Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
Mastektomi Sonrası Lenfödemi Önlemek İçin Yayımlanan YouTube Videolarının Analizi
Analysis of YouTube Videos Published to Prevent Lymphedema After Mastectomy
İnci Mercan ANNAKa, Ayşe Gül ATAY DOYĞACIb, Mevlüde KARADAĞc
aYüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
bBaşkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
cHemşirelik Bölümü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
J Tradit Complem Med. 2019;2(2):64-70
doi: 10.5336/jtracom.2019-65749
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Mastektomi sonrası lenfödemiyi önlemek için yayımlanan YouTube videolarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı bir araştırmadır. Web erişimi için Chrome ağı tarayıcısı kullanılarak, 'mastektomi ve lenfödem', 'mastektomi ve egzersizler' anahtar kelimeleri ile YouTube sayfasında 15 Aralık 2018 tarihinde tarama yapılmıştır. Bu çalışmada, 10 Mayıs 2012-15 Aralık 2018 tarihleri arasındaki içerikler incelenmiştir. Yapılan tarama sonucunda, evreni 261 sayıda video oluşturur iken, 14 videoda ses olmadığı, sekiz video konuya uygun olduğu hâlde içeriğinde birden fazla videoyu içerdiği için ve 189 video da konuya uygun olmadığı için çalışmaya dâhil edilmemiştir. Konuya uygun olup, ses varlığı olan 50 video çalışmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler frekans, yüzde kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Videolarda anlatılan konu içeriklerine bakıldığında en yüksek oranda (%54) lenf ödemin tanımı, nedenleri ve oluşum mekanizmalarının anlatılması yer alırken; en düşük oranda ise (%4); lenfödemden korunmak için iç çamaşırı doğru kullanımının anlatılması yer almaktadır. Videolara mastektomi sonrası oluşabilecek bir komplikasyon olan lenfödem ile ilgili bilgileri yükleyenlerin ilk sırada sağlık alanındaki dernekler/platformların, (%42) ikinci sırada ise aynı oranla fizyoterapist ve hekimlerin (%8) oranında yer aldığı saptanmıştır. Lenfödem konusunda bilgi ve eğitim verilirken, kullanılan en sık yöntem %64 (n=32) sadece sözel olarak anlatımdır. Videolarda lenfödem gelişimini engellemek ya da lenfödemi azaltmak için yapılması gereken egzersizlerin ve masajların bir insan üzerinde gösterilerek anlatılma oranı %28 (n=14) olarak bulunmuştur. Sonuç: Mastektomi sonrasında yapılması gereken egzersiz çeşitleri ve diğer öneriler oluşabilecek komplikasyonların engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mastektomi; lenfödem; egzersizler; sosyal medya
ABSTRACT
Objective: This study was conducted to evaluate YouTube videos published to prevent lymphedema after mastectomy. Material and Methods: It is a descriptive research. Using the Chrome network browser for web access, the keywords 'mastectomy and lymphedema', 'mastectomy and exercises' were scanned on YouTube on December 15, 2018. In this study, the content between May 10, 2012-15 December 2018 was examined. As a result of the scanning, the universe created 261 videos, 14 videos did not sound, 8 videos were suitable for the subject, but the content contained more than one video and 189 videos were not included in the study because it was not suitable for the subject. 50 videos with sound presence were included in the study. The obtained data were evaluated using frequency, percent. Results:When the content of the subjects described in the videos is examined, the definition of the most common (54%) lymph edema, causes and formation mechanisms are explained; the lowest rate (4%); Describing the correct use of underwear to prevent lymphedema. It was determined that the associations (platforms) in the first place (42%) and the physiotherapists and physicians in the second place (8%) were the ones who uploaded the information about lymph edema, a complication that may occur after mastectomy. While giving information and training on lymphedema, the most common method used is 64% (n=32) verbal expression only. In the videos, the rate of demonstrating the exercises and massages required to prevent lymph edema or reducing lymph edema on a person was 28% (n=14). Conclusion: Exercise types and other recommendations after mastectomy play an important role in the prevention of complications.

Keywords: Mastectomy; lymphadem; exercises; social media
REFERENCES:
 1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016. CA Cancer J Clin. 2016;66(1):7-30. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018;68(1):7-30. [Crossref]  [PubMed] 
 3. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 2014 Yılı Türkiye Kanser İstatistikleri. Ankara: Kanser Daire Başkanlığı; 2017. p.47.
 4. Açıkgöz A, Çımrın D, Ergör G. [Determination of breast, prostate, colorectal and lung cancer environmental risk factors and risk levels: case-control study]. Cukurova Med J. 2018;43(2): 411-21. [Crossref] 
 5. Çakır S, Kafadar MT, Arslan ŞN, Türkan A, Kara B, İnan A. [Review of risk factors in women diagnosed with breast cancer in the light of current data]. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2016;2(3): 186-94. [Crossref] 
 6. Kamińska M, Ciszewski T, Łopacka-Szatan K, Miotła P, Starosławska E. Breast cancer risk factors. Prz Menopauzalny. 2015;14(3):196-202. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Karayurt Ö, Ursavaş EF, Çömez S. [Endokrin Cerrahisi: Meme Cerrahisinde Bakım]. Aslan FE, editör. Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. 2. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2017. p.583-627.
 8. Runowicz CD, Leach CR, Henry NL, Henry KS, Mackey HT, Cowens-Alvarado RL, et al. American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology breast cancer survivorship care guideline. CA Cancer J Clin. 2016;66(1):43-73. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Uzkeser H, Karatay S, Erdemci B, Koc M, Senel K. Efficancy of manual lymphatic drainage and intermittent pneumatic compression pump use in the treatment of lymphedema after mastectomy: a randomized controlled trial. Breast Cancer. 2015;22(3):300-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Falisi AL, Wiseman KP, Gaysynsky A, Scheideler JK, Ramin DA, Chou WS. Social media for breast cancer survivors: a literature review. J Cancer Surviv. 2017;11(6):808-21. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gage-Bouchard EA, LaValley S, Mollica M, Beaupin LK. Cancer communication on social media: examining how cancer care givers use Facebook for cancer-related communication. Cancer Nurs. 2017;40(4):332-8. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Wallner LP, Martinez KA, Li Y, Jagsi R, Janz NK, Katz SJ, et al. Use of online communication by patients with newly diagnosed breast cancer during the treatment decision process. JAMA Oncol. 2016;2(12):1654-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Kemp, Simon. Global digital report 2018. We are social, Regıstered in England and wales. Company number: 06629464.
 14. Kemp, Simon. Digital in 2018 in Western Asia Part 1-North-West. We are social, Regıstered ın england and wales. Company number: 0662 9464.
 15. Merriam SB. [What is qualitative research?]. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Turan S, çeviri editörü. 3. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015. p.3-19.
 16. Mendi B. [Role of social media in health communication: current practices in the world and Turkey]. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 2015;11(44):275-90. [Crossref] 
 17. Yoo JH, Kim J. Obesity in the new media: a content analysis of obesity videos on YouTube. Health Commun. 2012;27(1):86-97. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Bottorff JL, Struik LL, Bissell LJ, Graham R, Stevens J, Richardson CG. A social media approach to inform youth about breast cancer and smoking: an exploratory descriptive study. Collegian. 2014;21(2):159-68. [Crossref] 
 19. Şener E, Samur M. [Social media as a factor heatlh promoting: health on Facebook]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2013;2(4).

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com