Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Measurement of Exchanging Oxygen and Carbon Dioxide and Subsequent Use of Respiratory Exchange Ratio During Exercise do not Mimic Macronutrient Contribution to Overall Energy Expenditure: Cross-Sectional Study
Egzersiz Esnasındaki Oksijen-Karbondioksit Değişiminin ve Solunum Değişim Oranının Ölçülmesi Makro-Besin Ögelerinin Toplam Enerji Tüketimine Katkısını Yansıtmamaktadır: Kesitsel Çalışma
Uğur CANa, Nasuh Evrim ACARb, Yağmur ARINLIc
aMersin University Institute of Education Sciences, Mersin, TURKEY
bMersin University Faculty of Sports Science, Mersin, TURKEY
cMersin University State Conservatory, Mersin, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2021;13(3):452-60
doi: 10.5336/sportsci.2021-82019
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: Physical exercise and neuromuscular characteristics are essential modulators of total energy expenditure (TEE), and oxygen and carbon dioxide gas exchange measurements and subsequent use of the respiratory exchange ratio do not fully mirror macronutrient contribution to TEE. The rationales of the study were to compare oxidative, anaerobic glycolytic, excess post-exercise oxygen consumption (EPOC), and TEE between equivalent bouts of uphill treadmill running and non-steady-state cycling using an alternative method, and to determine the relative contribution of lower extremity muscles on TEE. Material and Methods: Twenty male participants completed cardiorespiratory and isokinetic measurements over a one-week interval. Anaerobic energy expenditure was estimated from blood lactate. Results: Perceived exertion for cycling was greater than running (p=0.005). However, respiratory exchange ratio (p=0.005), heart rate (p=0.005), EPOC (p=0.001), oxidative energy expenditure (p=0.001) and TEE (p=0.001) were greater for uphill running compared to cycling. Conclusion: Due to the variations in the metabolic components, i.e., oxidative, EPOC, total energy expenditure calculated using the equations to equate work output between non-steady cycling and uphill running revealed discrepancies. Additionally, this study also revealed that compared to knee extensor and flexor muscles, hip muscles had a greater contribution to overall energy expenditure during cycling and uphill treadmill running which also enabled the participants to generate less energy cost. Per the results of the current study, it would be more accurate to use the anaerobic glycolytic energy expenditure data rather than oxygen only measures in the assessment of energy expenditure between these equivalent exercise modalities.

Keywords: Energy expenditure; oxygen consumption; blood lactate; excess post-exercise oxygen consumption; training load
ÖZET
Amaç: Fiziksel egzersiz ve nöromusküler özellikler, toplam enerji tüketiminin (TET) temel modülatörleridir ve oksijen-karbondioksit değişiminin ölçülmesi ve ardından belirlenen solunum değişim oranının kullanılması, makro besinlerin TET'e olan katkısını tam olarak yansıtmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, iş yükleri eşitleştirilmiş, hızı ve eğimi kademeli olarak artış gösteren bir koşu bandı ve bisiklet test protokolü esnasında oluşan oksidatif, anaerobik glikolitik, egzersiz sonrası artan oksijen tüketimi [excess post-exercise oxygen consumption (EPOC)] ve TET değerlerinin alternatif bir yöntem kullanarak karşılaştırılması ve alt ekstremite kaslarının TET'e olan katkısını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Yirmi erkek katılımcı birer hafta arayla kardiyorespiratuar ve izokinetik ölçümlere tabi tutuldu. Anaerobik enerji harcaması kan laktatı ölçümüyle belirlendi. Bulgular: Bisiklet testi esnasındaki algılanan zorluk derecesi düzeyi, koşu protokolüne göre daha yüksek bulundu (p=0,005). Ancak koşu protokolü esnasındaki solunum değişim oranı (p=0,005), kalp atış hızı (p=0,005), EPOC (p=0,001), oksidatif enerji tüketimi (p=0,001) ve TET (p=0,001) yokuş bisiklet testine göre daha yüksek bulundu. Sonuç: Metabolik bileşenlerdeki varyasyonlar, yani oksidatif, EPOC, sabit olmayan döngü ve yokuş yukarı koşu arasındaki iş çıktısını eşitlemek için denklemler kullanılarak hesaplanan toplam enerji harcaması tutarsızlıkları ortaya çıkardı. Ek olarak bu çalışma, ayrıca diz ekstansör ve fleksör kaslarıyla karşılaştırıldığında, kalça kaslarının bisiklet ve eğimli koşu bandı testi sırasında toplam enerji harcamasına daha fazla katkı sağladığını ve bunun da katılımcıların daha az enerji maliyeti üretmesini sağladığını ortaya koydu. Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre bu eş değer egzersiz modaliteleri arasındaki enerji harcamasının değerlendirilmesinde, sadece oksijen ölçümlerinden ziyade anaerobik glikolitik enerji harcama verilerinin kullanılması daha doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Enerji harcaması; oksijen tüketimi; kan laktat; egzersiz sonrası artan oksijen tüketimi; egzersiz şiddeti
REFERENCES:
