Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Ethical Sensitivity of Midwifes Working in the Delivery Room: A Cross-Sectional Study
Doğumhanede Çalışan Ebelerin Etik Duyarlılıkları: Kesitsel Bir Çalışma
Pervin ŞAHİNERa, Rahime AYDIN ERb, Belgin BABADAĞLIa, Nermin ERSOYb
aDepartment of Midwifery, Kocaeli University Faculty of Health Sciences, Kocaeli, Türkiye
bDepartment of History of Medicine and Ethics, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(1):26-33
doi: 10.5336/mdethic.2022-92242
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
The fact that midwifery interventions which take place mainly in confidential and private areas such as reproductive health, pregnancy and birth requires midwives to have high ethical sensitivity. In this study, it was aimed to determine the ethical sensitivities of midwives working in the delivery room and the factors associated with their ethical sensitivities. In this descriptive and cross-sectional study was conducted in 8 public hospitals in Kocaeli. The study participants consisted of 80 midwives working in the delivery room in these hospitals. The data were collected an anonymous self-administered questionnaire which included Ethical Sensitivity Questionnaire (ESQ). Descriptive statistics, Student t and Mann-Whitney U tests were used in the evaluation of the data, and p<0.05 was considered statistically significant. Seventy midwives (87.5%) participated in the study. 42.9% of the midwives were in the 25-34 age range, 28.6% had 21 years or more Professional experience, and 77.1% received vocational ethics education. The ethical sensitivity of the midwives with a mean score of 3.05 on the Ethical Sensitivity Scale was moderate. In this study, it was concluded that the ethical sensitivity of the midwives working in the delivery room is insufficient and that the existing ethical education programs has not developed ethical sensitivity. Midwives with high ethical sensitivity can ensure that women and newborns receive qualified care. Therefore, the ethical sensitivities of midwives should be developed through education programs that emphasize how to deal with ethical issues that may cause moral distress.

Keywords: Midwifery; ethical sensitivity; ethics education
ÖZET
Ebelik girişimlerinin ağırlıklı olarak üreme sağlığı, gebelik ve doğum gibi özel ve mahrem alanlarda yer alması, ebelerin yüksek etik duyarlılığa sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu çalışmada, doğumhanede çalışan ebelerin etik duyarlılıklarının ve etik duyarlılıkları ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Kocaeli ilinde bulunan 8 kamu hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, bu hastanelerin doğumhanesinde aktif olarak çalışan 80 ebedir. Veriler, Ahlaki Duyarlılık Anketi'nin (ADA) de yer aldığı bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Student t ve Mann-Whitney U testleri kullanılmış ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmaya 70 (%87,5) ebe katılmıştır. Ebelerin %42,9'u 25-34 yaş aralığında ve %28,6'sı 21 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olduğunu, %77,1'i mesleki etik eğitimi aldığını belirtmiştir. ADA puan ortalaması 3,05 olan ebelerin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, doğumhanede çalışan ebelerin etik duyarlılıklarının eksik dolayısıyla yetersiz olduğu, mevcut etik eğitim programlarının etik duyarlılığı geliştirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Etik duyarlılıkları yüksek ebeler, kadın ve yenidoğanların nitelikli bakım almasını sağlayabilir. Bu nedenle ahlaki sıkıntıya neden olabilecek etik sorunlarla nasıl başa çıkılacağını vurgulayan eğitim programları aracılığıyla ebelerin etik duyarlılıkları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik; etik duyarlılık, etik eğitim
REFERENCES:
 1. Oelhafen S, Hölzli U, Häsänen M, Kärema A, Kasemets MT, Bartels I, et al. Increasing midwives' ethical competence: a European educational and practice development project. Int J Ethics Education. 2017;2(2):146-60. [Crossref] 
 2. Oelhafen S, Cignacco E. Moral distress and moral competences in midwifery: A latent variable approach. J Health Psychol. 2020;25(13-14):2340-51. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Seo H, Kim K. Factors influencing public health nurses' ethical sensitivity during the pandemic. Nurs Ethics. 2022;29(4):858-71. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Bayoumy HM, Halabi JO, Esheaba OM. Translation, cultural adaptation, validity and reliability of the moral sensitivity questionnaire for use in Arab countries. Saudi J Health Sci. 2017;6(3):151-62. [Crossref] 
 5. Naudé A, Bornman JA. Measuring instrument for ethical sensitivity in the therapeutic sciences. Humanities and Social Sciences. Special Issue: Ethical Sensitivity: A Multidisciplinary Approach. 2016;4(2-1):29-36. [Crossref] 
 6. Ineichen C, Christen M, Tanner C. Measuring value sensitivity in medicine. BMC Med Ethics. 2017;18(1):5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Schmocker D, Tanner C, Katsarov J, Christen M. An advanced measure of moral sensitivity in business. EJPA. 2020;36(5):864-73. [Crossref] 
