Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Cerrahi Hastalara Özgü Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği'nin Geliştirilmesi
Development of Discharge Training Satisfaction Scale for Surgical Patients
Sevinç MEŞEa, Nedime KÖŞGEROĞLUb
aYozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Yozgat, TÜRKİYE
bİstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(4):759-68
doi: 10.5336/nurses.2021-81078
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, cerrahi kliniklerden taburcu olan hastaların, taburculuk eğitimi memnuniyetlerinin belirlenebilmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, metodolojik yöntem temel alınmıştır. Çalışma, 15 Haziran 2017 ve 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye'de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinin cerrahi kliniklerinde ameliyat olan ve taburculuk eğitimi alan, çalışmaya katılmaya gönüllü 340 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, 'Hasta Sosyodemografik Anket Formu' ve 'Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği' ile toplanmıştır. Ölçeğin geliştirme sürecinde öncelikle literatür taranarak, örneklem grubunu temsil eden hasta ve cerrahi hemşirelerle görüşme yapılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan 49 maddelik madde havuzu, 6 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda ölçeğin kapsam geçerliği hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için Cronbach α iç tutarlılık katsayısı ve madde toplam korelasyon puanı hesaplanmıştır. Bulgular: Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği'nin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,91 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin; 5 faktörlü bir yapı gösterdiği, faktör yükü 0,40'ın altında kalan ve birden fazla faktöre yüklenen maddeler ölçekten çıkartılarak, 21 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri 0,50'nin üzerindedir. Madde toplam madde korelasyon puanları 0,42- 0,65 arasında değer almaktadır. Ölçek genelinin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Sonuç: Beşli Likert yapıda 21 madden oluşan cerrahi hastalara özgü Taburculuk Eğitimi Memnuniyet Ölçeği'nin, geçerlilik ve güvenirlilik açısından uygun bir ölçme aracı olduğu ve ölçeğin sağlık bakım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda, taburculuk eğitimine yönelik hasta memnuniyetinin ölçülmesinde kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Taburculuk eğitimi; hasta memnuniyeti; hemşirelik; ölçek
ABSTRACT
Objective: This study aims to develop a valid and reliable measurement tool in order to determine the discharge education satisfaction of patients discharged from surgical clinics. Material and Methods: The study conducted based on the methodological method. The study, June 15, 2017-October 15, 2017 between having surgery in the surgical ward of Eskişehir Yunus Emre State Hospital in Turkey and discharge training was conducted with 340 patients volunteered to participate in the field work. The data of the study were collected using the 'Patient Socio-Demographic Questionnaire' and 'Discharge Education Satisfaction Scale'. During the development process of the scale, an item pool was created by first reviewing the literature, interviewing patients and surgical nurses representing the sample group. The item pool consisting of 49 items was presented to the opinion of 6 experts. Content validity of the scale was calculated in line with the feedback from experts. Exploratory factor analysis was conducted to determine the construct validity of the scale. In order to determine the reliability of the scale, Cronbach α internal consistency coefficient and item total correlation score were calculated. Results: The Kaiser-Meyer-Olkin value of the Discharge Education Satisfaction Scale was found as 0.91. As a result of the exploratory factor analysis, it was determined that the scale showed a 5-factor structure, and the items with a factor load below 0.40 and loaded on more than one factor were removed from the scale and consisted of 21 items. The factor load values of the scale items are above 0.50. Item total item correlation scores range from 0.42 to 0.65. The Cronbach α reliability coefficient of the overall scale was found to be 0.91. Conclusion: It can be said that the Discharge Education Satisfaction Scale, which consists of 21 items in a 5-Likert structure, is a suitable measurement tool in terms of validity and reliability, and that the scale can be used to measure patient satisfaction for discharge education in institutions and organizations that provide health care services.

