Journal of Literature Pharmacy Sciences

İlaç Sanayisinde Yeşil Lojistiğin Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Green Logistics in Pharmaceutical Sector
Miray ARSLANa, Sevgi ŞARb
aVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD, Van, TÜRKİYE
bAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD, Ankara,TÜRKİYE
J Lit Pharm Sci. 2020;9(3):221-8
doi: 10.5336/pharmsci.2020-73973
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Doğru ürünün, doğru zaman ve yerde, doğru miktar ve koşullarda, doğru maliyetler ile doğru müşteriye ulaştırılması faaliyetlerini kapsayan lojistik faaliyetleri, sanayisinin pek çok dalında olduğu gibi ilaç sanayisinde de faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi açısından oldukça dikkat çekici bir yere sahiptir. Özellikle çevresel duyarlılığa verilen önemin artmasıyla birlikte, her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de çevrenin zarar görmesini engelleyen sistemler tercih edilmeye başlanılmıştır. Bu bağlamda, ekonomik, çevresel ve sosyal amaçlar arasında sürekli bir denge geliştirmeyi hedefleyen ve modern lojistik yaklaşımlarından biri olan yeşil lojistik, işletmelere rekabet avantajı sağlayan ve çevresel konulara öncelik veren bir lojistik sistemi olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde, çevresel konulara önem verilmesi sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda işletmelere değer katan bir unsur hâline gelmiştir. Özellikle XXI. yüzyılda tüm sanayi dallarında olduğu gibi ilaç sanayisinde de maliyetlerin azaltılması ve firma imajının kuvvetlendirilmesi gibi nedenlerden dolayı, çevreci yani yeşil uygulamalar sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, ilacın tasarlanmasından üretilmesine, ambalajlanıp tüketiciye ulaştırılmasından imha edilmesi ya da geri dönüşüme tabi tutulmasına kadar tüm süreçlerinde çevre duyarlılığını göz önünde bulunduran yeşil lojistik uygulamaları ilaç sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, yeşil lojistik kavramı genel hatları ile ele alınmış olup, ilaç sanayisinde yeşil lojistiğin yeri ve önemi çeşitli açılardan irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlaç endüstrisi; kurum ve yönetim
ABSTRACT
Logistics activities, which cover the events of delivering the right product to the right customer at the right time and place, at the right quantity and conditions, with the correct costs, have a remarkable position in the pharmaceutical industry as well as in many branches of the industry. Especially with the increasing importance given to environmental concerns, systems that prevent further damage to the environment have also started to be preferred in the logistics sector as in every sector. In this context, green logistics, which aims to develop a continuous balance between economic, environmental, and social purposes and is one of the modern logistics approaches, has emerged as a logistics system that gives businesses a competitive advantage and prioritizes ecological issues.Today, giving importance to environmental issues is not only an ethical responsibility but also a factor that adds value to businesses. In the twenty-first century, as in all branches of industry, environmental or green practices have been frequently started to come up due to reasons such as reducing costs and strengthening the company image in the pharmaceutical industry. In this regard, green logistics applications, which take into consideration environmental sensitivity in all processes, from designing to manufacturing, packaging, delivery to the consumer to disposal or recycling, are of great importance for the pharmaceutical industry. In this study, the concept of green logistics was discussed in general terms and the place and importance of green logistics in the pharmaceutical industry were evaluated from various perspectives.

Keywords: Drug industry; organization and administration
REFERENCES:
 1. Gülenç İF, Karagöz B. [E-Logistics and E-Logistics Applications in Turkey]. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;15(1):73-91.[Link] 
 2. Smith EE, Perks S. A perceptual study of the impact of green practice implementation on the business functions. Southern African Business Review. 2010;14(3):1-29.[Link] 
 3. Liu L. A new advanced logistics supply chain for food management based on green logistics theory. Adv J Food Sci Technol. 2013;5(10):1337-41.[Crossref] 
 4. Murphy PR, Poist RF. Green perspectives and practices: a "comparative logistics" study. Supply Chain Management: an Int J. 2003;8(2):122-31.[Crossref] 
 5. Nedelko Z, Potocan V. Manager's attitudes towards green logistics. Logistics & Sustainable Transportation. 2010;5(1):30-48.[Link] 
 6. McKinnon A. Chapter 1: Environmental sustainability: a new priority for logistics managers, Chapter 11: Opportunities for improving vehicle utilization. In: McKinnon A, Browne M, Piecyk M, Whiteing A, eds. Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics. 3rd ed. Kogan Page; 2015.
