Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Düşme Öyküsü Olan Yaşlıların Ev Ortamlarının ve Düşme Risklerinin İncelenmesi
The Investigation of Home Environment and Falling Risk in Elderly Fallen Before
Hatice Selin IRMAKa,b, Tuğba KARAASLANa,c, Nilay ARMANa,d, Ela TARAKCIa,c, Ahmet AKGÜLa,b
aİstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İst-GETAM),
bGerontoloji Bölümü,
cFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon AD,
dFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Rehabilitasyon AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2019;4(1):7-15
doi: 10.5336/healthsci.2018-61811
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: En az bir düşme öyküsü olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerde meydana gelen düşmelerde sosyodemografik özelliklerin ve ev ortamı özelliklerinin düşme riskine etkisini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada en az bir düşme öyküsü olan, 65 yaş ve üzerinde 561 yaşlı birey kendi ev ortamında değerlendirmeye alındı. Veriler sosyodemografik veri formu ve İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılarak toplandı. İtaki Düşme Ölçeği; düşmelere neden olabilecek 11 minör, 8 majör olmak üzere toplam 19 risk faktörünü değerlendirmektedir. Verilerin analizi "SPSS 22,0 for Windows" programı aracılığı ile yapıldı. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri ve ev ortamı özelliklerine göre düşme riski Independent-Samples t testi ve One Way Anova ile analiz edildi. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 74,9 yıl olup, %54 (65-74 yaş)'ü genç yaşlı, %32,1 (75-84 yaş)'i orta yaşlı, %13,9 (85 yaş ve üzeri)'u ileri yaşlı idi. Yaşlı bireylerin %70,1'i kadın, %29,9'u erkek idi. Çalışmaya katılan yaşlıların %28,2'si son 1 ay içerisinde düşme öyküsü bildirdi. Yaşlıların %64,0'ı evde, %31,2'si sokakta düştüğünü ifade etti. Bu yaşlıların %57,6'sı düşme sonrasında yaralanmaya maruz kaldığını bildirdi. Yaşlıların sosyodemografik özelliklerine göre kadın olma, ileri yaşlı olma, eğitim düzeyinin düşük olması, en az bir kronik hastalığa sahip olma ve dörtten fazla ilaç kullanımı düşme riskini arttırmakta idi. Yaşlıların ev ortamı özelliklerine göre zeminlerin kaygan olması, ev ve oda ışıklandırmanın yeterli olmaması, yürüme alanında fiziksel engeller bulunması, yatağında düşmeyi önleyici korkuluklar bulunmaması düşme riskini artırmakta idi. Sonuç: Yaşlı bireylerin yaşam alanları düşme riski oluşturabilecek faktörler açısından değerlendirilmeli ve yaşam ortamlarında gerekli çevresel düzenlemeler yapılarak yaşlılar için güvenli yaşam ortamları oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı; düşme; düşme riski; çevresel faktörler; ev ortamı
ABSTRACT
Objective: The objective of the study was to demonstrate the effect of sociodemographic characteristics and home environment characteristics on the risk of falling in the elderly aged 65 years and older who had at least one falling story. Material and Methods: Elderly aged 65 and over who had at least one falling story were evaluated in their own home environment in the study. The data were collected using the sociodemographic data form and the Itaki Fall Risk Scale. Itaki Fall Risk Scale, 19 risk factors, including 11 minor and 8 major, which may cause falls. The data was analyzed with the "SPSS 22.0 for Windows" program. According to the sociodemographic characteristics and home environment characteristics, the falling risks of the elderly were analyzed with the Independent-Samples t test and One Way Anova. A statistical significance level was considered p<0.05 in the analyzes. Results: The mean age of the elderly was 74.9 years, 54% (65-74 years) were young old, 32.1% (75-84 years) were middle old and 13.9% (85 years and over) were very old. 70.1% of the elderly were female and 29.9% were male. 28.2% of the elderly who participated in the study reported a falling story in the last 1 month. 64.0% of the elderly people fell at home and 31.2% in the streets. 57.6% of these elderly people reported to have injury after falling. According to the socio-demographic characteristics of the elderly, being female, being very old, having low level of education, having at least 1 chronic illness and using more than 4 drugs increased the risk of falling. According to the characteristics of the home environment of the elderly slippery floor surfaces, poor lighting in home and room, the presence of physical obstacles in walking area, absence of preventive guardrails in the bed increased the risk of falling. Conclusion: Elderly people's living area should be assessed in terms of factors that may create a risk of falling and safe living environments for the elderly should be established by making necessary environmental regulations in their living environments.

