Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology

.: ORIGINAL RESEARCH
Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Tedavisinde Sondalama Uygulamasının Başarısı: Olgu Serisi
Success Rate of Probing in Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction: Case Series
Esra ŞAHLIa, Melek Banu HOŞALa
aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2022;31(3):134-9
doi: 10.5336/ophthal.2021-87658
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı (KNLKT) nedeniyle sondalama girişimi uygulanan hastalarda sondalama yaşına göre girişimin başarısını ve başarıyı etkileyen faktörleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde Ocak 2010-Aralık 2019 tarihleri arasında KNLKT tanısıyla sondalama girişimi uygulanan hastaların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar sondalama yaşlarına göre 12- 18 ay, 19-24 ay, 25-48 ay ve 48 ay üstü olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Başarılı sondalama, işlemden 2 hafta sonraki muayenede sulanma şikâyetinin olmaması, epiforanın ve kese bölgesine bastırıldığında punktumdan reflünün gözlenmemesi olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 177 (85 kız ve 92 erkek) hastanın 206 gözü dâhil edildi. Ortalama sondalama yaşı 28,14±14,56 ay (12-61 ay) idi. Sondalama girişiminin başarı oranı tüm gözler için %88,8 olarak saptandı. Buna göre 12-18 ay arası sondalama yapılan gözlerde (n=58) başarı oranı %91,4; 19-24 ay arası sondalama yapılanlarda (n=45) %91,1; 25-48 ay arası sondalama yapılanlarda (n=85) %88,2 ve 48 aydan sonra sondalama yapılanlarda (n=18) %77,8 idi. Kırk sekiz aydan sonra sondalama yapılanlarda başarı oranı daha düşük bulunsa da gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,41). Cinsiyet (p=0,26), sondalama yaşı (p=0,25) ve sağ göz, sol göz ya da bilateral tutulum (p=0,63) başarı üzerinde etkisiz bulunurken, konjonktivit veya kronik dakriyosistit varlığı (p=0,004) ve sondalamayı takiben burundan floresein aspire edilebilmesinin başarı üzerinde etkili olduğu saptandı (p˂0,001). Sonuç: Nazolakrimal kanal sondalama girişiminin başarısı artan yaş ile azalsa da yüksek başarı oranları ile KNLKT tedavisinde ilk 5 yaşta güvenli ve uygulanabilir bir prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı; sondalama; epifora
ABSTRACT
Objective: To determine the success rate of probing for congenital nasolacrimal duct obstruction (CNLDO) according to the age at probing and to evaluate the other factors affecting the success rate of probing. Material and Methods: The records of patients who underwent probing with the diagnosis of CNLDO between January 2010 and December 2019 in Ankara University Faculty of Medicine Department of Ophthalmology were assessed retrospectively. The patients were divided into 4 groups based on their age at probing as 12-18 months, 19- 24 months, 25-48 months, and after 48 months. Successful probing was documented as remission of watering complaints, absence of epiphora and reflux from the punctum when pressed on the sac area in the examination 2 weeks after the procedure. Results: A total of 206 eyes of 177 patients were included in the study (85 female and 92 male). The mean probing age was 28.14±14.56 months (12-61 months). The success rate of probing surgery was found to be 88.8% for all patients. The success rate was 91.4% in 12-18 month-olds (n=58); 91.1% in 19-24 montholds (n=45); 88.2% in 25-48 month-olds (n=85); and 77.8% in over 48- month-olds (n=18). Although the success rate was found to be lower in those who had probing at over 48 months, the difference between the groups was not statistically significant (p=0.41). We found that gender (p=0.26), age at probing (p=0.25), or bilaterality (p=0.63) were not effective, but having conjunctivitis or chronic dacryocystitis (p=0.004), and to aspirate fluorescein from the nose after probing were effective on surgical success (p˂0.001). Conclusion: Although the success rates look to be decreasing slightly with age, probing of the nasolacrimal duct is a safe and viable procedure for children under 5 years of age with CNLDO with high success rates.

