Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics

.: ORIGINAL RESEARCH
Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme Durumu ve Mikro Besin Yetersizliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Micronutrient Deficiencies and Growth in Children with Celiac Disease
Suna SELBUZa
aSağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenmesi Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2021;30(1):48-55
doi: 10.5336/pediatr.2020-77962
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Gelişme geriliği ve mikro besin eksiklikleri çölyak hastalığı (ÇH)nın iyi bilinen komplikasyonlarıdır. Bu araştırmada, birincil olarak çölyak tanısı ile izlenen hastaların besleme ve büyüme durumlarının değerlendirmesi ve sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması, ikincil olarak çölyak hastalarında diyete uyumun besleme ve büyüme durumuna etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Haziran 2017 ve Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. Hastalar, yeni tanılı ve takipli çölyak hastaları olarak 2 gruba ayrıldı. Takipli çölyak hastaları en az 1 yıldır izlemde olan hastalardan seçildi ve glutensiz diyet uyumuna göre 2 gruba ayrıldı. Hastaların sosyodemografik, antropometrik özellikleri ve laboratuvar değerleri kaydedildi. Büyüme geriliği (BG), yaşa göre boy z (YBZ) skorunun <-2 olması, beslenme yetersizliği, yaşa göre vücut ağırlığı z (YVZ) skorunun <-2 olması, kronik malnütrisyon beden kitle indeksi z (BKİZ) skorunun <-2 olması ve obezite BKİZ >+2 olması olarak tanımlandı. Bulgular: Çalışmaya, 70 çölyak hastası ve 57 sağlıklı çocuk alındı. Çölyak hastalarında yetersiz beslenme, BG ve kronik malnütrisyon prevalansı sırasıyla %24,3, %17,1 ve %14,3'tü. Çölyak grubunun ortalama YVZ, YBZ ve BKİZ skorları sırasıyla -1,2, -0,92 ve -1,0'dı ve kontrol grubununkinden anlamlı olarak düşük saptanırken, diyet uyumu iyi olan hastalarda bu farkın kısmen kapandığı gözlendi. Çölyak hastalarında D vitamini, çinko, demir ve A vitamini eksiklikleri en sık görülen mikro besin eksiklikleriydi Sonuç: Çalışmamız, tanı anında ÇH'nin yaygın bir şekilde gelişme geriliği ile birlikte görülmesine rağmen bu çalışmaya dâhil edilen hastaların büyük bir kısmında gelişme geriliği gözlemlenmediğini, hastaların bir kısmında diyet uyumunun iyi olmasına rağmen gelişme geriliğinin ve yetersiz beslenmenin devam ettiğini ve yeni tanı alan ve takipli çölyak hastalarında mikro besin eksikliklerinin görülme sıklığının yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı; büyüme; vitaminler; mineraller
ABSTRACT
Objective: Growth retardation and micronutrient deficiencies are well-known complications of celiac disease (CD). In this study, it was aimed primarily to evaluate the nutritional and growth status of patients with celiac disease and to compare them with healthy children, and secondarily to examine the effect of dietary compliance on feeding and growth status in these patients. Material and Methods: The study was conducted between June 2017 and December 2019. Celiac patients were grouped as newly diagnosed and follow-up. Follow up children with celiac disease were chosen from at least one-year disease follow-up and grouped into two according to their compliance to glutenfree diet. The patients' sociodemographic and anthropometric features and laboratory values were recorded. Growth retardation was considered if height-for-age z-scores (HAZ) were below -2; undernutrition if weightfor-age z-scores were below -2, severe malnutrition if weight-for-age zscores (WAZ) were below -2 and obesity was considered if body mass index z scores (BMIZ) were above +2. Results: Seventy celiac patients and 57 healthy children were included in the study. The prevalence of malnutrition, growth retardation and chronic malnutrition in celiac patients was 24.3%, 17.1% and 14.3%, respectively. The mean YVZ, YBZ and BMI scores of the celiac group were -1.2, -0.92 and -1.0, respectively, and were significantly lower than those of the control group, while this difference was partially closed in patients with good dietary compliance. Vitamin D, zinc, iron and vitamin A deficiencies were the most common micronutrient deficiencies in patients with celiac disease. Conclusion: Our study revealed that although growth retardation can be seen in patients with celiac disease at diagnosis, there was no growth retardation in most of the our patients, catch up growth did not occur in some patients with CD, and the frequency of micronutrient deficiencies were high in both newly diagnosed and followed-up celiac patients.

