Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Meme Kanseri Tedavisini Tamamlamış Bireylerin Tedavi Sonrası Döneme İlişkin Deneyimleri: Tanımlayıcı Fenomenolojik Bir Araştırma
Post-Treatment Experiences of Breast Cancer Survivors: A Descriptive Phenomenological Study
Nur İZGÜa
aHacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(3):385-96
doi: 10.5336/nurses.2019-73152
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı, aktif meme kanseri tedavisini tamamlamış bireylerin, tedavi sonrası döneme ilişkin deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı fenomenolojik tasarıma sahip bu araştırma, meme kanseri tedavisini tamamlamış, nüks ya da metastatik kanser tanısı almamış 9 bireyle 11 Temmuz-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, yüz yüze derinlemesine bireysel görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kaydedilerek transkriptler oluşturulmuştur. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada ortaya çıkan tema ve alt temalar (1) yaşam değişimleri (sosyal ilişkilerde değişim, duygu değişimleri, eski alışkanlıklarda değişim, hayata bakış açısındaki değişim), (2) karşılaşılan güçlükler (fiziksel güçlükler, cinsel yaşamla ilgili güçlükler, sağlık hizmeti ilişkili güçlükler, sosyal etiketlenme, beden imajında değişim, tekrarlama korkusu) (3) güçlüklerle baş etme, (4) kanserden sağ kalmanın/iyileşmenin anlamı ve (5) bilgilenme ihtiyacı şeklinde sıralanmıştır. Sonuç: Araştırmada, sağ kalan bireylerin tedavi sonrası dönemde sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarını benimsedikleri, günlük yaşamlarını devam ettirirken lenfödem, yorgunluk, ağrı gibi fiziksel sorunlar deneyimledikleri cinsel yaşamla ilgili güçlükler, beden imajında değişim, sosyal etiketlenme ve tekrarlama korkusu yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada, bireylerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmede farklı stratejiler geliştirdikleri, kanserden sağ kalmayı daha çok başarı duygusu ve ikinci bir şans olarak tanımladıkları ve bilgilenme ihtiyaçlarının devam ettiği bulunmuştur. Araştırma bulgularına dayanarak, sağlık personelinin, meme kanserinden sağ kalan bireylerin tedavi sonrası dönemde yaşadıkları fiziksel ve psikososyal sorunları değerlendirmeleri ve tedavi sonrası döneme özgü bireyselleştirilmiş sağlık bakım hizmeti sunmaları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri; sağ kalan; deneyim; niteleyici araştırma
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate in depth post-treatment experiences of breast cancer survivors who completed active breast cancer therapy. Material and Methods: This descriptive phenomenological qualitative study was conducted with nine individuals who completed breast cancer treatment and were not diagnosed with recurrence or a metastatic cancer, between 11st June15th August 2019. Data were collected performing face-to-face in-depth interviews with a semi-structured interview guide. Interviews were recorded via a voice-recorder and transcribed verbatim. Data were interpreted with interpretative phenomenological analysis. Results: Themes and subthemes emerged from qualitative data analysis included (1) life alterations (alteration in social relationships, alteration in emotional reactions, change of past habits, change of perspective on life), (2) faced challenges (physical challenges, sexual life problems, challenges related to health care services, social stigmatization, change in body image, fear of cancer recurrence), (3) coping with challenges, (4) meaning of cancer survivorship/recovering and (5) information need. Conclusion: This study revealed that breast cancer survivors adopted healthy life behaviors after treatment completion. The study also showed that survivors faced ongoing physical challenges in daily life including lymphedema, fatigue and pain; and experienced sexual life problems, social stigmatization and fear of recurrence Additionally, the study concluded that breast cancer survivors developed different strategies to overcome faced challenges, associated survivorship term with achievement and perceived it as a second chance, and needed information with regards to post treatment period. Based on the study findings, health professionals are recommended to assess physical and psychosocial problems and provide specific health support to breast cancer survivors and informed them about post treatment period.

Keywords: Breast cancer; survivor; experience; qualitative research
REFERENCES:
 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Runowicz CD, Leach CR, Henry NL, Henry KS, Mackey HT, Cowens-Alvarado R, et al. American cancer society/American society of clinical oncology breast cancer survivorship care guideline. CA Cancer J Clin. 2016;66(1):43-73. [Crossref]  [PubMed] 
 3. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2020. Atlanta: American Cancer Society; 2020.