Keywords: Discharge education; patient satisfaction; nursing; scale
REFERENCES:
 1. Temple JS. Community-based nursing practice. In: O'Connell Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH, eds. Brunner & Suddarth's Textbook Of Medical-Surgical Nursing. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2010. p.8-20. [Link] 
 2. Henderson A, Zernike W. A study of the impact of discharge information for surgical patients. J Adv Nurs. 2001;35(3):435-41. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Pieper B, Sieggreen M, Freeland B, Kulwicki P, Frattaroli M, Sidor D, et al. Discharge information needs of patients after surgery. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2006;33(3):281-9; quiz 290-1. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Dal Ü, Bulut H, Demir SG. Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar [The problems experienced by the patients at home after surgery]. Med J Bakirkoy. 2012;8(1):34-40. [Crossref] 
 5. Weiss ME, Sawin KJ, Gralton K, Johnson N, Klingbeil C, Lerret S, et al. Discharge teaching, readiness for discharge, and post-discharge outcomes in parents of hospitalized children. J Pediatr Nurs. 2017;34:58-64. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Thomas DG, Bradley L, Servi A, Reilly S, Niskala Apps J, McCrea M, et al. Parental knowledge and recall of concussion discharge instructions. J Emerg Nurs. 2018;44(1):52-6. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Lin SC, Cheng SJ, Shih SC, Chang WL, Chu CH, Tjung JJ. The past, present, and future of discharge planning in Taiwan. International Journal of Gerontology. 2013;7(2):65-9. [Crossref] 
 8. Pelt CE, Gililland JM, Erickson JA, Trimble DE, Anderson MB, Peters CL. Improving value in total joint arthroplasty: a comprehensive patient education and management program decreases discharge to post-acute care facilities and post-operative complications. J Arthroplasty. 2018;33(1):14-8. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ben-Morderchai B, Herman A, Kerzman H, Irony A. Structured discharge education improves early outcome in orthopedic patients. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing. 2010;14(2):66-74. [Crossref] 
 10. Strong S, Bettin A. An initiative to improve patient discharge satisfaction. Rehabil Nurs. 2015;40(1):52-9. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Croissant K, Shafi MI. Preoperative and postoperative care in gynaecology. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine. 2009;19(3):68-74. [Crossref] 
 12. Uzun O, Ucuzal M, Inan G. Post-discharge learning needs of general surgery patients. Pak J Med Sci. 2011;27(3):634-7. [Link] 
 13. Güçlü A, Kurşun Ş. Genel cerrahi hastalarının taburculuk eğitim gereksinimleri [Learning needs at discharge of patients hosiptalized in the general surgery clinic]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;20(2):107-12. [Link] 
 14. Koelling TM, Johnson ML, Cody RJ, Aaronson KD. Discharge education improves clinical outcomes in patients with chronic heart failure. Circulation. 2005;111(2):179-85. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Hu R, Gu B, Tan Q, Xiao K, Li X, Cao X, et al. The effects of a transitional care program on discharge readiness, transitional care quality, health services utilization and satisfaction among Chinese kidney transplant recipients: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2020;110:103700. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Ünalan D, Öztürk A, Tolga Y, Taşdelen C, Yazlak Z, Öğüt E, et al. Kayseri Devlet Hastanesi'nden poliklinik hizmeti alan SSK mensubu erişkin hastalarda memnuniyet durumu [The satisfaction of the SSK patients who recieve treatment at the outpatients clinic, at Kayseri State Hospital]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(8):85-97. [Link] 
 17. Merkouris A, Ifantopoulos J, Lanara V, Lemonidou C. Patient satisfaction: a key concept for evaluating and improving nursing services. J Nurs Manag. 1999;7(1):19-28. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Çatal E, Dicle A. Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği'nin Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışması [A validity and reliability study of The Patient Learning Needs Scale in Türkiye]. DEUHYO ED. 2008;1(1):19-32. [Link] 
 19. Kılıç B, Bağçivan G, Akbayrak N, Çiçek H. Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability study of the Turkish version of the Heart Failure Patients Learning Needs Inventory]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;21(2):79-88. [Link] 
 20. Esin N. Veri toplama yöntem ve araçları & veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, editörler. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015. p.200-13. [Link] 
 21. Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Açımlayıcı faktör analizi. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. 3. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2014. p.177-246.
 22. Kaiser HF. [An index of factorial simplicity]. Psychometrika. 1974;39(1):31-6. [Crossref] 
 23. DeVellis RF. Factor analysis. Scale Development: Theory and Applications. 2nd ed. The United States: SAGE Publications; 2003. p.102-37. [Link] 
 24. Tabachnick BG, Fidell LS. Canonical correlation. Structural equation modeling. Using Multivariate Statistics. 6th ed. England: Pearson Education; 2013. p.656-740. [Link] 
 25. Grove SK, Burns N, Gray J. Measurement concepts. The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th ed. China: Elsevier; 2012. p.394-7. [Link] 
 26. Özdamar K. [Açıklayıcı Faktör Analizi, AFA]. Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi: IBM SPSS, IBM SPSS AMOS ve MINTAB Uygulamalı. 2. Baskı. Eskişehir: Nisan Kitabevi; 2017. p.131-57.
 27. Tuna Z, Çelik SS. Discharge training and counseling: Functional autonomy and post-discharge problems of elderly patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Turk Gogus Kalp Dama. 2014;22(3):570-6. [Crossref] 
 28. Büyüköztürk Ş. Testlerin geçerlik ve güvenirlik analizlerinde kullanılan bazı istatistikler. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 8. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2007. p.167-82.
 29. Field A. Exploratory factor analysis. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. London: Sage Publications; 2009. p.627-80. [Link] 
 30. Pallant J. Checking the reliability of a scale. SPSS Survival Manual. 6th ed. England: Mcgraw-Hill Education (UK); 2016. p.101-5. [Crossref] 
 31. Sayin Y, Aksoy G. The nurse's role in providing information to surgical patients and family members in Turkey: a descriptive study. AORN J. 2012;95(6):772-87. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Waniga HM, Gerke T, Shoemaker A, Bourgoine D, Eamranond P. The impact of revised discharge instructions on patient satisfaction. J Patient Exp. 2016;3(3):64-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Ipek Coban G, Kasikci, M. Reliability and validity of the scale of patient perception of hospital experience with nursing care in a Turkish population. Journal of Clinical Nursing. 2010;19(13‐14):1929-34. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Akin S, Erdogan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical patients. J Clin Nurs. 2007;16(4):646-53. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com