Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Ölüm Nedeni Uyutucu, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımı Olarak Belirlenen Adli Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Forensic Cases with the Cause of Death Determined As Drug or Stimulating Substance Use
Hüseyin Çetin KETENCİ a, Halil BOZ a, Mustafa ŞEN a, Uğur REYHAN a, Halil İlhan AYDOĞDU b, Nazım Ercüment BEYHUN c, Hülya KARADENİZd
aAdli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon, TÜRKİYE
bAdli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, TÜRKİYE
cKaradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Trabzon, TÜRKİYE
dKaradeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Tıp Bilimleri ABD, Trabzon, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(2):107-14
doi: 10.5336/forensic.2020-79691
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, otopsisi Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığında yapılan ve uyutucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sonucu ölen olgulara ait verilerin değerlendirilmesi ile orijin ve kesin ölüm nedenlerinin tespiti konusunda karşılaşılan sorunların tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığında Ocak 2015 ve Aralık 2017 tarihleri arasında otopsisi yapılan 1.912 olguya ait raporlar incelendi ve uyutucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde intoksikasyonu sonucu öldüğü tespit edilen 26 olguya ait yaş, cinsiyet, olay yeri ve otopsi bulguları, tespit edilen uyuşturucu maddelerin profilleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Tamamı erkek olan 26 olgunun yaş ortalaması 31,2±9,5 yıl idi. Olguların toksikolojik analiz sonuçları değerlendirildiğinde, örneklerde %57,7'lik (n=15) oran ile ilk sırada sentetik kannabinoidlerin (en sık *5F-ADB, *FUB-AMB) tespit edildiği görüldü. İç organların makroskobik ve mikroskobik incelemelerinde 13 (%50) olguda, kardiyak veya pulmoner patolojik bulgular (miyokardiyal nedbe, pnömoni, intraalveoler/interstisyel kanama, ödem) saptandı. Sonuç: Ölüm nedeni olarak uyuşturucu intoksikasyonu yönünde karar verilen vakalarda, en sık rastlanan grup sentetik kannabinoidler olmuştur. Değişen kimyasal yapıları dikkate alındığında, sentetik kannabinoidler başta olmak üzere uyutucu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin analizine yönelik imkânlar artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu; intoksikasyon; ölüm; otopsi; sentetik kannabinoidler
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to discuss the problems encountered in determining the origin and exact causes of death by evaluating the data of the cases whose autopsy was performed at Trabzon Branch of the Council of Forensic Medicine and died as a result of the use of narcotic drugs or stimulants. Material and Methods: Reports of 1,912 cases autopsy was performed at Trabzon Branch of the Council of Forensic Medicine between January 2015 and December 2017 were analyzed and the age, gender, crime scene and autopsy findings of 26 cases who were found to have died as a result of narcotic, drug or stimulant intoxication, and the profiles of the detected drugs were evaluated retrospectively. Results: The mean age of 26 cases, all male, was 31.2±9.5 years. When the toxicology analysis results of the cases were evaluated, it was observed that synthetic cannabinoids (most frequently *5F-ADB, *FUB-AMB) were found in the examined samples with a rate of 57.7% (n=15). In the macroscopic and microscopic examinations of internal organs, cardiac or pulmonary pathological findings (myocardial scar, pneumonia, intraalveolar/interstitial bleeding, edema) were detected in 13 (50%) cases. Conclusion: Synthetic cannabinoids have been found most frequently in the valas that have been declared drug-related deaths. Opportunities for the analysis of synthetic cannabinoids should be increased, given their changing chemical structures.

Keywords: Drugs; intoxication; death; autopsy; synthetic cannabinoids
REFERENCES:
 1. Albayrak S, Balcı S. Gençlerde madde bağımlılığı ve önlenmesi [The prevention of drug abuse in young adults]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014;11(2):30-7. [Link] 
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan meclis araştırması komisyonu tutanak dergisi. Ankara: 2009. Erişim tarihi: 16.10.2020. Erişim linki: [Link] 
 3. Gürol DT. Madde bağımlılığı açısından riski adolesanlar [Adolescents at Risk for Substance Abuse]. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Egitimi Etkinlikleri, Adolesan Sağlığı 2. Sempozyum Dizisi No:63. 2008:65-8.
