Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: CASE REPORTS
İskemik İnme Geçiren Bireyin NANDA-I'ya Göre Hemşirelik Tanıları, NIC Hemşirelik Girişimleri ve NOC Çıktıları
Nursing Diagnoses According to NANDA-I, NIC-Nursing Interventions and NOC Outcomes of Individuals Who Suffered Ischemic Stroke
Cansev BALa, Zeliha KOÇa
aOndokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ABD, Samsun, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(3):443-56
doi: 10.5336/nurses.2019-70124
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
İnme, iyi tedavi edilmediğinde komplikasyon ve yetersizliklere yol açan, hastaların yaşam kalitesini azaltan, mortalite ve morbidite oranı oldukça yüksek olan bir hastalıktır. İnme sonrası hastalarda hareket etme, giyinme, öz bakım ve yemek yeme gibi günlük yaşam aktivitelerinde geçici ya da kalıcı yetersizlikler; kas gücü, enerji, uyku, hafıza, konuşma, yutma gibi vücut fonksiyonlarında ise kayıplar meydana gelebilmektedir. Sağlıklı/hasta bireylere sunulan hemşirelik bakımı, bireyin öz bakım gücünü yükseltmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini en üst düzeyde sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda hemşirelik, model ve sınıflama sistemleri kullanılarak hastaya nitelikli, bütüncül ve bireyselleştirilmiş bir hemşirelik bakımı sunulabilir. Sistematik hemşirelik bakımı aynı zamanda hemşireler arasında iletişim ve iş birliğini artırıp, kuramsal bilgi düzeyi ve mesleki otonomiyi güçlendirebilir. Bu olgu sunumunda iskemik inme geçiren bir bireye ait veriler; Roper, Logan ve Tierney'in 'Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli' doğrultusunda değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. İnme tanısını alan bireyin hemşirelik bakım planı, Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği [North American Nursing Diagnosis Association-International (NANDA-I)] Taksonomi II Hemşirelik Tanıları, Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması [Nursing Interventions Classification (NIC)] ve Hemşirelik Çıktıları Sınıflaması [Nursing Outcomes Classification (NOC)] sistemleri doğrultusunda sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı; standardize hemşirelik terminolojisi; inme
ABSTRACT
Stroke is a disease that, when not treated well, leads to complications and disabilities, reduces the quality of life of patients, and causes a high mortality and morbidity rate. Temporary or permanent incompetencies in daily life activities such as movement, dressing, self-care, eating; loss of body functions such as muscle strength, energy, sleep, memory, speech, swallowing may occur in patients after stroke. Nursing care offered to healthy/sick individuals aims to increase the self-care ability of the individual and to maintain daily life activities at the highest level. A qualified, holistic and individualized nursing care can be offered to the individual by using nursing model and classification systems. Systematic nursing care can also increase communication and collaboration among nurses and strengthen theoretical knowledge and professional autonomy. In this case report, the data of the individual having ischemic stroke were evaluated and interpreted according to the "Activities of Daily Living Nursing Model" by Roper, Logan and Tierney. For the individual diagnosed with stroke, nursing care plan is presented in accordance with the systems of North American Nursing Diagnosis Association-International (NANDA-I) Taxonomy II Nursing Diagnosis, Nursing Interventions Classification (NIC) and Nursing Outcomes Classification (NOC).

Keywords: Nursing care; standardized nursing terminology; stroke
REFERENCES:
 1. Langhorne P, Bernhardtn J, Kwakkel G. [Stroke Rehabilitation]. The Lancet. 2011; 377(9778):1693-702. [Crossref] 
 2. Karadakovan A. [Cerebrovascular diseases]. Karadakovan A, Aslan FE, editörler. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 2. Baskı. Adana: Adana Nobel Kitabevi; 2011. p.1204-14.
 3. Mollaoğlu M, Tuncay FÖ, Fertelli TK. [Care burden of care givers of stroke patients and related factors]. DEUHYO ED. 2011;4(3):125-30.
 4. Salcı Y, Fil Balkan A, Ceren AN, Karanfil E, Çetin B, Cengiz MS, et al. [Investigation of professional opinions about early mobilization after stroke]. Dicle Med J. 2019;46(2):261-8.
 5. Şenocak Ö, El Ö, Söylev GÖ. Avcılar S, Peker Ö. [Factors affecting quality of life following stroke]. Journal of Neurological Sciences. 2008;25(3):169-75.
 6. Türkiye İstatistik Kurumu "Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2018". http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30626 Accessed on May 5, 2019.
 7. Goudarzian M, Fallahi-Khoshknab M, Dalvandi A, Delbari A, Biglarian A. [Effect of telenursing on levels of depression and anxiety in caregivers of patients with stroke: a randomized clinical trial]. Iran J Nurs Midwifery Rese. 2018;23(4):248-52. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Kheirollahi N, Khatiban M, Oshvandi K, Alhani F, Feradmal J. [The effect of family‑centered empowerment intervention on perceived severity of threat in caregivers of patients with stroke: a semi experimental study]. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2014; 22(3):73-82.
