Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Çocuklarda Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Kullanımı ve Ebeveyn Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma
The Use of Herb and Herbal Products in Children and Evaluation of Parent Information: Cross-Sectional Study
Derya EGELİa, Muhammed Talha KARADOĞANb, Feyza USTABAŞ KAHRAMANb
aBezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, İstanbul, Türkiye
bBezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2022;5(3):194-204
doi: 10.5336/jtracom.2022-91809
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bitkisel ürünler çocuklarda hastalıklardan korunmak, hastalıkları tedavi etmek veya tedaviyi desteklemek amacıyla aileler tarafından kullanılmaktadır. Bu araştırmada, çocuklarda bitkisel ürünlerin kullanım gerekçeleri, kullanım sıklığı ve ailelerin bu ürünler hakkındaki bilinç düzeyini tespit etmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma kesitsel bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında konu ile ilgili literatür taranarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ailelerin demografik özellikleri ve araştırma konusu ile ilgili sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Türkiye'nin farklı illerindeki ebeveynlere anketin linki gönderilerek ebeveynlerin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya toplam 620 ebeveyn katılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi için frekans, yüzde alma teknikleri ve ki-kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %80,3'ü çocuğu için bitkisel ürün kullanmıştır. Katılımcıların 335'i hastalıklardan korumak, 156'sı tedavi, 202'si tıbbi tedaviye destek amacıyla kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %48,9'u bitkisel ürünleri eczaneden temin ettiğini belirtmiş, %38,7'si bitkisel ürünü doktor tavsiyesiyle kullandığını belirtmiştir. Ebeveynlerin çocukları için en çok grip ve soğuk algınlığı, öksürük durumlarında ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla bitkisel ürün kullandığı tespit edilmiştir. Ebeveynlerin çocukları için en çok ıhlamur, nane-limon, zencefil, cadı fındığı, zerdeçal kullandığı saptanmıştır. Sonuç: Ebeveynler çocuklarını hastalıklardan korumak veya hastalıkları tedavi etmek gibi çeşitli amaçlarla ve farklı sıklıklarla bitki ve bitkisel ürünleri kullanmaktadır. Sonuçlarımıza göre ebeveynlerin yarısından fazlası doktor, eczacı gibi sağlık profesyonellerinin tavsiyesi ile bitkisel ürünleri kullanmakta, yaklaşık yarısı da bitkisel ürünleri eczanelerden temin etmektedir. Bitkisel ürün kullanan ebeveynlerin %79,37'si fayda görmüş, yalnızca %0,2'si zarar gördüğünü bildirmiştir. Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bitki ve bitkisel ürünlerin akılcı kullanımına yönelik yeterli verinin sağlanması, ailelerin ve sağlık personelinin bu konudaki duyarlılığının artırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün; çocuk; pediatri; tamamlayıcı tedavi
ABSTRACT
Objective: Herbal products are used by families to protect children from diseases, to treat diseases or to support treatment. In this study, it was aimed to determine the reasons for using herbal products in children, the frequency of use and the level of awareness of families about these products. Material and Methods: This research is a cross-sectional study. In the collection of research data, a survey form consisting of questions about demographic characteristics of families and research topic, created by the researchers by scanning the literatüre on the subject, was used. Parents' participation in the research was ensured by sending the link of the survey to parents in different provinces of Türkiye. A total of 620 parents participated in the study. For the analysis of the data obtained from the research, frequency, percentage taking techniques and chi-square test were applied. Results: 80.3% of the participants use herbal products for their children. Three hundred thirty five of the participants stated that they use it to prevent diseases, 156 use it for treatment, 202 use it to support medical treatment. 48.9% of the participants stated that they obtained herbal products from the pharmacy, and 38.7% stated that they used the herbal product with the advice of the doctor. It has been determined that parents mostly use herbal products for their children in cases of flu and cold, cough and to strengthen immunity. It was determined that parents mostly used linden, mint-lemon, ginger, witch hazel and turmeric for their children. Conclusion: Parents have used plants and herbal products for various purposes and with different frequencies, such as protecting their children from diseases or treating diseases. According to our results, more than half of the parents used herbal products with the advice of health professionals such as doctors and pharmacists, and about half of them obtained herbal products from pharmacies. 79.37% of parents using herbal products benefited, only 0.2% reported harm. It is important to provide sufficient data for the rational use of plants and herbal products in order to protect and improve child health, and to increase the sensitivity of families and health personnel on this issue.

