Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Cinsel İstismar Mağduru Çocuklar İçin Düzenlenen Bilirkişi Raporlarında Hukuka Uygunluk Yönünden Dikkat Edilecek Unsurlar: Kesitsel Araştırma
Factors to be Considered in Terms of Compliance with the Law in Expert Reports Prepared for Children Who are Victims of Sexual Abuse: Cross-Sectional Research
Osman BERTİZLİOĞLUa, Cemil ÇELİKb, Uğur ATAc
aNecip Fazıl Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
bKahramanmaraş Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye
cHakkâri Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Hakkâri, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(1):1-10
doi: 10.5336/forensic.2022-93399
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili Yargıtaya taşınan ve bozulan kararların bozulma nedenleri adli psikiyatrik yönden incelenerek, bu alanda çocuklarda mağduriyetlere yol açan etkenlerin saptanması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Yargıtayın resmî internet sitesi olan 'https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/' aracılığıyla 'cinsel istismar, mağdur', 'çocuk psikiyatri', 'çocuk ve ergen ruh sağlığı','akıl hastalığı, cinsel istismar' ve 'çocuk, cinsel taciz' anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılan kararlar tarandı. Yargıtayın 227 kararı içerisinde toplamda 270 bozma nedeni saptandı. Bulgular: Nitelikli cinsel istismar (n=143, %63) suçunun en sık dava konusu olduğu görüldü. En sık bozma gerekçesinin (n=93, %34,4) ruh sağlığının bozulup bozulmadığının değerlendirilmesi ile ilgili olduğu, ikinci sıklıkta bozma nedeninin (n=45; %16,7) düzenlenen raporların içerik itibari ile yetersiz bulunmasına bağlı olduğu saptandı. Zekâ yönünden, ruh sağlığı açısından ve istenen sorulara verilen cevaplar açısından raporlar arasında farklılıklar/çelişkiler bulunması, mağdur beyanları dışında bir delilin bulunmaması ve cinsel istismara yönelik suç tipinin hatalı sınıflandırılması gibi nedenlerin bozma gerekçeleri arasında yer aldığı gözlendi. Sonuç: Çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik işlenen eylemlerin hukuki tanımlanmasında ortak dil birliğini sağlanması, alanda yaşanan zorlukların çözümüne katkı sağlayacaktır. İlk değerlendirmenin Çocuk İzlem Merkezlerinde yapılması, her çocuğun psikiyatrik takibe alınması, düzenlenen raporların gerekçeli, eksiksiz ve anlaşılır olması bu çocuklarda adli sürece bağlı mağduriyetleri ve travmatizasyonu azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yargıtay; cinsel istismar; çocuk; adli rapor
ABSTRACT
Objective: By examining the contents of the cases brought to the Supreme Court regarding children who are victims of sexual abuse in terms of forensic psychiatry, it is aimed to determine the causes that lead to the victimization of children in this area and to discuss the solution proposals. Material and Methods: The decisions which were reached through 'https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/', the official website of the Supreme Court of Appeals, using the keywords 'sexual abuse, victim', 'child psychiatry', 'child and adolescent mental health', 'mental illness, sexual abuse' and 'child, sexual abuse' were scanned. Among the 227 Supreme Court reversal decisions, 270 reversal reasons were determined. Results: It was seen that the crime of qualified sexual abuse (n=143, 63%) was the most frequent subjects of lawsuits. It was determined that the most common reason for reversing (n=93, 34.4%) was related to assessment of whether mental health was impaired, and the second most common reason for reversing (n=45; 16.7%) was due to inadequate content of the reports. Reasons such as differences between the reports in terms of intelligence, mental health, and answers to the questions asked, lack of evidence other than the victim's statements and incorrect classification of the crime type for sexual abuse was observed among them. Conclusion: Ensuring a common language unity in defining the actions against sexual inviolability of children will contribute to the solution of difficulties experienced in the field. Making the first evaluation in child follow-up centres, keeping each child under psychiatric follow-up, and making the prepared reports justified, complete and comprehensible will reduce the victimization and traumatization of these children due to the judicial process.

