Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Kafatası Defektli Olguların Maluliyet ve Engellilik Oranları Açısından Kıyaslanması: Kesitsel Araştırma
Comparison of Cases with Skull Defect in Terms of Disability Rates: Cross-Sectional Research
Uğur KAYHANa , Zafer LİMANb , Eda ÖZKULc
aAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Afyonkarahisar, Türkiye
bKarabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Karabük, Türkiye
cKaradeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2024;21(1):36-42
doi: 10.5336/forensic.2023-100629
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Trafik kazalarından sonra yaralanmalı olgularda maluliyet değerlendirmesi adli tıbbi pratiğin önemli parametrelerindendir. Kafa travmalarından sonra gerek primer olarak kafatası defektleri gerekse intrakranial kanama tedavisinde uygulanan kraniektomi sonrasında kafatası eksiklikleri maluliyet ve engellilik yönetmelikleri çerçevesinde oranlarının karşılaştırılması ve yönetmeliklerin farklarına değinilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 01 Temmuz 2020-30 Haziran 2022 yılları arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Tıp Bilirkişilik Kurulu ile Karabük Üniversitesi Adli Tıp Bilirkişilik Kuruluna başvuran kafatası arızası bulunan 202 olgudan kraniektomi ve kranioplasti ile tedavi edilen 28 olgu dâhil edilmiştir. Olgular; cinsiyet, yaş, olay türü, defektif kranial kemik, eşlik eden nöropsikiyatrik patolojiler ile maluliyet ve engellilik oranları açısından değerlendirildi. Verilerin incelenmesinde SPSS 27.0 paket programı kullanıldı. Bulgular: Olguların defekt alanı incelendiğinde, en düşük defekt alanı 2 cm2 , en büyük defekt alanı ise 250 cm2 olarak ölçülmüştür. Hesaplanan maluliyet ve engellilik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p=0,000). En fazla defekt frontal (%25,0) ile temporoparietal (%42,9) bölge kemiklerinde saptanmıştır. Sonuç: Ülkemizde önemli sorunlardan olan birden fazla yönetmeliğin cetvelleri kullanılarak yapılan değerlendirmede; kafatası kemik defektine yönelik maluliyet yönetmeliklerinin tanı odaklı olarak oran verdiği, engellilik değerlendirmesinde kafatası koruyuculuk kaybının herhangi bir oran oluşturmadığı ancak eşlik eden intrakranial patolojiye yönelik klinik değerlendirme ağırlıklı oranlama yapıldığı görüldü. Çalışmamızda tespit edilen farklılıklar sonucu; tüm maluliyet ve engellilik işlemlerinin yaş ve mesleğe göre standardize edilmiş tek bir yönetmelik altında toplanması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet değerlendirmesi; dekompresif kraniektomi; engellilik; kafatası
ABSTRACT
Objective: Disability assessment in injured cases after traffic accidents is one of the important parameters of forensic medical practice. It is aimed to compare the rates of skull deficiencies within the framework of disability and disability regulations and to touch upon the differences between the regulations. Material and Methods: Our study included 28 cases with skull malfunctions treated with craniectomy and cranioplasty who applied to Afyonkarahisar Healt Sciences and Karabük University between 01 July 2020 and 30 June 2022. Facts; They were evaluated in terms of gender, age, type of event, defective cranial bone, accompanying neuropsychiatric pathologies, and disability and disability rates. SPSS 27.0 package program was used to analyze the data. Results: When the defect area of the cases was examined, the smallest defect area was measured as 2 cm2 and the largest defect area was 250 cm2 . A statistically significant difference was observed between the calculated disability and disability rates (p=0.000). The most defects were detected in the frontal (25.0%) and temporaparietal (42.9%) regions. Conclusion: It was observed that the disability regulations for skull bone defects gave points based on diagnosis, loss of skull protection did not constitute any score in the disability evaluation, but scoring was based on clinical evaluation for accompanying intracranial pathology. As a result of the differences detected in our study; It has emerged that all disability and disability procedures should be gathered under a single regulation standardized according to age and profession.

Keywords: Disability evaluation; decompressive craniectomy; disability; cranium
REFERENCES:
 1. Hilal A. Maluliyet hesaplamalarında karşılaşılan sorunlar [Challenges in measuring of disability]. 2016;21(2):1-2 [Crossref] 
 2. Kayhan U, Liman Z. Pediatrik travmalarda hekimin sorumluluğu. Tuncer AA, Konya MN, editörler. Çocukluk Çağı Yaralanmalarına Multidisipliner Yaklaşım. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2022. p.397-9.
