Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Göçmenlik Kapsamında, Doğum Eyleminde Dil Engeli: Sistematik Derleme
Language Barrier in the Act of Birth in the Scope of Immigration: Systematic Review
Selda YILDIZa, Hülya ÖZTÜRKa, Elif TERZİb
aEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Eskişehir, TÜRKİYE
bLokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(3):421-8
doi: 10.5336/mdethic.2021-83044
Article Language: TR
ÖZET
Yüzyılımızda savaşlar, yoksulluk, işsizlik, eğitim ve siyasi nedenler gibi pek çok nedenden hızla artan göç olgusu, büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. Göç eden insanlar, göç ettiği ülkeye entegre olamama, barınma, dil sorununun doğurduğu kendisini yeterince ifade edememe, işsizlik, kültürel farklılıklara bağlı engeller gibi sağlık ve sosyal alanda ciddi problemler yaşamaktadırlar. Bu bakımdan göçmenler, sosyal bakımdan ve sağlık hizmeti açısından savunmasız/örselenebilir grupta yer almaktadırlar. Göç olgusundan en çok olumsuz etkilenenler kadınlar ve çocuklar olarak kabul edilmektedir. Kadınlar ve çocukların içinde daha hassas ve kırılgan olan grup şüphesiz ki hamileler ve yenidoğanlardır. Çalışmamızda göçmen hamile bir kadının dil sorunu nedeniyle hastanede sağlık çalışanlarıyla yaşadığı iletişim sorununu içeren olgu kapsamında; 33 yaşında, 7 çocuklu, 8. gebeliği olan bir kadının, özel bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvurmuştur. Gebelik takiplerinin Somali'de gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Son adet tarihini bilmeyen kadının tam olarak gebeliğinin kaçıncı haftasında olduğu anlaşılamamıştır. Yapılan ultrasonografi (USG) verilerine göre fetüsün ağırlığı 4.000 gr civarında bulunmuştur. USG ölçümlerine göre gebelik haftası yaklaşık 40 hafta ile uyumlu gözlemlenen hastaya kontrol amacıyla yapılan nonstress testte, fetüsün kalp atışlarının fetal sıkıntıyı düşündürmesi nedeniyle hasta yatırılarak takibe alınmıştır. Doğum sonrası yenidoğanın kaybedilmesiyle ortaya çıkan durum doğrultusunda olgu etik olarak gözden geçirilmiştir. Vaka doğrultusunda, göç olgusuyla birlikte insan onuru, yaşam hakkı, sağlık hakkı, tıp etiği ilkeleriyle değerlendirilmiş, göç olgusunda kültür dil bariyerinin sağlık uygulayıcıları ve sağlık hizmeti alıcıları üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirilerek tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıp etiği; savunmasız gruplar; göç ve doğum; göç ve dil; göç ve kültür
ABSTRACT
In our century, the phenomenon of immigration, which has rapidly increased due to many reasons such as wars, poverty, unemployment, education and politics, has brought great problems with it. The most negatively affected by the phenomenon of migration are primarily women and children, and among them, pregnant women and newborns. In this respect, immigrants are in the vulnerable group in terms of social and health care. In our study, within the scope of the case involving the communication problem of a pregnant immigrant woman with healthcare workers in hospital due to language problem; a 33-year-old woman with 7 children and 8th pregnancy applied to the gynecology and obstetrics outpatient clinic of a private hospital. He stated that pregnancy follow-ups were carried out in Somalia. The exact week of pregnancy for the woman who does not know the date of her last menstrual period is not understood. According to the ultrasonography data, the weight of the fetus was found to be around 4,000 gr. According to the ultrasonographic measurements, the patient, whose gestational week was observed to be compatible with about 40 weeks, was hospitalized and followed up because of the fetal distress in the nonstress test performed for control purposes. The case has been reviewed ethically in line with the situation caused by the loss of the newborn after birth. In line with the case, the phenomenon of migration and human dignity, the right to life, the right to health, and the principles of medical ethics were evaluated, and the negative effects of the cultural language barrier on health practitioners and health service recipients in the phenomenon of immigration were discussed.

