Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Determining the Factors Affecting Elders' Smoking Habit: Estimation Through Logistical Regression Analyses
Yetişkinlerin Sigara Alışkanlığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Lojistik Regresyon Analizi ile Tahmin
Muhammed BAYDEMİRa
aTurgut Özal University Arapgir Vocational High School, Malatya, TURKEY
J Tradit Complem Med. 2019;2(2):49-54
doi: 10.5336/jtracom.2019-64928
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: Cigarette, which contains many substances that harm the human body. causes many lethal diseases such as cancer, heart and lung diseases. The Ministry of Health and some associations are struggling with smoking, and many scientific studies are carried out on the subject. In most of the studies adolescence, early youth and youth smoking are investigated. In this study, smoking habits of middle age and older age groups were investigated. Material and Methods: A questionnaire was applied to determine the factors affecting smoking. In addition to demographic questions, variables that may have an effect on smoking were investigated by using the logistic regression model by asking the respondents 'do you believe that smoking causes cancer'' and 'do you think smoking is a violation of your beliefs'' Results: Although the role of mother and father in smoking was higher in childhood and youth, they could not enter the model. Even the mother's smoking was found to be the most meaningless and the first removed variable from the model. This can be because of the study sample is too old to mimic mother and father. It was found that the siblings were more likely to smoke because they were more likely to affect each other. The variable with the greatest effect size is whether or not to believe that smoking causes cancer. The probability of smoking is 7.13 times higher for those who do not believe that smoking causes cancer. Conclusion: The rate of quitting smoking increases in diseases where smoking damage is more clearly seen. Approximately half of the patients who smoked and underwent pulmonary nodule followup quitted smoking when they learned about the risk of malignancy of the nodule. More impressive presentations can be prepared by relevant institutions by evaluating new research and findings on the subject.

Keywords: Logistic regression; smoking habit
ÖZET
Amaç: İnsan vücuduna zarar veren çok sayıda madde içeren sigara kanser, kalp ve akciğer hastalıkları gibi birçok ölümcül hastalığa neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve bazı dernekler, sigarayla mücadele etmekte, konuyla ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Çalışmaların çoğunda ergenlik, erken gençlik ve gençlik çağlarındaki sigara kullanımı araştırılmaktır. Bu çalışmada orta yaş ve daha ileri yaş gruplarında sigara alışkanlığı incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Sigara kullanımını etkileyen faktörleri saptamak için bir anket uygulanmıştır. Demografik soruların yanı sıra ankete katılanlara 'sigaranın kanser yaptığına inanıyor musunuz'', 'sigara içmeyi inançlarınıza aykırı buluyor musunuz'' soruları yöneltilerek sigara içmede etkisi olabilecek değişkenler lojistik regresyon modeli kullanılarak incelenmiştir. Bulgular: Sigara içmede anne ve babanın rolü çocukluk ve gençlik yıllarında fazla olmasına rağmen modele girememişlerdir. Hatta annenin sigara içmesi en anlamsız bulunmuş ve modelden ilk çıkan değişken olmuştur. Bunun nedeni çalışma yapılan örneklemin anne ve babayı taklit edecek yaşı geçmiş olmaları olabilir. Kardeşlerin sigara içme olasılıklarının daha fazla olduğu, çünkü birbirlerini etkileme olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Etki büyüklüğü en fazla olan değişken ise sigaranın kanser yaptığına inanıp inanmama değişkenidir. Sigaranın kanser yaptığına inanmayanların sigara içme olasılığı 7,13 kat daha fazladır. Sonuç: Sigaranın zararlarının daha net görüldüğü hastalıklarda sigarayı bırakma oranı artmaktadır. Sigara kullanan ve pulmoner nodül izlemi yapılan hastaların yarısına yakını nodülün malignite riskini öğrendiklerinde sigarayı bırakmışlardır. Konuyla ilgili yeni araştırma ve bulgular değerlendirilerek ilgili kurumlar tarafından daha etkileyici sunumlar hazırlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik regresyon; sigara alışkanlığı
REFERENCES:
 1. Kayacık İ, Berktaş ÖA, Duysak L, Bayır Y. [Reasons for quitting the smoking cessation in people]. Bağımlılık Dergisi. 2017;18(4):112-21.