 9. Durna Z, Akın S. [Care on patients with ischemic attact]. In: Woodward S, Mestecky AM, eds. Topçuoğlu MA, Durna Z, Karadakovan A, çeviri editörleri. Nörolojik Bilimler Hemşireliği: Kanıta Dayalı Uygulamalar. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2014. p.357-75.
 10. Bilgili N, Gözüm S. [Home care of stroke patients: guidelines for care providers]. DEUHYO ED. 2014;7(2):128-50.
 11. Spassova L, Vittore D, Droste DW, Rösch N. Randomised controlled trial to evaluate the efficacy and usability of a computerised phone-based life style coaching system for primary and secondary prevention of stroke. BMC Neurol. 2016;16(22):540-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Ay FA. [International classification systems of nursing]. Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2008;28;555-561.
 13. Kaya N. [Development of the links between NANDA nursing diagnoses, nursing outcomes classification (NOC) and nursing interventions classification (NIC)]. İstanbul Üniversitesi F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi. 2004;13(52);121-32.
 14. Kaya N, Babadağ K, Yeşiltepe K, Uygur E. [Nurses' nursing model / theory, nursing process, and classification systems know and implication status]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3(3):24-34.
 15. Baron P, Delong M, Chandler J. [Decumenting, Reporting and Using Informatics]. Taylor RC, Lillis C, Le Mone P, Lynn P, eds. Fundamentals of Nursing The Art and Science of Nursing. 7th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. p.323-56.
 16. Gençbaş D, Bebiş H. [Example of nursing care plan created by international standard system]. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;2(1):79-96.
 17. Koç Z, Keskin Kızıltepe S, Çınarlı T, Şener A. [The use of theory in nursing practice, research, management and education]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14(1):67-72. [Crossref] 
 18. Birol L. [Nursing classification systems]. Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. 11.Baskı. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık; 2016. p.177-217.
 19. Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International, Nursing Diagnoses Definitions and Classification 2018-2020. 11th ed. Oxford: Thieme; 2018. [Crossref] 
 20. Potter PA, Perry AG.[Nursing Diagnoses]. Potter PA, Perry, AG, Stockert PA, Hall AH, eds. Fundamentals of Nursing. 8th ed. Canada: Elselvier Mosby; 2013. p.236-52.
 21. Wilkinson JM, Treas LS, Barnett KL, Smith MH. Fundamentals of Nursing. 3rd ed. Phladelphia: F.A. Davis Company; 2016. p.73-115.
 22. Berman AT, Synder S, Frandsen G. Kozier and Erb's Fundemantals of Nursing: Concept, Process and Practice. 10th ed. New Jersey: Pearson Education Inc; 2016. p.144-221.
 23. Ayik C, Arslan GG, Özden D. [Nursing diagnosis according to NANDA and NIC practices of ostomy creation patient with colorectal cancer]. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2018;10(3):251-62. [Crossref] 
 24. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wagner CM. Erdemir F, Kav S, Yılmaz, AA, çeviri editörleri. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2017. p.600.
 25. Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D. İskit Y. [Evaluating fall risk]. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2014;1(1):21-6.
 26. Yaşar G, Gül G, Köprülü AŞ, Haspolat A, Uzan S, Toplatş M, Kurtuluş İ. [Is braden scale reliable and sufficient to evaluate the risk of pressure ulcer occurrence in level 3 intensive care unit patients?]. JAREM. 2016;6:98-110. [Crossref] 
 27. Sepit D. [Level of consciousness: assessment and glaskow coma scale as an assessment tool]. HEAD. 2005;2(1);12-6.
 28. Görgülü RS. [Nervous system evaluation]. Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 2014. p.213-40.
 29. Koç Z. [Impaired swallowing]. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları. İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, editörler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2017. p.686-92.
 30. Ackey BJ, Ladwig GB, Makic Flynn MB. Gürhan N, Görgülü Polat Ü, Eren Fidancı E, editörler. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. 11. Baskı. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevi; 2019. p.1016.
 31. Wilkinson JM, Barcus L. Kapucu S, Akyar İ, Korkmaz F, editörler. Hemşirelik Tanıları El Kitabı: NANDA-I Tanılar, NIC Girişimleri, NOC Çıktıları. 11. Baskı. Ankara: Pelikan Yayınevi; 2018. p.1152.
 32. İlhan SE. [Activity intolerance]. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları. İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, editörler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2017. p.40-4.
 33. Kelleci M. [Impaired memory]. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları. İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, editörler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2017. p.265-9.
 34. Koç Z. [Bathing self-care deficit]. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları. İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, editörler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2017. p.477-484.
 35. Koç Z. [Dressing self-care deficit]. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları. İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, editörler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2017. p.492-7.
 36. Korhan E. [Risk for impaired tissue integrity]. Hemşirelik Tanıları, Girişimleri ve Sonuçları. İlhan SE, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, editörler. Ankara: Alter Yayıncılık; 2017. p.207.
 37. Boyraz S. [Care of the acute period and prevention of complications in stroke]. Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics. 2015;1(1):13-21.
 38. Alankaya N. [The role of nurse in post stroke disability and rehabilitation]. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2019;23(3):195-201.
 39. Topçuoğlu MA, Arsava M, Özdemir AÖ, Uzuner N. [Stroke unit: general principles and standards]. Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2015;21(1):4-22. [Crossref] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com