 7. Yangınlar G, Sarı K. [A literature review on the relationship between green logistics practices and firm performance]. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi 15-17 Mayıs 2014, Trabzon: 2014.[Link] 
 8. Gunjal PU, Nalwade PM, Dhondge D, Ingale PR, Patil A. Green logistics: improving the sustainability of logistics in environmental and organizational point of view. Int J Sci Technol Manag. 2015;4(3):122-34.[Link] 
 9. Lanhai L, Hongjing Z. China green logistics environmental justice ethics construction. World Automation Congress (WAC): 2012. p.1-4. [Link] 
 10. Zhang L, Maina J. Emerging issues of green logistics in manufacturing firms of China: a literature review. European Journal of Logistics, Purchasing and Supply Chain Management. 2019;7(4):35-49.[Link] 
 11. Jumadi H, Zailani S. Integrating green innovations in logistics services towards logistics services sustainability: a conceptual paper. Enviromental Research Journal. 2010;4(4):261-71.[Crossref] 
 12. Lin CY, Ho YH. Determinants of green practice adoption for logistics companies in China. J Bus Ethics. 2011;98:67-83.[Crossref] 
 13. Islam MS, Moeinzadeh S, Tseng ML, Tan K. A literature review on environmental concerns in logistics: trends and future challenges. International Journal of Logistics Research and Applications. 2020:1-26.[Crossref] 
 14. Khan SAR, Zhang Y, Nathaniel S. Green supply chain performance and environmental sustainability: a panel study. LogForum. 2020;16(1):141-59.[Link] 
 15. Zheng L, Zhang J. Research on green logistics system based on circular economy. Asian Social Science. 2010;6(11):116-19.[Link] 
 16. Deng Y, Huang L. Research on strategies of developing green logistics. 2011 International Conference on Information Management and Engineering. 2012;52.[Crossref] 
 17. Karaman AS, Kilic M, Uyar A. Green logistics performance and sustainability reporting practices of the logistics sector: the moderating effect of corporate governance. Journal of Cleaner Production. 2020;258:120718.[Crossref] 
 18. Karagülle AÖ. Green business for sustainable development and competitiveness: an overview of Turkish logistics industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;41:456-60.[Crossref] 
 19. Hussin H, Kamarulzaman NH, Abdullah AM, Rahman AA. Perceived benefits of green logistics practices from the perspective of Malaysian foodbased manufacturers. International Business Management. 2012;6(5):584-9.[Crossref] 
 20. Chittyal VR, Dargopatil SM, Bhogade MV. Green Logistics. Indian Journal of Research in Management, Business and Social Sciences. 2013;11(11):81-5.
 21. Vasiliauskas AV, Zinkevičiūtė V, ?imonytė E. Implementation of the concept of green logistics reffering applications for road freight transport enterprises. Business: Theory and Practice. 2013;14(1):43-50.[Crossref] 
 22. Krishna B, Krishna KV, Kuladeep M, Kumar GK. The importance of transport and logistics services in green supply chain management. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2012;1(6):123-6.[Link] 
 23. Büyüközkan G, Vardaroğlu Z. [Green supply chain management]. Lojistik Dergisi. 2008;8:66-73.[Link] 
 24. Be?kovnik B, Jakomin L. Challenges of green logistics in Southeast Europe. Promet-Traffic&Transport. 2010;22(2):147-55.[Crossref] 
 25. T.C. Kalkınma Bakanlığı. Onuncu Kalkınma Raporu 2014-2018. Özel İhtisas Komisyonu Raporu: Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi. Ankara; 2014. [Link] 
 26. Srisorn W. The benefit of green logistics to organization. Internatiol Scholarly and Scientific Research & Innovation. 2013;7(8):2451-4.[Link] 
 27. Sevüktekin M, Yıldırır Keser H, Ay S, Çetin I. Transportation sector in Turkey: future expectations regarding the railway transportation. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;5(8):99-115.[Crossref] 
 28. Babacan M. [Development of logistics sector in our country and competition vision]. Ege Akademik Bakış. 2003;3(1):8-15.[Link] 
 29. Yarmalı HÖ, Baykara M, Şen YS. Lojistik Sektör Raporu 2013. MÜSİAD Araştırma Raporları: 87. İstanbul: Mavi Ofset Basın Yayın; 2013.[Link] 
 30. Kim ST, Han CH. Measuring environmental logistics practices. Asian Journal of Shipping and Logistics. 2011;27(2):237-58.[Crossref] 
 31. OECD. ITF Transport Outlook 2015. Paris: OECD Publishing; 2015.[Crossref] 
 32. Tengilimoğlu D, Yiğit V. Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi. 3. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.; 2017. p.440.
