Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine

.: ORIGINAL RESEARCH
Hereditary Thrombophilia Profile and Clinical Results of Our Eastern Black Sea Region Pulmonary Embolism Patients: Descriptive Research
Doğu Karadeniz Bölgesi Pulmoner Emboli Hastalarımızın Herediter Trombofili Profili ve Klinik Sonuçları: Tanımlayıcı Araştırma
Olcay AYÇİÇEKa , Kadir ÇOBANa , Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜKb , Merve ÖZDOĞAN ALGINa , Mehmet SÖNMEZc , Funda ÖZTUNAa
aDepartment of Chest Diseases, Karadeniz Technical University Health Application and Research Center Farabi Hospital, Trabzon, Türkiye
bDepartment of Chest Diseases, Division of Intensive Care, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye
cDepartment of Hematology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Intern Med. 2023;8(2):50-7
doi: 10.5336/intermed.2023-95575
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The frequency and clinical implications of mutations causing hereditary thrombophilia are unclear. We aimed to investigate the frequency and clinical implications of gene mutations causing hereditary thrombophilia in patients with pulmonary embolism. Materials and Methods: The study included patients with pulmonary embolism who were investigated for hereditary thrombophilia. Data were collected retrospectively. Results: 107 (3.2%) of 3,340 patients with pulmonary embolism were found to have hereditary thrombophilia. Of the patients, 54 (50.5%) were female and 53 (49.5%) were male. MTHFR 677 was found in 37 (19.8%), factor V Leiden in 34 (18.2%), MTHFR1298 in 31 (16.6%), prothrombin 20210 in 13 (7.0%), AFAS in 12 (6.4%), AT III deficiency was present in 4 (2.1%), protein C resistance in 1 (0.5%), protein C deficiency in 1 (0.5%), and protein S deficiency in 1 (0.5%). The most common mutation was MTHFR 677 (22-33%) in women and factor V Leiden (22-32%) in men. MTHFR 677 was the most frequently observed mutation regardless of gender. The coexistence of pulmonary embolism and deep vein thrombosis (DVT) (34%), presence of acute DVT (31.3%), concomitant arterial thrombosis (30.6%), and recurrence of pulmonary embolism (25.6%) were higher in factor V Leiden deficiency than in other mutations. The highest heterozygosity rate was found in factor V Leiden. Conclusion: In our study, hereditary thrombophilia was detected in 3.2% of the pulmonary embolism patient population. The most common genetic mutations in our region are MTHFR 677 and factor V Leiden.

Keywords: Thrombophilia; pulmonary embolism; thrombosis
ÖZET
Amaç: Herediter trombofiliye nedeni mutasyonların sıklığı ve klinik yansımaları net değildir. Pulmoner embolili hastalarda herediter trombofiliye neden olan gen mutasyonlarının sıklığı ve klinik yansımalarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, herediter trombofili araştırılan pulmoner embolili hastalar dâhil edildi. Veriler retrospektif toplandı. Bulgular: 3.340 pulmoner embolili hastasının 107'sinde (%3,2) herediter trombofili saptandı. Hastaların 54'ü (%50,5) kadın, 53'ü (%49,5) erkekti. Hastaların 37'sinde (%19,8) MTHFR 677, 34'ünde (%18,2) faktör V Leiden, 31'inde (%16,6) MTHFR1298, 13'ünde (%7,0) protrombin 20210, 12'sinde (%6,4) AFAS, 4'ünde (%2,1) AT III eksikliği, 1'inde (%0,5) protein C rezistansı, 1'inde (%0,5) protein C eksikliği, 1'inde (%0,5) protein S eksikliği mevcuttu. Kadınlarda en sık gözlenen mutasyon MTHFR 677 (%22-33), erkeklerde faktör V Leiden (%22-32) idi. MTHFR 677 cinsiyet ayrımı yapılmaksızın en sık gözlenen mutasyondu. Faktör V Leiden eksikliğinde, pulmoner emboli ve derin ven trombozu (DVT) birlikteliğinin (%34), akut DVT varlığının (%31,3), eşlik eden arteriyel trombozun (%30,6), pulmoner emboli nüksünün (%25,6) diğer mutasyonlardan daha yüksek olduğu gözlendi. En yüksek heterozigotluk oranı faktör V Leiden'de bulundu. Sonuç: Çalışmamız ile pulmoner emboli hasta popülasyonununda herediter trombofili %3,2 oranında saptanmıştır. Bölgemizde en sık rastlanan genetik mutasyonlar MTHFR 677 ve faktör V Leiden'dir.

