Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Kar Sporlarında Denge Performansı ile Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması: Deneysel Araştırma
Comparison of Balance Performance and Reaction Times in Snow Sports: Experimental Research
Buket SEVİNDİK AKTAŞa , Fatih KIYICIb , Gökhan ATASEVERb , Kemalettin SERENb , Serhat AKTAŞc
a Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Erzurum, Türkiye
bAtatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye
cGençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):371-9
doi: 10.5336/sportsci.2023-99133
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı kar spor branşlarındaki elit sporcuların denge ve reaksiyon zamanlarını karşılaştırılarak aralarındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kar sporu branşlarında (alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard, kayakla atlama ve biatlon) yaş ortalamaları 18,5±2,86 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 172,1±6,05 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 65,73±10,79 kg ve spor yaşı 10,5±1,48 yıl olan 40 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların dinamik ve statik denge testleri sağ-sol-çift ayak olmak üzere altı farklı türde Sportkat 4000 cihazı ile test edilmiştir. Bacak reaksiyon zamanları Optojump cihazı ile ölçülmüştür. Ölçülen parametreler normal dağılım göstermediğinden branşlar arasındaki farklılıkların tespit edilmesinde Kruskal-Wallis, ''post hoc'' için tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Bulgular: Spor branşları arasında özellikle sağ ayak statik dengelerde ve reaksiyon sürelerinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Çift ayak dinamik denge hariç diğer tüm denge türlerinde en iyi seviye kayakla atlama sporcularında olduğu tespit edilmiştir (p0,05). Reaksiyon zamanında en iyi sonuç alp disiplini ve kayakla atlama sporcularındadır. Sonuç: Kayakla atlama sporcularının denge değerlerinin diğer branşlardan iyi olmasının, kayma esansındaki dengeli statik duruş, uçuş esnası ve yere inişteki dinamik denge çabasından kaynaklandığını düşünülmektedir. Çift ayak dinamik dengede ise sadece snowboard branşında iki ayağın tek bir kayağa bağlı olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Alp disiplini sporcularının reaksiyon zamanlarının en iyi olmasının antrenman ve müsabakadaki ani, seri dönüşlerini farklı çevresel faktörlerde uygulayabilme becerilerinden kaynaklandığı söylenebilir. Kayakla atlama, alp disiplini ve snowboard branşlarında denge ve reaksiyonun geliştirilmesi, biatlon sporcularında özellikle statik dengenin geliştirilmesiyle performanslarının geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kar sporları; denge; reaksiyon zamanı; kayak
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to compare the balance and reaction times of elite athletes in different snow sports branches and to examine the relationship between them. Material and Methods: In the snow sports branches (alpine skiing, ski running, snowboarding, ski jumping and biathlon) mean age was 18.5±2.86 years, average height was 172.1±6.05 cm, average body weight was 65.73±10,79 Forty male athletes and a sports age of 10.5±1.48 years participated voluntarily. The dynamic and static balance tests of the athletes were tested with six different types of Sportkat 4000 devices, including right-left-double feet. Leg reaction times were measured with the Optojump device. Since the measured parameters did not show normal distribution, Kruskal-Wallis test was used to determine the differences between the branches, and the one-way analysis of variance test for post hoc was used. Results: It has been shown that there are significant differences between sports branches, especially in the static balances and reaction times of the right foot. It was determined that the best level in all balance types except double-leg dynamic balance was in ski jumping athletes (p0.05). The best results in the reaction time are in alpine skiing and ski jumping athletes. Conclusion: It is thought that the balance values of ski jumpers are better than other branches, due to the balanced static stance during sliding, the dynamic balance effort during flight and landing. On the other hand, it is thought that the fact that both feet are connected to a single ski only in the snowboard branch has an effect on the double-foot dynamic balance. It can be said that the best reaction times of alpine skiing athletes are due to their ability to apply their sudden, rapid turns in training and competition under different environmental factors. It is thought that the performance of biathlon athletes can be improved by improving balance and reaction in ski jumping, alpine discipline and snowboard branches, especially by improving static balance.

Keywords: Snow sports; balance; reaction time; skiing
REFERENCES:
 1. Turnbull JR, Kilding AE, Keogh JW. Physiology of alpine skiing. Scand J Med Sci Sports. 2009;19(2):146-55. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Kıyıcı F, İmamoğlu O, Bayraktar G. Kayakla atlama sporunun teknik ve puanlama sistemi [The current technical & scoring system of ski jumping sport]. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2011;13(3):261-9. [Link] 
 3. Andersen RE, Montgomery DL. Physiology of Alpine skiing. Sports Med. 1988;6(4):210-21. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Freepik [Internet]. [Cited: June 28, 2023]. Male biathlete a skier is running a marathon. Available from: [Link] 
 5. Freepik [Internet]. [Cited: June 28, 2023]. Snowboard. Available from: [Link] 
 6. Fedewenzelski [Internet]. [Cited: June 28, 2023]. Fore-aft balance in skiing? dynamic is the way to go! Available from: [Link] 
 7. Kıyıcı F, Atasever G, Çakır C, Çakır H. Kayakla atlama ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi [Ski jumping and evaluation of competition results]. Germenica Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2021;2(1):41-54. [Link] 
 8. Ikonet [Internet]. [Cited: June 28, 2023]. Cross-country skier. Available from: [Link] 
 9. Nashner L. Practical biomechanics and physiology of balance. In: Jacobson GP, Newman CW, Kartush JM, eds. Handbook of Balance Function Testing. 1st ed. San Diego (CA): Sıngular Publishing Group. 1997. p.261-79.
