Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Farklı Meslek Gruplarında Bruksizm Sıklığı ve Ağrı Şiddetlerinin Araştırılması: Kesitsel Araştırma
Investigation of Bruxism Frequency and Pain Intensity in Different Occupational Groups: A Cross-sectional Study
Melek TAŞSÖKERa , Taha ZİREKa
aNecmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi ABD, Konya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2023;29(2):264-9
doi: 10.5336/dentalsci.2022-94165
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bruksizm, çiğneme ve öğütme gibi fonksiyonel bir amaç olmaksızın dişlerde gerçekleştirilen sıkma ve/veya gıcırdatma hareketidir. Bu çalışmanın amacı, farklı meslek gruplarında bruksizm sıklığı ve ağrı şiddetlerinin araştırılması, farklı mesleki grupların bruksizme ilişkin risk katsayılarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, bruksizmi olan ve bruksizmi olmayan bireyler rastgele seçim ile incelenmiştir. Katılımcıların yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, sigara-alkol gibi yaşam alışkanlıkları ve sistemik hastalıkları hazırlanan formlarda kaydedilmiştir. Klinik incelemede, bruksizm tanısı konulan hastalarda hissedilen ağrının şiddeti görsel analog skala [visual analog scale (VAS)] kullanılarak derecelendirilmiştir. Verilerin analizi için SPSS V.21 yazılımı (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılmış olup, p0,05). Bruksizmi olan bireylerdeki ortalama VAS değeri en yüksek çalışmayan bireylerde (2,44), daha sonra kamu çalışanlarında (2,39) ve özel sektör çalışanlarında (1,94), en düşük ise serbest meslek ile uğraşanlarda (0,83) görülmüştür. Bruksizm ile ilişkili mesleki risk katsayıları özel sektör çalışanları referans alındığında; kamuda çalışan bireylerde 1,6 kat, çalışmayan bireylerde ise 1,4 kat fazla görülmektedir. Sonuç: Kamu çalışanları ve işi olmayan bireylerin bruksizm riski ve VAS ortalamalarının diğer bireylerden yüksek çıkması nedeniyle bruksizm açısından riskli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bruksizm; görsel analog skala; meslek hastalıkları
ABSTRACT
Objective: Bruxism is the clenching and/or grinding action of the teeth without a functional purpose such as chewing and grinding. The aim of this study is to investigate the frequency and pain severity of bruxism in different occupational groups, and to determine the risk coefficients of bruxism of different occupational groups. Material and Methods: In this study, bruxist and non-bruxist individuals were randomly selected. Participants' age, gender, occupation, educational status, lifestyle habits such as cigarette-alcohol and systemic diseases were recorded in the prepared forms. The severity of pain felt in patients diagnosed with bruxism in the clinical examination was graded using the visual analog scale (VAS). SPSS V.21 software (IBM Corp., Armonk, NY, USA) was used for the analysis of the data, and it was considered significant at the p0.05). The mean VAS value in bruxist individuals was highest in non-working individuals (2.44), followed by public employees (2.39) and private sector employees (1.94), and the lowest in self-employed (0.83). When the occupational risk coefficients associated with bruxism are taken as reference to private sector employees; it is seen 1.6 times more in individuals working in the public sector and 1.4 times more in non-working individuals. x Public employees and unemployed individuals may be at risk for bruxism due to the risk of bruxism and higher VAS averages than other individuals.

Keywords: Bruxism; visual analog scale; occupational diseases
REFERENCES:
 1. Clark GT, Ram S. Four oral motor disorders: bruxism, dystonia, dyskinesia and drug-induced dystonic extrapyramidal reactions. Dent Clin North Am. 2007;51(1):225-43, viii-ix. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Dawson PE. Evaluation, Diagnosis, Treatment of Occlusal Problems. 2nd ed. St Louis: CV Mosby; 1989.
 3. Şener S, Karabekiroğlu S, Nimet Ü. Genç yetişkin bireylerde bruksizm farkındalığı ve ilişkili değişik faktörlerin değerlendirilmesi [Assessment of bruxism awareness and related various factors in young adults]. Cumhuriyet Dental Journal. 2014;17(4):361-71. [Crossref] 
 4. Prasad KD, Swaminathan AA, Prasad AD. A review of current concepts in bruxism-diagnosis and management. Nitte University Journal of Health Science. 2014;4(4):129-36. [Link] 
 5. Ciancaglini R, Gherlone EF, Radaelli G. The relationship of bruxism with craniofacial pain and symptoms from the masticatory system in the adult population. J Oral Rehabil. 2001;28(9):842-8. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Jensen R, Rasmussen BK, Pedersen B, Lous I, Olesen J. Prevalence of oromandibular dysfunction in a general population. J Orofac Pain. 1993;7(2):175-82. [PubMed] 
 7. Clark GT, Tsukiyama Y, Baba K, Watanabe T. Sixty-eight years of experimental occlusal interference studies: what have we learned? J Prosthet Dent. 1999;82(6):704-13. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Macaluso GM, Guerra P, Di Giovanni G, Boselli M, Parrino L, Terzano MG. Sleep bruxism is a disorder related to periodic arousals during sleep. J Dent Res. 1998;77(4):565-73. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Abe Y, Suganuma T, Ishii M, Yamamoto G, Gunji T, Clark GT, et al. Association of genetic, psychological and behavioral factors with sleep bruxism in a Japanese population. J Sleep Res. 2012;21(3):289-96. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Przystańska A, Jasielska A, Ziarko M, Pobudek-Radzikowska M, Maciejewska-Szaniec Z, Prylińska-Czyżewska A, et al. Psychosocial predictors of bruxism. Biomed Res Int. 2019;2019:2069716. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Emodi Perelman A, Eli I, Rubin PF, Greenbaum T, Heiliczer S, Winocur E. Occupation as a potential contributing factor for temporomandibular disorders, bruxism, and cervical muscle pain: a controlled comparative study. Eur J Oral Sci. 2015;123(5):356-61. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Khaibullina RR, Rakhmatullina RZ, Valeeva ET, Kuznetsova LI, Bashirova TV, Rakhmatullin RN. Occupational conditionality of diseases of chronic generalized periodontitis and bruxism in limestone quarry workers. Endodontics Today. 2021;19(2):132-7. [Crossref] 