 8. Tuvesson H, Lützén K. Demographic factors associated with moral sensitivity among nursing students. Nurs Ethics. 2017;24(7):847-55. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Zhang N, Li J, Xu Z, Gong Z. A latent profile analysis of nurses' moral sensitivity. Nurs Ethics. 2020;27(3):855-67. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kraaijeveld MI, Schilderman JH, van Leeuwen E. Moral sensitivity revisited. Nurs Ethics. 2021;28(2):179-89. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Weaver K, Morse J, Mitcham C. Ethical sensitivity in professional practice: concept analysis. J Adv Nurs. 2008;62(5):607-18. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Kuilman L, Jansen GJ, Mulder LB, Middel B, Roodbol PF. Re-assessing the validity of the Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ): Two new scales for moral deliberation and paternalism. J Eval Clin Pract. 2020;26(2):659-69. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Tas Arslan, Calpbinic P. Moral sensitivity, ethical experiences and related factors of pediatric nurses: a cross- sectional, correlational study. Acta Bioeth. 2018;24(1):9-18. [Crossref] 
 14. Nora CRD, Zoboli ELCP, Vieira MM. Moral sensitivity in primary health care nurses. Rev Bras Enferm. 2017;70(2):308-16. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Turan Z, Atasoy I. Ebelerin ahlaki duyarlılıkları ile bireysel değerleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [A study on the relationship between midwives' moral sensitivity and personal values]. ACU Health Scie J. 2019;10(4):567-75. [Crossref] 
 16. Aydın Y, Dikmen Y, Kalkan SC. Ebelik öğrencilerinin hasta bakım uygulamalarında etik duyarlılıklarının incelenmesi [Research on midwifery student's ethical susceptibility on patient care practice]. J Contemp Med. 2017;7(2):168-74. [Crossref] 
 17. Karaca T, Yalvac S. Ebelik öğrencilerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi [The moral sensibility of midwifery students]. JACSD. 2016;6:48-62. [Link] 
 18. Honkavuo L. Midwifery students' experiences of support for ethical competence. Nurs Ethics. 2022;29(1):145-56. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Lim A, Kim S. Nurses' ethical decision-making during end of life care in South Korea: a cross-sectional descriptive survey. BMC Med Ethics. 2021;22(1):94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Lützén K, Dahlqvist V, Eriksson S, Norberg A. Developing the concept of moral sensitivity in health care practice. Nurs Ethics. 2006;13(2):187-96. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Tosun H. Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe geçerlik ve güvenirlik uyarlaması [Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ): Turkish adaptation of the validity and reliability]. J Contemp Med. 2018;8(4):316-21. [Crossref] 
 22. Kahriman I, Yesilcicek Calık K. Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı [Ethical sensitivity of clinical nurses]. Gümüshane Uni Health Sci J. 2017;6(3):111-21. [Link] 
 23. Duran S, Kargın M, Celebi E. Moral sensitivity in nurses providing care to psychiatric patients: a cross-sectional study. Kocaeli Med J. 2018;7(3):96-103. [Crossref] 
 24. Shahvali EA, Mohammadzadeh H, Hazaryan M, Hemmatipour A. Investigating the relationship between nurses' moral sensitivity and patients' satisfaction with the quality of nursing care. EJAC. 2018;13:1-6. [Link] 
 25. Ertug N, Aktas D, Faydali S, Yalçın O. Ethical sensitivity and related factors of nurses working in the hospital settings. Acta Bioethica. 2014;20(2):265-70. [Crossref] 
 26. Fırat B, Karatas G, Barut A, Metin G, Sari D. Acil servis hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi [Investigation of ethical sensitivities of emergency service nurses]. DEUHFED. 2017;10(4):229-35. [Link] 
 27. Temiz Z, Öztürk D, Ünver S, Tohumat ŞG, Akyolcu N, Kanan N, et al. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin etik duyarlılıklarının belirlenmesi [Determination of the ethical sensitivity of nurses working in surgical units]. Journal of Anadolu Nursing and Health Science. 2017;20(2):83-9. [Link] 
 28. Yılmaz D, Düzgün F, Uzelli Yılmaz D, Akin Korhan E, Dikmen Y. Dahili kliniklerde görev yapan hemşirelerin etik duyarlılıklarının ve etkileyen faktörlerin incelenmesi: üniversite hastanesi örneği [Examination of ethical sensitivity and related factors of nurses in internal clinics: an example of university hospital]. DEUHFED. 2018;11(2):157-63. [Link] 
 29. Borhani F, Abbaszadeh A, Mohamadi E, Ghasemi E, Hoseinabad-Farahani MJ. Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care nurses. Nurs Ethics. 2017;24(4):474-82. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Mert S, Sayilan AA, Karatoprak AP, Baydemir C. The effect of Covid-19 on ethical sensitivity. Nurs Ethics. 2021;28(7-8):1124-36. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Muoni T. Decision-making, intuition, and the midwife: Understanding heuristics. British Journal of Midwifery. 2012;20(1):52-6. [Crossref] 
 32. Dikmen Y. Yoğun bakım hemşirelerinde etik duyarlılığın incelenmesi [An observation on the moral sensibility of intensive care nurses]. Cumhuriyet Nurs J. 2013;2(1):1-7. [Link] 
 33. Yorulmaz DS. Hemşirelerin Etik duyarlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi [Investigation of the moral sensitivity and a affecting factors of nurses]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(1):86-93. [Crossref] 
 34. Ozdemir S, Aydin Er R. The evaluation of ethics education in midwifery undergraduate programs in Turkey. J Nurs Midwifery Sci. 2022;9(1):66-72. [Crossref] 
 35. Park M, Kjervik D, Crandell J, Oermann MH. The relationship of ethics education to moral sensitivity and moral reasoning skills of nursing students. Nurs Ethics. 2012;19(4):568-80. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com