Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
COVID-19 Pandemisinin Bulaşıcı Olmayan Hastalığa Sahip Erişkinlere Etkileri: Bir Kentsel Bölgede Kesitsel Araştırma
Impacts of the COVID-19 Pandemic on Adults with Non-Communicable Diseases: Cross-Sectional Study in an Urban Area
Kübra ÇİÇEKa , Erhan ESERa
aManisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Manisa, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2024;44(1):15-26
doi: 10.5336/medsci.2024-101341
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, kronik hastalıkları olan erişkinlerin koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] pandemisi döneminde hastalık yakınmalarındaki değişimin, pandemi döneminde algılanan genel sağlık ve ruh sağlığı değişimlerinin ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Mart-Temmuz 2022 tarihleri arasında Manisa il merkezinden seçilen 10 aile sağlığı merkezlerine başvurulara dayanan kesitsel bir çalışmadır. Veriler araştırmaya katılan 500 kişiden yüz yüze toplanmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri COVID-19 pandemisi döneminde kronik hastalık semptomlarındaki değişim ve pandemi dönemindeki algılanan genel sağlık ve ruh sağlığı değişimidir. Veri analizinde SPSS 23.0 kullanılmıştır. Çok değişkenli analizlerde lojistik regresyon uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 60,1±8,4 yıldır. Çalışmamızda katılımcıların %51,8'inin pandemi döneminde kronik hastalıklarıyla ilgili yeni yakınma/yakınmalarında artış olmuştur. Katılımcıların %37,2'si genel sağlık durumunun, %23,2'si ruh sağlığı durumunun pandemi döneminde öncesine göre daha kötü/çok daha kötü olduğunu belirtmiştir. Çalışmamızda, pandemi döneminde sağlık hizmetlerine ulaşmada sorun yaşayan kişilerde, kronik hastalık risk faktörleri olumsuz yönde değişime uğrayan kişilerde, ilaç tedavisine uyumlu olanlarda ve kronik hastalık bakım niteliği pandemi döneminde olumsuz etkilenenlerde hastalıkla ilgili yeni yakınma/var olan yakınmalarda artış riski artmıştır. Pandemi döneminde algılanan ruhsal sağlık değişimi açısından kadınlar, uyku düzeni bozulanlar, aile içi ve sosyal ilişkileri bozulanlar daha risklidir. Çalışmamızda, pandemi döneminde sağlık hizmetlerine ulaşmada sorun yaşayan kişilerde ve kronik hastalık bakımı olumsuz etkilenen kişilerde algılanan genel sağlık değişiminin kötü olma riski artmıştır. Sonuç: Kronik hastalığı olan bireylerin yaklaşık yarısının pandemi döneminde hastalık semptom ve yakınmalarında artış/ yeni yakınmaları olmuştur. Kronik hastalık bakım niteliğinin COVID-19 pandemisi döneminde zayıfladığı görülmüş; bulaş korkusu, randevu alamama ve kısıtlamalar nedeniyle hastaların rutin kontrolleri aksamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı olmayan hastalıklar; COVID-19; ruh sağlığı; sağlık hizmeti sunumu; sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik
ABSTRACT
Objective: It is the evaluation of the change in the complaints of the disease during the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic of chronic diseases, the perceived general health and mental health changes and the associated factors. Material and Methods: It is a cross-sectional study based on applications for ten family health centers selected in Manisa between March and July 2022. Data were collected face to face from 500 people who participated in the research. Dependent Variables The change in the symptoms of chronic disease during the COVID-19 pandemic period is the general change of general health and mental health. SPSS 23.0 was used in data analysis and logistics regression was applied. Results: The average age of the participants is 60.1±8.4 years. 51.8% of the participants had an increase in complaints related to their chronic diseases during the pandemic period. 37.2% of the participants stated that their general health status and 23.2% stated that their mental health status was worse than before. There is a higher risk of increasing symptoms related to the disease in people who have problems in achieving health services, in people who have changed negatively in chronic disease risk factors, those who are compatible with drug therapy, and those who weaken chronic disease care. Women, sleep patterns deteriorate, family and social relations are more risky for mental health. The perceived general health of those who do not reach health care and weakened chronic disease care has deteriorated. Conclusion: Approximately half of individuals with chronic diseases experienced an increase in disease symptoms and complaints/new complaints during the pandemic period. The quality of chronic disease care has weakened during the COVID19 pandemic, and routine check-ups of patients have been disrupted due to fear of contamination, inability to make appointments and restrictions.

