Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Gebelerin, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Bilme ve Gastrointestinal Sistem Semptomlarında Kullanma Durumları
Pregnant Women's Knowledge of Traditional and Complementary Medicine and Use of for Gastrointestinal System Symptoms
Özlem CAN GÜRKANa, Eda ŞİMŞEK ŞAHİNb, Ayşe GÖÇERc, Aslı ÇUHADARd, Bahar ÇITLAKe, Gülsüm ÇELİKf
aMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bGazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Ankara, TÜRKİYE
cİstanbul Beykoz Devlet Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE d Acıbadem Altunizade Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
dMedeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
eBeylikdüzü Devlet Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
J Tradit Complem Med. 2021;4(1):45-56
doi: 10.5336/jtracom.2020-78933
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Çalışma, gebelerin, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarını bilme ve gastrointestinal sistem (GİS) semptomlarını azaltmak için kullanma durumlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tip- teki araştırmanın evrenini, 1 Ocak 2017-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Gebe İzlem polikliniğine başvuran tüm gebeler, örneklemini ise 37. ve üzeri gebelik haftasında, tekiz ge beliği olan ve gebeliği sürecinde en az 1 GİS şikâyeti yaşayan 297 gebe kadın oluşturmuştur. Veriler, anket formu kullanılarak elde edilmiş, veri toplamada öz bildirim tekniği kullanılmıştır. Veriler; t-testi, ki-kare testi, Bonferroni testi, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 29±5,8 yıl, ortalama gebelik haftaları 38±1,2 hafta belirlenmiştir. Araştırmada, gebelik öncesi en az bir GETAT yöntemi kullananların oranı %50,8, kullanılan yöntemlerin ise masaj (%33,3), bitkisel ürünler (%27,3) ve müzik terapi (%24,6) olduğu belirlendi. Gebelerin, en sık yaşadıkları GİS şikâyetinin %80,1 oranında mide yanması, %68 bulantı-kusma, %55,6 ağız kuruluğu ve %52,2 diş eti kanaması olduğu belirlendi. Katılımcıların, mide yanması şikâyeti için süt tercih ettiği (%17,2); bulantı-kusmayla nane limon (%3,5) ve dikkati başka yöne çekerek baş etmeye çalıştığı (%3); ağız kuruluğu için su içtiği (%43,3); diş eti kanaması için tuz/karbonatla gargara yaptığı (%7,1) bulunmuştur. Sonuç: Gebelerin yarıya yakınının, gebelik öncesi GETAT kullandıkları, gebelikte büyük oranda GİS semptomları yaşadıkları, ancak GİS semptomlarını yönetmek için kanıt temelli GETAT kullanımının sınırlı olduğu belirlenmiştir. GETAT kullanımı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak için kitle iletişim araçlarının kullanılması, gebelik semptomlarının yönetiminde kullanılabilecek kanıt temelli GETAT uygulamaları hakkında gebelere danışmanlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik; gastrointestinal semptomlar; geleneksel ve tamamlayıcı tıp
ABSTRACT
Objective: This study aims to explore the knowledge of pregnant women about traditional and complementary medicine (TCM) practise and use of them to reduce gastrointestinal system symptoms (GIS) during pregnancy. Material and Methods: This is a descriptive and cross-sectional study that inclued all pregnant women who came to the Sağlık Bilimleri University Zeynep Kâmil Public Hospital between January-April 2017. No sampling was performed in the study. 297 pregnant women who appropriate the in clusion criteria that having single fetus, 37th and above gestational week and had at least 1 GIS complaint during the pregnancy were included in the study.The data were collected through a questionnaire with by self report.Statistical data analysis was carried out using t-test, chi-square test, Benforroni test, percentage and arithmetic mean. Results: The mean of age was 29 ±5.8 years, gestational week was 38±1.2 weeks participating in the study. The rate of women using at least one TCM before pregnancy was determined 50.8%. TCM, which are the most preferred by women before pregnancy, are massage (33.3%), herbal products (27.3%) and music therapy (24.6%). It was determined the most common GIS complaints at pregnancy which were 80.1% heartburn, 68% nausea-vomiting, 55.6% dry mouth and 52.2% gingival bleeding. Participants was preferred milk (17.2%) for heartburn; mint-lemon tea (3.5%) and distraction techniques (3%) for nausea and vomiting; water (43.3%) for dry mouth; gargling with salt/carbonate (7.1%). Conclusion: It was determined that nearly half of the pregnant women used TCM before pregnancy, a lot of women experienced GIS symptoms during pregnancy, but the use of evidence-based TCM to manage GIS symptoms was limited. It is recommended to use mass media to raise public awareness about TCM use and giving consulty to women about evidence-based TCM practices that can be used in the management of GIS symptoms by the health professionals.