Keywords: Supreme court; sexual abuse; child; forensic report
REFERENCES:
 1. Murray LK, Nguyen A, Cohen JA. Child sexual abuse. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2014;23(2):321-37. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Resmî Gazete (26.09.2004/25611) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. Altıncı Bölüm: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar; Çocukların cinsel istismarı, Madde 103. Erişim tarihi: 20 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 3. Resmî Gazete (26.09.2004/25611) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. Altıncı Bölüm: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar; Cinsel saldırı, Madde 102. Erişim tarihi: 20 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 4. Resmî Gazete (26.09.2004/25611) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. Altıncı Bölüm: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar; Reşit olmayanla cinsel ilişki, Madde 104. Erişim tarihi: 20 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 5. Resmî Gazete (26.09.2004/25611) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. Altıncı Bölüm: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar; Cinsel taciz, Madde 105. Erişim tarihi: 20 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 6. Tüysüz D. Çocukların cinsel istismarı suçu [Yüksek lisans tezi]. Antalya: Antalya Bilim Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 20 Mart 2022]. Erişim linki: [Link] 
 7. Aksu H, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B, Gün B. Aydın ilinde bir yıldaki çocuk ve ergen adli olguların değerlendirilmesi [Evaluation of child and adolescent forensic cases within one year in Aydın city, in Turkey]. Anatolian Journal of Psychiatry. 2013;14(4):369-77. [Crossref] 
 8. Üstün G, Erden G. Cinsel istismar mağduru çocuklarla adli görüşme ve önemi [Forensic interview with children victim of sexual abuse and its importance]. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi. 2022;9(2):317-31. [Crossref] 
 9. Ermağan Çağlar E, Türk T. İstismara maruz kalan çocuklarla adli görüşme: NICHD protokolü önerisi [Forensic interviews with abused children: the NICHD protocol]. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2019;38:393-412. [Link] 
 10. Topdemir C. İstismar mağduru çocuğun korunmasında bir uygulama: Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) [An application in the protection of the victims of child abuse: Child Monitoring Centers]. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2016;43. [Link] 
 11. Cin MO. Ceza yargılamasında bilirkişilik ve uygulama sorunları [Expertise and its implementation problems in criminal procedure]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021;4(1):170-84. [Crossref] 
 12. Karaburun G. Karar örnekleriyle Yargıtay'ın bilirkişiliğe bakışı ve bilirkişiliğin sorunları [The perspective of the court of cassation and the problems concerning the expert system in the light of the relevant judgements]. Adli Tıp Bülteni. 2017;22(3):200-7. [Crossref] 
 13. İnan M. 2005-2009 yıllarında Kocaeli Adliyesi'nde görülen cinsel istismar konulu davalarda sanık ve mağdur çocukların sosyodemografik özellikleri ve suçun niteliği [Doktora tezi]. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi; 2010. [Erişim tarihi: 22 Mart 2022]. Erişim linki: [Link] 
 14. Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Cinsel suç mağdurlarının ruh sağlığı hakkında düzenlenen adli psikiyatrik raporlar ve bilirkişilik kurumları arası uzlaşma sorunu [Forensic psyhiatric reports for victims of sexual assault and consensus problems among expertise institutes]. Türk Psikiyatri Dergisi. 2012;23(4):255-63. [Link] 
 15. Resmî Gazete (28.06.2014/29044) 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 2014. Madde 59. Erişim tarihi: 20 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 16. Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Yeni Türk Ceza Kanunu sonrası değerlendirilen cinsel suç olguları; Eskişehir deneyimi [The sexual abuse cases assessment after the New Turkish Criminal Code; in Eskişehir]. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2009;6(1):1-8. [Link] 
 17. Dönmez YE, Soylu N, Özcan Ö, Yüksel T, Çalışkan Demir A, Çon Bayhan P, et al. Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergen olgularımızın sosyodemografik ve klinik özellikleri [Sociodemographic and clinical features of sexually abused children and adolescents cases]. Journal Of Turgut Ozal Medical Center. 2014;21(1):44-8. [Crossref] 
 18. Şenol E, Meral O, Sertöz Ö, Altıntoprak A, Coşkunol H, Güler H. Cinsel saldırı olguları için düzenlenen adli psikiyatrik raporların incelenmesi [Evaluation of physical and mental health of sexual assault cases applied to forensic medicine department]. The Bulletin of Legal Medicine. 2016;21(3):159-66. [Crossref] 
 19. Gündüz R. Cinsel Saldırı (TCK 102). Gündüz R. 6545 Sayılı Kanunla Değiştirilen 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar. 1. Baskı. Ankara: Bilge Yayınevi; 2015. p.29.
 20. Üzülmez İ. Söz atma ve sarkıntılık suçları (TCK m. 421). Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni: Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan. 2002;22(2):1021. [Link] 
 21. Kaya F. Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarı suçu [Doktora tezi]. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 22 Mart 2022]. Erişim linki: [Link] 
 22. Aydın M. Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu. 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2018
 23. Artuk ME, Gökcen A, Alşahin M. Ceza Hukuku Genel Hükümler. 11. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi; 2017.
 24. Feyzioğlu M. Şüphenin Yenilmesi Zorunluluğu ve Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi. Feyzioğlu M. Ceza Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat. 2. Baskı. İstanbul: Islık Yayınları; 2015. p.180-94.
 25. Schuller RA, McKimmie BM, Masser BM, Klippenstine MA. Judgments of sexual assault: the impact of complainant emotional demeanor, gender and victim stereotypes. New Criminal Law Review. 2010;13(4):759-80. [Crossref] 
 26. Sorensen T, Snow B. How children tell: the process of disclosure in child sexual abuse. Child Welfare. 1991;70(1):3-15. [PubMed] 
 27. Gönültaş MB. Çocuğa yönelik cinsel şiddet olaylarında olay kurgusunda ve şüpheli ifadelerindeki ortak özelliklerin incelenmesi [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2013. [Erişim tarihi: 16 Şubat 2023]. Erişim linki: [Link] 
 28. Gönültaş MB, Akduman İ. Çocuklara yönelik cinsel istismar soruşturmalarında mağdur bildirimlerinin önemi [The importance of victim statement process of child sexual abuse cases]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016;23(4):274-89. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com