Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics

.: ORIGINAL RESEARCH
Çocukluk Çağı Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarına Eşlik Edebilen Hastalıklar
Coexistent Diseases with Familial Mediterranean Fever in Childhood
Deniz GEZGİN YILDIRIMa, Oğuz SÖYLEMEZOĞLUb
aGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi BD, Ankara, TÜRKİYE
bGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi BD, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2021;30(1):8-14
doi: 10.5336/pediatr.2020-78451
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) hastalığı, tekrarlayan ateş ve serözit atakları ile karakterize otoinflamatuar bir hastalıktır. Artmış inflamasyon atakları, ek hastalıkların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Çalışmamızın amacı, pediatrik AAA hastalarına eşlik edebilen diğer hastalıkların görülme sıklığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Sekiz yüz elli sekiz AAA hastası içinde, eşlik eden ek hastalığı olan 90 hastanın tıbbi bilgileri, geriye dönük olarak medikal dosyalarından incelendi. Hastaların güncel yaşı, AAA tanı yaşı, cinsiyeti, klinik özellikleri, tedavileri, aile öyküsü, Mediterranean fever gen analizi, Pras aktivite skoru, eşlik eden hastalıkları ve laboratuvar tetkikleri kayıt edildi. Bulgular: Sekiz yüz elli sekiz AAA hastasının arasından 90 (%10,5) hastada eşlik eden ek hastalık tespit edildi. Yirmi yedi (%30) hastada immünglobulin A vasküliti (Henoch-Schönlein purpurası), 15 (%17) hastada periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve lenfadenit hastalığı, 12 (%13) hastada juvenil idiyopatik artrit, 12 (%13) hastada inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH), 7 (%8) hastada AAA hastalığına ikincil sakroileit, 4 (%5) hastada Behçet hastalığı, 3 (%3) hastada astım, 3 (%3) hastada poliarteritis nodoza, 2 (%2,5) hastada Kawasaki hastalığı, 2 (%2,5) hastada kronik tekrarlayan multifokal osteomiyelit, 1 (%1) hastada üveit, 1 (%1) hastada ürtikeryal vaskülit ve 1 (%1) hastada multipl skleroz hastalığı vardı. Yirmi sekiz (%31) hastada M694V homozigot mutasyon var iken, 30 (%33) hastada M694V heterozigot mutasyon tespit edildi. Sonuç: Otoinflamatuar bir hastalık olan AAA hastalığına vaskülitler, kronik artrit ve İBH gibi diğer otoinflamatuar ve otoimmün hastalıklar sık eşlik etmektedir. AAA hastalarının takibinde gelişebilecek ek hastalıklar açısından klinisyenler, ayırıcı tanıda bu hastalıklar açısından da dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Ailevi akdeniz ateşi; inflamasyon; komorbidite
ABSTRACT
Objective: Familial Mediterranean fever (FMF) is an autoinflammatory disorder characterized by recurrent fever and serositis. Increased inflammation could contribute to occur concomitant diseases. The aims of this study are to investigate the incidence of concomitant diseases with FMF. Material and Methods: The medical records of 90 patients with coexistence diseases among 858 FMF patients were investigated retrospectively from their medical files. The age of onset, gender, clinical features, treatments, family history, Mediterranean fever gene analysis, Pras activity score, concomitant diseases and laboratory studies of patients were recorded. Results: Among 858 FMF patients, additional coexistence disease was identified in 90 (10.5%) patients. Immunoglobulin A vasculitis (Henoch-Schönlein purpura) was occurred in twenty seven (30%) patients, periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and lymphadenitis disease in 15 (17%), juvenile idiopathic arthritis in 12 (13%), inflammatory bowel disease (IBD) in 12 (13%), sacroiliitis associated with FMF in 7 (8%), Behçet's disease in 4 (5%), asthma in 3 (3%), polyarteritis nodosa in 3 (3%), Kawasaki disease in 2 (2.5%), chronic recurrent multifocal osteomyelitis in 2 (2.5%), uveitis in 1 (1%), urticartial vasculitis in 1 (1%) and multiple sclerosis in 1 (1%) patient. Twenty-eight (31%) patients had M694V homozygous mutation, while 30 (33%) patients had M694V heterozygous mutation. Conclusion: FMF which is an autoinflammatory disease is often accompanied with other autoinflammatory and autoimmune diseases such as vasculitis, chronic arthritis and IBD. Clinicians should be aware of in differential diagnosis of additional diseases that may develop in follow-up of FMF patients.