 2. Tengilimoğlu D, Güzel A, Günaydın E. [Smoke free zone within the scope of social marketing: a sample application]. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013;15(2):1-26.
 3. Ergün A. [Smoking and systemic effects]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 1998;18(3):159-63.
 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 948. Ankara: Anıl Matbaa Ltd Şti; 2014. p.201.
 5. Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A, Şen F, Topçu F. [Attitudes of high school students towards smoking in Manisa]. Türk Toraks Dergisi. 2000;1(1):61.
 6. Pirinççi E, Erdem R. [Prevalence of smoking in the college of health services of Fırat University]. OMÜ Tıp Dergisi. 2003;20(4):193-201.
 7. Pekşen Y, Canbaz S, Sünter T, Tunçel E. [Smoking prevalence and affecting factors in students of Ondokuz Mayis University Physicial Education and Sports Academy]. Bağımlılık Dergisi. 2005;6:111-6.
 8. Tanrıkulu Ç, Çarman K, Palancı Y, Çetin D, Karaca M. [The prevalence of cigarette smoking among university students in Kars and risk factors]. Türk Toraks Dergisi. 2009;10(3):101-6.
 9. Yüksel S, Cücen Z. [Enquiries into cigarette smoking habits of university students]. Türk Toraks Dergisi. 2012;13(4):169-73. [Crossref] 
 10. Özcebe H, Doğan B, İnal E, Haznedaroğlu D, Bertan M. [Smoking habits and the related sociodemographic characteristics in university students]. Türk Toraks Dergisi. 2014;15(2):42-8. [Crossref] 
 11. Karlıkaya C, Öztuna F, Solak Z, Özkan M, Örsel O. [Tobacco control]. Türk Toraks Dergisi. 2006;7(1):51-64.
 12. Akçay D, Akçay BD. [Evaluate the use of cigarettes due to media influence in adolescents]. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2018;3(1):14-23. [Crossref] 
 13. Sağar ME. [A qualitative study on the role of social learning in cigarette addiction to university students]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018;10(26):736-53. [Crossref] 
 14. Kamışlı S. [Kanserden korunmada önemli bir adım; sigara bırakma danışmanlığı]. Kocaman Yıldırım N, editör. Psikoonkoloji. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.68-72.
 15. Özer AÖ, Ünalacak M, Ünlüoğlu İ. [The effects of legal regulations on smoking status of health care providers]. Euras J Fam Med. 2013;2(3):127-32.
 16. Öğüş C, Özdemir T, Kara A, Şenol Y, Çilli A. [Smoking habits of class I and Vı medical students at Akdeniz University Medical Faculty]. Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2004;5(3):139-42.
 17. Demirel Y, Toktamış A, Nur N, Sezer E. [Smoking among the primary school teachers]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2004;24(5):492-7.
 18. Kayış A. [Probit regresyon modeli]. Kalaycı Ş, editör. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 5. Baskı. Ankara: Asil Yayınevi; 2010. p.301-5.
 19. Çokluk O. [Logistic regression analysis: concept and application]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2010;10(3):1357-407.
 20. Kaya Y, Şahin N. [Substance-use disorders in women and the nurse's role]. HEAD. 2013;10(1):3-7.
 21. Özçalışkan Ş. [On the use of profanity women and men]. Dilbilim Araştırmaları Dergisi. 1994;5:274-87.
 22. Kocaer S. [Slang and gender]. Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi. 2006;71(9):97-101.
 23. Karalezli A. [Youth and smoking cessation treatments]. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2016;4(1):128-35. [Crossref] 
 24. Özer M. [Smoking habit]. Aile ve Toplum. 2003;2(6):91-4.
 25. Soysaldı M. [The harmful habits which threaten the youth: smoking, alcohol and drug]. Humanities Sciences. 2007;2(2):80-101.
 26. Soysaldı M. [The Koran wasteful concept]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2005;18(18-19):93-127.
 27. Üzer F, Özbudak Ö. [Changes in smoking behavior of patients with pulmonary nodule follow-up]. Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2017;18(2):37-42. ] [Crossref] 
 28. Bostan Pazarlı P, Özerk H. [On behalf of to break the chains of smoking behavior]. Toraks Bülteni. 2017;51-5.
 29. Özüpek MN, Özer D. [Determination of the effect of anti-smoking ads on individuals via neuroimaging]. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018;9(16):183-209.

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com