Keywords: Noncommunicable diseases; COVID-19; mental health; delivery of health care; services accessibility
REFERENCES:
 1. World Health Organization [Internet]. © 2024 WHO [Cited: October 15, 2023]. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. 11 March 2020. Available from: [Link] 
 2. Türk Tabipleri Birliği (TTB). COVID-19 İzleme Kurulu COVID-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu 2020. Erişim tarihi: 14.02.2024 [Link] 
 3. Basu S. Non-communicable disease management in vulnerable patients during Covid-19. Indian J Med Ethics. 2020;V(2):103-5. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Khera A, Baum SJ, Gluckman TJ, Gulati M, Martin SS, Michos ED, et al. Continuity of care and outpatient management for patients with and at high risk for cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic: a scientific statement from the American Society for Preventive Cardiology. Am J Prev Cardiol. 2020;1:100009. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Moynihan R, Sanders S, Michaleff ZA, Scott AM, Clark J, To EJ, et al. Impact of COVID-19 pandemic on utilisation of healthcare services: a systematic review. BMJ Open. 2021;11(3):e045343. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. World Health Organization (WHO). Pulse Survey on Continuity of Essential Health Services during the COVID-19 Pandemic: Interim Report. 2020. Erişim tarihi: 14.02.2024 [Link] 
 7. World Health Organization (WHO). The Impact of the Covid-19 Pandemic on Noncommunicable Disease Resources and Services: Results of a Rapid Assessment. Geneva: World Health Organization; 2020. Cited: November 12, 2023. Available from: [Link] 
 8. Mafham MM, Spata E, Goldacre R, Gair D, Curnow P, Bray M, et al. COVID-19 pandemic and admission rates for and management of acute coronary syndromes in England. The Lancet. 2020;396(10248):381-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Kluge HHP, Wickramasinghe K, Rippin HL, Mendes R, Peters DH, Kontsevaya A, et al. Prevention and control of non-communicable diseases in the COVID-19 response. Lancet. 2020;395(10238):1678-80. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Devi R, Goodyear-Smith F, Subramaniam K, McCormack J, Calder A, Parag V, et al. The impact of COVID-19 on the care of patients with noncommunicable diseases in low- and middle-income countries: an online survey of patient perspectives. J Patient Exp. 2021;8:23743735211034091. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Saqib MAN, Siddiqui S, Qasim M, Jamil MA, Rafique I, Awan UA, et al. Effect of COVID-19 lockdown on patients with chronic diseases. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(6):1621-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Biancalana E, Parolini F, Mengozzi A, Solini A. Short-term impact of COVID-19 lockdown on metabolic control of patients with well-controlled type 2 diabetes: a single-centre observational study. Acta Diabetol. 2021;58(4):431-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Liang Y, Chang C, Chen Y, Dong F, Zhang L, Sun Y. Symptoms, management and healthcare utilization of COPD patients during the COVID-19 epidemic in beijing. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020;15:2487-94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Moncatar TRT, Gomez AVD, Lorenzo F, Saniel OP, Faraon EJA, Rosadia RAF, et al. Effects of the COVID-19 pandemic on the implementation of NCD care at the primary care level in the Philippines: a qualitative inquiry. Acta Medica Philippina. 2023. [Link] 
 15. Glasgow RE, Wagner EH, Schaefer J, Mahoney LD, Reid RJ, Greene SM. Development and validation of the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC). Med Care. 2005;43(5):436-44. [Crossref]  [PubMed] 
 16. İncirkuş K, Nahcivan N. Kronik hastalık bakımını değerlendirme ölçeği-hasta formu'nun Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği [Validity and reliability study of Turkish version of the patient assessment of chronic illness care-patient form]. DEUHYO 2011;4(1):102-9. [Link] 
 17. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward HJ. Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. J Clin Hypertens (Greenwich). 2008;10(5):348-54. Retraction in: J Clin Hypertens (Greenwich). 2023;25(9):889. Retraction in: J Clin Hypertens (Greenwich). 2023;25(9):890. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Hacıhasanoğlu Aşılar R, Gözüm S, Çapık C, Morisky DE. Reliability and validity of the Turkish form of the eight-item Morisky medication adherence scale in hypertensive patients. Anadolu Kardiyol Derg. 2014;14(8):692-700. [Crossref]  [PubMed] 
