Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics

.: ORIGINAL RESEARCH
Miyeloproliferatif Hastalık Ön Tanılı Hastalarda Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Genetik Test Seçimine İlişkin Metodolojik Bir Modelleme Çalışması
A Methodological Modeling Study on the Selection of Genetic Testing with Machine Learning Method in Patients with Pre-Diagnosis of Myeloproliferative Disease
Gözde KUBATa,b, Feride İffet ŞAHİNc, Bülent ÇELİKd
aBaşkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
bGazi Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye
cBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ABD, Ankara, Türkiye dGazi Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Biostat. 2022;14(1):45-54
doi: 10.5336/biostatic.2021-86989
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Miyeloproliferatif hastalıkların tanısının konulabilmesi için Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği hastalık tanı şeması doğrultusunda, klinisyen tarafından genetik mutasyonların varlığı incelenmektedir. Bu çalışmada; kliniğe başvuru yapmış hastaların kemik iliği ve tam kan sayımı bulgularından yola çıkılarak oluşturulabilecek model ile uygun tanı testinin tahmin edilebilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, kliniğe başvuran hastaların zaman ve maddi açıdan tasarruf etmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezine yönlendirilmiş hastaların bulguları ele alınarak, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak tahminleme yapılmıştır. Çalışma verilerine ait tanımlayıcı istatistikler medyan olarak verilmiş olup, Kruskal-Wallis test istatistiği kullanılarak istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar araştırılmıştır. Tahminlemede Naive Bayes, K-En Yakın Komşuluk, Doğrusal Diskriminant Analizi, Destek Vektör Makineleri, Entropi Tabanlı Sınıflandırma ve Karar Ağacı gibi sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır. Algoritmalar ile doğruluk, özgüllük, duyarlılık gibi belirleyici değerler elde edilmiştir. Yapılan tahminlemeler elde edilen doğruluk oranlarına göre incelenmiş ve en iyi model seçilmeye çalışılmıştır. Bulgular: İncelenen tam kan sayım değerleri ile mutasyon varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ele alınan Naive Bayes, K-En Yakın Komşuluk, Doğrusal Diskriminant Analizi, Destek Vektör Makineleri, Entropi Tabanlı Sınıflandırma ve Karar Ağacı Algoritmaları ile oluşturulan modellemelerde doğruluk oranları %60 olarak saptanmıştır. Sonuç: Kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarından elde edilen doğruluk oranı orta seviyede olmasına rağmen benzer çalışmaların literatürde yer almamış olması sebebiyle çalışma sonuçlarının alana önemli katkısının olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Miyeloproliferatif hastalık; makine öğrenmesi; karar ağacı; K-en yakın komşuluk; doğrusal diskriminant analizi
ABSTRACT
Objective: In order to diagnose myeloproliferative diseases, the presence of genetic mutations is examined by the clinician in line with the disease diagnosis scheme determined by the World Health Organization. In this study, it is aimed to predict the appropriate diagnostic screening test with the model created based on bone marrow and complete blood count findings of patients who applied to the clinic. Accordingly, it is aimed to save time and financial for patients who apply to the clinic. Material and Methods: Prediction was made using the machine learning algorithms by considering the findings of patients referred to the Başkent University Ankara Hospital, Department of Medical Genetics Genetic Diseases Diagnosis Center. Descriptive statistics of the study data were given as median, and statistically significant differences were investigated using the Kruskal-Wallis test statistic. Classification algorithms such as Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, Linear Discriminant Analysis, Support Vector Machines, Entropy Based Classification and Decision Tree were used in the estimation. With the algorithms, determinative values such as accuracy, specificity and sensitivity were obtained. The estimations made were examined according to the accuracy rates obtained and the best model was tried to be selected. Results: Statistically significant differences were found between the examined complete blood count values and the presence of mutation. The accuracy rates were found to be around 60% in the models created with Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, Linear Discriminant Analysis, Support Vector Machines, Entropy Based Classification and Decision Tree Algorithms. Conclusion: Although the accuracy rate obtained from the machine learning algorithms used is at a moderate level, it was concluded that the results of the study would make a significant contribution to the field, since similar studies have not been included in the literature.

