Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: REVIEW
Hasta Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi: Okunabilirlik Formülleri ve Materyal Değerlendirme Araçları
Assessment of Patient Education Materials: Readability Formulas and Materials Assessment Tool
Fatma ORGUNa, Cemre PAYLAN AKKOÇa
aEge Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim ABD, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(3):412-8
doi: 10.5336/nurses.2020-74172
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Günümüzde sağlık bakımı, hastaların bağımsızca öz bakımlarını sürdürebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılmasına odaklanmaktadır. Sağlık profesyonelleri ise bu noktada en önemli yol gösterici ve eğitici kişilerdir. Hastaların eğitiminde önemli olan, verilen bilginin hastaya ulaşması ve anlaşılabilir olmasıdır. Hasta eğitiminde, bilgilerin kalıcılığını artırmak, eğitimi etkili bir şekilde gerçekleştirmek için materyal kullanımı büyük öneme sahiptir ve özellikle sık kullanılmakta olan basılı broşür ve kitapçık en kolay ulaşılabilen çeşitleridir. Ancak bu materyaller, sıklıkla fazla bilgi içermekte ve hastanın eğitim seviyesinin üstünde olmaktadır. Dolayısıyla bu materyaller sunulmadan önce hastanın eğitim seviyesine uygunluğu ile biçim, içerik gibi diğer niteliksel faktörleri değerlendirilmeli, eksik noktaları geliştirilerek hastaya uygun hâle getirilmelidirler. Bu amaçla, materyallerin değerlendirmesinde okunabilirlik formülleri ile geçerli ve güvenilir değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Okunabilirlik formülleri, materyali nicel olarak değerlendirirken; eksik kalan diğer kısımlar materyal değerlendirme araçları ile giderilir. Bunlardan yalnız birini kullanmak, anlama etki eden diğer faktörleri göz ardı etmek demektir. Diğer önemli bir nokta, hatalı sonuç elde etmemek için kullanılan formül ve araçların materyalin diline uygun geçerli ve güvenilir olmasıdır. Ancak ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde bu kuralın göz ardı edildiği, çoğunlukla bunlardan yalnız birinin ya da Türkçe için uygun olmayan formül ve araçların kullanıldığı görülmüştür. Bu makalenin amacı, hasta eğitim materyallerinin değerlendirilmesinde kullanılan formül ve araçları tanımlamak, Türkçe için uygun olanların bir özetini sunmaktır. Bu 2 kavramı birlikte ele alan bir çalışma olmaması bakımından, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim; hasta eğitimi; hasta eğitim materyali; eğitimsel ölçüm; okunabilirlik
ABSTRACT
Nowadays, health care focuses on providing patients with the necessary knowledge, skills and behaviors so that they can maintain their self-care independently. At this point, health professionals are the most important people to guide and educate them. The important thing in patient education is to be taken by the patients of given informations truly and its' understandability. In patient education, the use of materials is very importance in order to increase the permanence of the information and to perform the education effectively, and it is especially easy-to-access brochures and booklets. However, these materials often contain too much information or are above the education level of the patient. Therefore, the suitability of the patient's level of education and other qualitative factors such as format, content should be evaluated before these materials are presented to the patients, and missing points should be developed and made suitable for the patient. For this purpose, readability formulas, valid and reliable assessment tools are used in the assessment of the materials. While the readability formulas assess the material quantitatively, the missing parts are eliminated with the material assessment tools. Using only one of these means ignoring other factors that affect meaning. Another important point is that the formulas and tools used to avoid erroneous results are valid and reliable in accordance with the language of the material. However, when the studies conducted in our country were examined, it was seen that this rule was ignored, mostly only one of them or using formulas or tools that were not suitable for Turkish. The purpose of this article is to describe the formulas and tools used in the evaluation of patient education materials and to provide a summary of those suitable for Turkish language. It is thought that it will contribute to the literature in terms of the lack of a study that addresses these 2 concepts together.

