Turkiye Klinikleri Archives of Lung

.: ORIGINAL RESEARCH
COVID-19 Pandemi Döneminde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerindeki Değişim: Bir İzlem Çalışması
The Change in Anxiety and Depression Levels of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients During the COVID-19 Pandemic Period: A Follow-Up Study
Nurgül BOZKURTa, Ali İhsan BOZKURTb
aAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Antalya, Türkiye
bPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Emekli Öğretim Üyesi, Denizli, Türkiye
Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2022;21(1):1-8
doi: 10.5336/archlung.2022-88122
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi, kronik hastalığı olanlar bireylerde hastalığın bulaş riski ile sağlık kuruluşlarına başvuruların ertelenmesine, bulaştığında daha ağır/ölümcül seyretmesiyle de kaygı düzeyinin artmasına neden olmuştur. Kronik obstrüktif akciğer hastaları en fazla etkilenen gruplardandır. Bu çalışmada, kronik obstrüktif akciğer hastalarında pandemi sürecinde anksiyete/depresyon durumundaki değişim incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Kasım 2019-Mart 2020 tarihleri arasında bir proje kapsamında kronik obstrüktif akciğer hastalarına tanı/takipleri sırasında 'Hastane Anksiyete/Depresyon (HAD) Ölçeği' uygulanarak anksiyete/depresyon düzeyleri ölçülmüştür. Ülkemizde Mart 2020 tarihinde pandemi süreci başlamasıyla pandeminin 18. ayında (Eylül 2021) aynı hastalarda telefon ile HAD Ölçeği tekrarlanmış, skorlar karşılaştırılmıştır. Veriler, SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Karşılaştırmalarda bağımlı gruplarda χ² ve t-testleri kullanılmıştır. Bulgular: Pandemi öncesi 139 hastaya HAD Ölçeği uygulanmış olup, pandeminin 18. ayında aynı hastaların 101'inde tekrarlanmıştır. Çalışma grubumuzun yaş ortalaması 65,14±9,18 olup, %84,2'si erkektir. Hastaların %5'inde önceden psikiyatrik hastalık tanısı mevcuttur. HAD-depresyon skoru pandemi öncesinde 4,98±3,63 iken 18. ayda anlamlı düzeyde artış ile 5,94±4,59'a yükselmiştir (p=0,045). HAD-anksiyete skoru pandemi öncesinde 4,75±4,32 iken 18. ayda 5,22±4,83'e yükselmiştir (p=0,324). Pandemi öncesi kronik obstrüktif akciğer hastalarının %21,8'inde depresyon, %9,9'unda anksiyete saptanmış iken; 18. ayda anlamlı düzeyde artış göstermiştir (sırasıyla %31,7, %12,9), (p=0,018, p=0,023). Pandemi öncesi anksiyete ve/veya depresyonu olanların oranı %22,8 iken 18. ayda %34,7'ye yükselmiştir (p=0,005). Sonuç: Anksiyete/depresyon oranları pandeminin 18.ayında yaklaşık %50 artmıştır.Pandemiden erkekler daha fazla etkilenmiş ve anksiyeteye göre depresyon skorundaki artış daha yüksektir. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında anksiyete/depresyon skorları değerlendirilmeli ve tedavileri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; pandemi; anksiyete; depresyon; Hastane Anksiyete/Depresyon Ölçeği
ABSTRACT
Objective: The Covid-19 pandemic has led to the postponement of applications to health institutions due to the risk of transmission of the disease in individuals with chronic diseases, and to an increase in the level of anxiety due to its more severe/fatal course when infected. Chronic obstructive pulmonary patients are among the most affected groups. In this study, the change in anxiety/depression status during the pandemic process in chronic obstructive pulmonary patients was investigated. Material and Methods: The study was conducted in chronic obstructive pulmonary patients anxiety/depression scores were measured by applying the "Hospital Anxiety/Depression Scale"(HAD) before pandemia (November2019/March-2020). With the start of the pandemic process in our country in March2020, in order to determine how our patients were affected by the pandemic, the HAD scale was repeated by reaching the same patients by phone in the 18 months of the pandemic (September/2021). The anxiety/depression scores of the patients before and 18 months of the pandemic were compared. The data were analyzed in SPSS 22.0 program. In comparison, χ² and t-tests were used, independent groups. Results: Before the pandemic, HAD scale was applied to 139 patient, and HAD measurement was repeated in 101 patients in the 18 month. The mean age was 65.14±9.18, 84.2% were male. Psychiatric illness was present in 5% of the patients. While the HAD-depression score was 4.98±3.63 before the pandemic, it increased significantly to 5.94±4.59 at the 18th month (p=0.045). The HAD-anxiety score was 4.75±4.32 before the pandemic. while it increased to 5.22±4.83 at 18 months (p=0.324). The depression score was found to be high in 21.8% of patients in the pre-pandemic period and this rate was 9.9% for anxiety. During the pandemic period, the depression rate increased significantly to 31.7% and the anxiety rate to 12.9% (p=0.018, p=0.023, respectively). The anxiety and/or depression score increased from 22.8% to 34.7% in the 18 month pandemic (p=0.005). Conclusion: Anxiety/depression rates increased approximately 50% in the 18-month pandemic. Men were more affected by the pandemic and the increase in the depression score was higher compared to anxiety. In chronic disease follow-ups, anxiety/depression should be evaluated and treated.

