Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
İstanbul'da Aşırı Doz İlaç İntihar Girişimlerinin CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Retrospektif Çalışma
Evaluation of Drug Overdose Suicide Attempts Using GIS in İstanbul: A 3-Year Retrospective Study
Zeynep TÜRKMENa, Ahmet Özgür DOĞRUb, Faruk AŞICIOĞLUc, Işıl BAVUNOĞLUd
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri ABD, İstanbul, Türkiye
aİstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Tıp Bilimleri ABD, İstanbul, Türkiye
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2022;19(3):185-94
doi: 10.5336/forensic.2022-90434
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Güncel istatistiksel verilere göre ülkemizde aşırı doz ilaç alımı ortalama %90 ile en yaygın görülen intihar girişimi yöntemidir. Bu çalışma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisine aşırı doz ilaç alımı ile getirilen intihar girişimi olgularına ait veriler ile gerçekleştirilmiştir. Böylelikle aşırı doz ilaç kullanımı ile intihar girişimi olgularına ait cinsiyet-mekân, yaş-mekân, başvuru zamanı-mekân, iklim-mekân bilgilerinin coğrafi bilgi sistemi (CBS) teknolojisi kullanımı ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Değerlendirilmeye alınan olgulara ait veriler hem istatistiki hem de Microsoft Office Excel programında veri setleri oluşturularak incelenmiştir. Oluşturulan veri setleri, belirlenen kriterlere bağlı olarak farklı varyasyonlarla Excel'de ayrı bir dosya olarak kaydedilmiş ve kriterler kendi aralarında saklanarak CBS destekli olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada, genel toplamda 144 hastadan elde edilen veriler ile olguların karakteristiği, geçmiş dönemde aynı merkezli ve söz konusu dönemde diğer merkezli çalışmalar ile değerlendirilmiştir. Elde edilen en kritik bilgi, intihar girişimi sayılarında 2009 senesinde bir kırılmanın yaşandığı, sayıların 2'ye katlandığı, 2010 yılında artışın devam ettiği şeklindedir. Özellikle 2009 yılında erkek vakaların kritik bir şekilde artarak ilk sıraya yükseldiği, bu olguların Kâğıthane, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi ilçelerde belirgin olduğu, takibinde bu sayının 2008 yılında benzer şekilde gerilediği görülmektedir. Sonuç: Elde edilen bilgilerle gözlenen bu durumun, işsizlik ve ticari başarısızlıklar ile intihar ilişkisini konu alan çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bu tür projelerin devamı ve verilerin sürekliliği, mekânsal dağılımın anlaşılmasına katkı sağlayarak; intihar önleme faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi; İstanbul; CBS; mekânsal analiz
ABSTRACT
Objective: According to current statistical data, drug overdose is the most common method of suicide attempt with an average of 90% in our country. This study consists of data on suicide attempt cases in Emergency Department of Cerrahpaşa Medical Faculty with overdose medication. Our aim was to evaluate the spatial information with gender, age, application time, sky view by using geographic information system (GIS) technology. Material and Methods: The data of the cases included in the evaluation were analyzed both by statistically and creating data sets in Microsoft Office Excel program. The created data sets were saved as a separate file in Excel with different variations depending on the determined criteria, and the criteria were stored separately and evaluated with GIS support. Results: In this study, data belongs to 144 patients in total and the characteristics of the cases were evaluated with concentric same period and other centered studies in the past period. The most critical information obtained is that the number of suicide attempts doubled in 2009, and the increase continued in 2010. Especially in 2009, it is seen that male cases increased critically and to the first rank, especially in districts such as Kâğıthane, Büyükçekmece and Küçükçekmece, and this number decreased similarly to 2008 in the follow-up. Conclusion: It is seen that the findings observed with the information obtained is compatible with the studies cover the relation of unemployment and commercial failures with suicide. The continuation of such projects and the continuity of these data will contribute to the understanding of their spatial distribution and will be effective in the planning, implementation and evaluation of suicide prevention activities.

Keywords: Suicide attempt; İstanbul; GIS; spatial analysis
REFERENCES:
 1. Türkiye İstatistik Kurumu. İntihar girişim istatistikleri - Suicide attempt statistics TR31 İzmir 2012. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası; 2013. p.16.
 2. Diekstra René FW. Over suïcide: zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening. Samson 1981. [Link] 
 3. Diekstra RF. Suicide and the attempted suicide: an international perspective. Acta Psychiatr Scand Suppl. 1989;354:1-24. [Crossref]  [PubMed] 
 4. World Health Organization. Bille-Brahe U. Suicidal behaviour in Europe: The situation in the 1990s. No. EUR/ICP/HPSA 01 04 03. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 1998. [Link] 
 5. Harmancı P. Dünyadaki ve Türkiye'deki intihar vakalarının sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2015;1(1). [Link] 
 6. Özdemir S, İntihar girişimlerinde bulunan ergen ve yetişkin olgularda psikolojik dinamiklerin incelenmesi. [Doktora tezi]. İstanbul: İÜ Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı; 2010.
