Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Ebelik Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Spirituality and Spiritual Care Perception Levels of Midwifery Students
Bihter AKINa, Sema YILMAZa
aSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Konya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):56-62
doi: 10.5336/healthsci.2019-70550
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Kadınlar gebelik ve doğum sürecinde yanlarında dürüst, saygılı, dinlemeye hazır, hassas ve onları birey olarak gören ebelerin olmasını istemektedir. Dürüst, saygılı, erişilebilir ve ihtiyaçlarına duyarlı bir ebelik bakımı da tam olarak doğum hizmetlerinde manevi bakımı tarif etmektedir. Çalışma, ebelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nde okuyan toplam 286 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören öğrenciler dâhil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Maneviyat ve Manevi Bakım Derecelendirme Ölçeği (MMBDÖ) ve Tanımlayıcı Özellikler Soru Formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %33,8'i dördüncü, %30,3'ü üçüncü, %35,9'u ikinci sınıf öğrencisidir. %58,9'u Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Maneviyat ölçek toplam puan ortalamaları dördüncü sınıfta 59,67±8,07, üçüncü sınıfta 59,34±7,39, ikinci sınıfta ise 57,37±7,50 olarak bulunmuştur. MMBDÖ puan ortalamasının dördüncü sınıf öğrencilerinde ikinci sınıf öğrencilerine oranla anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0,03). Sonuç: Çalışma sonucunda öğrencilerin genel olarak manevi bakımı algılama düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin manevi bakımı algılama düzeyleri ikinci sınıflara oranla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Doğum hizmetlerinde bütüncül bir şekilde ebelik bakımı verilebilmesi için ebelik bölümü ders programlarında ve çalışan ebelere yönelik hizmet içi eğitim programlarında manevi bakım konusuna yer verilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Maneviyat; ebelik; öğrenciler
ABSTRACT
Objective: Women want to have midwives who see them as individuals and honest, respectful, ready to listen, sensitive with them during pregnancy and labor/childbirth period. Honest, respectful, accessible and responsive midwifery care is exactly the same as spiritual care in maternity services. The study was conducted to determine the perception levels of spirituality and spiritual care of midwifery students. Material and Methods: The study was conducted with a total of 286 students studying at Selçuk University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery. Second, third and fourth grade students were included in the study. Spirituality and Spiritual Care Rating Scale (SDCRC) and Descriptive Characteristics Questionnaire were used to collect data. Results: 33.8% of the students were fourth, 30.3% were third and 35.9% were second grade students. 58.9% graduated from (Anatolian) High School. The mean score of spirituality scale was 59.67±8.07 in the fourth grade, 59.34±7.39 in the third grade and 57.37±7.50 in the second grade. The mean score of SDCRC was found to be significantly higher in fourth grade students compared to second grade students (p=0.03). Conclusion: As a result of the study, it was determined that students' perception of spiritual care in general was high. The level of perception of spiritual care of fourth grade students was found to be significantly higher than second grade students. In order to provide holistic midwifery care in maternity services, it is considered that spiritual care should be included in midwifery department curriculum and inservice training programs for working midwives.

Keywords: Morale; midwifery; students
REFERENCES:
 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20Te%C5%9Fviki%20S%C3%B6zl%C3%BCk.pdf
 2. Van Leeuwen R, Tiesinga LJ, Post D, Jochemsen H. Spiritual care: implications for nurses' professional responsibility. J Clin Nurs. 2006;15(7):875-84. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Ramezani M, Ahmadi F, Mohammadi E, Kazemnejad A. Spiritual care in nursing: a concept analysis. Int Nurs Rev. 2014;61(2):211-9. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Wu HF, Hsiao YC. A study of the correlation between the spiritual health status and spiritual care abilities of nurses. Journal of Nursing and Healthcare Research (JNHR). 2009;5(1):68-78.
 5. Mansfield CJ, Mitchell J, King DE. The doctor as God's mechanic? Beliefs in the Southeastern United States. Soc Sci Med. 2002;54(3):399-409. [Crossref] 
 6. Pesut B. Spirituality and spiritual care in nursing fundamentals textbooks. J Nurs Educ. 2008;47(4):167-73. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Ellington, L, Billitteri J, Reblin M, Clayton MF. Spiritual care communication in cancer patients. Semin Oncol Nurs. 2017;33(5):517-25. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Tazakori Z, Valizadeh S, Mohamadi E, Hasankhani H. Process of spiritual care learning in Iranian nursing: a grounded theory study. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2013;11:51-63.
 9. Ripamonti CI, Giuntoli F, Gonella S, Miccinesi G. Spiritual care in cancer patients: a need or an option?]. Curr Opin Oncol. 2018;30(4):212-8.
 10. Sepúlveda C, Marlin A, Yoshida T, Ullrich A. Palliative care: the World Health Organization's global perspective. J Pain Symptom Manage. 2002;24(2): 91-6. [Crossref] 
 11. Crowther S, Hall J. Spirituality and spiritual care in and around childbirth. Women Birth. 2015;28(2):173-8. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Green JM, Baston HA. Feeling in control during labor: concepts, correlates, and consequences. Birth. 2003;30(4):235-47. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Fenwick J, Hauck Y, Downie J, Butt J. The childbirth expectations of a self-selected cohort of West Australian women. Midwifery. 2005;21(1):23-35. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Pembroke NF, Pembroke JJ. The spirituality of presence in midwifery care. Midwifery. 2008;24(3):321-7. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Core Document: Philosophy and model of midwifery care. http://www. internationalmidwives.org/who-we-are/policy-and-practice/ code-of-ethics-philosophy-model-midwifery-care.
