Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Development of a Software to Prevent Intravenous Medication Administration Error: An Observational Study
İntravenöz İlaç Uygulama Hatalarını Önlemeye Yönelik Yazılım Uygulamasının Geliştirilmesi: Gözlemsel Bir Çalışma
Zilan BARANa , Esra AKINb, İsmail AKDAĞc
aDepartment of Neurology, University of Health Sciences İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İzmir, Türkiye
bDepartment of Nursing, Division of Fundamentals of Nursing, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, İzmir, Türkiye
cDepartment of Electrical and Electronic Engineering, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Engineering and Architecture, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(3):716-24
doi: 10.5336/nurses.2023-95421
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The purpose of the present study was to determine the wrong and missing application steps in intravenous (IV) medication administration of nurses using a software program developed to identify and prevent IV medication errors and to provide feedback in this respect. Material and Methods: The study was conducted in the observational type and was carried out in 2 stages. In the first stage, was developed the software to measure IV medication errors. In the second stage, the application was tested with the participation of 12 nurses between May-June 2021. According to the participant observation method, 124 IV medication applications were observed and the software was installed. After the data were collected, the nurses' incomplete IV medication administration steps were determined using software. The SPSS for Windows (version 25.0) was used for data analysis. Results: Considering the steps that nurses skipped most frequently in the process steps when they performed IV medication administration, it was found that 96.8% did not control the expiration date of the medications, 89.6% did not question the allergy history of the patient in the control step, 49.2% did not wash their hands in the preparation step, 86.3% did not make an explain to the patient in the application step, and 70.2% did not follow the patient in terms of complications in the evaluation step. Conclusion: The results of this study indicate that the developed software program can be used to identify and prevent medication errors.

Keywords: Medication errors; nursing; software; observational study
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, intravenöz (IV) ilaç hatalarını belirlemek ve önlemek için geliştirilen bir yazılım programı ile hemşirelerin IV ilaç uygulamalarındaki yanlış ve eksik uygulama adımlarını belirlemek, bu bağlamda geri bildirim sağlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma gözlemsel tipte yürütülmüş ve 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, Microsoft Visual Studio'da C# programlama kullanılarak IV ilaç hatalarını belirleyen yazılım geliştirilmiştir. İkinci aşamada ise Mayıs-Haziran 2021 tarihleri arasında 12 hemşirenin katılımı ile uygulama test edilmiştir. Katılımcı gözlem yöntemine göre toplam 124 IV ilaç uygulaması gözlemlenmiş ve Firebase gerçek zamanlı veri tabanına yüklenmiştir. Verilerin analizinde SPSS Windows (sürüm 25.0) programı kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin IV ilaç uygulamaları işlem basamaklarında en sık atladıkları adımlar değerlendirildiğinde; kontrol aşamasında %96,8'inin ilaçların son kullanma tarihini kontrol etmediği, %89,6'sının hastanın alerji öyküsünü sorgulamadığı, hazırlama aşamasında %49,2'sinin ellerini yıkamadığı, uygulama aşamasında %86,3'ünün hastaya açıklama yapmadığı, değerlendirme aşamasında %70,2'sinin komplikasyon yönünden hastayı takip etmediği saptanmıştır. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, geliştirilen yazılım programının ilaç hatalarının belirlenmesi ve önlenmesine yönelik kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlaç hataları; hemşirelik; yazılım; gözlemsel çalışma
REFERENCES:
 1. Resmi Gazete (08.03.2010, Sayı: 27515) sayılı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010. [Erişim tarihi: 21.05.2020] Erişim linki: [Link] 
 2. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention [Internet]. © 2023 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. [Cited: May 18, 2020]. What is a medication error? Available from: [Link] 
 3. Otero MJ, Merino de Cos P, Aquerreta González I, Bodí M, Domingo Chiva E, Marrero Penichet SM, et al. Assessment of the implementation of safe medication practices in Intensive Medicine Units. Med Intensiva (Engl Ed). 2021;S0210-5691(21)00176-5. [PubMed] 
 4. Karavasiliadou S, Athanasakis E. An inside look at the factors contributing to medication errors in clinical nursing practice. Health Sci J. 2014;8(1):32. [Link] 
 5. Rajaeian Z, Masoudialavi N. Barriers to nursing performance from the perspective of nurses working in intensive care units. Crit Care Nurse J. 2018;11(1):e64815. [Link] 
 6. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı [İnternet]. © 2020 T.C. Sağlık Bakanlığı. [Erişim tarihi: 21.05.2020]. Türkiye Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi 2017. Erişim linki: [Link] 
 7. Cousins DH, Sabatier B, Begue D, Schmitt C, Hoppe-Tichy T. Medication errors in intravenous drug preparation and administration: a multicentre audit in the UK, Germany and France. Qual Saf Health Care. 2005;14(3):190-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Mrayyan MT, Shishani K, Al-Faouri I. Rate, causes and reporting of medication errors in Jordan: nurses' perspectives. J Nurs Manag. 2007;15(6):659-70. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2016.
 10. Sönmez V, Alacapınar F. G. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 1. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2011.