Anahtar Kelimeler: Trombofili; pulmoner emboli; tromboz
REFERENCES:
 1. Khan F, Tritschler T, Kahn SR, Rodger MA. Venous thromboembolism. Lancet. 2021;398(10294):64-77. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Şentürk A. Herediter trombofili [Hereditary thrombophilia]. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2015;3(1):16-23. [Link] 
 3. Foy P, Moll S. Thrombophilia: 2009 update. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2009;11(2):114-28. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Oguzulgen IK, Yilmaz E, Demirtas S, Erkekol FO, Ekim N, Demir N, et al. The role of plasminogen activator inhibitor-1 polymorphism, factor-V-Leiden, and prothrombin-20210 mutations in pulmonary thromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost. 2009;15(1):73-7. Erratum in: Clin Appl Thromb Hemost. 2009;15(3):367. Yilmaz, E [added]. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Atahan E, Çağlar E, Şarkış C, Uğurlu S. Venöz tromboemboli ve kalıtsal trombofili [Venous thromboembolism and inherited thrombophilia]. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2009;17(4):302-11. [Link] 
 6. Stern RM, Al-Samkari H, Connors JM. Thrombophilia evaluation in pulmonary embolism. Curr Opin Cardiol. 2019;34(6):603-9. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Gurgey A, Haznedaroglu IC, Egesel T, Buyukasik Y, Ozcebe OI, Sayinalp N, et al. Two common genetic thrombotic risk factors: factor V Leiden and prothrombin G20210A in adult Turkish patients with thrombosis. Am J Hematol. 2001;67(2):107-11. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Demir M, Vural O, Sunar H, Altun A, Yorulmaz F, Ozbay G. The prevalence of hereditary thrombophilia in the Trakya region of Turkey. Yonsei Med J. 2000;41(4):436-40. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Oguzulgen IK, Ekim NN, Akar N, Demirel K, Kitapci M. The role of thrombophilic risk factors in the severity of pulmonary thromboembolism. Eur Respir J. 2002;19(4):709-11. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Martinelli I, Mannucci PM, De Stefano V, Taioli E, Rossi V, Crosti F, et al. Different risks of thrombosis in four coagulation defects associated with inherited thrombophilia: a study of 150 families. Blood. 1998;92(7):2353-8. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Rosendaal FR, Reitsma PH. Genetics of venous thrombosis. J Thromb Haemost. 2009;7 Suppl 1:301-4. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Simone B, De Stefano V, Leoncini E, Zacho J, Martinelli I, Emmerich J, et al. Risk of venous thromboembolism associated with single and combined effects of Factor V Leiden, Prothrombin 20210A and Methylenetethraydrofolate reductase C677T: a meta-analysis involving over 11,000 cases and 21,000 controls. Eur J Epidemiol. 2013;28(8):621-47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Türk Toraks Dernerği. Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2021. Optimus Yayıncılık; 2021. [Link] 
 14. Ridker PM, Miletich JP, Hennekens CH, Buring JE. Ethnic distribution of factor V Leiden in 4047 men and women. Implications for venous thromboembolism screening. JAMA. 1997;277(16):1305-7. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Mitrus JM, Wierszyło E. Prevalence of the factor V leiden mutation in patients susceptible to venous thromboembolism. Health Prob Civil. 2020;14(2):2. [Crossref] 
 16. Nefic H, Mackic-Djurovic M, Eminovic I. The Frequency of the 677C>T and 1298A>C Polymorphisms in the Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene in the Population. Med Arch. 2018;72(3):164-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Colvin BT. Recent advances in blood coagulation. Hematologycal Oncology. 1985;4(2):117-30. [Crossref] 
 18. Kalkanli S, Ayyildiz O, Tiftik N, Batun S. Factor V Leiden mutation in our region. XIX. National Gevher Nesibe Meeting. Congress and Workshop of Hematology-Oncology, Congress Book (Turkish). Nevşehir, Türkiye, May 24-26, 2001. p.106.
 19. Okumus G, Kiyan E, Arseven O, Tabak L, Diz-Kucukkaya R, Unlucerci Y, et al. Hereditary thrombophilic risk factors and venous thromboembolism in Istanbul, Turkey: the role in different clinical manifestations of venous thromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost. 2008;14(2):168-73. [Crossref]  [PubMed] 
 20. van Vlijmen EF, Wiewel-Verschueren S, Monster TB, Meijer K. Combined oral contraceptives, thrombophilia and the risk of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2016;14(7):1393-403. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Bilici M, Öz İİ, İlikhan SU, Arslaner M, Kahraman E, Kılavuz B, et al. The predictive value of factor V Leiden, prothrombin G20210A and MTHFR C677T Gene mutations on the location of venous thromboembolism. Dicle Medical Journal. 2015;42(4):467-71. [Link] 
 22. Suchon P, Resseguier N, Ibrahim M, Robin A, Venton G, Barthet MC, et al. Common risk factors add to inherited thrombophilia to predict venous thromboembolism risk in families. TH Open. 2019;3(1):e28-e35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Obaid M, El-Menyar A, Asim M, Al-Thani H. Prevalence and outcomes of thrombophilia in patients with acute pulmonary embolism. Vasc Health Risk Manag. 2020;16:75-85. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Martinelli I, Battaglioli T, Razzari C, Mannucci PM. Type and location of venous thromboembolism in patients with factor V Leiden or prothrombin G20210A and in those with no thrombophilia. J Thromb Haemost. 2007;5(1):98-101. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Bombeli T, Basic A, Fehr J. Prevalence of hereditary thrombophilia in patients with thrombosis in different venous systems. Am J Hematol. 2002;70(2):126-32. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com