Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Determination of Anxiety Levels of Patients Before and After Coronary Artery By-Pass Graft Surgery: Descriptive Study
Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hastaların Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Çalışma
Berna GERDANa, Ümran DAL YILMAZb
aDepartment of Nursing Sciences, Kyrenia University Dr. Suat Günsel Hospital, Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus
bDepartment of Surgical Diseases Nursing, Near East University Faculty of Nursing, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus
Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2022;34(1):7-16
doi: 10.5336/cardiosci.2021-86491
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The study was conducted to determine the preoperative and postoperative anxiety levels, and their causes, in patientswho underwent coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Material and Methods: A total of 111 patients who underwent CABGsurgery in the cardiovascular surgery department of a state hospital in the Turkish Republic of Northern Cyprus between August 1, 2019 and August 24, 2020 were included. The patient questionnaire prepared by the researcher and State-Trait Anxiety Inventory were used as data collection tools. Results: The mean preoperative state anxiety (pretest) score of the patients was 44.39±10.12, and the mean trait anxiety (pretest) score was 38.85±7.47. The mean state anxiety (posttest) score after surgery was 44.12±9.02, and the mean trait anxiety (posttest) score was 40.79±6.81. There were no statistically significant differences between the preoperative and postoperative state anxiety scale scores of the patients (p>0.05), and a significant difference was found between the trait anxiety scale scores (p<0.05), and the postoperative trait anxiety scores were found to be high. Conclusion: According to the research results, the patients' postoperative trait anxiety scale scores were found to be high. During the planning of nursing care process, it can be suggested to address the anxiety levels of the patients, and provide planned training to each patient, and make appropriate nursing interventions to reduce their stress.

Keywords: Coronary artery by-pass graft; anxiety; surgery; nursing
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kaygı düzeylerini ve nedenlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Araştırma kapsamına 1 Ağustos 2019-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan bir devlet hastanesinin kalp damar cerrahi servisinde KABG ameliyatı olan 111 hasta alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan hasta soru formu ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi durumluk kaygı (ön-test) puan ortalaması 44,39±10,12 ve sürekli kaygı (ön-test) puan ortalaması 38,85±7,47'dir. Ameliyat sonrası durumluk kaygı (son-test) puan ortalaması 44,12±9,02, sürekli kaygı (son-test) puan ortalaması 40,79±6,81 idi. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası durumluk kaygı ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunmadı (p>0,05), sürekli kaygı ölçeği puanları arasında ise anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). Hastaların ameliyat sonrası sürekli kaygı puanları yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre hastaların ameliyat sonrası sürekli kaygı ölçeği puanları yüksek bulundu. Hemşirelik bakım sürecinin planlanması sırasında hastaların kaygı düzeylerinin ele alınması, her hastaya planlı eğitim verilmesi ve kaygılarını azaltmak için uygun hemşirelik girişimleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas greft; kaygı; cerrahi; hemşirelik
REFERENCES:
 1. World Health Organization [Internet]. © 2020 WHO [Cited: May 17, 2020]. Causes of death 2018. Available from: [Link] 
 2. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. Türkiye İstatistik Kurumu © 2019 [Erişim tarihi: 6 Haziran 2019]. Ölüm Nedenleri İstatistiği 2018. Erişim linki: [Link] 
 3. KKTC İstatistik Kurumu [İnternet]. © 2019 KKTC İstatistik Kurumu [Erişim tarihi: 17 Mayıs 2020]. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Yıllığı 2018. Erişim linki: [Link] 
 4. Kankaya EA, Bilik Ö. Kalp kapak ameliyatı sonrası güncel hemşirelik yaklaşımları: bakım neden önemli? [Current nursing approaches after heart valve surgery: why care is important?]. Balikesir Saglik Bil Derg. 2018;7(2):101-11. [Crossref] 
 5. Ramesh C, Nayak BS, Pai VB, George A, George LS, Devi ES. Pre-operative anxiety in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery-a cross-sectional study. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2017;7:31-6. [Crossref] 
 6. Demir Korkmaz F, Alcan AO, Aslan FE, Çakmakçı H. Koroner arter baypas greft ameliyatı sonrası yaşam kalitesinin değerlendirilmesi [An evaluation of quality of life following coronary artery bypass graft surgery]. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2015;23(2):285-94. [Crossref] 
 7. Sidar A, Dedeli Ö, İşkesen Aİ. Açık kalp cerrahisi öncesi ve sonrası hastaların kaygı ve ağrı distresi: ağrı düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi [The relationship between anxiety, pain distress and pain severity before and after open heart surgery in patients]. Yoğun Bakım Derg. 2013;4:1-8. [Link] 
 8. Kaynar Şimşek A, Şimşek T, Ecevit Alpar Ş. Açık kalp ameliyatı olacak hastalara verilen preoperatif eğitimin postoperatif dönemde anksiyete ve iyileşme süreci üzerine etkisinin incelenmesi [Analysis of the effects of preoperative trainings given to patients who will undergo open-heart surgery on their anxiety and recovery process during postoperative period]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2018;34(3):45-62. [Link] 
 9. Ören B. Göğüs cerrahisi uygulanan hastaların konfor ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler [Factors affecting the comfort and anxiety level of patients who underwent thoracic surgery]. HSP. 2018;5(3):324-32. [Link] 
 10. Öner N, Le Compte A. Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 333. 2. Baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi; 1985.
