Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Lepra Hastalarındaki El, Ayak ve Göz Bozuklukları
Disabilities of Hands, Feet and Eyes in Leprosy Patients
Mulalla BİÇER GENÇBAYa, Ayla KÜLTÜRb, Şaduman AYDIN ÖZÜÇELİKc, Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİKd
aFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
bDeri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Bakırköy Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi,
cGöz Hastalıkları Kliniği, İstanbul Ataköy Dünyagöz Hastanesi,
dİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2019;39(1):83-8
doi: 10.5336/medsci.2019-64861
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Lepra, Mycobacterium leprae'nın neden olduğu, deri ve sinirleri tutan kronik, granulomatöz, latent bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, lepra hastalarındaki yaşam kalitesini bozan el, ayak ve gözlerdeki bozuklukların derecelerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 2010-2013 yılları arasında Bakırköy Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi'nde takip ve tedavisi yapılan ve kayıt bilgilerine ulaşılan 87 lepra hastası ile yapılmıştır. Lepra hastalarının demografik özellikleri ile lepra nedenli "El-Ayak-Göz Bozulma Dereceleri" Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınıflandırmalara göre değerlendirilmiştir. Herhangi bir bozulma yokluğundan ampütasyona kadar giden el ve ayak için bozulma dereceleri 0, 1 ve 2 üzerinden değerlendirilmiştir. Herhangi bir bozulma yokluğundan körlüğe kadar giden göz için bozulma dereceleri ise 0, 1, 2, 3 üzerinden değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan 87 lepra hastasının %69'u erkek, %31'i kadındı ve yaş ortalamaları 64,930±14,508 yıl bulundu. Lepra hastalarının %37,93'sinde üst ve alt ekstremitelerin farklı lokalizasyonlarda deformiteler (2. derece bozulma), %29,88?inde ampütasyonlar saptandı. Hastaların %65,5'i yürümek için herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazken, %6,9'u protez, %4,35'i baston, %0,34'ü koltuk değneği ve %12,18'i tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmışlardı. Hastaların %79,3'ünde her iki gözde de patoloji (sağ göz: %42,52'sinde 1.derece ve %34,48'inde 2. derece; sol göz: %41,37'sinde 1.derece ve %42,52'sinde 2. derece ve iki sağ gözde ve iki sol gözde lepra nedenli körlük olmak üzere 3. derece bozukluk) gelişmişti. Sonuç: Lepra hastalığının tedavi süreci, el, ayak ve gözlerde oluşturduğu bozulma ve deformiteler nedeniyle, erken tanısı ve rehabilitasyonunu da içerecek şekilde multidisipliner planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Lepra; el; ayak; göz bozuklukları
ABSTRACT
Objective: Leprosy is a chronic, granulomatous, latent disease caused by Mycobacterium leprae, involving the skin and nerves. The aim of this study was to evaluate the degree of disability in the hand, foot, and eyes of patients with leprosy. Material and Methods: This study was carried out with 87 leprosy patients who were followed-up and treated in Bakırköy Lepra Skin and Venereal Diseases Hospital between 2010 and 2013 and their registration data were obtained. Demographic characteristics of leprosy patients and Leprosy' Hand-Foot-Eye-Disability Degrees in were evaluated according to the World Health Organization classifications. The degree of deteriotation for hand and foot from the absence of any deteriotation to amputation, was evaluated at 0, 1, 2. The degree of deteriotation for the eye, from the absence of any distortion to blindness, was evaluated over 0, 1, 2, 3. Results: Of the 87 lepra patients included in the study, 69% were male, 31% were female and the mean age was 64.930±14.508 years. In 37.93% of the leprosy patients, deformities (2nd degree deterioration) and amputations in 29.88% of the upper and lower extremities were detected. In 79.3% of patients, pathology developed in both eyes (right eye: 42.52% 1st degree and 34.48% 2nd degree disorder; left eye: 41.37% 1st degree and 42.52% 2nd degree disorder and 2 right eyes and 2 left eyes; 4-blindness-3rd degree disorder caused by leprosy). Conclusion: The treatment process of leprosy patients should be planned to be multidisciplinary, including early diagnosis and rehabilitation, due to the deformities of the disease in the hands, feet and eyes.