 3. Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına gelen maluliyet raporlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi [Retrospective evaluation of disability reports in Cukurova University Forensic Medicine Department]. Adli Tıp Bülteni. 2017;22(3):189-93. [Crossref] 
 4. Varol O, Eren ŞH, Oğuztürk H, Korkmaz İ, Beydilli İ. Acil servise trafik kazası sonucu başvuran hastaların incelenmesi [Investigation of the patients who admitted after traffic accident to the emergency department]. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;28(2):55-60. [Link] 
 5. Şahinoğlu M, Gündoğdu KD, Köktekir E, Karabağlı H. Travmatik beyin hasarında dekompresif kraniektomi [Decompressive craniectomy in traumatic brain injury]. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2020;30(2):200-8. [Link] 
 6. Metwali H, Hassanin M, Ibrahim T. A customized technique of cranioplasty for patients with large skull defects: a technical note. World Neurosurg. 2021;148:110-4. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Balcı Y, Çolak B, Gürpınar K, Anolay NN. Türk Ceza Kanununda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi. [Link] 
 8. Kadı MR, Kadı G, Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ. Meslekte kazanma gücü kaybı oranları ile takdir oranlarının değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı olguları [Permanent disability rating determination and clinical regulation: evaluation of cases of Muğla Sıtkı Koçman University, Medical Faculty, Forensic Medicine Department]. The Bulletin of Legal Medicine. 2018;23(2):77-88. [Crossref] 
 9. Şenol E, Çelik C, Ata U, Meral O, Özkayın N. Ekstremite kırığı olgularında tedavi seçeneklerinin ve meslekte çalışma gücü kaybı oranı ve özürlülük oranlarının karşılaştırılması [Comparison of treatment options and loss of labor and disability ratio in patients with extremity fractures]. Adli Tıp Bülteni. 2019;24(2):108-14. [Crossref] 
 10. Düzcan AM, Durak D, Fedakar R, Türkmen İnanır N. Adli tıp ana bilim dalı tarafından düzenlenen maluliyet raporlarının retrospektif incelenmesi [Retrospective analysis of disability reports prepared by department of forensic medicine]. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023;49(1):9-16. [Crossref] 
 11. Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş EÖ. Maluliyet raporlarının düzenlenmesi anabilim dalımıza başvuran olgu özellikleri ile [The arrangement of disability reports: by the features of the cases applied to our department]. The Bulletin of Legal Medicine. 2015;20(3):144-51. [Crossref] 
 12. Lee KS. Estimation of the incidence of head injury in Korea: an approximation based on national traffic accident statistics. J Korean Med Sci. 2001;16(3):342-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Yavuz MS, Asirdizer M, Cetin G, Günay Balci Y, Altinkok M. The correlation between skull fractures and intracranial lesions due to traffic accidents. Am J Forensic Med Pathol. 2003;24(4):339-45. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Vural T, Şener MT, Kök AN. Trafik kazası sonrasında düzenlenen maluliyet raporlarında yaşanan sorunlar ve maluliyet oranlarının ilgili yönetmeliklere göre karşılaştırılması [Comparison of disability rates after traffic accidents according to legislation regulations]. The Bulletin of Legal Medicine. 2022;27(3):254-61. [Crossref] 
 15. Mohd Saman SA, Jothee S, Nor FM, Shafie MS. The pattern of injuries among motorcyclists in fatal road traffic accidents: an autopsy-based study. Am J Forensic Med Pathol. 2021;42(2):141-6. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Aşırdizer M, Yavuz S. Çocukta Kafatasındaki Kemik Eksikliğinin Sürekli Organ İlşlevi Zayıflaması-Yitirilmesi Kapsamında Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2010; 24(1):32-9.
 17. Hashmi ZA, Deepak GC, Khan MT. Different patterns and distribution of skull fractures in road traffic accidents. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2022;16(1):1312-20. [Crossref] 
 18. Fordington S, Manford M. A review of seizures and epilepsy following traumatic brain injury. J Neurol. 2020 Oct;267(10):3105-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Mamoori MJA, Ebdan WR. Posttraumatic seizure. NeuroQuantology. 2020;18(2):138-43. [Crossref] 
 20. Heinzelmann M, Woods C, Vargas BB, Stokes M. Posttraumatic headache. Semin Neurol. 2022;42(4):428-40. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Demirci Ş, Erden M, Dinç AH. Trafik kazaları maluliyet raporlarındaki talepler ve yanıtların kılavuzlarla standardize edilmesi. Dülger HE, editör. Trafik Kazalarında Maluliyet. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.34-40.
 22. Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, Hepgül KT, İmer M, Dolaş İ, et al. Kafa travmalı hastalarda epidemiyolojik çalışma [Epidemiological study in head injury patients]. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2009;15(2):159-63. [Link] 
 23. Rondinelli RD, Genovese E, Katz RT, Mayer TG, Mueller KL, Ranavaya MI, et al. AMA guides to the evaluation of permanent impairment. American Medical Association. 2008. [Crossref] 
 24. Ata U, Şenol E, Çelik C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran olguların meslekte kazanma gücünde kayip oranlari ile engellilik oranlarının karşılaştırılması [Comparison of the rate of loss of earning power with disability rate in cases applying to the Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine at Ege University]. Adli Tıp Bülteni. 2021;26(3):180-8. [Crossref] 
 25. Vural T. Trafik kazası sonrasında düzenlenen maluliyet raporlarında çözülemeyen problem: yönetmelik sorunu [The problem that cannot be solved in disability reports after traffic accident: regulational problem]. Adli Tıp Dergisi. 2022;36(3):102-8. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com