Keywords: Myeloproliferative disease; machine learning; decision tree; K-nearest neighbor; linear discriminant analysis
REFERENCES:
 1. Bahsi T, Yiğenoğlu TN. Myeloproliferatif neoplazilerde CALR, JAK2 ve MPL gen mutasyonlarının sıklığının ve birlikteliğinin değerlendirilmesi; Tek merkez deneyimi [CALR, JAK2 and MPL genes mutations in myeloproliferative neoplasms, Single center experience]. Acta Oncol Tur. 2019;52(3):388-92. [Crossref] 
 2. Rumi E, Cazzola M. Diagnosis, risk stratification, and response evaluation in classical myeloproliferative neoplasms. Blood. 2017;129(6):680-92. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Türkiye Hematoloji Derneği [İnternet]. Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi © 2008. [Erişim tarihi: 04 Kasım 2021]. Miyeloproliferatif hastalıklarda tanı ve tedavi kılavuzu. Erişim linki: [Link] 
 4. Saeidi K. Myeloproliferative neoplasms: current molecular biology and genetics. Crit Rev Oncol Hematol. 2016;98:375-89. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Michiels JJ, Tevet M, Trifa A, Niculescu-Mizil E, Lupu A, Vladareanu AM, et al. 2016 WHO Clinical Molecular and Pathological Criteria for Classification and Staging of Myeloproliferative Neoplasms (MPN) Caused by MPN Driver Mutations in the JAK2, MPL and CALR Genes in the Context of New 2016 WHO Classification: prognostic and Therapeutic Implications. Maedica (Bucur). 2016;11(1):5-25. [PubMed]  [PMC] 
 6. Filiz E, Karaboğa HA, Akoğul S. BIST-50 Endeksi değişim değerlerinin sınıflandırılmasında makine öğrenmesi yöntemleri ve yapay sinir ağları kullanımı [BIST-50 Index change values classification using machine learning methods and artificial neural networks]. Çukurova University Institute of Social Sciences. 2017;26(1):231-41. [Link] 
 7. Çağlayan Akar E. Ekonometride yeni bir ufuk: Büyük veri ve makine öğrenmesi [A new horizon in econometrics: Big data and machine learning]. Social Sciences Research Journal. 2018;7(2):41-53. [Link] 
 8. Aksu G, Doğan N. Veri madenciliğinde kullanılan öğrenme yöntemlerinin farklı koşullar altında karşılaştırılması [Comparison of learning methods used in data mining under different conditions]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. 2018;51(3):71-100. [Crossref] 
 9. Currie G, Hawk KE, Rohren E, Vial A, Klein R. Machine learning and deep learning in medical imaging: intelligent imaging. J Med Imaging Radiat Sci. 2019;50(4):477-87. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Murphy KP. Machine Learning: a Probabilistic Perspective. 1st ed. Massachusetts: MIT Press; 2012.
 11. Frank SM, Qi A, Ravasio D, Sasaki Y, Rosen EL, Watanabe T. Supervised learning occurs in visual perceptual learning of complex natural images. Curr Biol. 2020;30(15):2995-3000.e3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Vembandasamy K, Sasipriya R, Deepa E. Heart diseases detection using naive bayes algorithm. IJISET. 2015;2(9):441-4. [Link] 
 13. Zhang Z. Naïve Bayes classification in R. Ann Transl Med. 2016;4(12):241. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Güldal H, Çakıcı Y. Ders yönetim sistemi yazılımı kullanıcı etkileşimlerinin sınıflandırma algoritmaları ile analizi [Analysis of course management system software users' ınteractions using classification algorithms]. Journal of Graduate School of Social Sciences. 2017;21(4):1355-67. [Link] 
 15. Konieczny J, Stojek J. Use of the K-Nearest neighbour classifier in wear condition classification of a positive displacement pump. Sensors (Basel). 2021;21(18):6247. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Türk Ö. Determination of emotional status from EEG time series by using EMD based local binary pattern method. European Journal of Technique. 2020;10(2):313-21. [Crossref] 
 17. Karakoyun M, Hacıbeyoğlu M. Biyomedikal veri kümeleri ile makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmalarının istatistiksel olarak karşılaştırılması [Statistical comparison of machine learning classification algorithms using biomedical data sets]. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2014;16(48):30-42. [Link] 