 4. Ozmen V. Breast cancer in the world and Turkey. J Breast Health. 2008;4(2):6-12.
 5. Hodgkinson K, Butow P, Hunt GE, Pendlebury S, Hobbs KM, Wain G. Breast cancer survivors' supportive care needs 2-10 years after diagnosis. Support Care Cancer. 2007;15(5):515-23. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Kattlove H, Winn RJ. Ongoing care of patients after primary treatment for their cancer. CA Cancer J Clin. 2003;53(3):172-96. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Raupach JC, Hiller JE. Information and support for women following the primary treatment of breast cancer. Health Expect. 2002;5(4):289-301. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Oxlad M, Wade TD, Hallsworth L, Koczwara B. 'I'm living with a chronic illness, not... dying with cancer': a qualitative study of Australian women's self-identified concerns and needs following primary treatment for breast cancer. Eur J Cancer Care (Engl). 2008;17(2):157-66. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Kim SH, Park S, Kim SJ, Hur MH, Lee BG, Han MS. Self-management needs of breast cancer survivors after treatment: results from a focus group interview. Cancer Nurs. 2020;43(1):78-85. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Cappiello M, Cunningham RS, Knobf MT, Erdos D. Breast cancer survivors: information and support after treatment. Clin Nurs Res. 2007;16(4):278-93. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Fu MR, Rosedale M. Breast cancer survivors' experiences of lymphedema-related symptoms. J Pain Symptom Manage. 2009;38(6):849-59. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Harandy TF, Ghofranipour F, Montazeri A, Anoosheh M. Health-related quality of life in Iranian breast cancer survivors: a qualitative study. Applied Research Quality Life. 2010;5(2):121-32. [Crossref] 
 13. Costanzo ES, Lutgendorf SK, Mattes ML, Trehan S, Robinson CB, Tewfik F, et al. Adjusting to life after treatment: distress and quality of life following treatment for breast cancer. Br J Cancer. 2007;97(12):1625-31. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Tamminga SJ, De Boer AGEM, Verbeek JHAM, Frings-Dresen MHW. Breast cancer survivors' views of factors that influence the return-to-work process-a qualitative study. Scand J Work Environ Health. 2012;38(2):144-54. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Thomas-Maclean R, Towers A, Quinlan E, Hack TF, Kwan W, Miedema B, et al. "This is a kind of betrayal": a qualitative study of disability after breast cancer. Curr Oncol. 2009;16(3):26-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Von Ah D, Habermann B, Carpenter JS, Schneider BL. Impact of perceived cognitive impairment in breast cancer survivors. Eur J Oncol Nurs. 2013;17(2):236-41. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Williams F, Jeanetta SC. Lived experiences of breast cancer survivors after diagnosis, treatment and beyond: qualitative study. Health Expect. 2016;19(3):631-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Torres E, Dixon C, Richman AR. Understanding the breast cancer experience of survivors: a qualitative study of African American women in rural eastern North Carolina. J Cancer Educ. 2016;31(1):198-206. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Lethborg CE, Kissane D, Burns WI, Snyder R. "Cast adrift" the experience of completing treatment among women with early stage breast cancer. Journal of Psychosocial Oncology. 2000;18(4):73-90. [Crossref] 
 20. Şengün İnan F, Üstün B. Fear of recurrence in Turkish breast cancer survivors: a qualitative study. J Transcult Nurs. 2019;30(2):146-153. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Şengün İnan F, Üstün B. After the psychoeducational intervention: Turkish breast cancer survivors' experiences. Eur J Breast Health. 2019;15(1):37-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Şengün İnan F, Üstün B. Experiences of Turkish survivors of breast cancer: neuman systems model perspective. Jpn J Nurs Sci. 2016;13(4):466-77. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005. p.366.
 24. Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. 6. Baskı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık; 2010. p.379.
 25. Glaser BG, Strauss AL. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 7. baskı. London: Routledge Taylor & Francis Group; 2017. p.282. [Crossref] 
 26. Bugental JF. Existential-phenomenological perspectives in psychology: Exploring the breadth of human experience. In: Valle RS, Halling S, eds. Plenum Press Newyork; 1989. p.355.
 27. Allen JD, Savadatti S, Levy AG. The transition from breast cancer 'patient' to 'survivor'. Psychooncology. 2009;18(1):71-78. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Morrow R, Rodriguez A, King N. Colaizzi's descriptive phenomenological method. The Psychologist. 2015;28(8):643-4.
 29. Head KJ, Iannarino NT. "It changed our outlook on how we want to live": cancer as a transformative health experience for young adult survivors and their family members. Qual Health Res. 2019;29(3):404-17. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Knobf MT. Psychosocial responses in breast cancer survivors. Semin Oncol Nurs. 2007;23(1):71-83. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Emilee G, Ussher JM, Perz J. Sexuality after breast cancer: a review. Maturitas. 2010;66(4):397-407. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Takahashi M, Kai I. Sexuality after breast cancer treatment: changes and coping strategies among Japanese survivors. Soc Sci Med. 2005;61(6):1278-90. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Male DA, Fergus KD, Cullen K. Sexual identity after breast cancer: sexuality, body image, and relationship repercussions. Curr Opin Support Palliat Care. 2016;10(1):66-74. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Ernst J, Mehnert A, Dietz A, Hornemann B, Esser P. Perceived stigmatization and its impact on quality of life-results from a large register-based study including breast, colon, prostate and lung cancer patients. BMC Cancer. 2017;17(1):741. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Cebeci F, Yangın HB, Tekeli A. Life experiences of women with breast cancer in south western Turkey: a qualitative study. Eur J Oncol Nurs. 2012;16(4):406-12. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Smith KC, Klassen AC, Coa KI, Hannum SM. The salience of cancer and the "survivor" identity for people who have completed acute cancer treatment: a qualitative study. J Cancer Surviv. 2016;10(3):457-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Khan NF, Harrison S, Rose PW, Ward A, Evans J. Interpretation and acceptance of the term 'cancer survivor': a United Kingdom-based qualitative study. Eur J Cancer Care (Engl). 2012;21(2):177-86. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Pauwels EEJ, Charlier C, De Bourdeaudhuij I, Lechner L, Van Hoof E. Care needs after primary breast cancer treatment. Survivors' associated sociodemographic and medical characteristics. Psychooncology. 2013;22(1):125-32. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com