Keywords: Education; patient education; patient education materials; educational measurement; readability
REFERENCES:
 1. Bastable SB. Essentials of Patient Education. 2nd ed. Burlington: Jones & Barlett Learning; 2017. p.569.
 2. Griffin J, Mckenna K, Tooth L. Written health education materials: making them more effective. Journol of Australian Occupational Therapy. 2003;50:170-7. [Crossref] 
 3. Friedman AJ, Cosby R, Boyko S, Hatton-Bauer J, Turnbull G. Effective teaching strategies and methods of delivery for patient education: a systematic review and practice guideline recommendations. J Cancer Educ. 2011;26(1):12-21. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Farzianpour F, Hosseini S. Accreditation of patient family education (PFE) in the teaching Hospitals of Tehran University of Medical Sciences from the nurses view. Pensee Journal. 2014;76(6):182-93.
 5. Oyetunde MO, Akinmeye AJ. Factors influencing practice of patient education among nurses at the University College Hospital, Ibadan. Open Jounal of Nursing. 2015;5(5):500-7. [Crossref] 
 6. Birol L. [Nursing Process: Systematic Approaches in Nursing Care]. 6. Baskı. İzmir: Etki Matbaacılık; 2004. p.11-278.
 7. Özer C, Şahin EM, Dağdeviren N, Aktürk Z. [Patient education in primary care]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED). 2002;11(1):11-4.
 8. Şenyuva E, Taşocak G. [Patient Education Activities Of Nurses and Patient Education Process]. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Derg. 2007;15(59):100-6.
 9. Taşocak G. [Patient Education]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayım Evi; 2003. p.1-105.
 10. Erbaş N. [Two important concepts in health services: patient education and nursing process]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED). 2018;27(5):358-64.
 11. Öztürk H, Çilingir D, Hintistan S. [Assessing through the patients of patient trainings that presented by nurses in medical and surgical clinics]. DEUHYO ED. 2011;4(4):153-8.
 12. Uzun Ö. [Preoperative patient education]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2000;3(2):36-45.
 13. Elsevier Clinical Solutions. How to develop and use effective patient/consumer education materials. 2015.https://studyres.com /doc/ 14366182/how-to-develop-and-use-effective-patient-consumer?page=2
 14. Thompson DL. A framework to guide effective patient education. Primary Health Care. 2017;27(2):35-42. [Crossref] 
 15. Farahani M, Mohammadi E, Ahmadi F, Mohammadi N. Factors influencing the patient education: a qualitative research. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013;18(2):133-9. [PubMed] 
 16. Gürbüz R. [The Effect of Teaching Materials Developed on Probability Concepts on Students' Conceptual Development]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Derg. 2006;20:58-68.
 17. Falvo RD. Instructional Aids in Patient Teaching: Used or Abused. In: Effective Patient Education: A Guide to Increased Adherence. Fourth Edi. Sudbury, M: Jones and Bartlett Publishers, LLC; 2011. p.411-39.
 18. Shieh C, Hoesi B. Printed health information materials: evaluation of readability and suitability. J Community Health Nurs. 2008;25(2):73-90. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Clayton LH. TEMPtEd: development and psychometric properties of a tool to evaluate material used in patient education. J Adv Nurs. 2009;65(10):2229-38. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Dreeben O. Basıc Concepts of Patient Education. In: Patient Education in Rehabilitation. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, LLC; 2010. p.1-8.
 21. Aygül S, Ulupınar S. [Patient's opinions about nurse's role of patient education]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(1):1-9.
 22. Rawson KA, O'Neil R, Dunlosky J. Accurate monitoring leads to effective control and greater learning of patient education materials. J Exp Psychol Appl. 2011;17(3):288-302. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Kang SJ, Lee MS. Assessing of the audiovisual patient educational materials on diabetes care with PEMAT. Public Health Nurs. 2019;36(3):379-87. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Helitzer D, Hollis C, Cotner J, Oestreicher N. Health literacy demands of written health information materials: an assessment of cervical cancer prevention materials. Cancer Control. 2009;16(1):70-8. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Wang LW, Miller MJ, Schmitt MR, Wen FK. Assessing readability formula differences with written health information materials: application, results, and recommendations. Res Soc Adm Pharm. 2013;9(5):503-16. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Dubay WH. The Principles of Readability. [Internet]. Impact Information. Costa Mesa, CA: Impact Information; 2004. p.1-72. Available from: http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:The+Principles+of+Readability#1
 27. Kher A, Johnson S, Griffith R. Readability assessment of online patient education material on congestive heart failure. Adv Prev Med. 2017;2017:1-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. D'Alessandro DM, Kingsley P, Johnson-West J. The readability of pediatric patient education materials on the world wide web. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001;155(7):807-12. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Dale E, Chall JS, Taylor P. A formula for predicting readability: instructions. Educ Res Bull. 1948;27(2):37-54.