 11. Mavili İ, Şahutoğlu C, Pestilci Z, Kocabaş S, Akar FZ. Koroner arter baypas greftleme cerrahisi sonrası erken dönemde gelişen komplikasyonlar ve ilişkili etiyolojik faktörler [Etiological factors concerning the early complications that occur following coronary artery bypass graft surgery]. GKDA Derg. 2016;22(1):16-23. [Link] 
 12. Aygül S, Ulupınar S. Hemşirenin hasta eğitimindeki rolüne yönelik hastaların görüşleri [Patient's opinions about nurse's role of patient education]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(1):1-9. [Link] 
 13. Dolgun E, Candan Dönmez Y. Hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi [Determination of patient's knowledge requirements belonging to preoperative period]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3(3):10-5. [Link] 
 14. Demirkıran G, Uzun Ö. Koroner arter bypass greft ameli̇yatı geçi̇ren hastaların taburculuk sonrası öğreni̇m gereksi̇ni̇mleri̇ [Post-discharge learning needs of patients who had undergone coronary artery bypass grafting surgery]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2012;28(1):1-12. [Link] 
 15. Yıldırım N, Çiftçi B, Kaşıkçı M. Hemşirelerin hasta eği̇ti̇mi̇ verme durumu ve etki̇leyen faktörleri̇n beli̇rlenmesi̇ [Determining the factors affecting and the practice of patient education among nurses]. Atatürk İletişim Dergisi. 2017;14:217-30. [Link] 
 16. Gürlek Ö, Yavuz M. Cerrahi kli̇ni̇klerde çalışan hemşi̇releri̇n ameli̇yat öncesi̇ hasta eği̇ti̇mi̇ uygulama durumları [Application cases of preoperative education of patients by nurses working in surgical clinicals]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013;16(1):8-15. [Link] 
 17. Yıldız T, Malak A, Baltacı Göktaş S, Özen Y. Effect of patient education on patient anxiety level using "scale of patient education requirements" in open heart surgery. Koşuyolu Heart Journal. 2015;18(1):1-5. [Crossref] 
 18. Akbari M, Celik SS. The effects of discharge training and counseling on post-discharge problems in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015;20(4):442-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Taşdemir A, Erakgün A, Nuri Deniz M, Çertuǧ A. Preoperatif bilgilendirme yapılan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeylerinin state-trait anxiety inventory test ile karşılaştırılması [Comparison of preoperative and postoperative anxiety levels with state-trait anxiety inventory test in preoperatively informed patients]. Turk J Anaesth Reanim. 2013;41:44-9. [Link] 
 20. Çetinkaya F, Karabulut N. Batın ameli̇yatı olacak yeti̇şki̇n hastalara ameli̇yat öncesi̇ veri̇len eği̇ti̇mi̇n kaygı ve ağrı düzeyi̇ne etki̇si̇ [The impact on the level of anxiety and pain of the training before operation given to adult patients who will have abdominal operation]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;13(2):20-6. [Link] 
 21. Yılmaz M, Çifçi ES. Açık kalp ameliyatı geçirmiş bireylerin evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde bir model: fonksiyonel sağlık örüntüleri [A model defining the needs of patient care at home after open heart surgery: functional health patterns]. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2010;18(3):183-9. [Link] 
 22. Cebeci F, Çelik SŞ. Effects of discharge teaching and counselling on anxiety and depression level of CABG patients. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2011;19(2):170-6. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com