Keywords: Celiac disease; growth; vitamins; minerals
REFERENCES:
 1. Fasano A. Clinical presentation of celiac disease in the pediatric population. Gastroenterology. 2005;128(4 Suppl 1):S68-73.[Crossref] [PubMed] 
 2. Comba A, Eren NB, Demir E. Prevalence of celiac disease among school-age children in Çorum, Turkey. Turk J Gastroenterol. 2018;29(5):595-600. Erratum in: Turk J Gastroenterol. 2018;29(6):722.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 3. Gursoy S, Guven K, Simsek T, Yurci A, Torun E, Koc N, Patiroglu TE, Ozbakir O, Yucesoy M. The prevalence of unrecognized adult celiac disease in Central Anatolia. J Clin Gastroenterol. 2005;39(6):508-11.[Crossref] [PubMed] 
 4. Sezgın O, Sarıtaş B, Aydın İ, Şaşmaz T, Serınsöz Lınke E. Celiac disease prevalence in Turkey: a population based cross-sectional study. Acta Medica Mediterranean 2016;32(3):719-27.[Link] 
 5. Lionetti E, Catassi C. New clues in celiac disease epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, and treatment. Int Rev Immunol. 2011;30(4):219-31.[Crossref] [PubMed] 
 6. Bottaro G, Cataldo F, Rotolo N, Spina M, Corazza GR. The clinical pattern of subclinical/silent celiac disease: an analysis on 1026 consecutive cases. Am J Gastroenterol. 1999;94(3):691-6.[Crossref] [PubMed] 
 7. Soliman AT, Laham M, Jour C, Shaat M, Souikey F, Itani M, et al. Linear growth of children with celiac disease after the first two years on gluten- free diet: a controlled study. Acta Biomed. 2019;90(8-S):20-7.[PubMed] [PMC] 
 8. Hallert C, Grant C, Grehn S, Grännö C, Hultén S, Midhagen G, et al. Evidence of poor vitamin status in coeliac patients on a gluten-free diet for 10 years. Aliment Pharmacol Ther. 2002;16(7):1333-9.[Crossref] [PubMed] 
 9. Leonard MM, Sapone A, Catassi C, Fasano A. Celiac Disease and Nonceliac Gluten Sensitivity: A Review. JAMA. 2017;318(7):647-56.[Crossref] [PubMed] 
 10. Di Nardo G, Villa MP, Conti L, Ranucci G, Pacchiarotti C, Principessa L, et al. Nutritional Deficiencies in Children with Celiac Disease Resulting from a Gluten-Free Diet: A Systematic Review. Nutrients. 2019;11(7):1588.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 11. Cheng FW, Handu D. Nutrition Assessment, Interventions, and Monitoring for Patients with Celiac Disease: An Evidence Analysis Center Scoping Review. J Acad Nutr Diet. 2020;120(8):1381-1406.[Crossref] [PubMed] 
 12. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, Mearin ML, Phillips A, Shamir R, et al. ESPGHAN Working Group on Coeliac Disease Diagnosis; ESPGHAN Gastroenterology Committee; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(1):136-60. Erratum in: J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(4):572.[Crossref] [PubMed] 
 13. Neyzi O, Bundak R, Gökçay G, Günöz H, Furman A, Darendeliler F, et al. Reference Values for Weight, Height, Head Circumference, and Body Mass Index in Turkish Children. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7(4):280-93.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Baroncelli GI, Bertelloni S, Sodini F, Saggese G. Osteoporosis in children and adolescents: etiology and management. Paediatr Drugs. 2005;7(5):295-323.[Crossref] [PubMed] 
 15. Barker JM, Liu E. Celiac disease: pathophysiology, clinical manifestations, and associated autoimmune conditions. Adv Pediatr. 2008;55:349-65.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 16. Laurikka P, Nurminen S, Kivelä L, Kurppa K. Extraintestinal Manifestations of Celiac Disease: Early Detection for Better Long-Term Outcomes. Nutrients. 2018;10(8):1015.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Comba A, Çaltepe G, Yüce Ö, Erena E, Kalaycı AG. Effects of age of diagnosis and dietary compliance on growth parameters of patients with celiac disease. Arch Argent Pediatr. 2018;116(4):248-55. English, Spanish.[Crossref] [PubMed] 