Keywords: Pregnancy; gastrointestinal tract; traditional and complementary medicine
REFERENCES:
 1. Güzel Y. Fetal gelişim ve gebeliğin fizyolojisi [Fetal development and physiology of pregnancy]. Aydın D, Aba YA. editörler. Anne ve Çocuk Sağlığı. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2019. p.61-72.
 2. Gümüşsoy S, Kavlak O. Gebelikte fizyolojik değişimler [Physiological changes during pregnancy]. Sevil Ü, Ertem G, editörler. Perinatoloji ve Bakım. 1. Baskı. İzmir: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri; 2016. p.101-26.
 3. Kömürcü N, Doğan Merih Y. Antenatal bakım [Antenatal care]. Coşkun AM, editör. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. 1. Baskı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; 2012. p.133-69.
 4. Taşkın L. Gebelikte annenin fizyolojisi. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2020. p.87-101.
 5. Body C, Christie JA. Gastrointestinal diseases in pregnancy: nausea, vomiting, hyperemesis gravidarum, gastroesophageal reflux disease, constipation, and diarrhea. Gastroenterol Clin North Am. 2016;45(2):267-83. [Crossref] [PubMed] 
 6. Can Gürkan Ö. Gebeliğe fizyolojik ve psikolojik uyum II [Physiological and psychological adaptation to pregnancy II] Kömürcü N, editör. Perinatoloji Hemşireliği. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yayınları; 2010. p.107-22.
 7. Çetin FC, Demirci N, Çalık KY, Akıncı AÇ. [Common physical complaints during pregnancy]. Zeynep Kâmil Tıp Bülteni. 2017;48(4);135-41. [Link] 
 8. Özçelik G, Karaçam Z. [Common symptoms, health problems, risk factors, and relationships with their ouality of life during the pregnancy]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2014;30(3):1-18. [Link] 
 9. Yanıkkerem E, Altıparmak S, Karadeniz G. [The determination of the pyhsical health problems experienced during pregnancy]. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Derg. 2006;3(10):35-42. [Link] 
 10. Adams J. Growing popularity of complementary and alternative medicine during pregnancy and implications for healthcare providers. Expert Review of Obstetrics & Gynecology. 2011;6(4):365-66. [Crossref] 
 11. Kalder M, Knoblauch K, Hrgovic I, Münstedt K. Use of complementary and alternative medicine during pregnancy and delivery. Arch Gynecol Obstet. 2011;283(3):475-82. [PubMed] 
 12. Savona-Ventura C, Mahmood T. EBCOG position statement about the use of herbal medication during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020;244:38-9. [Crossref] [PubMed] 
 13. Steel A, Adams J, Sibbritt D. Complementary and alternative medicine in pregnancy: a systematic review. Journal of the Australian Traditional Medicine Society. 2011;17(4):205-9. [Link] 
 14. Hall HG, Griffiths DL, McKenna LG. The use of complementary and alternative medicine by pregnant women: a literature review. Midwifery. 2011;27(6):817-24. [Crossref] [PubMed] 
 15. Yazdi N, Salehi A, Vojoud M, Sharifi MH, Hoseinkhani A. Use of complementary and alternative medicine in pregnant women: A cross-sectional survey in the south of Iran. J Integr Med. 2019;17(6):392-5. [PubMed] 
 16. Hwang JH, Kim YR, Ahmed M, Choi S, Al-Hammadi NQ, Widad NM, et al. Use of complementary and alternative medicine in pregnancy: a cross-sectional survey on Iraqi women. BMC Complement Altern Med. 2016;7;16:191. [PubMed] [PMC] 
 17. Hall HR, Jolly K. Women's use of complementary and alternative medicines during pregnancy: a cross-sectional study. Midwifery. 2014;30(5):499-505. [Crossref] [PubMed] 
 18. Yusof J, Mahdy ZA, Noor RM. Use of complementary and alternative medicine in pregnancy and its impact on obstetric outcome. Complement Ther Clin Pract. 2016;25:155-63. [Crossref] [PubMed] 