Keywords: COVID-19; pandemic; anxiety/depression; Hospital Anxiety/Depression Scale
REFERENCES:
 1. Rajkumar RP. COVID-19 and mental health: a review of the existing literature. Asian J Psychiatr. 2020;52:102066. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Philip KEJ, Lonergan B, Cumella A, Douglas JF, Laffam M, Hopkinson NS. COVID-19 related concerns of people with long-term respiratory conditions: a qualitative study. medRxiv. 2020. [Crossref] 
 3. Bozkurt N, Bozkurt Aİ, Parlak M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarımız COVID-19 pandemisinden nasıl etkilendi [How chronic obstructive pulmonary disease patients were affected by the COVID-19 pandemic]. Nobel Medicus. 2021;17(3):190-6. [Link] 
 4. Yohannes AM. COPD patients in a COVID-19 society: depression and anxiety. Expert Rev Respir Med. 2021;15(1):5-7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Pedrozo-Pupo JC, Campo-Arias A. Depression, perceived stress related to COVID, post-traumatic stress, and insomnia among asthma and COPD patients during the COVID-19 pandemic. Chron Respir Dis. 2020;17:1479973120962800. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Vindegaard N, Benros ME. COVID-19 pandemic and mental health consequences: systematic review of the current evidence. Brain Behav Immun. 2020;89:531-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Umut S, Saryal SB. KOAH Epidemiyolojisi, Yükü ve Ulusal Kontrol Programı. Türk Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. Türk Toraks Dergisi. 2010;11(1):7. [Link] 
 8. Willgoss T, Yohannes A, Goldbart J, Fatoye F. COPD and anxiety: its impact on patients' lives. Nurs Times. 2011;107(15-16):16-9. [PubMed] 
 9. Yohannes AM, Alexopoulos GS. Pharmacological treatment of depression in older patients with chronic obstructive pulmonary disease: impact on the course of the disease and health outcomes. Drugs Aging. 2014;31(7):483-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Sikjær MG, Løkke A, Hilberg O. The influence of psychiatric disorders on the course of lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease and tuberculosis. Respir Med. 2018;135:35-41. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Di Marco F, Verga M, Reggente M, Maria Casanova F, Santus P, Blasi F, et al. Anxiety and depression in COPD patients: the roles of gender and disease severity. Respir Med. 2006;100(10):1767-74. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Kunik ME, Veazey C, Cully JA, Souchek J, Graham DP, Hopko D, et al. COPD education and cognitive behavioral therapy group treatment for clinically significant symptoms of depression and anxiety in COPD patients: a randomized controlled trial. Psychol Med. 2008;38(3):385-96. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Yohannes AM, Baldwin RC, Connolly MJ. Mood disorders in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rev Clin Gerontol. 2000;10(2):193-202. [Crossref] 
 14. Yohannes AM, Müllerová H, Hanania NA, Lavoie K, Tal-Singer R, Vestbo J, et al. Long-term course of depression trajectories in patients with COPD: a 3-year follow-up analysis of the evaluation of COPD longitudinally to identify predictive surrogate endpoints cohort. Chest. 2016;149(4):916-26. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Yıldız M, Mirici A, Gönlügür U, Çakır DÜ, Öyekçin DG, Akbaş B. Kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik eden depresyon ve anksiyetenin yaşam kalitesi ve egzersiz performansına etkisi [Effect of depression and anxiete on quality of life and exercise tolerance in COPD]. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 2016;30:81-7. [Link] 
 16. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [Internet]. Copyright © 2020 All Rights Reserved Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease-GOLD [Cited: July 24, 2020]. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2019 report. Available from: [Crossref] 
 17. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67(6):361-70. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Validity and reliability of Turkish Version of Hospital Anxiety and Depression Scale] Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8(4):280-7. [Link] 