 18. Kuloğlu Z, Kirsaçlioğlu CT, Kansu A, Ensari A, Girgin N. Celiac disease: presentation of 109 children. Yonsei Med J. 2009;50(5):617-23.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Balamtekin N, Uslu N, Baysoy G, Usta Y, Demir H, Saltik-Temizel IN, et al. The presentation of celiac disease in 220 Turkish children. Turk J Pediatr. 2010;52(3):239-44.[PubMed] 
 20. van Dommelen P, Grote FK, Oostdijk W, Keizer-Schrama SM, Boersma B, Damen GM, et al. Screening rules for growth to detect celiac disease: a case-control simulation study. BMC Pediatr. 2008;8:35.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 21. Shahraki T, Shahraki M, Hill ID. Frequency of overweight/obesity among a group of children with celiac disease in Iran. Prz Gastroenterol. 2018;13(2):127-31.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 22. Nenna R, Mosca A, Mennini M, Papa RE, Petrarca L, Mercurio R, et al. Coeliac disease screening among a large cohort of overweight/obese children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(3):405-7.[Crossref] [PubMed] 
 23. van Rijn JC, Grote FK, Oostdijk W, Wit JM. Short stature and the probability of coeliac disease, in the absence of gastrointestinal symptoms. Arch Dis Child. 2004;89(9):882-3.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 24. Iughetti L, Bulgarelli S, Forese S, Lorini R, Balli F, Bernasconi S, et al. Endocrine aspects of coeliac disease. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003;16(6):805-18.[Crossref] [PubMed] 
 25. Kondolot M, Demirçeken F, Ertan Ü. [52 Cases with Celiac Disease in Turkish Children]. Turkish J Pediatr Dis 2009;3(1):10-7.[Link] 
 26. Yachha SK, Srivastava A, Mohindra S, Krishnani N, Aggarwal R, Saxena A, et al. Effect of a gluten-free diet on growth and small-bowel histology in children with celiac disease in India. J Gastroenterol Hepatol. 2007;22(8):1300-5.[Crossref] [PubMed] 
 27. 7. Gemme G, Vignolo M, Naselli A, Garzia P. Linear growth and skeletal maturation in subjects with treated celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999;29(3):339-42.[Crossref] [PubMed] 
 28. Patwari AK, Kapur G, Satyanarayana L, Anand VK, Jain A, Gangil A, et al. Catch-up growth in children with late-diagnosed coeliac disease. Br J Nutr. 2005;94(3):437-42.[Crossref] [PubMed] 
 29. Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, Murray JA; American College of Gastroenterology. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013;108(5):656-76; quiz 677.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 30. Zanini B, Caselani F, Magni A, Turini D, Ferraresi A, Lanzarotto F, et al. Celiac disease with mild enteropathy is not mild disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(3):253-8.[Crossref] [PubMed] 
 31. Schøsler L, Christensen LA, Hvas CL. Symptoms and findings in adult-onset celiac disease in a historical Danish patient cohort. Scand J Gastroenterol. 2016;51(3):288-94.[Crossref] [PubMed] 
 32. Kemppainen TA, Kosma VM, Janatuinen EK, Julkunen RJ, Pikkarainen PH, Uusitupa MI, et al. Nutritional status of newly diagnosed celiac disease patients before and after the institution of a celiac disease diet--association with the grade of mucosal villous atrophy. Am J Clin Nutr. 1998;67(3):482-7.[Crossref] [PubMed] 
 33. Wierdsma NJ, van Bokhorst-de van der Schueren MA, Berkenpas M, Mulder CJ, van Bodegraven AA. Vitamin and mineral deficiencies are highly prevalent in newly diagnosed celiac disease patients. Nutrients. 2013;5(10):3975-92.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 34. Vici G, Belli L, Biondi M, Polzonetti V. Gluten free diet and nutrient deficiencies: A review. Clin Nutr. 2016;35(6):1236-41.[Crossref] [PubMed] 
 35. Ballestero Fernández C, Varela-Moreiras G, Úbeda N, Alonso-Aperte E. Nutritional Status in Spanish Children and Adolescents with Celiac Disease on a Gluten Free Diet Compared to Non-Celiac Disease Controls. Nutrients. 2019;11(10):2329.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 36. Annibale B, Capurso G, Chistolini A, D'Ambra G, DiGiulio E, Monarca B, et al. Gastrointestinal causes of refractory iron deficiency anemia in patients without gastrointestinal symptoms. Am J Med. 2001;111(6):439-45.[Crossref] [PubMed] 