 33. Khan A, Subzwari M. Reverse logistics in Pakistan's pharmaceutical sector. South Asian Journal of Management Sciences. 2009;3(1):27-36.[Link] 
 34. Uslu Ş, Akçadağ M. [The role of reverse logistic and distribution the pharmaceutical sector: an application]. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi. 2012;5(1):149-58.[Link] 
 35. Kobu B. Üretim Yönetimi. 16. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım; 2013.
 36. Basta N, Lipowicz M. Biopharma Cold Chain Sourcebook. 10th ed. Pharmaceutical Commerce; 2019.
 37. Tekin M, Tekin E. E-logistics and e-logistics applicatıons in the pharmaceutical sector. Proceedings of International Academic Conferences 0702237, International Institute of Social and Economic Sciences. 2014.[Link] 
 38. Şen H, Güventürk M. [A new logistics business model in pharmaceutical distribution channel]. TMMOB Makina Mühendisleri Odası V. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, 9-10 Aralık 2005.[Link] 
 39. Namdej P, Wattanapongphasuk S, Jermsittiparsert K. Enhancing environmental performance of pharmaceutical industry of Thailand: role of big data, green ınnovation and supply chain collaboration. Sys Rev Pharm. 2019;10(2)328-39.[Link] 
 40. Toke JK, Gupta RC, Dandekar M. Green supply chain management; critical research and practices. Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Dhaka, Bangladesh January 9-10 2010. 2010.[Link] 
 41. Shroff N, Kongar E. A framework for managing end-of-life pharmaceutical products. Northeast Decision Sciences Institute (NEDSI) Conference, Montréal, Canada: 2011.[Link] 
 42. Narayana SA, Elias AA, Pati RK. Reverse logistics in the pharmaceuticals industry: a systematic analysis. Int J Logis Manag. 2014;25(2):379-98.[Crossref] 
 43. Kumar S, Dieveney E, Dieveney A. Reverse logistic process control measures for the pharmaceutical industry supply chain. Int J Produc Perform Manag. 2009;58(2):188-204.[Crossref] 
 44. Bayrak A, Özyörük B. Process design for pharmaceutical wastes. ISEM-2014 Sempozyum Kitabı. Adıyaman: 2014. p.1453-62.[Link] 
 45. Weraikat D, Zanjani MK, Lehoux N. Coordinating a green reverse supply chain in pharmaceutical sector by negotiation. Computers & Industrial Engineering. 2016;93:67-77.[Crossref] 
 46. Kumar A, Zavadskas EK, Mangla SK, Agrawal V, Sharma K, Gupta D. When risks need attention: adoption of green supply chain initiatives in the pharmaceutical industry. Int J Produc Res. 2019;57(11):3554-76.[Crossref] 
 47. Breen L, Xie Y, Thiaray K. New solution for old problem: how to reduce the volume of waste medicines. Pharmac J. 2010;284:425-9.[Link] 
 48. Arslan M, Şar S. Examination of environmentally friendly "green" logistics behavior of managers in the pharmaceutical sector using the Theory of Planned Behavior. Res Social Adm Pharm. 2018;14(11):1007-14.[Crossref] [PubMed] 
 49. Ngwuluka NC, Ochekpe NA, Odumosu PO. An assessment of pharmaceutical waste management in some Nigerian pharmaceutical industries. African J Biotechnol. 2011;10(54):11259-64.[Crossref] 
 50. Kapoor D. Impact of pharmaceutical industries on environment, health and safety. J Crit Rev. 2015;2(4):25-30.[Link] 
 51. Özçelikay G. A study on the wastes of community of pharmacy and their management. Turk Hij Den Biyol Derg. 2012;59(1):13-20.[Link] 
 52. Xie Y, Breen L. Green Community Pharmaceutical Supply Chain in UK: Reducing and Recycling Pharmaceutical Waste. POMS 21st Annual Conference 7-10 May 2010, Canada: 2010.[Link] 
 53. Chaisrianurak K, Mokkhamakkul T, Thawesaengskulthai N. A case study in applying green logistics to business practice. J Busin Lang. 2013;1(1):23-7.[Link] 
 54. International Pharmaceutical Federation (FIP). Green pharmacy practice: Taking responsibility for the environmental impact of medicines. The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2015. (Erişim tarihi: 12.1.2020)[Link] 
 55. Daughton CG. Cradle-to-cradle stewardship of drugs for minimizing their environmental disposition while promoting human health. I. Rationale for and avenues toward a green pharmacy. Envir Health Persp. 2003;111(5):757-74.[Crossref] [PubMed] [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com