 18. Hu LY, Huang MW, Ke SW, Tsai CF. The distance function effect on k-nearest neighbor classification for medical datasets. Springerplus. 2016;5(1):1304. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Fisher R. The Use of Multiple measurements in taxonomic problems. In Annals of Eugenics. 1936;7(2):179-88. [Crossref] 
 20. Ye Q, Fu L, Zhang Z, Zhao H, Naiem M. Lp- and Ls-norm distance based robust linear discriminant analysis. Neural Netw. 2018;105:393-404. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Hsu C, Chen MC, Chen LS. Intelligent ICA-SVM fault detector for non-Gaussian multivariate process monitoring. Expert Systems with Applications. 2010;37(4):3264-73. [Crossref] 
 22. Yu H, Kim S. SVM Tutorial - Classification, Regression and Ranking, Rozenberg G, Back T, Kok JN, editor. Handbook of Natural Computing. 1st ed. Berlin: Springer; 2012. p.479-506. [Crossref] 
 23. Chern CC, Chen YJ, Hsiao B. Decision tree-based classifier in providing telehealth service. BMC Med Inform Decis Mak. 2019;19(1):104. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Başbağ M, Çaçan E, Sayar M, Fırat M. Çayır-mera ve doğal alanlardan toplanan koca fiğ (Vicia narbonensis L.,) türüne ait ot kalite değerlerinin belirlenmesi ve C5.0 türüne ait algoritmasına göre lokasyon sınıflandırmasının yapılması. Çelik Ş, editör. Veri Madenciliği Yöntemleri: Tarım Alanında Uygulamaları. 1. Baskı. Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti.; 2020. p.115-23.
 25. Wu MT. Confusion matrix and minimum cross-entropy metrics based motion recognition system in the classroom. Sci Rep. 2022;12(1):3095. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Alan A, Karabatak M. Veri seti-sınıflandırma ilişkisinde performansa etki eden faktörlerin değerlendirilmesi [Evaluation of the factors affecting performance onthe data set-classification relationship]. Fırat University Journal of Engineering Science. 2020;32(2):531-40. [Crossref] 
 27. Cesur S, Kınıklı S, Hatipoğlu ÇA, Arslan K, Karakök T, Demircan ŞA. Vankomisine dirençli enterokokların saptanmasında iki farklı kromojenik besiyerinin karşılaştırılması [Comparison of two different chromogenic agar for isolation of vancomycin-resistant enterococci]. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2019;10(3):319-23. [Crossref] 
 28. Erdaş ÇB, Sümer E. A Machine learning-based approach to detect survival of heart failure patients. 2020 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO); 2020 Nov 19-20; Online:IEEE; 2020. [Crossref] 
 29. Dilki G, Deniz Başar Ö. İşletmelerin iflas tahmininde k-en yakın komşu algoritması üzerinden uzaklık ölçütlerinin karşılaştırılması [Comparison study of distance measures using k- nearest neighbor algorithm on bankruptcy prediction]. İstanbul Commerce University Journal of Science. 2020;19(38):224-33. [Link] 
 30. Uysal A, Altıner Ş, Çelik S, Uysal S, Çebi AH. Genetic analysis of BCR-ABL negative chronic myeloproliferative diseases at initial diagnosis and their clinical effects. Cukurova Medical Journal. 2020;45(3):933-6. [Crossref] 
 31. Zulkeflee RH, Zulkafli Z, Johan MF, Husin A, Islam MA, Hassan R. Clinical and laboratory features of JAK2 V617F, CALR, and MPL mutations in malaysian patients with classical myeloproliferative neoplasm (MPN). Int J Environ Res Public Health. 2021 ;18(14):7582. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Li MY, Chao HY, Sun AN, Qiu HY, Jin ZM, Tang XW, et al. [Clinical significance of JAK2、CALR and MPL gene mutations in 1 648 Philadelphia chromosome negative myeloproliferative neoplasms patients from a single center]. Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2017;38(4):295-300. [PubMed]  [PMC] 
 33. Lang T, Nie Y, Wang Z, Huang Q, An L, Wang Y, et al. Correlation analysis between JAK2, MPL, and CALR mutations in patients with myeloproliferative neoplasms of Chinese Uygur and Han nationality and their clinical characteristics. J Int Med Res. 2018;46(11):4650-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Akgun Cagliyan G, Keskir A. JAK2V617F and platelet functions. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2015;15(2):56-7. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com