Keywords: Elderly; falling; falling risk; environmental features; home environment
REFERENCES:
 1. Nations U. Interactive Data-Profiles of Aging 2017-2018. [Link]
 2. Tremblay KR, Barber CE. Preventing Falls in the Elderly. Colorado State University: Cooperative Extension; 2005.
 3. Leveille SG, Bean J, Bandeen-Roche K, Jones R, Hochberg M, Guralnik JM. Musculoskeletal pain and risk for falls in older disabled women living in the community. J Am Geriatr Soc. 2002;50(4):671-8. [Crossref] [PubMed]
 4. Kallin K, Lundin-Olsson L, Jensen J, Nyberg L, Gustafson Y. Predisposing and precipitating factors for falls among older people in residential care. Public Health. 2002;116(5):263-71. [Crossref]
 5. Güner SG, Ural N. [Fall in the elderly people: determining the status within the context of dissertations conducted in Turkey]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;2(3):9-15.
 6. Naharcı MI, Doruk H. [Approach to fall in elderly population]. TAF Prev Med Bull. 2009;8(5):437-44.
 7. Yıldırım KY, Karadakovan A. [The relationship between fear of falling, activities of daily living and quality of life among elderly individuals]. Turkish Journal of Geriatrics. 2004;7(2):78- 83.
 8. Cumming RG, Thomas M, Szonyi G, Salkeld G, O?Neill E, Westbury C, et al. Home visits by an occupational therapist for assessment and modification of environmental hazards: a randomized trial of falls prevention. J Am Geriatr Soc. 1999;47(12):1397-402. [Crossref] [PubMed]
 9. Özcebe H. Yaşlılar İçin Ev ve Çevre Düzenlemeleri. Yaşlılıkta Kaliteli Yaşam içinde. Ankara: Hügebam Yayınları; 2007. p.129-32 [Adobe Acrobat Reader sürümü]. [Link]
 10. Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med. 1988;319(26):1701-7. [Crossref] [PubMed]
 11. Nevitt MC, Cummings SR, Hudes ES. Risk factors for injurious falls: a prospective study. J Gerontol. 1991;46(5):M164-70. [Crossref] [PubMed]
 12. Çubukçu M. [Falling risk assesment in home care patients]. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2018;22(2):50-7.
 13. Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y. [Evaluating fall risk]. Health Care Acad J. 2014;1(1):21-6.
 14. Tinetti ME. Clinical practice. Preventing falls in elderly persons. N Engl J Med. 2003;348(1):42-9. [Crossref] [PubMed]
 15. Kamel MH, Abdulmajeed AA, Ismail Sel-S. Risk factors of falls among elderly living in urban Suez-Egypt. Pan Afr Med J. 2013;14:26. [Crossref]
 16. Koyuncu G, Tuna F, Yavuz S, Kabayel DD, Koyuncu M, Özdemir H, et al. [The last station before fracture: assessment of falling and loss of balance in elderly]. Turk J Phys Med Rehab. 2017;63(1):14-22. [Crossref]
 17. Kressig RW, Wolf SL, Sattin RW, O?Grady M, Greenspan A, Curns A, et al. Associations of demographic, functional, and behavioral characteristics with activity-related fear of falling among older adults transitioning to frailty. J Am Geriatr Soc. 2001;49(11):1456-62. [Crossref] [PubMed]
 18. Karataş GK, Maral I. [Fall frequency in 6 months period and risk factors for fall in geriatric population living in Ankara-Gölbaşı District]. Turkish Journal of Geriatrics. 2001;4(4):152-8.
 19. Tinetti ME, Speechley M. Prevention of falls among the elderly. N Engl J Med. 1989;320(16):1055-9. [Crossref][PubMed]
 20. Chu LW, Chi I, Chiu AY. Incidence and predictors of falls in the Chinese elderly. Ann Acad Med Singapore. 2005;34(1):60-72. [PubMed]
 21. Hart-Hughes S, Quigley P, Bulat T, Palacios P, Scott S. An interdisciplinary approach to reducing fall risks and falls. Journal of Rehabilitation. 2004;70(4):46.