 37. OOxentenko AS, Murray JA. Celiac Disease: Ten Things That Every Gastroenterologist Should Know. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13(8):1396-404; quiz e127-9.[Crossref] [PubMed] 
 38. Mei Z, Cogswell ME, Parvanta I, Lynch S, Beard JL, Stoltzfus RJ, et al. Hemoglobin and ferritin are currently the most efficient indicators of population response to iron interventions: an analysis of nine randomized controlled trials. J Nutr. 2005;135(8):1974-80.[Crossref] [PubMed] 
 39. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement on Celiac Disease, June 28-30, 2004. Gastroenterology. 2005;128(4 Suppl 1):S1-9.[Crossref] [PubMed] 
 40. Corazza GR, Di Stefano M, Mauri-o E, Bai JC. Bones in coeliac disease: diagnosis and treatment. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2005;19(3):453-65.[Crossref] [PubMed] 
 41. Larussa T, Suraci E, Nazionale I, Abenavoli L, Imeneo M, Luzza F, et al. Bone mineralization in celiac disease. Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:198025.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 42. Lucendo AJ, García-Manzanares A. Bone mineral density in adult coeliac disease: an updated review. Rev Esp Enferm Dig. 2013;105(3):154-62.[Crossref] [PubMed] 
 43. Grace-Farfaglia P. Bones of contention: bone mineral density recovery in celiac disease--a systematic review. Nutrients. 2015;7(5):3347-69.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 44. Meyer D, Stavropolous S, Diamond B, Shane E, Green PH. Osteoporosis in a north american adult population with celiac disease. Am J Gastroenterol. 2001;96(1):112-9.[Crossref] [PubMed] 
 45. Kamycheva E, Goto T, Camargo CA Jr. Celiac disease is associated with reduced bone mineral density and increased FRAX scores in the US National Health and Nutrition Examination Survey. Osteoporos Int. 2017;28(3):781-90.[Crossref] [PubMed] 
 46. McFarlane XA, Bhalla AK, Robertson DA. Effect of a gluten free diet on osteopenia in adults with newly diagnosed coeliac disease. Gut. 1996;39(2):180-4.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 47. Pazianas M, Butcher GP, Subhani JM, Finch PJ, Ang L, Collins C, et al. Calcium absorption and bone mineral density in celiacs after long term treatment with gluten-free diet and adequate calcium intake. Osteoporos Int. 2005;16(1):56-63.[Crossref] [PubMed] 
 48. Valdimarsson T, Löfman O, Toss G, Ström M. Reversal of osteopenia with diet in adult coeliac disease. Gut. 1996;38(3):322-7.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 49. Fornari MC, Pedreira S, Niveloni S, González D, Diez RA, Vázquez H, et al. Pre- and post-treatment serum levels of cytokines IL-1beta, IL-6, and IL-1 receptor antagonist in celiac disease. Are they related to the associated osteopenia? Am J Gastroenterol. 1998;93(3):413-8.[Crossref] [PubMed] 
 50. Kontakou M, Przemioslo RT, Sturgess RP, Limb AG, Ciclitira PJ. Expression of tumour necrosis factor-alpha, interleukin-6, and interleukin-2 mRNA in the jejunum of patients with coeliac disease. Scand J Gastroenterol. 1995;30(5):456-63.[Crossref] [PubMed] 
 51. Esmaeilzadeh A, Ganji A, Goshayeshi L, Ghafarzadegan K, Afzal Aghayee M, Mosanen Mozafari H, et al. Adult Celiac Disease: Patients Are Shorter Compared with Their Peers in the General Population. Middle East J Dig Dis. 2016;8(4):303-9.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 52. Tau C, Mautalen C, De Rosa S, Roca A, Valenzuela X. Bone mineral density in children with celiac disease. Effect of a Gluten-free diet. Eur J Clin Nutr. 2006;60(3):358-63.[Crossref] [PubMed] 
 53. Kalayci AG, Kansu A, Girgin N, Kucuk O, Aras G. Bone mineral density and importance of a gluten-free diet in patients with celiac disease in childhood. Pediatrics. 2001;108(5):E89.[Crossref] [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com