 13. Ahlberg K, Ahlberg J, Könönen M, Partinen M, Lindholm H, Savolainen A. Reported bruxism and stress experience in media personnel with or without irregular shift work. Acta Odontol Scand. 2003;61(5):315-8. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Tekin E, Çilesiz ZY, Gede S. Farklı mesleklerde çalışanların algılanan stres düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları üzerine bir araştırma [A research on the ways of coping with stress and perceived stress levels of employees in different professions]. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2019;9(1):79-89. [Link] 
 15. Gulec M, Tassoker M, Ozcan S, Orhan K. Evaluation of the mandibular trabecular bone in patients with bruxism using fractal analysis. Oral Radiol. 2021;37(1):36-45. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Koçoğlu D, Özdemir L. Yetişkin nüfusta ağrı ve ağrı inançlarının sosyo-demografik ekonomik özelliklerle ilişkisi [The relation between pain and pain beliefs and sociodemographic-economic characteristics in an adult population]. Ağrı. 2011;23(2):64-70. [Link] 
 17. Yılmaz Kurt F, Karaca Çiftçi E. Ağrının davranışsal etkileri-ağrıyı algılama ve tepkileri etkileyen faktörler. Özyazıcıoğlu N, editör. Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.19-26. [Link] 
 18. Gürbüz H. İş stresi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi idari personel üzerine bir araştırma [Work stress and a research on the administrative staff of Eskişehir Osmangazi University]. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020;9(3):1716-30. [Crossref] 
 19. Tekin GO. Çalışma yaşamında stres kaynakları ve kamu kurumlarında çalışanlar üzerine etkileri: Edirne örneği [Yüksek lisans tezi]. Edirne: Trakya Üniversitesi; 2010. Erişim tarihi: 06.01.2023 [Link] 
 20. Dursun S. İşsizliğin sosyo-psikolojik yönü: işsizlik psikolojisi [Socio-psychological aspect of unemployment: psychology of unemployment]. Türk Metal Dergisi. 2012:50-4. [Link] 
 21. Koç P. Türkiye'de boşanma oranları ve işsizlik oranları arasındaki uzun dönemli ilişkinin analizi [Analysis of long term relationship between divorce rates and unemployment rates]. 4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences. 2019. [Crossref] 
 22. Tunalı H, Özkaya S. Türkiye'de işsizlik-intihar ilişkisinin analizi [An analysis of relationship between unemployment and suicide in Turkey]. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;5(2):56-70. [Link] 
 23. Geniş B, Hocaoğlu Ç. Temporomandibular bozukluklar ve bruksizmde eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve tedavi seçenekleri [Comorbid psychiatric disorders and treatment options in temporomandibular disorders and bruxism]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020;12(2):205-31. [Crossref] 
 24. Sikora J, Saha LJ. Vocational education, self-employment and burnout among Australian workers. Australian Journal of Social Issues. 2009;44(1):55-72. [Crossref] 
 25. Bergman LE, Bernhard-Oettel C, Bujacz A, Leineweber C, Toivanen S. Comparing depressive symptoms, emotional exhaustion, and sleep disturbances in self-employed and employed workers: Application of approximate Bayesian measurement invariance. Frontiers in Psychology. 2021;11:598303. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Nakata A, Takahashi M, Ikeda T, Hojou M, Araki S. Perceived psychosocial job stress and sleep bruxism among male and female workers. Community Dent Oral Epidemiol. 2008;36(3):201-9. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Giraki M, Schneider C, Schäfer R, Singh P, Franz M, Raab WH, et al. Correlation between stress, stress-coping and current sleep bruxism. Head Face Med. 2010;6:2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Binbay T. İş stresi ve akıl sağlığı sorunları [Work stress and mental health problems]. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2006;7(25):26-31. [Link] 
 29. Özen NE. Temporomandibuler bozukluklarin psikiyatrik yönü ve bruksizm [Psychiatric aspects in temporomandibular disorders and bruxism]. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2007;10(3):148-56. [Link] 
 30. Ohayon MM, Li KK, Guilleminault C. Risk factors for sleep bruxism in the general population. Chest. 2001;119(1):53-61. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Haktanır M. İş stresi yaratan faktörler ve başa çıkma yöntemleri üzerine bir araştırma [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi; 2016. Erişim tarihi: 06.01.2023 [Link] 
 32. Durna U. A tipi ve B tipi kişilik yapıları ve bu kişilik yapılarını etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma [A research on type A and type B personalities and the factors affecting these personality traits]. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2005;19(1):275-90. [Link] 
 33. Durna U. Stres, A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [Stress, type A and type B personalty charasterstcs and a research on the relatonshp between stress and the two types]. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 2004;11(1):191-206. [Link] 
 34. Petticrew MP, Lee K, McKee M. Type A behavior pattern and coronary heart disease: Philip Morris's "crown jewel". Am J Public Health. 2012;102(11):2018-25. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Nekora-Azak A, Yengin E, Evlioglu G, Ceyhan A, Ocak O, Issever H. Prevalence of bruxism awareness in Istanbul, Turkey. Cranio. 2010;28(2):122-7. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com