Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: REVIEW
High Security Forensic Psychiatry Hospitals in Türkiye Current Status and Future Challenges: Traditional Review
Türkiye'de Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Mevcut Durum ve Gelecekteki Zorluklar: Geleneksel Derleme
Hakan KARAAĞAÇa , Tuğba KARAb
aHigh Security Forensic Psychiatry Clinic, Kayseri City Training and Research Hospital, Kayseri, Türkiye
bPrivate Physician, Kayseri, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(2):149-56
doi: 10.5336/forensic.2023-95917
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
In many countries where modern law is valid, people who have a mental health illness that do not know the meaning and consequences of the crime they commit are not punished. However, for those who are in this situation, a security measure for the purposes of protection and treatment shall be imposed. High security forensic psychiatric hospitals, the first of which were opened in Adana in Türkiye in 2018, continue to be opened in line with the National Mental Health Action Plan of the Ministry of Health. In addition to the forensic psychiatry services within the regional mental health hospitals used until today; 6 high security forensic psychiatric hospitals were opened within the city hospital campuses in Adana, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir, Bursa and Ankara. There are a total of 407 forensic psychiatry beds in these hospitals, of which 371 are male, 26 female, and 10 child and adolescent beds. Forensic psychiatry is an interdisciplinary field that fills the gaps between law and medical science and requires the coordinated work of different professions. High security forensic psychiatric hospitals have an important place in the treatment and rehabilitation of individuals who are included in the judicial system and who do not have criminal responsibility. In the literature, it is seen that there are very few studies on high security forensic psychiatric hospitals in Türkiye. In this review; It is aimed to evaluate the historical development of forensic psychiatry in Türkiye, the current situation and the future planning of forensic psychiatry hospitals in the light of literature.

Keywords: Criminal responsibility; forensic sciences; forensic psychiatry; forensic psychiatric hospital
ÖZET
Modern hukukun geçerli olduğu birçok ülkede işlediği suçun anlam ve sonuçlarını bilemeyecek derecede bir ruh sağlığı hastalığına sahip olan kişilere ceza verilmemektedir. Ancak bu kişilere koruma ve tedavi amacıyla güvenlik tedbiri uygulanır. Türkiye'de de ilki 2018 yılında Adana ilinde açılan yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda açılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar kullanılan bölge ruh sağlığı hastaneleri içinde adli psikiyatri servislerine ek olarak; Adana, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir, Bursa ve Ankara illerindeki şehir hastaneleri kampüsleri içinde 6 adet yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi açılmıştır. Bu hastanelerde 371 erkek, 26 kadın, 10 çocuk ergen yatağı olmak üzere toplam 407 adli psikiyatri yatağı mevcuttur. Adli psikiyatri hukuk ve tıp bilimi arasındaki boşlukları dolduran farklı mesleklerin koordinasyonlu çalışmasını gerektiren disiplinler arası bir alandır. Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri adli sisteme dâhil olmuş ceza ehliyeti olmayan bireylerin tedavi ve rehabilitasyonlarında önemli bir konuma sahiptir. Literatüre bakıldığında Türkiye'de yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri konusunda yapılmış çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu derlemede; Türkiye'de adli psikiyatrinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki mevcut durum ve adli psikiyatri hastanelerinin gelecekteki planlamalarına ilişkin durumla ilgili literatür bilgileri eşliğinde değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ceza ehliyeti; adli bilimler; adli psikiyatri; adli psikiyatri hastanesi
REFERENCES:
 1. Balcıoğlu YH. Koruyucu ve toplum temelli psikiyatri perspektifinden adli psikiyatri: Suçun ve şiddet davranışının önlenmesi. Özgen Hergül G, editör. Psikiyatri Uygulamalarının Koruyucu ve Toplum Temelli Boyutları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.53-9. [Link] 
 2. Yanık M. Türkiye ruh sağlığı sistemi üzerine değerlendirme ve öneriler: Ruh sağlığı eylem planı önerisi. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar Dergisi. 2007;1(Özel Sayı):11-29. [Link] 
 3. Ersoy N, Gündoğmuş ÜN, Şehiraltı M. Türkiye'de adli tıp eğitimin tarihsel sürecinde beş temel kaynak (1294-1331) [Five main sources in the historical process of forensic medicine education in Turkey 1294-1331]. Türkiye Klinikleri Tıp Tarihi Dergisi, 2001;1(2):127-37. [Link] 
 4. Gökçen C, Dursun OB. Bir eğitim hastanesi çocuk psikiyatri birimine gönderilen adli olguların incelenmesi [Evaluation of forensic cases referred to the child psychiatry clinic of a research hospital]. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2012;25(3):238-43. [Link] 
 5. Karaağaç H, Çalık Var E. Adli psikiyatrik alanda sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevleri [Roles and functions of social workers in the forensic psychiatric field]. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2021;18:125-41. [Crossref] 
 6. Abdalla-Filho E, Bertolote JM. Sistemas de psiquiatria forense no mundo [Forensic psychiatric systems in the world]. Braz J Psychiatry. 2006;28 Suppl 2:S56-61. Portuguese. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Di Lorito C, Castelletti L, Lega I, Gualco B, Scarpa F, Vӧllm B. The closing of forensic psychiatric hospitals in Italy: Determinants, current status and future perspectives. A scoping review. Int J Law Psychiatry. 2017;55:54-63. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Seppänen A, Törmänen I, Shaw C, Kennedy H. Modern forensic psychiatric hospital design: clinical, legal and structural aspects. Int J Ment Health Syst. 2018;12:58. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Artvinli F. Psikiyatri etiği ve akıl hastalarına davranışa tarihsel bir yaklaşım: ondokuzuncu yüzyıldan bir vaka analizi [A historical approach to the ethics in psychiatry and attitudes towards mentally ill patients: a case study from nineteenth century]. Türkiye Klinikleri J Med Ethics. 2012;20(1):1-9. [Link] 
 10. Artvinli F. Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927). 1. Baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi; 2022.