 19. T.C. Sağlık Bakanlığı. Genel Koronavirüs Tablosu. Erişim tarihi: 14.02.2024 [Link] 
 20. Cuschieri S, Grech S, Grech V. Insight into the attitudes and experiences of adults with non-communicable diseases a year into the COVID-19 pandemic: the Malta Experience. Dubai Medical Journal. 2021;4(4):382-8. [Crossref]  [PMC] 
 21. Lopez Segui F, Hernandez Guillamet G, Pifarré Arolas H, Marin-Gomez FX, Ruiz Comellas A, Ramirez Morros AM, et al. Characterization and identification of variations in types of primary care visits before and during the COVID-19 pandemic in catalonia: big data analysis study. J Med Internet Res. 2021;23(9):e29622. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Türk Eczacılar Birliği [İnternet]. [Erişim tarihi: 20 Kasım 2022]. Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında SGK Duyurusu 2020. Erişim linki: [Link] 
 23. Dede B. Manisa kent merkezinde yaşayan diyabetli hastalarda izlem ve bakım niteliğinin değerlendirilmesi [Tıpta uzmanlık tezi]. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi; 2014. Erişim tarihi: 14.02.2024 [Link] 
 24. Özdemir H. Aile hekimliğinde kronik hasta yönetimi: PACIC (The patient assessment of chronic illness care) ölçeğini modifiye etme ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliği [Tıpta uzmanlık tezi]. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi; 2016. Erişim tarihi: 14.02.2024 [Link] 
 25. Dönmez Ak S. Kronik hastalığı olan bireylere "Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği (PACIC)"nin uygulanması [Tıpta uzmanlık tezi]. Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi; 2017. Erişim tarihi: 14.02.2024 [Link] 
 26. Erşen O, Gojayev A, Mercan Ü, Ünal AE. Pandemi sürecinde kanser hastalarının COVID-19'a ilişkin bilgi, farkındalık, korku düzeyi ve sağlık hizmetlerine erişiminin değerlendirilmesi [Evaluation of cancer patients' awareness and fear of covid-19 and access to health services during the pandemic process]. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2020;40(4):399-405. [Crossref] 
 27. Gualano MR, Corradi A, Voglino G, Bert F, Siliquini R. Beyond COVID-19: a cross-sectional study in Italy exploring the covid collateral impacts on healthcare services. Health Policy. 2021;125(7):869-76. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Yadav UN, Rayamajhee B, Mistry SK, Parsekar SS, Mishra SK. A syndemic perspective on the management of non-communicable diseases amid the COVID-19 pandemic in low- and middle-income countries. Front Public Health. 2020;8:508. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Macit MS. COVID-19 salgını sonrası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi [Evaluation of changes in the nutritional habits of adults after covid-19 outbreak]. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;13(3):277-88. [Crossref] 
 30. Stockwell S, Trott M, Tully M, Shin J, Barnett Y, Butler L, et al. Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 pandemic lockdown: a systematic review. BMJ Open Sport Exerc Med. 2021;7(1):e000960. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Addis SG, Nega AD, Miretu DG. Psychological impact of COVID-19 pandemic on chronic disease patients in Dessie town government and private hospitals, Northeast Ethiopia. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(1):129-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Kim SJ, Han JA, Lee TY, Hwang TY, Kwon KS, Park KS, et al. Community-based risk communication survey: risk prevention behaviors in communities during the H1N1 crisis, 2010. Osong Public Health Res Perspect. 2014;5(1):9-19. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Keskin N, Tamam L. Ruhsal bozukluklarda uyku [Sleep in mental disorders]. Archives Medical Review Journal. 2018;27(1):27-38. [Crossref] 
 34. Azzouzi S, Stratton C, Muñoz-Velasco LP, Wang K, Fourtassi M, Hong BY, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on healthy lifestyle behaviors and perceived mental and physical health of people living with non-communicable diseases: an international cross-sectional survey. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(13):8023. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Mahmood MM, Rehman J, Arif B, Rehman Z, Aasim M, Saeed MT. Knowledge, attitudes and practices of patients with chronic illnesses during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey from Pakistan. Chronic Illn. 2022;18(3):608-19. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com