Keywords: Familial mediterranean fever; inflammation; comorbidity
REFERENCES:
 1. Ben-Chetrit E, Levy M. Familial Mediterranean fever. Lancet. 1998;351(9103):659-64.[Crossref] [PubMed] 
 2. Tunca M, Akar S, Onen F, Ozdogan H, Kasapcopur O, Yalcinkaya F, et al; Turkish FMF Study Group. Familial Mediterranean fever (FMF) in Turkey: results of a nationwide multicenter study. Medicine (Baltimore). 2005;84(1):1-11.[Crossref] [PubMed] 
 3. Soylemezoglu O, Kandur Y, Gonen S, Düzova A, Özçakar ZB, Fidan K, et al. Familial Mediterranean fever gene mutation frequencies in a sample Turkish population. Clin Exp Rheumatol. 2016;34(6 Suppl 102):97-100.[PubMed] 
 4. French FMF Consortium. A candidate gene for familial Mediterranean fever. Nat Genet. 1997;17(1):25-31.[Crossref] [PubMed] 
 5. Touitou I. The spectrum of Familial Mediterranean Fever (FMF) mutations. Eur J Hum Genet. 2001;9(7):473-83.[Crossref] [PubMed] 
 6. Lidar M, Livneh A. Familial Mediterranean fever: clinical, molecular and management advancements. Neth J Med. 2007;65(9):318-24.[PubMed] 
 7. Lachmann HJ, Sengül B, Yavuzşen TU, Booth DR, Booth SE, Bybee A, et al. Clinical and subclinical inflammation in patients with familial Mediterranean fever and in heterozygous carriers of MEFV mutations. Rheumatology (Oxford). 2006;45(6):746-50.[Crossref] [PubMed] 
 8. Ben-Zvi I, Livneh A. Chronic inflammation in FMF: markers, risk factors, outcomes and therapy. Nat Rev Rheumatol. 2011;7(2):105-12.[Crossref] [PubMed] 
 9. Ben-Chetrit E, Levy M. Colchicine: 1998 update. Semin Arthritis Rheum. 1998;28(1):48-59.[Crossref] [PubMed] 
 10. El Hasbani G, Jawad A, Uthman I. Update on the management of colchicine resistant Familial Mediterranean Fever (FMF). Orphanet J Rare Dis. 2019;14(1):224.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 11. Cattan D. MEFV mutation carriers and diseases other than familial Mediterranean fever: proved and non-proved associations; putative biological advantage. Curr Drug Targets Inflamm Allergy. 2005;4(1):105-12.[Crossref] [PubMed] 
 12. Ozdogan H, Arisoy N, Kasapçapur O, Sever L, Calişkan S, Tuzuner N, et al. Vasculitis in familial Mediterranean fever. J Rheumatol. 1997;24(2):323-7.[PubMed] 
 13. Yildiz M, Adrovic A, Tasdemir E, Baba-Zada K, Aydin M, Koker O, et al. Evaluation of co-existing diseases in children with familial Mediterranean fever. Rheumatol Int. 2020;40(1):57-64.[Crossref] [PubMed] 
 14. Özçakar ZB, Çakar N, Uncu N, Çelikel BA, Yalçinkaya F. Familial Mediterranean fever-associated diseases in children. QJM. 2017;110(5):287-90.[PubMed] 
 15. Paç Kısaarslan A, Özdemir Çiçek S, Şahin N, Taşkın SN, Poyrazoğlu H, Gündüz Z, et al. [Diseases accompanying familial Mediterranean fever: a single-centre experience]. Bozok Med J. 2020;10(2):105-10.[Link] 
 16. Kişla Ekinci RM, Balci S, Ufuk Altintaş D, Yilmaz M. The influence of concomitant disorders on disease severity of familial Mediterranean fever in children. Arch Rheumatol. 2017;33(3):282-7.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Yalçinkaya F, Ozen S, Ozçakar ZB, Aktay N, Cakar N, Düzova A, et al. A new set of criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever in childhood. Rheumatology (Oxford). 2009;48(4):395-8.[Crossref] [PubMed] 
 18. Pras E, Livneh A, Balow JE Jr, Pras E, Kastner DL, Pras M, et al. Clinical differences between North African and Iraqi Jews with familial Mediterranean fever. Am J Med Genet. 1998;75(2):216-9.[Crossref] [PubMed] 
 19. Ozen S, Demirkaya E, Erer B, Livneh A, Ben-Chetrit E, Giancane G, et al. EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever. Ann Rheum Dis. 2016;75(4):644-51.[Crossref] [PubMed] 
 20. Michet CJ. Epidemiology of vasculitis. Rheum Dis Clin North Am. 1990;16(2):261-8.[PubMed] 