 30. Flesch R. A new readability yardstick. J Appl Psychol. 1948;32(3):221-33. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Kincaid JP, Fishburne Jr RP, Rogers RL, Chissom BS. Derivation of New Readability Formulas (Automated Readability Index, Fog Count and Flesch Reading Ease Formula) For Navy Enlisted Personnel. Springfield, Nav Tech Train Command. 1975;1(1):1-39. [Crossref]  [PMC] 
 32. MC Laughlin GH. SMOG grading- a new readability formula. Journal of Reading. 1969;22:639-46.
 33. Ateşman E. [Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi]. Language Journal. 1997;(58):71-4.
 34. Bezirci B, Yilmaz AE. [A software library for measurement of readability of texts and a new readability metric for Turkish]. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 2010;12(3):49-62.
 35. Temur T. [Okunabilirlik (readability) kavramı]. TÜBAR. 2003;13:169-80.
 36. Ebem E, Tutar MS, Yıldız M, Canıtez A, Kara Ö, Kozanhan B. [A readability assessment of intramuscular and intravenous injection informed consent forms]. Anatol Clin. 2019;24(2):132-6. [Crossref] 
 37. Eryılmaz N, Külahçı O. [Readability levels of skin cancer patient information texts]. Dermotoz Dergisi. 2019;10(1):1-8.
 38. Aksoy N, Kozanhan B, Eryilmaz MA, Tutar MS. Assessment of the readability of patient education materials regarding breast cancer on websites. Fam Pract Palliat Care. 2019;4(1):25-30. [Crossref] 
 39. Tolu S, Basım P. [A new perspective on readability and content assessment of patient information texts published on the internet sites on lymphedema. Journal of Current Researches on Health Sector. 2018;8(2):303-14. [Crossref] 
 40. Solak M. [Readability of websites containing information about colorectal cancer]. Journal of Harran University Medical Faculty. 2019;16(3):509-13.
 41. Kozanhan B, Tutar MS. [Readibility of patient education texts prensented on the internet in the field of anesthesiology]. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2017;15(2):63-70. [Crossref] 
 42. Çiftçi HK, Kozanhan B, Solak İ. [Evaluation of readability of Turkish websites on substance addiction]. Journal of Dependence. 2020;21(1):56-63.
 43. Shoemaker SJ, Wolf MS, Brach C. Development of the patient education materials assessment tool (PEMAT): a new measure of understandability and actionability for print and audiovisual patient information. Patient Educ Couns. 2014;96(3):395-403. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. Vishnevetsky J, Walters CB, Tan KS. Interrater reliability of the patient education materials assessment tool (PEMAT). Patient Educ Couns. 2018;101(3):490-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 45. Doak CC, Doak LG, Root JH. Suitability assessment of materials (SAM): Scoring sheet. Teaching Patients With Low Literacy Skills. 2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1996. p.49-59.
 46. Bernier MJ. Establishing the psychometric properties of a scale for evaluating quality in printed education materials. Patient Educ Couns. 1996;29(3):283-99. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Charnock D, Shepperd S, Needham G, Gann R. DISCERN: an instrument for judging the quality of written consumer health information on treatment choices. J Epidemiol Community Health. 1999;53(2):105-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Kaphingst KA, Kreuter MW, Casey C, Leme L, Thompson T, Cheng MR, et al. Health literacy INDEX: development, reliability, and validity of a new tool for evaluating the health literacy demands of health information materials. J Health Commun. 2012;17(Suppl 3):203-21. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Beaunoyer E, Arsenault M, Lomanowska AM, Guitton MJ. Understanding online health information: evaluation, tools, and strategies. Patient Educ Couns. 2017;100(2):183-9. [Crossref]  [PubMed] 
 50. Kaya N, Kaya H. [A determining of the readability of written patient education materials designed by nurses]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;11(1):1-6.

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com