Keywords: Congenital nasolacrimal duct obstruction; probing; epiphora
REFERENCES:
 1. Sathiamoorthi S, Frank RD, Mohney BG. Incidence and clinical characteristics of congenital nasolacrimal duct obstruction. Br J Ophthalmol. 2019;103(4):527-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. MacEwen CJ, Young JD. Epiphora during the first year of life. Eye (Lond). 1991;5 ( Pt 5):596-600. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Spaniol K, Stupp T, Melcher C, Beheiri N, Eter N, Prokosch V. Association between congenital nasolacrimal duct obstruction and delivery by cesarean section. Am J Perinatol. 2015;32(3):271-6. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Bekmez S, Eriş E, Altan EV, Dursun V. The role of bacterial etiology in the tear duct ınfections secondary to congenital nasolacrimal duct obstructions. J Craniofac Surg. 2019;30(7):2214-6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Petersen RA, Robb RM. The natural course of congenital obstruction of the nasolacrimal duct. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1978;15(4):246-50. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Golash V, Kaur H, Athwal S, Chakartash R, Laginaf M, Khandwala M. Management of congenital nasolacrimal duct obstruction: results of a national survey of paediatric and oculoplastic ophthalmologists. Eye (Lond). 2021;35(7):1930-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Aldahash FD, Al-Mubarak MF, Alenizi SH, Al-Faky YH. Risk factors for developing congenital nasolacrimal duct obstruction. Saudi J Ophthalmol. 2014;28(1):58-60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Tavakoli M, Osigian CJ, Saksiriwutto P, Reyes-Capo DP, Choi CJ, Vanner EA, et al. Association between congenital nasolacrimal duct obstruction and mode of delivery at birth. J AAPOS. 2018;22(5):381-5. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Pediatric Eye Disease Investigator Group. Resolution of congenital nasolacrimal duct obstruction with nonsurgical management. Arch Ophthalmol. 2012;130(6):730-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Sathiamoorthi S, Frank RD, Mohney BG. Spontaneous resolution and timing of intervention in congenital nasolacrimal duct obstruction. JAMA Ophthalmol. 2018;136(11):1281-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Robb RM. Success rates of nasolacrimal duct probing at time intervals after 1 year of age. Ophthalmology. 1998;105(7):1307-9; discussion 1309-10. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Katowitz JA, Welsh MG. Timing of initial probing and irrigation in congenital nasolacrimal duct obstruction. Ophthalmology. 1987;94(6):698-705. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Nucci P, Capoferri C, Alfarano R, Brancato R. Conservative management of congenital nasolacrimal duct obstruction. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1989;26(1):39-43. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Kashkouli MB, Beigi B, Parvaresh MM, Kassaee A, Tabatabaee Z. Late and very late initial probing for congenital nasolacrimal duct obstruction: what is the cause of failure? Br J Ophthalmol. 2003;87(9):1151-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Honavar SG, Prakash VE, Rao GN. Outcome of probing for congenital nasolacrimal duct obstruction in older children. Am J Ophthalmol. 2000;130(1):42-8. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Mannor GE, Rose GE, Frimpong-Ansah K, Ezra E. Factors affecting the success of nasolacrimal duct probing for congenital nasolacrimal duct obstruction. Am J Ophthalmol. 1999;127(5):616-7. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Perveen S, Sufi AR, Rashid S, Khan A. Success rate of probing for congenital nasolacrimal duct obstruction at various ages. J Ophthalmic Vis Res. 2014;9(1):60-9. [PubMed]  [PMC] 
 18. Pediatric Eye Disease Investigator Group, Repka MX, Chandler DL, Beck RW, Crouch ER 3rd, Donahue S, et al. Primary treatment of nasolacrimal duct obstruction with probing in children younger than 4 years. Ophthalmology. 2008;115(3):577-84.e3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Esgin H, Özgür S, Erda S. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı [Probing time for congenital nasolacrimal duct obstruction]. T Klin Oftalmoloji. 1999;8(1):56-9. [Link] 
 20. Ciftçi F, Akman A, Sönmez M, Unal M, Güngör A, Yaylali V. Systematic, combined treatment approach to nasolacrimal duct obstruction in different age groups. Eur J Ophthalmol. 2000;10(4):324-9. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Erdoğan H, Toker Mİ, Arıcı MK, Akbulut M, Topalkara A. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında lavaj-sonda uygulaması sonuçlarımız [Our results of probing application in congenital nasolacrimal duct obstruction]. Turk J Ophthalmol. 2004;34(2):98-102. [Link] 
 22. Çağlar Ç, Batur M, Yaşar T, Çinal A. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında erken ve geç yaşlarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçları [The outcomes of lacrimal massage or probing treatments at early and late ages for congenital nasolacrimal duct obstruction]. Turk Pediatri Arsivi. 2010;45(4):359-65. [Crossref] 
 23. Zengin N, Zengin MÖ. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavisinde sondalama yönteminin etkinliği ve zamanlaması [The effectiveness and timing of probing for the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi. 2014;4(2):123-7. [Link] 
 24. Zor KR, Küçük E, Yılmaz Öztorun Z. Outcomes and comparison of nasolacrimal probing for patients older than 12 months. Ther Adv Ophthalmol. 2020;12:2515841420927138. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Zilelioğlu G, Hoşal BM. The results of late probing in congenital nasolacrimal duct obstruction. Orbit. 2007;26(1):1-3. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Nakayama T, Watanabe A, Rajak S, Yamanaka Y, Sotozono C. Congenital nasolacrimal duct obstruction continues trend for spontaneous resolution beyond first year of life. Br J Ophthalmol. 2020;104(8):1161-3. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Gupta N, Neeraj C, Smriti B, Sima D. A comparison of the success rates of endoscopic-assisted probing in the treatment of membranous congenital nasolacrimal duct obstruction between younger and older children and its correlation with the thickness of the membrane at the Valve of Hasner. Orbit. 2018;37(4):257-61. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Miller AM, Chandler DL, Repka MX, Hoover DL, Lee KA, Melia M, et al. Office probing for treatment of nasolacrimal duct obstruction in infants. J AAPOS. 2014;18(1):26-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Lee C, Jeong SM, Kim GJ, Joo EY, Song MH, Sa HS. Efficacy and safety of ınhalation sedation during office probing for congenital nasolacrimal duct obstruction. J Clin Med. 2021;10(8):1800. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Morrison DG, Binenbaum G, Chang MY, Heidary G, Trivedi RH, Galvin JA, et al. Office- or facility-based probing for congenital nasolacrimal duct obstruction: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2021;128(6):920-7. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Bothra N, Bansal O, Sharma A, Ali MJ. Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction Update Study (CUP Study): Report III. analysis of earlier failed probing without endoscopy guidance. Semin Ophthalmol. 2022;37(2):249-52. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com