Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Araştırma
Determination of the Effect of Health Literacy Level on Health Promoting and Protective Behaviors in Advanced Adolescents: A Cross-Sectional Study
Berna BAYIRa , Figen TÜRK DÜDÜKCÜa , Şengül DOLU KUBİLAYb
aKTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya, Türkiye
bLefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Lefkoşa, KKTC
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(3):651-9
doi: 10.5336/nurses.2023-95417
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırmada amaç, ergenlerde sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Bir üniversiteye kayıtlı 9.115 öğrenci araştırmanın evrenini oluşturdu. Örneklem büyüklüğü hesaplama tablosuna göre %90 güven aralığında minimum örneklem büyüklüğünün 157 olması gerektiği belirlendi. Araştırmanın örneklemini 298 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Ergenlerde Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeği ile toplandı. İstatistiksel çözümleme için SPSS 24.0 programı kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde yüzde, frekans değerleri, bağımsız gruplarda t-testi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis testleri ve regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmada, ergenlerin sağlık okuryazarlığı toplam puan ortalamalarının 131,11±20,799, Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeği toplam puan ortalamalarının 192,70±25,036 ile orta düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeği arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulundu. Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği toplam skoru ile alt boyutlarından erişim ve değerlendirmenin, sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışlar üzerinde pozitif yönde anlamlı etki gösterdiği belirlendi. Sonuç: Araştırmanın sonunda, ergen bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin, sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışlar üzerinde etkisi olabileceği görüldü. Bu doğrultuda, ergen bireyleri sağlıklı davranışlara yönlendirmek için sağlık okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik girişimler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ergen; sağlık okuryazarlığı; sağlığın geliştirilmesi; koruyucu sağlık hizmetleri; halk sağlığı hemşireliği
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between health literacy level and health promotion and protective behaviors in adolescents. Material and Methods: This study is a cross-sectional study. 9,115 students enrolled in a university constituted the population of the study. According to the sample size calculation table, it was determined that the minimum sample size should be 157 at 90% confidence interval. The sample of the study consisted of 298 students. The data were collected using the Personal Information Form, Health Literacy Scale for Adolescents and Health Promoting and Protective Behaviors Scale for Adolescents. SPSS 24.0 program was used for statistical analysis. Percentage, frequency values, t-test, MannWhitney U, Kruskal-Wallis tests and regression analysis were used in statistical analysis of the data. Results: In the study, it was determined that the mean total score of adolescents' health literacy was 131.11±20.799 and the mean total score of the Health Promoting and Protective Behaviors scale was 192.70±25.036 at a moderate level. It was found that there was a positive and moderately significant relationship between the Health Literacy Scale and the Health Promoting and Protective Behaviors Scale. It was determined that the total score of the Health Literacy Scale and its sub-dimensions of access and evaluation had a significant positive effect on health-promoting and protective behaviors. Conclusion: At the end of the study, it was seen that health literacy levels of advanced adolescents may have an effect on health promoting and protective behaviors. In this direction, interventions to improve health literacy should be planned to guide adolescents towards healthy behaviors.

Keywords: Adolescent; health literacy; health promotion; preventive health services; community health nursing
REFERENCES:
 1. World Health Organization [Internet]. © University of Michigan Health System Adolescent Health Initiative. 2023 Conference on Adolescent Health. [Cited: November 5, 2022]. Available from. [Link] 
 2. Özdemir F. Ergen sağlığı için sağlık okuryazarlığının önemi [The importance of health literacy for adolescent health]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;22(3):211-6. [Link] 
 3. Pender N. Developing a Health Promotion-Prevention Plan. 3rd ed. Murdaugh CL, Parsons MA, Pender N. Health Promotion in Nursing Practice. Stamford: Appleton & Lange; 1996. p.115-44.