Keywords: Leprosy; disability; hands; feet; eyes
REFERENCES:
 1. Neder L, Rondon DA, Currys SS, Silva CA. Musculoskeletal manifestations and autoantibodies in children and adolescents with leprosy. J Pediatr (Rio J). 2014;90(5):457-63. [Crossref] [PubMed]
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Hansen?s Disease (Leprosy). Erişim: 09.08.2018. [Link]
 3. Global Strategy for Further Reducing the Leprosy Burden and Sustaining Leprosy Control Activities (2006-2010). Operational Guidelines. World Health Organization; 2006. p.18. Erişim:12.12. 2018. [Link]
 4. Centers for Disease Control and Prevention. Hansen?s Disease (Leprosy). Erişim: 09.08.2018. [Link]
 5. World Health Organization (WHO). Leprosy elimination. Epidemiology. Erişim: 10.12.2018. [Link]
 6. Hamzaoğlu O, Özcan U. [Leprosy by years in TURKEY (1985-2004)]. Türkiye Sağlık İstatistikleri. 1. Baskı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2006. p.58. Erişim: 20.12.2018. [Link]
 7. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi. Tarihçemiz. Erişim: 21.18. 2018. [Link]
 8. Yüksel A. [Physical therapy rehabilitation unit]. Saylan T, Sütaş M. Merhaba yaşamak, Türkiye?de cüzzamla savaşın dünü-bugünüyarını. 20 yıllk şavaşımız. İkinci Baskı. İstanbul: Cüzzamla Savaş Derneği Yayını; 1998. p.72-6.
 9. Sütlaş M. [From 1998 to 2006]. Saylan T, Sütaş M. Merhaba yaşamak, Türkiye?de cüzzamla savaşın dünü-bugünü-yarını. 20 yıllk şavaşımız. İkinci Baskı. İstanbul: Cüzzamla Savaş Derneği Yayını; 1998. Giriş sayfası.
 10. World Health Organization (WHO). International classification of functioning, disability and health. Geneva: WHO Press; 2001. p.289. Erişim: 14.11.2018.
 11. Brandsma JW, Van Brakel WH. WHO disability grading: operational definitions. Lepr Rev. 2003;74(4):366-73.
 12. Demir B, Uçak H, Dertlioğlu SB, Demir Ş, Güler K, Çiçek D, et al. [Quality of life patients with lepromatous leprosy]. Türkderm. 2014;48:146-51. [Crossref]
 13. Deschênes J. Ocular manifestations of leprosy. 20.12.2018. [Link]
 14. Scollard D, Stryjewska B, Dasco M. Leprosy: Epidemiology, microbiology, clinical manifestations, and diagnosis. Erişim: 10.12.2016. [Link]
 15. Hasan S. A survey of leprosydeformities among the patients of Hyderabad city. Lepr India. 1977;49(3):393-9.
 16. Sow SO, Tiendrebeogo A, Hamed Oould B, Lienhart C, Ponnighaus JM. [Disabilities observed in new cases of leprosy diagnosed in the Bamako district (Mali) in 1994]. Acta Leprol. 1999;11(4):161-70.
 17. Sehgal VN, Sharma PK. Pattern of deformities/disabilities in urban leprosy. Ind J Lepr. 1985;57(1):183-92.
 18. van Brakel WH, Sihombing B, Djarir H, Beise K, Kusumawardhani L, Yulihane R, et al. Disability in people affected by leprosy: the role of impairment, activity, social participation, stigma and discrimination. Glob Health Action. 2012;5:8394. [Crossref] [PMC]
 19. Heidinger M, Simonnet E, Karippadathu SF, Puchinger M, Pfeifer J, Grisold A. Analysis of social determinants of health and disability scores in leprosy-affected persons in Salem, Tamil Nadu, India. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(12). [Crossref]
 20. WHO Expert Committee on Leprosy. 4th report. Technical Report Series No. 459. Geneva: WHO; 1970. p.26-31.
 21. Cakiner T, Yüksel A, Soydan M, Saylan T, Bahçeci E. Women and leprosy in Turkey. Indian J Lepr. 1993;65(1):59-67.

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com