 21. Tekin M, Yalçinkaya F, Tümer N, Cakar N, Koçak H, Ozkaya N, et al. Familial Mediterranean fever--renal involvement by diseases other than amyloid. Nephrol Dial Transplant. 1999;14(2):475-9.[Crossref] [PubMed] 
 22. Ozen S, Ben-Chetrit E, Bakkaloglu A, Gur H, Tinaztepe K, Calguneri M, et al. Polyarteritis nodosa in patients with Familial Mediterranean Fever (FMF): a concomitant disease or a feature of FMF? Semin Arthritis Rheum. 2001;30(4):281-7.[Crossref] [PubMed] 
 23. Yalçinkaya F, Ozçakar ZB, Kasapçopur O, Oztürk A, Akar N, Bakkaloğlu A, et al. Prevalence of the MEFV gene mutations in childhood polyarteritis nodosa. J Pediatr. 2007;151(6):675-8.[Crossref] [PubMed] 
 24. Ozçakar ZB, Yalçinkaya F, Cakar N, Acar B, Kasapçopur O, Ugüten D, et al. MEFV mutations modify the clinical presentation of Henoch-Schönlein purpura. J Rheumatol. 2008;35(12):2427-9.[Crossref] [PubMed] 
 25. Schwartz T, Langevitz P, Zemer D, Gazit E, Pras M, Livneh A. Behçet's disease in Familial Mediterranean fever: characterization of the association between the two diseases. Semin Arthritis Rheum. 2000;29(5):286-95.[Crossref] [PubMed] 
 26. Atas N, Armagan B, Bodakci E, Satis H, Sari A, Bilge NSY, et al. Familial Mediterranean fever is associated with a wide spectrum of inflammatory disorders: results from a large cohort study. Rheumatol Int. 2020;40(1):41-8.[Crossref] [PubMed] 
 27. Gaggiano C, Rigante D, Sota J, Grosso S, Cantarini L. Treatment options for periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis (PFAPA) syndrome in children and adults: a narrative review. Clin Rheumatol. 2019;38(1):11-7.[Crossref] [PubMed] 
 28. Berkun Y, Levy R, Hurwitz A, Meir-Harel M, Lidar M, Livneh A, et al. The familial Mediterranean fever gene as a modifier of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenopathy syndrome. Semin Arthritis Rheum. 2011;40(5):467-72.[Crossref] [PubMed] 
 29. Yener GO, Tekin ZE, Girişgen İ, Çetin EN, Akdağ B, Yüksel S. Juvenile idiopathic arthritis in a center in the Western Anatolia region in Turkey. Turk Pediatri Ars. 2020;55(2):157-65.[PubMed] [PMC] 
 30. Aydin F, Özçakar ZB, Çakar N, Çelikel E, Uncu N, Çelikel Acar B, et al. Sacroiliitis in children with familial Mediterranean fever. J Clin Rheumatol. 2019;25(2):69-73.[Crossref] [PubMed] 
 31. Yıldırım DG, Fidan HK, Gönen S, Söylemezoğlu O. Sacroiliitis associated with familial Mediterranean fever in childhood: a case series and review of literature. Turk J Pediatr. 2020;62(2):175-81.[Crossref] [PubMed] 
 32. Cattan D, Notarnicola C, Molinari N, Touitou I. Inflammatory bowel disease in non-Ashkenazi Jews with familial Mediterranean fever. Lancet. 2000;355(9201):378-9. Erratum in: Lancet 2000;355(9208):1020.[Crossref] [PubMed] 
 33. Lee JJY, Stimec J, Cameron B, Laxer RM. Concurrent chronic recurrent multifocal osteomyelitis and familial Mediterranean fever. A case report. Clin Exp Rheumatol. 2018;36(6 Suppl 115):151.[PubMed] 
 34. Ozdogan H, Ugurlu S, Uygunoglu U, Tutuncu M, Gul A, Akman G, et al. The efficacy of anti- IL-1 treatment in three patients with coexisting familial Mediterranean fever and multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2020;45:102332.[Crossref] [PubMed] 
 35. Barut K, Guler M, Sezen M, Kasapçopur O. Inceased frequency of psoriasis in the families of the children with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol. 2016;34(6 Suppl 102):S137.[PubMed] 
 36. Erden A, Batu ED, Seyhoğlu E, Sari A, Sönmez HE, Armagan B, et al. Increased psoriasis frequency in patients with familial Mediterranean fever. Ups J Med Sci. 2018;123(1):57-61.[Crossref] [PubMed] [PMC] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com