Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Genç Takım Sporcularında Anne-Baba Tutumları ile Prososyal ve Antisosyal Davranışlar Arasındaki İlişki:Kesitsel Araştırma
The Relationship Between Parental Attitudes and Prosocial and Antisocial Behaviors in Young Team Athletes:Cross-Sectional Research
Selman ORHANa , Leman ELMASa , Ali Rıza ATICIa, Mustafa Kayıhan ERBAŞb , Mustafa KARAHANc
aAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Aksaray, Türkiye
bAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Aksaray, Türkiye
cDokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi ABD, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):413-21
doi: 10.5336/sportsci.2023-97701
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bireyin davranışlarını belirleyen en önemli etkenlerden birinin aile olduğu bilinmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, genç takım sporcularında algılanan anne-baba tutumları ile prososyal ve antisosyal davranış ilişkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmaya farklı spor branşlarından (futbol, voleybol, basketbol, hentbol) 13-17 yaş (X: 14,11±1,35), 156 erkek, 91 kadın olmak üzere toplam 247 genç sporcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Pearson korelasyon katsayısı tekniği, tek yönlü varyans tekniği ve bağımsız gruplar için t-testi analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Genç takım sporcularının rakip ve takım arkadaşlarına yönelik prososyal davranış ortalamaları, antisosyal davranış ortalamalarına göre yüksektir. Çocuk yetiştirme tutumlarında ise kabul/ilgi alt boyutlarının, sıkı denetim/kontrol alt boyut ortalama puanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Prososyal ve antisosyal davranışlarda branşa ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre spor branşları açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Çocuk yetiştirme tutumları ile sporda prososyal ve antisosyal davranış alt boyutları arasındaki korelasyona göre ise prososyal ile baba kabul/ilgi arasında, antisosyal ile anne sıkı denetim/kontrol ve baba sıkı denetim/kontrol arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Cinsiyet değişkeninin sporda prososyal ve antisosyal davranışlar üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca yaş arttıkça hem prososyal hem de antisosyal davranışta artma olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Kabul/ilgi boyutunda yer alan anne-babaların çocuklarının, sporun içerisinde prososyal davranışlar sergiledikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yetiştirme stilleri; prososyal-antisosyal davranış; takım sporları
ABSTRACT
Objective: It is known that one of the most important factors determining an individual's behavior is the family. Based on this, the aim of this study is to investigate the relationship between perceived parental attitudes and prosocial and antisocial behavior in young team athletes. Material and Methods: The research is a study in relational screening model. A total of 247 young athletes from different sports branches (football, volleyball, basketball, handball) aged 13-17 (X: 14.11±1.35), 156 male and 91 female, participated in the research. Prosocial and Antisocial Behavior Scale in Sports and Parenting Styles Questionnaire were used as data collection tools. In the analysis of data; in addition to descriptive statistics, Pearson correlation coefficient technique, one-way variance technique and t-test analysis for independent groups were used. Results: Prosocial behavior averages of young team athletes towards their opponents and teammates are higher than antisocial behavior averages. In child-rearing attitudes, acceptance/interest sub-dimensions were found to be higher than the average scores of strict supervision/control sub-dimensions. According to the results of the one-way analysis of variance regarding the branch in prosocial and antisocial behaviors, no significant difference was found in terms of sports branches. According to the correlation between child-rearing attitudes and the sub-dimensions of prosocial and antisocial behavior in sports, a significant positive relationship was found between prosocial and father's acceptance/attention, antisocial and mother strict supervision/control, and father strict supervision/control. It was determined that the gender variable had no effect on prosocial and antisocial behaviors in sports. In addition, it was determined that there was an increase in both prosocial and antisocial behavior as age increased. Conclusion: It can be said that the children of parents in the acceptance/interest dimension exhibit prosocial behaviors in sports.