 10. Okudur A, Sanioğlu A. 12 yaş tenisçilerde denge ile çeviklik ilişkisinin incelenmesi [The relationship between balance and agility performance in tennis players aged 12]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2012;14(2):165-70. [Link] 
 11. Muratlı S. Çocuk ve Spor. 1. Baskı. Ankara: Bağırgan Yayınevi; 1997;
 12. Winter DA, Patla AE, Frank JS. Assessment of balance control in humans. Med Prog Technol. 1990;16(1-2):31-51. [PubMed] 
 13. Paillard T, Noé F. Effect of expertise and visual contribution on postural control in soccer. Scand J Med Sci Sports. 2006;16(5):345-8. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Kinzey SJ, Armstrong CW. The reliability of the star-excursion test in assessing dynamic balance. J Orthop Sports Phys Ther. 1998;27(5):356-60. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Aktaş S. Elit düzeydeki alp disiplini kayakçılarda dengenin performans üzerine etkisi [Yüksek lisans tezi]. Niğde: Niğde Üniversitesi; 2009. Erişim tarihi: 11.05.2023 Erişim linki: [Link] 
 16. Gündüz N. Antrenman Bilgisi. 2. Baskı. Ankara: Saray Medikal Yayıncılık; 1998.
 17. Davlin CD. Dynamic balance in high level athletes. Percept Mot Skills. 2004;98(3 Pt 2):1171-6. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Guskiewicz KM, Perrin DH. Research and clinical applications of assessing balance. J Sport Rehabil. 1996;5(1):45-63. [Crossref] 
 19. Alaeddinoğlu V, İsmail K. Türkiye kayak milli takımları alp disiplini ve kuzey disiplini sporcularının antropometrik ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması [Investigation on the anthropometric and physiological features of alpine discipline and nordic discipline Turkish national ski teams]. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016;3(2):116-23. [Link] 
 20. Ricotti L. Static and dynamic balance in young athletes. J. Hum. Sport Exerc. 2011;6(4):616-28. [Crossref] 
 21. Era P, Konttinen N, Mehto P, Saarela P, Lyytinen H. Postural stability and skilled performance--a study on top-level and naive rifle shooters. J Biomech. 1996;29(3):301-6. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Ball KA, Best RJ, Wrigley TV. Body sway, aim point fluctuation and performance in rifle shooters: inter- and intra-individual analysis. J Sports Sci. 2003;21(7):559-66. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Zemková E. Assessment of balance in sport: science and reality. Serbian J Sports Sci. 2011;5(4):127-39. [Link] 
 24. Sattlecker G, Buchecker M, Müller E, Lindinger SJ. Postural balance and rifle stability during standing shooting on an indoor gun range without physical stress in different groups of biathletes. Int J Sport Sci & Coaching. 2014;9(1):171-84. [Crossref] 
 25. Mojži? M, Paugschová B. Effects of physical load on the dependence between postural stability and shooting performance in biathlon. Sport and Quality of Life 2013. Proceedings of the 9th International Conference; 2013 Nov 7-8; Masaryk University Campus. Brno, Czech Republic: Masaryk University; 2013. p.295-304. [Link] 
 26. Hydren JR, Volek JS, Maresh CM, Comstock BA, Kraemer WJ. Review of strength and conditioning for alpine ski racing. Strength Cond J. 2013;35(1):10-28. [Crossref] 
 27. Tekin B. Alp ve kuzey disiplini kayak sporcularında dinamik denge, fonksiyonellik ve antropometrik özelliklerin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2021. Erişim tarihi: 15.05.2023 Erişim linki: [Link] 
 28. Buckingham M, Blackford J. Analysing snowboard mechanics. In: Bartelt P, Adams E, Christen M, Sack R, Sato A, eds. Snow Engineering V. Proceedings of the Fifth International Conference on Snow Engineering; 2004 July 5-8; Davos, Switzerland. London: Taylor and Francis; 2004. p.203-8.
 29. Aktaş BS. Snowboard Dün Bugün Yarın. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2023.
 30. Muratlı S. Antrenman Bilimi Yaklaşımıyla Çocuk ve Spor. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2007.
 31. Şahin HM. Beden Eğitimi ve Spor Sözlüğü. 1. Baskı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları; 2005.
 32. Çankaya S, Gökmen B, Musa Ç, Taşmektepligil M. Denge geliştirici özel antrenman uygulamalarının 11 yaş genç erkeklerin reaksiyon zamanları ve vücut kitle indeksi üzerine etkisi [The effect of special balance developer training applications on reaction time and body mass index of eleven year old young males]. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2014;5(2):59-67. [Crossref] 
 33. Musabaşoğlu S. Elit düzeydeki alp disiplini kayakçılarının reaksiyon zamanlarının araştırılması [Yüksek lisans tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2008. Erişim tarihi 15.05.2023 Erişim linki: [Link] 
 34. Jain A, Bansal R, Kumar A, Singh KD. A comparative study of visual and auditory reaction times on the basis of gender and physical activity levels of medical first year students. Int J Appl Basic Med Res. 2015;5(2):124-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com