaran C, Bhargava K, Benjamin R, eds. Biosensors and Bioelectronics. 1st ed. New York: Elsevier; 2015. p.133-204. [Crossref] 
 10. Misawa N, Osaki T, Takeuchi S. Membrane protein-based biosensors. J R Soc Interface. 2018;15(141):20170952. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Rawson DM, Willmer AJ, Turner AP. Whole-cell biosensors for environmental monitoring. Biosensors. 1989;4(5):299-311. [Crossref]  [PubMed] 
 12. King JM, Digrazia PM, Applegate B, Burlage R, Sanseverino J, Dunbar P, et al. Rapid, sensitive bioluminescent reporter technology for naphthalene exposure and biodegradation. Science. 1990;249(4970):778-81. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Shear JB, Fishman HA, Allbritton NL, Garigan D, Zare RN, Scheller RH. Single cells as biosensors for chemical separations. Science. 1995;267(5194):74-7. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Bousse L. Whole cell biosensors. Sens Actuators B Chem. 1996;34(1-3):270-5. [Crossref] 
 15. Stenger DA, Gross GW, Keefer EW, Shaffer KM, Andreadis JD, Ma W, et al. Detection of physiologically active compounds using cell-based biosensors. Trends Biotechnol. 2001;19(8):304-9. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Ko HJ, Park TH. Bioelectronic nose and its application to smell visualization. J Biol Eng. 2016;10:17. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Figueroa XA, Cooksey GA, Votaw SV, Horowitz LF, Folch A. Large-scale investigation of the olfactory receptor space using a microfluidic microwell array. Lab Chip. 2010;10(9):1120-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Sato K, Takeuchi S. Chemical vapor detection using a reconstituted insect olfactory receptor complex. Angew Chem Int Ed Engl. 2014;53(44):11798-802. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Termtanasombat M, Mitsuno H, Misawa N, Yamahira S, Sakurai T, Yamaguchi S, et al. Cell-based odorant sensor array for odor discrimination based on insect odorant receptors. J Chem Ecol. 2016;42(7):716-24. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Zhang J, Zhao J. Immuno-biosensor. In: Li G, ed. Nano-Inspired Biosensors for Protein Assay with Clinical Applications. 1st ed. New York: Elsevier; 2019. p.115-37. [Crossref] 
 21. McConnell EM, Nguyen J, Li Y. Aptamer-based biosensors for environmental monitoring. Front Chem. 2020;8:434. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Gui Q, Lawson T, Shan S, Yan L, Liu Y. The application of whole cell-based biosensors for use in environmental analysis and in medical diagnostics. Sensors (Basel). 2017;17(7):1623. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Ünal MA, Koçum İC, Çökeli̇ler Serdaroğlu D. Design of a portable and low-cost mass-sensitive sensor with the capability of measurements on various frequency quartz tuning forks. Turk J Elec Eng & Comp Sci. 2019;27:1871-84. [Crossref] 
 24. Gupta N, Renugopalakrishnan V, Liepmann D, Paulmurugan R, Malhotra BD. Cell-based biosensors: recent trends, challenges and future perspectives. Biosens Bioelectron. 2019;141:111435. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Mehrotra P. Biosensors and their applications - a review. J Oral Biol Craniofac Res. 2016;6(2):153-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Nikoleli GP, Karapetis S, Bratakou S, Nikolelis DP, Tzamtzis N, Psychoyios VN, et al. Biosensors for security and bioterrorism: definitions, history, types of agents, new trends and applications. In: Nikolelis DP, Nikoleli GP, eds. Biosensors for Security and Bioterrorism Applications. 1st ed. Cham: Springer; 2016. p.1-13. [Crossref]  [PMC] 
 27. Buckova M, Licbinsky R, Jandova V, Krejci J, Pospichalova J, Huzlik J. Fast ecotoxicity detection using biosensors. Water Air Soil Pollut. 2017;228(4):166. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Lozano MG, García YP, Gonzalez JAS, Ba-uelos CVO, Escare-o MPL, Balagurusamy N. Biosensors for food quality and safety monitoring: Fundamentals and applications. In: Kuddus M, ed. Enzymes in Food Biotechnology: Production, Applications, and Future Prospects. 1st ed. London: Academic Press/Elsevier; 2019. p.691-709. [Crossref] 
 29. Xia S, Zhu P, Pi F, Zhang Y, Li Y, Wang J, et al. Development of a simple and convenient cell-based electrochemical biosensor for evaluating the individual and combined toxicity of DON, ZEN, and AFB1. Biosens Bioelectron. 2017;97:345-51. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Hughes JP, Rees S, Kalindjian SB, Philpott KL. Principles of early drug discovery. Br J Pharmacol. 2011;162(6):1239-49. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Russell WMS, Burch RL. The Principles of Humane Experimental Technique. London: Methuen; 1959.