 19. Mu-oz Balbontín Y, Stewart D, Shetty A, Fitton CA, McLay JS. Herbal medicinal product use during pregnancy and the postnatal period: a systematic review. Obstet Gynecol. 2019;133(5):920-32. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 20. Pallivalapila AR, Stewart D, Shetty A, Pande B, Singh R, McLay JS. Use of complementary and alternative medicines during the third trimester. Obstet Gynecol. 2015;125(1):204-11. [Crossref] [PubMed] 
 21. Holden SC, Gardiner P, Birdee G, Davis RB, Yeh GY. [Complementary and alternative medicine use among women during pregnancy and childbearing years.] Birth. 2015;42:261-9. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 22. Bayisa B, Tatiparthi R, Mulisa E. Use of herbal medicine among pregnant women on antenatal care at nekemte hospital, Western ethiopia. Jundishapur J Nat Pharm Prod. 2014;15;9(4):e17368. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 23. Pallivalappila AR, Stewart D, Shetty A, Pande B, Singh R, Mclay JS. Complementary and alternative medicine use during early pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014;181:251-5. [Crossref] [PubMed] 
 24. Kennedy DA, Lupattelli A, Koren G, Nordeng H. Herbal medicine use in pregnancy: results of a multinational study. BMC Complement Altern Med. 2013;13:355. [PubMed] [PMC] 
 25. Frawley J, Adams J, Sibbritt D, Steel A, Broom A, Gallois C. Prevalence and determinants of complementary and alternative medicine use during pregnancy: results from a nationally representative sample of Australian pregnant women. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2013;53(4):347-52. [Crossref] [PubMed] 
 26. Bishop JL, Northstone K, Green JR, Thompson EA. The use of complementary and alternative medicine in pregnancy: data from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Complement Ther Med. 2011;19(6):303-10. [PubMed] 
 27. Broussard CS, Louik C, Honein MA, Mitchell AA; National Birth Defects Prevention Study. Herbal use before and during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2010;202(5):443.e1-6. [PubMed] 
 28. Forster DA, Denning A, Wills G, Bolger M, McCarthy E. Herbal medicine use during pregnancy in a group of Australian women. BMC Pregnancy Childbirth. 2006;19;6:21. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 29. Koç Z, Sağlam Z, Topatan S. Determination of the usage of complementary and alternative medicine among pregnant women in the Northern Region of Turkey. Collegian. 2017;24(6):533-9. [Crossref] 
 30. Kıssal A, Çevik Güner Ü, Batkın Ertürk D. Use of herbal product among pregnant women in Turkey. Complement Ther Med. 2017;30:54-60. [Crossref] [PubMed] 
 31. Tel Adıgüzel K, Samur G, Ede G, Keskin U, Yenen MC. [Determination of vitamin, mineral and herbal supplements usage status in pregnancy]. Bes Diy Derg. 2015;43(2):94-9. [Link] 
 32. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4):CD000145. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2010;(9):CD000145. [Crossref] [PubMed] 
 33. Chitty A. Review of evidence: complementary therapies in pregnancy. New Dig. 2009;46:20-6. [Link] 
 34. National Institute For Healthand Care Excellence [Internet]. ©NICE 2020. Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman clinical guideline. Nursing Times; 2008. Available from: (Erişim tarihi: 20.04.2021). [Link] 
 35. Wilkinson JM. What do we know about herbal morning sickness treatments? A literature survey. Midwifery. 2000;16(3):224-8. [Crossref] [PubMed] 
 36. Göktürk Ö, Uçan Yarkaç F. [The relationship between periodontal status and oral health-related quality of life in pregnancy]. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2019;25(1):34-42. [Crossref] 
 37. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK. Ankara; 2019. [Link] 
 38. Şimşek B, Yazgan Aksoy D, Çalık Başaran N, Taş D, Albasan D, Kalaycı MZ. Mapping traditional and complementary medicine in Turkey. European Journal of Integrative Medicine. 2017;15:68-72. [Crossref] 