 11. Sercan M. Ruh Sağlığı Yasası, Hemen Şimdi. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni. 2006;9(3):9. [Link] 
 12. T.C. Sağlık Bakanlığı. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023). Yayın No: 847. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları; 2011. [Link] 
 13. Biçer Ü, Hancı H. Adli Psikiyatri (Birinci Basamak İçin Adli Tıp Elkitabı). 1. Baskı. İstanbul: TTB-ATUD; 1999.
 14. Dinçmen K. Adli Psikiyatri. 1. Baskı. İstanbul: Birlik Yayınları; 1984. p.87-92.
 15. Meran N. Açıklamalı-İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi; 2007.
 16. Öncü F, Soysal H, Uygur N, Özdemir F, Türkcan S, Yeşilbursa D, et al. Zorunlu klinik tedavi sonrası yineleyici suç işleyen adli psikiyatri olgularının tanı ve suç niteliği açısından değerlendirilmesi [Evaluation of forensic psychiatry cases with repetitive offenses after compulsory clinical treatment in terms of diagnosis and criminal characteristics]. Düşünen Adam, Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2002;15(3):132-48. [Link] 
 17. İnan S, Yıldızhan E, Öncü F. İnsana yönelik ciddi suç işleyen adli psikiyatri olgularının hastalık öyküleri, sosyodemografik ve suç özellikleri [The disease history, sociodemographics, and criminal features of the homicidal forensic psychiatric patients]. Turk Psikiyatri Derg. 2018;29(4):258-68. [Link] 
 18. Altuner D, Engin N, Gürer C, Akyay İ, Akgül A. Madde kullanımı ve suç ilişkisi: kesitsel bir araştırma [Substance use and crime: the results of a survey research]. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009;7(2):87-94. [Link] 
 19. Belli H, Ozcetin A, Ertem U, Tuyluoglu E, Namli M, Bayik Y, et al. Perpetrators of homicide with schizophrenia: sociodemographic characteristics and clinical factors in the eastern region of Turkey. Compr Psychiatry. 2010;51(2):135-41. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Jager AD. Forensic psychiatry services in Australia. Int J Law Psychiatry. 2001;24(4-5):387-98. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Gordon H, Lindqvist P. Forensic psychiatry in Europe. Psychiatric Bulletin. 2007;31(11):421-4. [Crossref] 
 22. Jansman-Hart EM, Seto MC, Crocker AG, Nicholls TL, Côté G. International trends in demand for forensic mental health services. Int. J. Forensic Ment. Health. 2011;10(4):326-36. [Crossref] 
 23. Hanley NK, Ross S. Forensic mental health in Australia: Charting the gaps. Current Issues in Criminal Justice. 2013;24(3):341-56. [Crossref] 
 24. Rutherford M, Duggan S. El Centro Sainsbury de Salud Mental: Los Servicios Forenses de Salud Mental en Inglaterra y el País de Gales [The sainsbury centre for mental health: forensic mental health services in England and wales]. Rev Esp Sanid Penit. 2008;10(1):10-21. Spanish. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Müller-Isberner R, Freese R, Jöckel D, Gonzalez Cabeza S. Forensic psychiatric assessment and treatment in Germany. Legal framework, recent developments, and current practice. Int J Law Psychiatry. 2000;23(5-6):467-80. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Mundt AP, Franči?ković T, Gurovich I, Heinz A, Ignatyev Y, Ismayilov F, et al. Changes in the provision of institutionalized mental health care in post-communist countries. PLoS One. 2012;7(6):e38490. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Salize HJ, Dreßing H, Kief C. Placement and treatment of mentally ill offenders-legislation and practice in EU member states. Mannheim: Central Institute of Mental Health. 2005:6-9. [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com