 4. Bahar Z, Dilay A. Sağlığı geliştirme modeli: kavramsal yapı [Health promotion model: conceptual structure]. DEUHYO ED. 2014;7(1):59-67. [Link] 
 5. World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneva: WHO; 1998. [Link] 
 6. Koç Akran S. Sağlık okuryazarlığı üzerine sistematik derleme [Systematic review on health literacy]. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi. 2021;7(15):143-68. [Link] 
 7. Tanrıöver MD, Yıldırım HH, Ready FND, Çakır B, Akalın E. Sağlık Okuryazarlığı Araştırması. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası. Ankara: Altan Özyurt Matbaacılık; 2014. [Link] 
 8. Ergün S, Kızıl Sürücüler H, Işık R. Ergenlerde e-sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları: Balıkesir örneği [e-health literacy and healthy lifestyle behaviors in adolescents: the case of Balıkesir]. Journal of Academic Research in Nursing. 2019;5(3):194-203. [Crossref] 
 9. Doğan M, Çetinkaya F. Akademisyenlerde sağlık okuryazarlığı düzeyinin olumlu sağlık davranışlarıyla ilişkisi [The relationship of health literacy level with positive health behaviors in academicians]. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;28(3):135-41. [Crossref] 
 10. Gökçe D, Yeşil E. Lise öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarıyla e-sağlık okuryazarlığı düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi. 2023;3(1):17-27. [Link] 
 11. Akgün Ş, Hançer Tok H, Oztaş D. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık okuryazarlık düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;10(2):247-56. [Crossref] 
 12. Kolnik T?, Hozjan D, Babnik K. Health literacy and health related lifestyle among nursing students. Open Access. 2017;16(2):42-6. [Crossref] 
 13. Ghanbari S, Ramezankhani A, Montazeri A, Mehrabi Y. Health literacy measure for adolescents (HELMA): development and psychometric properties. PLoS One. 2016;11(2):e0149202. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Akdeniz C. Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği (ESOÖ). [Yüksek lisans tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi; 2018. [Link] 
 15. Bostan Akmeşe N, Örsal Ö. Ergenlerde Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. [Yayınlanmış doktora tezi]. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi; 2018. [Link] 
 16. George D, Mallery M. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference Fourth Edition (11.0 update). 2010. [Link] 
 17. Bröder J, Okan O, Bauer U, Bruland D, Schlupp S, Bollweg TM, et al. Health literacy in childhood and youth: a systematic review of definitions and models. BMC Public Health. 2017;17(1):361. Erratum in: BMC Public Health. 2017;17 (1):419. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Healthy life style behavior scale II:A reliability and validity study]. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12(1):1-13. [Link] 
 19. Kuloğlu Y, Yalçı C, Helvacı M. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirici ve koruyucu davranışlarının incelenmesi: Kırklareli Üniversitesi örneği [An investigation of health promotion and protective behaviors of health services vocational school students: the case of Kırklareli unıversıty]. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022;15(1):116-28. [Crossref] 
 20. Ozturk FO, Ayaz-Alkaya S. Health literacy and health promotion behaviors of adolescents in Turkey. J Pediatr Nurs. 2020;54:e31-5. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Ayres CG, Pontes NM. Use of theory to examine health responsibility in urban adolescents. J Pediatr Nurs. 2018;38:40-5. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Fleary SA, Joseph P, Pappagianopoulos JE. Adolescent health literacy and health behaviors: a systematic review. J Adolesc. 2018;62:116-27. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Paakkari O, Torppa M, Villberg J, Kannas L, Paakkari L. Subjective health literacy among school-aged children. Health Educ. 2018;118(2):182-95. [Crossref] 
 24. Sukys S, Trinkuniene L, Tilindiene I. Subjective health literacy among school-aged children: first evidence from Lithuania. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(18):3397. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Paakkari L, Torppa M, Mazur J, Boberova Z, Sudeck G, Kalman M, et al. A Comparative Study on Adolescents' Health Literacy in Europe: Findings from the HBSC Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(10):3543. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Olyani S, Tehrani H, Esmaily H, Rezaii MM, Vahedian-Shahroodi M. Assessment of health literacy with the Newest Vital Sign and its correlation with body mass index in female adolescent students. Int J Adolesc Med Health. 2017;32(2). [Crossref]  [PubMed] 
 27. Ran M, Peng L, Liu Q, Pender M, He F, Wang H. The association between quality of life(QOL) and health literacy among junior middle school students: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2018;18(1):1183. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Park A, Eckert TL, Zaso MJ, Scott-Sheldon LAJ, Vanable PA, Carey KB, et al. Associations between health literacy and health behaviors among urban high school students. J Sch Health. 2017;87(12):885-93. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Riiser K, Helseth S, Haraldstad K, Torbjørnsen A, Richardsen KR. Adolescents' health literacy, health protective measures, and health-related quality of life during the Covid-19 pandemic. PLoS One. 2020;15(8):e0238161. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Paakkari LT, Torppa MP, Paakkari OP, Välimaa RS, Ojala KSA, Tynjälä JA. Does health literacy explain the link between structural stratifiers and adolescent health? Eur J Public Health. 2019;29(5):919-24. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com