 19. Aydemir Y, Doğu Ö, Amasya A, Yazgan B, Gazioğlu EÖ, Gündüz H. Kronik solunum ve kalp hastalıklarında anksiyete ve depresyon sıklığı ve ilişkili özelliklerin değerlendirilmesi [Evaluation of anxiety and depression with patient characteristics in patients with chronic respiratory and heart disease]. Sakarya Tıp Dergisi. 2015;5:199-203. [Crossref] 
 20. Afşar BB, Yalçınsoy M, Yakar Hİ, Bilgin S, Akkaya E. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerin yeti yitimi, anksiyete ve depresyon yönünden değerlendirilmesi [Evaluation of individuals with chronic obstructive pulmonary disease in terms of disability, anxiety and depression]. Cumhuriyet Medical J. 2012;34:260-7. [Crossref] 
 21. Tutuk SPM, Altun ÖŞ. KOAH tanısı ile hastaneye sık başvuran hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi [Determination of hospital anxiety and depression levels of patients admitted to hospitals with COPD diagnosis]. Sted. 2014;23(6):216-24. [Link] 
 22. Anar C, Tatar D, Gediktaş E, Yıldırım Y, Çolar HH. Uzun süreli oksijen tedavisi uygulanan KOAH'lı olgularda anksiyete depresyon sıklığı [Frequency of anxiety-depression among chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients who use home oxygen therapy]. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 2012;26:83-9. [Link] 
 23. Hacıhasanoğlu R, Karakurt P, Yıldırım A, Uslu S. Bir sağlık ocağına başvuran kronik hastalığı olan bireylerde anksiyete ve depresyon [Anxiety and depression among individuals with chronic disease who refer to primary health care centers]. TAF Prev Med Bull. 2010;9(3):209-16. [Link] 
 24. Demir B, Demir S, Doğrul AC. COVID-19 salgını sürecinde Türkiye'de endişe, stres, öfke ve korkudaki değişim: seri-kesitsel takip bulguları [Fluctuations in worry, stress, anger, and fear during the COVID-19 pandemic in Turkey: Findings of a serial cross sectional study]. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2021;24:537-46. [Crossref] 
 25. Robb CE, de Jager CA, Ahmadi-Abhari S, Giannakopoulou P, Udeh-Momoh C, McKeand J, et al. Associations of social ısolation with anxiety and depression during the early COVID-19 pandemic: a survey of older adults in London, UK. Front Psychiatry. 2020;11:591120. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Torales J, O'Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. Int J Soc Psychiatry. 2020;66(4):317-320. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Luo M, Guo L, Yu M, Jiang W, Wang H. The psychological and mental impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on medical staff and general public-A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res. 2020;291:113190. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, McIntyre RS, et al. A longitudinal study on the mental health of general population during the COVID-19 epidemic in China. Brain Behav Immun. 2020;87:40-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Pierce M, Hope H, Ford T, Hatch S, Hotopf M, John A, et al. Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. Lancet Psychiatry. 2020;7(10):883-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Rodríguez-Rey R, Garrido-Hernansaiz H, Collado S. Psychological impact and associated factors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Front Psychol. 2020;11:1540. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Moghanibashi-Mansourieh A. Assessing the anxiety level of Iranian general population during COVID-19 outbreak. Asian J Psychiatr. 2020;51:102076. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Mazza C, Ricci E, Biondi S, Colasanti M, Ferracuti S, Napoli C, et al. A nationwide survey of psychological distress among Italian people during the COVID-19 pandemic: ımmediate psychological responses and associated factors. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(9):3165. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Holmes EA, O'Connor RC, Perry VH, Tracey I, Wessely S, Arseneault L, et al. Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. Lancet Psychiatry. 2020;7(6):547-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Yeh GY, Horwitz R. Integrative medicine for respiratory conditions: asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Med Clin North Am. 2017;101(5):925-941. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com