 32. Flampouri E, Imar S, OConnell K, Singh B. Spheroid-3D and monolayer-2D intestinal electrochemical biosensor for toxicity/viability testing: applications in drug screening, food safety, and environmental pollutant analysis. ACS Sens. 2019;4(3):660-9. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Yu D, Blankert B, Viré JC, Kauffmann JM. Biosensors in drug discovery and drug analysis. Anal Lett. 2005;38(11):1687-701. [Crossref] 
 34. van der Lelie D, Regniers L, Borremans B, Provoost A, Verschaeve L. The VITOTOX test, an SOS bioluminescence Salmonella typhimurium test to measure genotoxicity kinetics. Mutat Res. 1997;389(2-3):279-90. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Østergaard TG, Hansen LH, Binderup ML, Norman A, Sørensen SJ. The cda GenoTox assay: a new and sensitive method for detection of environmental genotoxins, including nitroarenes and aromatic amines. Mutat Res. 2007;631(2):77-84. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Qian L, Durairaj S, Prins S, Chen A. Nanomaterial-based electrochemical sensors and biosensors for the detection of pharmaceutical compounds. Biosens Bioelectron. 2021;175:112836. [Crossref]  [PubMed] 
 37. McKeating KS, Aubé A, Masson JF. Biosensors and nanobiosensors for therapeutic drug and response monitoring. Analyst. 2016;141(2):429-49. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Yang O, Kim HL, Weon JI, Seo YR. Endocrine-disrupting chemicals: review of toxicological mechanisms using molecular pathway analysis. J Cancer Prev. 2015;20(1):12-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Yıldız Fendoğlu B, Koçer Gümüşel B, Erkekoğlu P. Endokrin bozucu kimyasal maddelere ve etki mekanizmalarına genel bir bakış [A general overview on endocrine disrupting chemicals and their mechanism of action]. Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy. 2019;39(1):30-43. [Link] 
 40. Argyle DJ, Khanna C, Giancristofaro N. Tumor biology and metastasis. In: Vail DM, Thamm DH, Liptak JM, eds. Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Inc, Saunders; 2020. p.36-60. [Crossref] 
 41. Bertoli C, Skotheim JM, de Bruin RA. Control of cell cycle transcription during G1 and S phases. Nat Rev Mol Cell Biol. 2013;14(8):518-28. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Zhang Z, Li Q, Du X, Liu M. Application of electrochemical biosensors in tumor cell detection. Thorac Cancer. 2020;11(4):840-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Cesewski E, Johnson BN. Electrochemical biosensors for pathogen detection. Biosens Bioelectron. 2020;159:112214. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Singh R, Mukherjee MD, Sumana G, Gupta RK, Sood S, Malhotra BD. Biosensors for pathogen detection: a smart approach towards clinical diagnosis. Sensors and Actuators B: Chem. 2014;197(5):385-404. [Crossref] 
 45. Mokhtarzadeh A, Eivazzadeh-Keihan R, Pashazadeh P, Hejazi M, Gharaatifar N, Hasanzadeh M, et al. Nanomaterial-based biosensors for detection of pathogenic virus. Trends Analyt Chem. 2017;97:445-57. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Kabashin AV, Evans P, Pastkovsky S, Hendren W, Wurtz GA, Atkinson R, et al. Plasmonic nanorod metamaterials for biosensing. Nat Mater. 2009;8(11):867-71. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Shakoori Z, Salimian S, Kharrazi S, Adabi M, Saber R. Electrochemical DNA biosensor based on gold nanorods for detecting hepatitis B virus. Anal Bioanal Chem. 2015;407(2):455-61. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Xu L, Li D, Ramadan S, Li Y, Klein N. Facile biosensors for rapid detection of COVID-19. Biosens Bioelectron. 2020;170:112673. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 49. Lee T, Ahn JH, Park SY, Kim GH, Kim J, Kim TH, et al. Recent advances in AIV biosensors composed of nanobio hybrid material. Micromachines (Basel). 2018;9(12):651. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Hong S, Lee C. The current status and future outlook of quantum dot-based biosensors for plant virus detection. Plant Pathol J. 2018;34(2):85-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 51. Zhu Z. An overview of carbon nanotubes and graphene for biosensing applications. Nanomicro Lett. 2017;9(3):25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Alim S, Vejayan J, Yusoff MM, Kafi AKM. Recent uses of carbon nanotubes & gold nanoparticles in electrochemistry with application in biosensing: a review. Biosens Bioelectron. 2018;121:125-36. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Malik P, Katyal V, Malik V, Asatkar A, Inwati G, Mukherjee TK. Nanobiosensors: concepts and variations. ISRN Nanomaterials. 2013:1-9. [Crossref] 
 54. Pe-a-Bahamonde J, Nguyen HN, Fanourakis SK, Rodrigues DF. Recent advances in graphene-based biosensor technology with applications in life sciences. J Nanobiotechnol. 2018;16:75. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Van Dorst B, Mehta J, Bekaert K, Rouah-Martin E, De Coen W, Dubruel P, et al. Recent advances in recognition elements of food and environmental biosensors: a review. Biosens Bioelectron. 2010;26(4):1178-94. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Lia O, Heng LY, Ta GC. The potential of biosensor as an early warning tool for disaster risk reduction at regional level. International Journal of the Malay World and Civilisation. 2016;4(1):11-20. [Link] 
 57. Sin ML, Mach KE, Wong PK, Liao JC. Advances and challenges in biosensor-based diagnosis of infectious diseases. Expert Rev Mol Diagn. 2014;14(2):225-44. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com