 7. Mościcki EK. Epidemiology of suicide. Int Psychogeriatr. 1995;7(2):137-48. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Tüfekçi IB, Curgunlu A, Sirin F. Characteristics of acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Istanbul. Hum Exp Toxicol. 2004;23(7):347-51. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Bensghir TK, Akay A. Bir Kamu Politika Aracı Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Türkiye'de Belediyelerin CBS Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler. 2006;15(1):31-46.
 10. Clarke K. Getting Started with Geographic Information Systems. 3rd ed. Hoboken: Prentice Hall; 2001.
 11. Uçar D, Doğru AÖ. CBS Projelerinin Stratejik Planlaması ve SWOT Analizinin Yeri. Sunulmuş Bildiri. Ankara: 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı; 28 Mart-1 Nisan; 2005. [Link] 
 12. Middleton N, Sterne JA, Gunnell D. The geography of despair among 15-44-year-old men in England and Wales: putting suicide on the map. J Epidemiol Community Health. 2006;60(12):1040-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Gunnell D, Wheeler B, Chang SS, Thomas B, Sterne JA, Dorling D. Changes in the geography of suicide in young men: England and Wales 1981--2005. J Epidemiol Community Health. 2012;66(6):536-43. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Oka M, Kubota T, Tsubaki H, Yamauchi K. Analysis of impact of geographic characteristics on suicide rate and visualization of result with Geographic Information System. Psychiatry Clin Neurosci. 2015;69(6):375-82. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Chang SS, Lu TH, Sterne JA, Eddleston M, Lin JJ, Gunnell D. The impact of pesticide suicide on the geographic distribution of suicide in Taiwan: a spatial analysis. BMC Public Health. 2012;12:260. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Yu B, Chen X, Cottler L, Striley C, Bussing R, Cook R. The interactive effect of social capital and duration of migration on suicidal behaviors among rural-to-urban migrants in China: evidence from a GIS/GPS-Assisted Probability Sample. Soc Indic Res. 2021;154(2):603-22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Koç H, Cengiz MA, Savaş N. Kanser ölüm hızının haritalandırılması: Türkiye için kesitsel bir çalışma örneği [Mapping of cancer-mortality rate: cross sectional study of Turkey]. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011;4(2):197-210. [Link] 
 18. Babaoğlu ÜT, İşsever H, Hapçıoğlu B. Assessment of under-5 mortality rates in İstanbul using the geographic information system. Erciyes Med J. 2016;38(1):6-11. [Crossref] 
 19. Toprak S, Doğru AÖ, Gümüş B. Türkiye'de uyuşturucu madde suçları ve sosyodemografik özellikleri. Cumhuriyet Medical Journal. 2010;32(1):19-25. [Link] 
 20. Gül HN. Hırsızlık Suçlarının Aydınlatılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bursa İli Pilot Uygulaması [Yüksek lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı; 2002.
 21. Beşer Y. Bursa ilindeki uyuşturucu madde suçlarının değerlendirilmesi. [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı; 2003.
 22. Beşer Y. Uyuşturucu madde suçlarının önlenmesinde coğrafi bilgi sisteminin kullanımı: Beyoğlu ilçesi pilot çalışması. [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı; 2010.
 23. Türkmen Z, Açıkkol M, Bavunoğlu I, Cengiz S. Determination of sertralin intoxication in two suicide case from metropolis. 1st Regional TIAFT Meeting in Turkey, İzmir, Türkiye, 8-10 Mayıs 2014. p.78.
 24. Türkmen Z, Mercan S, Ziyalar N (2015) Karbamazepin ile intihar girişimi: bir çocuk gelin olgusu [Carbamazepine related suicide attempt: a child bride case]. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine-Special Topics. 2015;1(3):58-64. [Link] 
 25. Dilber T, Uysal D. İşsizlik ve intihar arasındaki ilişki: Türkiye örneği [Relationship between unemployment and suicide in Turkey]. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2020;16(3):729-44. [Crossref] 
 26. Yomralioğlu T, Döner F. Mobil GIS: gezici coğrafi bilgi sistemleri ve uygulamaları [Mobile GIS: portable geographical information systems and their applications]. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2005;(93):30-7. [Link] 
 27. World Health Organization. Cited: November 15, 2021. Available from: [Link] 
 28. Berry HL, Bowen K, Kjellstrom T. Climate change and mental health: a causal pathways framework. Int J Public Health. 2010;55(2):123-32. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Barnett J, Adger WN. Climate change, human security and violent conflict. Political Geography. 2007;26(6):639-55. [Crossref] 
 30. Deisenhammer EA. Weather and suicide: the present state of knowledge on the association of meteorological factors with suicidal behaviour. Acta Psychiatr Scand. 2003;108(6):402-9. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Aras ON. Son ekonomik krizin Türkiye'de enflasyon hedeflemesine etkisi [The effects of the recent economic crisis to inflation targeting in Turkey]. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2010;2(2):97-104.

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com