Keywords: Medical ethics; vulnerable groups; migration and birth; immigration and language; immigration and culture
REFERENCES:
 1. Arslan KO. İnsan onuru kavramı ve koruma tedbirleri bağlamında temel bir ilke olarak insan onurunun korunması [The concept of human dignity and the protection of the human dignity as a basic principle of measures of precaution]. TBB Dergisi. 2015;120:155-72. [Link] 
 2. Kaya A. Ülkemize Suriye'den sığınanlar ve onların insan onuru [Syrian refugees in Turkey and their human dignity]. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016;28:173-206. [Link] 
 3. Heinzmann R. İnsan ve insan onuru-toplumsal yaşam için etik ve ahlak [Human and human dignity-ethics and morals for social life]. 2012. [Link] 
 4. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. 1948. [Erişim tarihi: 10.03.2020]. Erişim linki: [Link] 
 5. Tacir H. Yaşama hakkı kapsamında yaşamın başlangıcı [Beginning of life within the context of right to life]. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2013;19(2):1301-20. [Link] 
 6. UNHCR [İnternet]. [Erişim tarihi: 10. 03.2020].Global trends forced displacement in 2019. Erişim linki: [Link] 
 7. Assembly G. [Erişim tarihi: 10.03.2020]. Resolution adopted by the General Assembly on 17 February 2015. The New York Declaration. Erişim linki: [Link] 
 8. Türkiye İstatistik Kurumu [İnternet]. [Erişim tarihi: 10.03.2020]. Uluslararası Göç İstatistikleri, 2019. Erişim linki: [Link] 
 9. MPM Turkey [İnternet]. [Erişim tarihi: 10.03.2020]. Turkey migrant presence monitoring situation report 2017. Erişim linki: [Link] 
 10. IOM [İnternet]. [Erişim tarihi: 10.03.2020]. World migration report 2020. Erişim linki: [Link] 
 11. Keleş Ş. Sağlık sistemi içinde savun masız/örselenebilir gruplara yaklaşım [Approach to vulnerable populations in the healtcare system]. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2018;17(65):5-7. [Link] 
 12. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. İnsanın savunmasızlığı ve kişisel bütünlüğüne saygı ilkesi. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu. 2013. [Link] 
 13. World Health Organization [İnternet]. Improving the health care of pregnant refugee and migrant women and newborn children. Technical guidance. 2018. Erişim tarihi: 08.03.2021. Erişim linki: [Link] 
 14. Tinker AG, Paul VK, Ruben JD. The right to a healthy newborn. International Journal of Gynecology&Obstetrics. 2006;94(3):269-76. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Hadot P. Erşen M, çeviri editörü Wittgenstein Dil Filozofu-II. Wittgenstein ve Dilin Sınırları. 2. Baskı. Ankara: Doğu Batı Yayınları; 2014. p.70. [Link] 
 16. Nosetti L, Jossen A, Bern UPD. Die sprechstunde für migrantınnen: ein multimodales behandlungskonzept für psychisch kranke migrantınnen. Bundesamt für Gesundheit. 2012. [Link] 
 17. Krämer A, Fischer F. Refugee Health: Public Health Theory and Disease Dynamics. Refugee Migration and Health: Challenges for Germany and Europe. 1st ed. Switzerland: Springer; 2019. p.4. [Crossref] 
 18. Butler M, Salin R, Skandrani M. UNHCR global report 2007. Challenges & achievements. [Link] 
 19. Cevizci A. Uygulamalı Etik. 2. Baskı. İstanbul: Say Yayınları; 2016. [Link] 
 20. Beuchamp TL, Childress JF. Temel MK, çeviri editörü. Biyomedikal Etik Prensipleri. 7. Baskı. İstanbul: Pınarbaşı Matbaacılık. 2017. p.232-50.
 21. Obstetrik ve Jinekolojide Etik Çalışmalar. Figo Komitesi Üreme ve Kadın Sağlığında Etik Görüşler Çalışması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD). 2008. Erişim tarihi: 16.03.2021. Erişim linki: [Link] 
 22. Metin B, Tezel Aydın S. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye ile İlişkileri. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı; 1997. [Link] 
 23. Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı sonuç raporları. Arch Turk Soc Cardiol. 2009;37(Suppl 3):51-66. [Link] 
 24. Aydın E, Ersoy N. Tıp etiği ilkeleri [The principles of medical ethics]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 1995;3(2):48-52. [Link] 
 25. Kafkaslı A, Tekin N, Şen C. Anne ve yenidoğan hakları Barselona Deklarasyonu [Barcelona Declaration of maternal and newborn rights]. Perinatal Journal. 2001;(4):205-8. Erişim linki: [Link] 
 26. Atasay B, Arslan S. Anne ve yenidoğan hakları Barselona Deklarasyonu [Barcelona Declaration of maternal and newborn rights]. Journal of Continuing Medical Education. 2001; 10(12):457-9. [Link] 
 27. Nybo Andersen AM, Gundlund A, Villadsen SF. Stillbirth and congenital anomalies in migrants in Europe. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016;32:50-9. [Crossref] [PubMed] 
 28. Paz-Zulueta M, Llorca J, Santibá-ez M. Disparities in access to prenatal care services for African immigrant women in Spain. J Immigr Minor Health. 2015;17(5):1355-63. [Crossref] [PubMed] 
 29. Heaman M, Bayrampour H, Kingston D, Blondel B, Gissler M, Roth C, et al. Migrant women's utilization of prenatal care: a systematic review. Matern Child Health J. 2013;17(5):816-36. [Crossref] [PubMed] 
 30. Aydoğan S, Metintaş S. Türkiye'ye gelen dış göç ve sağlığa etkileri [Incoming ımmigration and health effects of turkey]. Turkish World Application and Research Center Education Journal. 2017;2(2):37-45. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com