Keywords: Herbal product; child; pediatrics; complementary medicine
REFERENCES:
 1. Defining and describing complementary and alternative medicine. Panel on Definition and Description, CAM Research Methodology Conference, April 1995. Altern Ther Health Med. 1997;3(2):49-57. [PubMed] 
 2. Araz N, Bulbul S. Use of complementary and alternative medicine in a pediatric population in southern Turkey. Clin Invest Med. 2011;34(1):E21-9. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Gürol A, Şener Taplak A, Polat S. Herbal supplement products used by mothers to cope with the common health problems in childhood. Complement Ther Med. 2019;47:102214. [Crossref]  [PubMed] 
 4. World Health Organization (WHO). Traditional Medicines: Global Situation, Issues and Challenges. Geneva: WHO; 2011.
 5. Gottschling S, Reindl TK, Meyer S, Berrang J, Henze G, Graeber S, et al. Acupuncture to alleviate chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric oncology - a randomized multicenter crossover pilot trial. Klin Padiatr. 2008;220(6):365-70. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Woolf AD. Herbal remedies and children: do they work? Are they harmful? Pediatrics. 2003;112(1 Pt 2):240-6. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Süzgeç Selçuk S, Eyisan S. Türkiye'deki eczanelerde bulunan bitkisel ilaçlar [Herbal medicines in the pharmacies in Turkey]. Marmara Pharm J. 2012;16(3):164-80. [Crossref] 
 8. Muslu GK, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı [Complementary and alternative therapies and their use in children]. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2008;51(1):62-7. [Link] 
 9. Ceyhan D, Tasa Yiğit T. The role of current complementary and alternative medical treatments in health practice. J Duzce Univ Health Sci Inst. 2016;6(3):178-89. [Link] 
 10. Zuzak TJ, Boňková J, Careddu D, Garami M, Hadjipanayis A, Jazbec J, et al. Use of complementary and alternative medicine by children in Europe: published data and expert perspectives. Complement Ther Med. 2013;21 Suppl 1:S34-47. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Enzel U. Sicherheit Mit Der Verordnung Von Phytopharmaka Bei Kindern. Ztschr Phytotherapie. 2010;31(1):23-4. [Crossref] 
 12. Gözüm S, Arikan D, Büyükavci M. Complementary and alternative medicine use in pediatric oncology patients in eastern Turkey. Cancer Nurs. 2007;30(1):38-44. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Ozturk C, Karatas H, Längler A, Schütze T, Bailey R, Zuzak TJ. Complementary and alternative medicine in pediatrics in Turkey. World J Pediatr. 2014;10(4):299-305. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Karalı Y, Demirkaya M, Sevinir B. Use of complementary and alternative medicine in children with cancer: effect on survival. Pediatr Hematol Oncol. 2012;29(4):335-44. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Özkars MY, Kırık S. Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi [Use of complementary and alternative therapy in children with asthma: alternative therapy in asthma]. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2018;10(4):403-6. [Crossref] 
 16. Meyer S, Gortner L, Larsen A, Kutschke G, Gottschling S, Gräber S, et al. Complementary and alternative medicine in paediatrics: a systematic overview/synthesis of Cochrane Collaboration reviews. Swiss Med Wkly. 2013;143:w13794. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Tuncel T, Şen V, Kelekçi S, Karabel M, Şahin C, Uluca Ü, et al. Use of complementary and alternative medicine in children who have no chronic disease. Turk Pediatri Ars. 2014;49(2):148-53. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Steel A, McIntyre E, Harnett J, Foley H, Adams J, Sibbritt D, et al. Complementary Medicine use in the Australian population: results of a nationally-representative cross-sectional survey. Scientific Reports. 2018;8(1):1-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Gözüm S, Tezel A, Koc M. Complementary alternative treatments used by patients with cancer in eastern Turkey. Cancer Nurs. 2003;26(3):230-6. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Ceylan S, Hamzaoğlu O, Kömürcü S, Beyan C, Yalçin A. Survey of the use of complementary and alternative medicine among Turkish cancer patients. Complement Ther Med. 2002;10(2):94-9. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Yavuz M, İlçe A, Kaymakçı Ş, Bildik G, Dıramalı A. Meme kanserli hastalarin tamamlayici ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumlarinin incelenmesi [Examination of the complementary and alternative treatment use with breast cancer patients]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2007;27(5):680-6. [Link] 
 22. Italia S, Batscheider A, Heinrich J, Wenig C, Bauer CP, Koletzko S, Lehmann I, Herbarth O, von Berg A, Berdel D, Hoffmann B, Schaaf B, Wolfenstetter SB. Utilization and costs of conventional and alternative pharmaceuticals in children: results from the German GINIplus and LISAplus birth cohort studies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Oct;21(10):1102-11. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Bulut HK, Bektaş M. Kemoterapi alan çocuklarda tamamlayici tedavi kullanimı [Use of complementary medicine in children receiving chemotherapy]. J Tradit Complem Med. 2019;2(3):106-17. [Crossref] 
 24. Du Y, Wolf IK, Zhuang W, Bodemann S, Knöss W, Knopf H. Use of herbal medicinal products among children and adolescents in Germany. BMC Complement Altern Med. 2014;14:218. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Taşar MA, Potur ED, Kara N, Bostancı İ, Dallar Y. Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: Ankara Hastanesi verileri [The complementary or alternative medicine practices in children of low-income families: data of Ankara Hospital]. Turkish J. Pediatr Dis. 2011;5(2):81-8. [Link] 
 26. Karadeniz C, Pinarli FG, Oğuz A, Gürsel T, Canter B. Complementary/alternative medicine use in a pediatric oncology unit in Turkey. Pediatr Blood Cancer. 2007;48(5):540-3. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Bakerink JA, Gospe SM Jr, Dimand RJ, Eldridge MW. Multiple organ failure after ingestion of pennyroyal oil from herbal tea in two infants. Pediatrics. 1996;98(5):944-7. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Hümer M, Scheller G, Kapellen T, Gebauer C, Schmidt H, Kiess W. Phytotherapie in der Kinderheilkunde - Prävalenz, Indikationen und Motivation [Use of herbal medicine in German children - prevalence, indications and motivation]. Dtsch Med Wochenschr. 2010;135(19):959-64. German. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Cohen MH, Kemper KJ. Complementary therapies in pediatrics: a legal perspective. Pediatrics. 2005;115(3):774-80. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Bülbül SH, Turgut M, Köylüoğlu S. Çocuklarda tip dişi alternatif uygulamalar konusunda ailelerin görüşleri [Opinions of families on non-medical alternative practices in children]. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2009;52(4):195-202. [Link] 
 31. Akçay D, Yıldırımlar A. Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı ve ebeveyn bilgilerinin değerlendirilmesi [Use of complementary and alternative therapy in children and evaluation of parental information]. Çocuk Dergisi. 2017;17(4):174-81. [Crossref] 
 32. Bulut S, Karakaş N, Orhan DD. Pediatri hastalarında bitki ve bitkisel içerikli ürün kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi [Evaluation of plant and herbal product usage habits in pediatric patients]. Sağlık ve Toplum. 2021;31(2):172-80. [Link] 
 33. Yildiz Y, Yavuz AY. Complementary and alternative medicine use in children with asthma. Complement Ther Clin Pract. 2021;43:101353. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Kelly KM. Complementary and alternative medical therapies for children with cancer. Eur J Cancer. 2004;40(14):2041-6. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com