 11. Babaoğlu AB, Tekindal M, Büyükuysal MÇ, Tözün M, Elmalı F, Bayraktaroğlu T, et al. Reporting observational studies in epidemiology: Turkish adaptation of STROBE criteria. Med J West Black Sea. 2021;5(1):86-93. [Crossref] 
 12. Fitchett EJA, Seale AC, Vergnano S, Sharland M, Heath PT, Saha SK, et al; SPRING (Strengthening Publications Reporting Infection in Newborns Globally) Group. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology for Newborn Infection (STROBE-NI): an extension of the STROBE statement for neonatal infection research. Lancet Infect Dis. 2016;16(10):e202-13. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Çevik AB, Demirci A, Güven Z. Medication errors and medical error awareness of nursing students during clinical training [Medication administration errors and medical error awareness of nursing students during clinical training]. Acıbadem Uni J Health Sci. 2015;6(3):152-9. [Link] 
 14. Vural F, Çiftçi S, Vural B. Sık karşılaşılan ilaç uygulama hataları ve ilaç güvenliği [Cammon drug administration errors and drug safety]. Acıbadem Uni J Health Sci. 2014;4:271-5. [Link] 
 15. Mendes JR, Lopes MCBT, Vancini-Campanharo CR, Okuno MFP, Batista REA. Types and frequency of errors in the preparation and administration of drugs. Einstein (Sao Paulo). 2018;16(3):eAO4146. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Gürol Arslan G, Özden D, Alan N, Yilmaz İ, Ayik C, Göktuna G. Examination of nursing drug administration practices via central venous catheter: an observational study. J Vasc Access. 2020;21(4):426-33. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Kim J, Bates DW. Medication administration errors by nurses: adherence to guidelines. J Clin Nurs. 2013;22(3-4):590-8. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Özen N, Onay T, Terzioğlu F. Hemirelerin tibbi hata eğilimlerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Determination of nurses' medical error tendencies and influencing factors]. J Health Sci Prof. 2019;6(2):283-92. [Crossref] 
 19. Cebeci F, Gürsoy E, Tekingündüz S. [Hemşirelerin tibbi hata yapma eğilimlerinin belirlenmesi]. Determining nurses' tendency to make medical error. Anatol J Nurs Health Sci. 2012;15(3):188-96. [Link] 
 20. Márquez-Hernández VV, Fuentes-Colmenero AL, Ca-adas-Nú-ez F, Di Muzio M, Giannetta N, Gutiérrez- Puertas L. Factors related to medication errors in the preparation and administration of intravenous medication in the hospital environment. PLoS One. 2019;14(7):e0220001. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Manias E, Kinney S, Cranswick N, Williams A. Medication errors in hospitalised children. J Paediatr Child Health. 2014;50(1):71-7. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Muroi M, Shen JJ, Angosta A. Association of medication errors with drug classifications, clinical units, and consequence of errors: are they related? Appl Nurs Res. 2017;33:180-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Campino A, Lopez-Herrera MC, Lopez-de-Heredia I, Valls-i-Soler A. Educational strategy to reduce medication errors in a neonatal intensive care unit. Acta Paediatr. 2009;98(5):782-5. [Crossref] 
 24. Bello CB. Adherence to medication administration guidelines among nurses in a health facility in South-West Nigeria. Pan Afr Med J. 2021;40:56. [PubMed]  [PMC] 
 25. Wondmieneh A, Alemu W, Tadele N, Demis A. Medication administration errors and contributing factors among nurses: a cross sectional study in tertiary hospitals, Addis Ababa, Ethiopia. BMC Nurs. 2020;19:4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Mohammed T, Mahmud S, Gintamo B, Mekuria ZN, Gizaw Z. Medication administration errors and associated factors among nurses in Addis Ababa federal hospitals, Ethiopia: a hospital-based cross-sectional study. BMJ Open. 2022;12(12):e066531. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Aygin D, Yaman Ö, Bitirim E. İlaç uygulama hataları: acil servis örneği [Medication errors: emergency room example]. Balıkesir J Healt Sci. 2020;9(2):75-82. [Link] 
 28. Koçak YD, Yaman Ş. Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşirelerin yaptıkları ilaç hataları ve etkileyen faktörler [Medication errors made by nurses working in obstetrics and gynecology clinics and related factors]. J Edu Res Nurs. 2015;12(2): 99-104. [Link] 
 29. Suclupe S, Martinez-Zapata MJ, Mancebo J, Font-Vaquer A, Castillo-Masa AM, Vi-olas I, et al. Medication errors in prescription and administration in critically ill patients. J Adv Nurs. 2020;76(5):1192-200. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Schutijser BCFM, Klopotowska JE, Jongerden IP, Spreeuwenberg PMM, De Bruijne MC, Wagner C. Interruptions during intravenous medication administration: a multicentre observational study. J Adv Nurs. 2019;75(3):555-62. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Cappadona R, Di Simone E, De Giorgi A, Boari B, Di Muzio M, Greco P, et al. Individual circadian preference, shift work, and risk of medication errors: a cross-sectional web survey among ıtalian midwives. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(16):5810. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Berdot S, Sabatier B, Gillaizeau F, Caruba T, Prognon P, Durieux P. Evaluation of drug administration errors in a teaching hospital. BMC Health Serv Res. 2012;12:60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Er F, Altuntaş S. Hemşirelerin tibbi hata yapma durumları ve nedenlerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determination of nurses' viewpoints about medical errors and their causes]. J Health Nurse Manage. 2016;3(3):132-9. [Crossref] 
 34. Top FU, Çam HH. Hastanede çalışan hemşirelerin ilaç uygulama hataları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi [An examination of factors contributing to medication errors and medication errors among hospital nurses]. TAF Prevent Med Bul. 2016;15(3):213-9.
 35. Manav G, Baser S. Çocuk hemşirelerinin ilaç hatası yapma durumları ve eğilimlerinin incelenmesi [Making analysis of the status and tendencies of pediatric nurses' medication errors]. GUSBD. 2018;7(3):41-9. [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com