Keywords: Child rearing styles; prosocial-antisocial behavior; team sports
REFERENCES:
 1. Kağıtçıbaşı Ç. Kültürel Psikoloji: Kültür Kavramında İnsan ve Aile. 1. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık; 1998.
 2. Baysal AC, Tekarslan E. Davranış Bilimleri. 2. Baskı. İstanbul: Avcıol Basım Yayım; 1981.
 3. Çağdaş A. Anne-Baba-Çocuk İletişimi. 1. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2002.
 4. Bircan S, Erden G. Madde bağımlılığı: aile ile ilgili olası risk faktörleri, algılanan ebeveyn kabul-reddi ve çocuk yetiştirme stilleri [Substance abuse: the family related risk factors, percieved parental acceptance-rejection and parenting styles]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derg. 2011;18(3). [Link] 
 5. Sümer N, Güngör D. Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi [The effect of parenting styles on attachment styles, self-evaluations and close relationships]. Türk Psikol Derg. 1999;14(44):35-58. [Link] 
 6. Tunç A, Tezer E. Çocuk yetiştirme stilleri ve benlik saygısı arasındaki ilişki [The relationship between parenting styles and self-esteem]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehb Derg. 2006;3(25):37-44. [Link] 
 7. Oğuz F, Özçelik ADÖ. Ergenlerde algılanan anne baba tutumu ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [An analysis of the relationship between perceived parental attitude and substance abuse in adolescents]. Uluslararası Sos Araştırmalar Derg. 2018;11(58):535-43. [Crossref] 
 8. Baumrind D. Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Dev. 1966;37(4):887-907. [Crossref] 
 9. Baumrind D. Current patterns of parental authority. Dev Psychol. 1971;4(1):1-1. [Crossref] 
 10. Yavuzer H. Ana-Baba ve Çocuk. 20. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2009.
 11. Kulaksızoğlu A. Ergenlik Psikolojisi. 1. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2020.
 12. Kavussanu M, Boardley ID. The prosocial and antisocial behavior in sport scale. J Sport Exerc Psychol. 2009;31(1):97-117. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Orhan S, Salman MN. Genç futbolcularda antrenör-sporcu ilişkisinin ahlaki karar alma tutumları ile prososyal ve antisosyal davranışlarla ilişkisi [The relationship of the coach-athlete relationship with the moral decision-making attitudes and prosocial and antisocial behaviors in young football players]. Sport Bakış Spor ve Eğitim Bilim Derg. 2021;8(3):334-55. [Crossref] 
 14. Şahinler Y. Takım sporcularının prososyal ve antisosyal davranış eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of prosocial and antisocial behavior tendencies of team athletes according to different variables]. Res Sport Educ Sci. 2022;24(2):37-40. [Link] 
 15. Eri E. Futbol altyapı sporcularında algılanan ebeveyn tutumları ile başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of relationship between perceived parental attitudes and success motivation in young football players]. Eurasian Res Sport Sci. 2018;3(2):80-92. [Crossref] 
 16. Certel Z, Bahadır Z, Varol SR, Saracaloğlu AS. Ortaokul öğrencilerinin antisosyal inanç ve tutumları üzerine bir araştırma [A research on antisocial beliefs and attitudes of students of secondary school]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilim Derg. 2014;5(2):30-42. [Link] 
 17. Balçıkanlı GS. The Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale. Int J Humanit Soc Sci. 2013;3(13):271-6. [Link] 
 18. Alemdağ S. Genç futbolcuların prososyal ve antisosyal davranışlarının incelenmesi [Investigation of prosocial and antisocial behaviors of young football players]. Spor ve Performans Araştırmaları Derg. 2018;9(2):102-9. [Crossref] 
 19. Román PÁL, Castıllo RM Del, Sanchez JS, Montılla JAP. Analysis of the influence of sports practice on prosocial and antisocial behaviour in a contemporary Spanish adolescent population. Int J Sport Psychol. 2023;54:16-31. [Link] 
 20. Şirin EF. Futbolcu kızların (12-15 yaş) spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi [Determination of participation motivation in young female soccer players (12-15 years old)]. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2008;6(1):1-7. [Crossref] 
 21. İlhan L, Gencer E. Liselerarası badminton müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi [Determination of participation motivation of high school athlete-students that participated in badminton competition]. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2017;18(1-4):1-6. [Link] 
 22. Kaman MB, Gündüz N, Gevat C. Tenis sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi [Research on the motivation of tennis players for participating in sports]. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2017;15(2):65-72. [Crossref] 
 23. Rutten EA, Schuengel C, Dirks E, Stams GJJM, Biesta GJJ. Predictors of antisocial and prosocial behavior in an adolescent sports context. Soc Dev. 2011;20(2):294-315. [Crossref] 
 24. Yıldız E, Erci B. Anne baba tutumları ile adölesan saldırganlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of relation between parental behavior and adolescence aggressiveness behavior]. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilim Enstitüsü Derg. 2013;1(3):6-11. [Link] 
 25. Yükçü ŞB, Tok Aİ, Güngör I, Uslu E, Taştekin E, Demircioğlu H. Ön ergenlik döneminde sosyal duygusal öğrenme becerileri, akran algıları ve ebeveyn tutum algılarının incelenmesi [Investigation of social emotional learning skills, peer perception and parent attitude perception in preadolescence]. Sos Bilim Derg. 2021;8(53):431-51. [Crossref] 
 26. Balçıkanlı GS, Yıldıran İ. Elit salon hokeyi oyuncularında empatik beceri ile prososyal davranışlar arasındaki ilişki [Relationship between empathic skills of field hockey players and their prosocial behaviors]. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2018;23(1):1-8. [Link] 
 27. Sage L, Kavussanu M. Multiple goal orientations as predictors of moral behavior in youth soccer. Sport Psychol. 2007;21(4):417-37. [Crossref] 
 28. Stanger N, Kavussanu M, Boardley ID, Ring C. The influence of moral disengagement and negative emotion on antisocial sport behavior. Sport Exerc Perform Psychol. 2013;2(2):117-29. [Crossref] 
 29. Micai M, Kavussanu M, Ring C. Executive function is associated with antisocial behavior and aggression in athletes. J Sport Exerc Psychol. 2015;37(5):469-76. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Alemdağ C. Saldırganlıkta prososyal ve antisosyal davranışların rolü [The role of prosocial and antisocial behaviors in aggression]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2019;21(3):107-16. [Link] 
 31. Knafo A, Plomin R. Prosocial behavior from early to middle childhood: genetic and environmental influences on stability and change. Dev Psychol. 2006;42(5):771-86. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Ağır M. Sınıf içi sosyal uyum davranışlarına yönelik, prososyal davranışların kazanımına ilişkin grup rehberliği örneği [Acquisition of prosocial behaviors for social adjustment in classroom: group guidance example]. Hacettepe Sosyal Bilimler Derg. 2017;(18):2147-3390. [Link] 

.: Up To Date

Login



Contact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com