 39. Kennedy DA, Lupattelli A, Koren G, Nordeng H. Safety classification of herbal medicines used in pregnancy in a multinational study. BMC Complement Altern Med. 2016;16(1):1-9. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 40. Frawley J, Adams J, Steel A, Broom A, Gallois C, Sibbritt D. Women's use and self-prescription of herbal medicine during pregnancy: an examination of 1,835 pregnant women. Womens Health Issues. 2015;25(4):396-402. [Crossref] [PubMed] 
 41. Mothupi MC. Use of herbal medicine during pregnancy among women with access to public healthcare in Nairobi, Kenya: a cross-sectional survey. BMC Complement Altern Med. 2014;4;14:432. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 42. El-ati IH, Amasha HA. Strategies used by women to alleviate heartburn during pregnancy. J Nurs Heal Sci. 2015;4(5):1-8. [Link] 
 43. Vazquez JC. Heartburn in pregnancy. BMJ Clin Evid. 2015;8;2015:1411. [PubMed] [PMC] 
 44. Monti D. Heartburn in pregnancy- no, your baby won't have more hair! International Jour- nal of Childbirth Education. 2006;21(4):32-3. [Link] 
 45. Thélin CS, Richter JE. Review article: the management of heartburn during pregnancy and lactation. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(4):421-34. [Crossref] [PubMed] 
 46. Zielinski R, Searing K, Deibel M. Gastrointestinal distress in pregnancy: prevalence, assessment, and treatment of 5 common minor discomforts. J Perinat Neonatal Nurs. 2015;29(1):23-31. [Crossref] [PubMed] 
 47. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [İnternet]. ©Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. [Erişim tarihi: 26.04.2020]. The management of nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. Green-top Guideline No. 69. 2016. Erişim linki:[Link] 
 48. Ding M, Leach M, Bradley H. The effectiveness and safety of ginger for pregnancy-induced nausea and vomiting: a systematic review. Women Birth. 2013;26(1):e26-30. [PubMed] 
 49. Wegrzyniak LJ, Repke JT, Ural SH. Treatment of hyperemesis gravidarum. Rev Obstet Gynecol. 2012;5(2):78-84. [PubMed] [PMC] 
 50. Giacosa A, Morazzoni P, Bombardelli E, Riva A, Bianchi Porro G, Rondanelli M. Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19(7):1291-6. [PubMed] 
 51. Helmreich RJ, Shiao SY, Dune LS. Meta-analysis of acustimulation effects on nausea and vomiting in pregnant women. Explore (NY). 2006;2(5):412-21. Erratum in: Explore (NY). 2007;3(2):94. [Crossref] [PubMed] 
 52. Verghese TS, Futaba K, Latthe P. Constipation in pregnancy. The Obstet & Gynaecol. 2015;17(2):111-5. [Crossref] 
 53. Christie JA, Rose S. Constipation, Diarrhea, Hemorrhoids and Fecal Incontinence. Pregnancy Pregnancy in Gastrointestinal Disorders. 2007;4-10. [Link] 
 54. Harris J. The forgotten system during pregnancy: women and oral health. International Journal of Childbirth Education. 2017;2(1):43-4. [Link] 
 55. Yang LY, Yates P, Chin CC, Kao TK. Effect of acupressure on thirst in hemodialysis patients. Kidney Blood Press Res. 2010;33(4):260-5. [Crossref] [PubMed] 
 56. Bots CP, Brand HS, Veerman EC, Korevaar JC, Valentijn-Benz M, Bezemer PD, et al. Chewing gum and a saliva substitute alleviate thirst and xerostomia in patients on haemodialysis. Nephrol Dial Transplant. 2005;20(3):578-84. [Crossref] [PubMed] 
 57. Akwagyiram I, Amini P, Bosma ML, Wang N, Gallob J. Efficacy and tolerability of sodium bicarbonate toothpaste in subjects with gingivitis: a 6-month randomized controlled study. Oral Health Prev Dent. 2018;16(5):401-7. [PubMed] 
 58. Mani A. A clinical pilot study to evaluate the efficacy of sea salt based oral rinse in gingivitis patients. International Journal of Experimental Dental Science. 2015;4(2):1-3. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com