 22. Şahin H, Erkal S. Evaluation of home accidents and fall behaviors of elderly. Türk Geriatri Dergisi. 2016;19(3):195-202.
 23. Todd C, Skelton D. What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? World Health Organization; 2004. p.28. [PubMed]
 24. Hajek A, König HH. The association of falls with loneliness and social exclusion: evidence from the DEAS German Ageing Survey. BMC Geriatr. 2017;17(1):204. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 25. Kara B, Yıldırım Y, Genç A, Ekizler S. [Assessment of home environment and life satisfaction in geriatrics and relation to fear of falling]. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2009;20(3):190-200.
 26. Lawlor DA, Patel R, Ebrahim S. Association between falls in elderly women and chronic diseases and drug use: cross sectional study. BMJ. 2003;327(7417):712-7. [Crossref][PubMed][PMC]
 27. Damián J, Pastor-Barriuso R, Valderrama- Gama E, de Pedro-Cuesta J. Factors associ- ated with falls among older adults living in institutions. BMC Geriatr. 2013;13(1):6. [Crossref] [PubMed][PMC]
 28. Jung D, Shin S, Kim H. A fall prevention guideline for older adults living in long-term care facilities. Int Nurs Rev. 2014;61(4):525-33. [Crossref][PubMed]
 29. Güner SG, Nural N, Erden A. [Determination of fall risk levels by drug management, house- hold regulations, exercise habits and quality of life in young community-dwelling seniors: pilot study]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;2(2): 13-9.
 30. Kekeç Z, Koç F, Büyük S. Review of geriatric patients hospitalization in emergency department. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2009;8:21- 4.
 31. Altıparmak S, Horasan GD. [Accident prevalence and accident associated risk factors among elderly people living in nursing homes in]. Turkish Journal of Geriatrics. 2012;15(3):292-8.
 32. Patil SS, Suryanarayana S. [Circumstances and consequences of falls in community-living elderly in north bangalore karnataka]. Journal of Krishna Institute of Medical Sciences (JKIMSU). 2015;4(4):27-35.
 33. Huang TT. Home environmental hazards among community-dwelling elderly in Taiwan. J Nurs Res. 2005;13(1):49-57. [Crossref][PubMed]
 34. Kannus P, Sievänen H, Palvanen M, Järvinen T, Parkkari J. Prevention of falls and consequent injuries in elderly people. Lancet. 2005;366(9500):1885-93. [Crossref]
 35. Altuntaş O, Kayıhan H. [The effect of home modifications to the quality of life in elderly people]. Turk J Physiother Rehabil. 2015;26(1):1-13. [Crossref]
 36. Erkal S. [A study of the home accidents and the reasons of accidents for the people of 65 years and over, living in Ovacık district of Kırıkkale]. Turkish Journal of Geriatrics. 2005;8(1):17-21.
 37. Nikolaus T, Bach M. Preventing falls in community-dwelling frail older people using a home intervention team (HIT): results from the randomized Falls-HIT trial. J Am Geriatr Soc. 2003;51(3):300-5. [Crossref][PubMed]
 38. Aydıner Boylu A. [The relationship between housing and quality of life in older ages]. Journal of Society & Social Work. 2013;24(1):145- 56.
 39. Turaman C. [Planning elderly care at the basic level of health services]. Turkish Journal of Geriatrics. 2001;4(1):22-7.
 40. Beyea SC. Preventing patient falls in perioperative settings. AORN J. 2005;81(2):393-5. [Crossref]
 41. Beyazay S, Durna Z, Akın S. [Assessment of risk of falls in the elderly and associated factors with falls]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2014;6(1):1-12.
 42. Akdeniz M, Yaman A, Kılıç S, Yaman H. [Falls in the Elderly]. GeroFam. 2010;1(1).
 43. Felson DT, Anderson JJ, Hannan MT, Milton RC, Wilson PW, Kiel DP. Impaired vision and hip fracture. The Framingham study. J Am Geriatr Soc. 1989;37(6):495-500. [Crossref][PubMed]
 44. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, Rowe BH. Interven- tions for preventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4): CD000340. [Crossref]
 45. Austin N, Devine A, Dick I, Prince R, Bruce D. Fear of falling in older women: a longitudinal study of incidence, persistence, and predictors. J Am Geriatr Soc. 2007;55(10):1598-603. [Crossref][PubMed]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com