 16. Abolqasemi Mahonei S. The role of spirituality in nursing care and its application in hospitals andmedical centers. J Med Ethics. 2009;2:121-59.
 17. Chandramohan S, Bhagwan R. Utilization of spirituality and spiritual care in nursing practice in public hospitals in KwaZulu-Natal, South Africa. Religions. 2016;7(23):1-13. [Crossref] 
 18. Turan T, Yavuz Karamanoğlu A. Determining intensive care unit nurses' perceptions and practice levels of spiritual care in Turkey. Nurs Crit Care. 2013;18(2):70-8. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Eğlence R, Şimşek N. [To determine the knowledge level about spiritual care and spirituality of nurses]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;5(1):48-53.
 20. Narayanasamy A, Owens J. A critical incident study of nurses' responses to the spiritual needs of their patients. J Adv Nurs. 2001;33(4):446-55. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Farahani AS, Rassouli M, Salmani N, Mojen LK, Sajjadi M, Heidarzadeh M, et al. Evaluation of health-care providers' perception of spiritual care and the obstacles to its implementation. Asia Pac J Oncol Nurs. 2019;6(2):122-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Zakaria Kiaei M, Salehi A, Moosazadeh Nasrabadi A, Whitehead D, Azmal M, Kalhor R, et al. Spirituality and spiritual care in Iran: nurses' perceptions and barriers. Int Nurs Rev. 2015;62(4):584-92. [Crossref]  [PubMed] 
 23. McSherry W, Draper P, Kendick D. The condtruct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. Int J Nurs Stud. 2002;39(7):723-34. [Crossref] 
 24. Ergül Ş, Bayık Temel A. [Validity and reliability of "the spirituality and spiritual care rating scale" Turkish version]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007;23(1):75-87.
 25. Çelik İnce S, Utaş Akhan L. [Nursing students' perceptions about spirituality and spiritual care]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2016;13(3):202-8.
 26. Yılmaz M, Okyay N. [Views related to spiritual care and spirituality of nurses]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2009;11(3):41-52.
 27. Akgün Kostak M, Çelikkalp Ü, Demir M. [The opinions of nurses and midwifes about spirituality and spiritual care]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı. 2010:218-25.
 28. Ozbasaran F, Ergul S, Temel AB, Aslan GG, Coban A. Turkish nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. J Clin Nurs. 2011;20(21-22):3102-10. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Kalkim A, Sagkal Midilli T, Daghan S. Nursing students' perceptions of spirituality and spiritual care and their spiritual care competencies: a correlational research study. J Hosp Palliat Nurs. 2018;20(3):286-95. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Wu LF, Liao YC, Yeh DC. Nursing student perceptions of spirituality and spiritual care. J Nurs Res. 2012;20(3):219-27. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Nouhi E, Nakhaee N, Rahimi N. Spiritual intelligence and attitude towards spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students. Iran Journal of Nursing (IJN). 2014;27(90-91):150-9. [Crossref] 
 32. Mermer G, Demirelöz Akyüz M, Ozturk Can H. Midwifery students' perceptions of spirituality and spiritual care: an example from Western Turkey. J Relig Health. 2019;58(2):666-76. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Ross L, McSherry W, Giske T, van Leeuwen R, Schep-Akkerman A, Koslander T, et al. Nursing and midwifery students' perceptions of spirituality, spiritual care, and spiritual care competency: a prospective, longitudinal, correlational European study. Nurse Educ Today. 2018;67:64-71. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Abdollahyar A, Baniasadi H, Doustmohammadi MM, Sheikhbardesiri H, Yarmohammadian MH. Attitudes of Iranian nurses toward spirituality and spiritual care. J Christ Nurs. 2019;36(1):E11-6. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Hoffert D, Henshaw C, Mvududu N. Enhancing the ability of nursing students to perform a spiritual assessment. Nurse Educ. 2007;32(2):66-72. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Tiew LH, Creedy DK, Chan MF. Student nurses' perspectives of spirituality and spiritual care. Nurse Educ Today. 2013;33(6):574-9. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Baldacchino D. [Spiritual care education of health care professionals]. Religions. 2015;6(2):594-613. [Crossref] 
 38. McSherry W. [Spirituality and health care professionals' education. Making Sense of Spirituality in Nursing and Health Care Practice: An Interactive approach]. 2nd ed. Jessica Kingsley Publishers; 2006. p.194-200.
 39. Mitchell M, Hall J. Teaching spirituality to student midwives: a creative approach. Nurse Educ Pract. 2007;7(6):416-24. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Pour HA, Özvurmaz S. [Evaluation of perception and practice model of spiritual care in ıntern nursing and midwifery students]. J Contemp Med. 2017;7(3):225-33.
 41. Kroning M. [Student perceptions of spirituality and spiritual care]. J Christ Nurs. 2018;35(2):E17-20. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Linda NS, Klopper HC, Phetlhu DR. Students' voices on spiritual care at a Higher Education Institution in the Western Cape. Curationis. 2015;38(2):1520. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com