 1. Foureaux G, Kelerson Pinto MdC, Dâmaso A. Efecto del consumo excesivo de oxigeno después del ejercicio y de la tasa matabolica de reposo en el desgaste energético [Effects of excess post-exercise oxygen consumption and resting metabolic rate in energetic cost]. Rev Br Med Esporte. 2006;12:6. [Link] 
 2. Rennie KL, Hennings SJ, Mitchell J, Wareham NJ. Estimating energy expenditure by heart-rate monitoring without individual calibration. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(6):939-45. [Crossref] [PubMed] 
 3. Scott C. Misconceptions about aerobic and anaerobic energy expenditure. J Int Soc Sports Nutr. 2005;9;2(2):32-7. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 4. Umutlu G, Erdoğan AT. Nöromüsküler performas değerlendirmesine farklı bir bakış: yorgunluğun Hamstring:Quadriceps oranı üzerine etkisi [A different insight into neuromuscular performance evaluation: the influence of fatigue in Hamstrings:Quadriceps ratio]. Spor Bilimleri Dergisi. 2021;31(4):152-62. [Crossref] 
 5. Millet GP, Vleck VE, Bentley DJ. Physiological differences between cycling and running: lessons from triathletes. Sports Med. 2009; 39(3):179-206. [Crossref] [PubMed] 
 6. Lamont LS, Romito R, Rossi K. Fat-free mass and gender influences the rapid-phase excess postexercise oxygen consumption. Appl Physiol Nutr Metab. 2010;35(1):23-6. [Crossref] [PubMed] 
 7. Scott CB, Littlefield ND, Chason JD, Bunker MP, Asselin EM. Differences in oxygen uptake but equivalent energy expenditure between a brief bout of cycling and running. Nutr Metab (Lond). 2006;3;3:1. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 8. Phelain JF, Reinke E, Harris MA, Melby CL. Postexercise energy expenditure and substrate oxidation in young women resulting from exercise bouts of different intensity. J Am Coll Nutr. 1997;16(2):140-6. [Crossref] [PubMed] 
 9. Medbø JI, Toska K. Lactate release, concentration in blood, and apparent distribution volume after intense bicycling. Jpn J Physiol. 2001;51(3):303-12. [Crossref] [PubMed] 
 10. Kawabata Y, Senda M, Oka T, Yagata Y, Takahara Y, Nagashima H, et al. Measurement of fatigue in knee flexor and extensor muscles. Acta Med Okayama. 2000;54(2):85-90. [PubMed] 
 11. Costill DL. Section 1: Nutrition: The base for human performance. In: McArdle W, Katch F, Katch V, eds. Exercise Physiology, Nutrition, Energy and Human Performance. 7th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. p.68-72. [Link] 
 12. Haddock BL, Wilkin LD. Resistance training volume and post exercise energy expenditure. Int J Sports Med. 2006;27(2):143-8. [Crossref] [PubMed] 
 13. di Prampero PE, Ferretti G. The energetics of anaerobic muscle metabolism: a reappraisal of older and recent concepts. Respir Physiol. 1999;1;118(2-3):103-15. [Crossref] [PubMed] 
 14. Børsheim E, Bahr R. Effect of exercise intensity, duration and mode on post-exercise oxygen consumption. Sports Med. 2003; 33(14): 1037-60. [Crossref] [PubMed] 
 15. Scott CB, Kemp RB. Direct and indirect calorimetry of lactate oxidation: implications for whole-body energy expenditure. J Sports Sci. 2005;23(1):15-9. [Crossref] [PubMed] 
 16. Scott CB. Contribution of anaerobic energy expenditure to whole body thermogenesis. Nutr Metab (Lond). 2005;15;2(1):14. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 17. Umutlu G, Demirci N, Erdoğan AT, Acar NE, Fidanci ŞB. Neuromuscular, hormonal and cardiovascular adaptations to eight-week HIIT and continuous aerobic training combined with neuromuscular electrical stimulation. J Sports Med Phys Fitness. 2020;60(4):510-9. [Crossref] [PubMed] 
 18. Umutlu G, Erdoğan AT, Acar NE. Ön çapraz bağ ve medial menisküs yırtığının diz ekstansiyon ve fleksiyon izokinetik pik tork kuvvetine etkisi ve cybex test protokolü uygulaması: vaka takdimi [The effect of anterior cruciate ligament and medial meniscus rupture on knee extension and flexion isokinetic peak torque strength and cybex test protocol: case report]. CBU J Phys Edu Sport Sci. 2019;14(1):41-54. [Crossref] 
 19. Umutlu G, Demirci N, Acar NE. Training-induced changes in muscle contraction patterns enhance exercise performance after short-term neuromuscular electrical stimulation. Isokinet Exerc Sci. 2020;28(4):339-50. [Crossref] 
 20. Silva WA, de Lira CAB, Vancini RL, Andrade MS. Hip muscular strength balance is associated with running economy in recreationally-trained endurance runners. Peer J. 2018; 24;6:e5219. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 21. Swanson SC, Caldwell GE. An integrated biomechanical analysis of high speed incline and level treadmill running. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(6):1146-55. [Crossref] [PubMed] 
 22. Erdoğan AT, Umutlu G, Acar NE. Evaluation of shoulder strength characteristics in overhead sports and range of motion related changes during isokinetic testing. Isokinetics Exerc Sci. 2019:27(1):1-9. [Crossref] 
 23. Vernillo G, Schena F, Berardelli C, Rosa G, Galvani C, Maggioni M, et al. Anthropometric characteristics of top-class Kenyan marathon runners. J Sports Med Phys Fitness. 2013; 53(4):403-8. [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com