 4. United Nations Office on Drugs and Crime [Internet]. Copyright © United Nations [Erişim tarihi 21 Mart 2019]. Best estimate of annual prevalence of use of drugs, time series. Best estimate of annual prevalence. Erişim tarihi: [Link] 
 5. Winek CL, Wahba WW, Winek CL Jr, Balzer TW. Winek's Drug & Chemical Blood-Level Data 2001. https://abmdi.org/documents/winek_tox_data_2001.pdf (Erişim tarihi: 12/03/2021) [Crossref] 
 6. Origer A, Lopes da Costa S, Baumann M. Opiate- and cocaine-related fatal overdoses in Luxembourg from 1985 to 2011: a study on gender differences. Eur Addict Res. 2014;20(2):87-93. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Bargagli AM, Hickman M, Davoli M, Perucci CA, Schifano P, Buster M, et al; COSMO European Group. Drug-related mortality and its impact on adult mortality in eight European countries. Eur J Public Health. 2006;16(2):198-202. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Bargagli AM, Sperati A, Davoli M, Forastiere F, Perucci CA. Mortality among problem drug users in Rome: an 18-year follow-up study, 1980-97. Addiction. 2001;96(10):1455-63. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Shah NG, Lathrop SL, Reichard RR, Landen MG. Unintentional drug overdose death trends in New Mexico, USA, 1990-2005: combinations of heroin, cocaine, prescription opioids and alcohol. Addiction. 2008;103(1):126-36. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Bryant WK, Galea S, Tracy M, Markham Piper T, Tardiff KJ, Vlahov D. Overdose deaths attributed to methadone and heroin in New York City, 1990-1998. Addiction. 2004;99(7):846-54. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Quaglio G, Talamini G, Lechi A, Venturini L, Lugoboni F, Mezzelani P; Gruppo Intersert di Collaborazione Scientifica (GICS). Study of 2708 heroin-related deaths in north-eastern Italy 1985-98 to establish the main causes of death. Addiction. 2001;96(8):1127-37. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Heroin overdose deaths--Multnomah County, Oregon, 1993-1999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2000;49(28):633-6. [PubMed] 
 13. Ghodse H, Oyefeso A, Kilpatrick B. Mortality of drug addicts in the United Kingdom 1967-1993. Int J Epidemiol. 1998;27(3):473-8. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Küçük E, Küçük İ, Kirazaldı YY. Acil serviste yeni bir tehlike: Sentetik kannabinoidler (Bonzai, Jameika) [A new threat in the emergency department: Synthetic cannabinoids (Bonzai, Jameika)]. Genel Tıp Derg. 2015;25:18-22. [Crossref] 
 15. Bozkurt M, Umut G, Evren C, Karabulut V. Clinical characteristics an laboratory test results of patients admitted to outpatient clinic for synthetic cannabinoid usage. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2014;27:328-34. [Crossref] 
 16. Mutlu E, Alnıak İ, Aksoy UM, Erkıran M. Denetimli serbestlik popülasyonunda sentetik kannabinoid kullanımı [The use of synthetic cannabinoids among probation population]. J For Med. 2015;29(3):169-78. [Crossref] 
 17. Karadeniz H, Birincioğlu İ, Ketenci HÇ, Karabacak V. Doğu Karadeniz Bölgesinde uyuşturucu madde kullanımının değerlendirilmesi (2010-2013) [Evaluation of drug addiction in Eastern Black Sea Region (2010-2013)]. Karadeniz Chem Sci Tech. 2018;1:32-6. [Link] 
 18. Karafil ED, Biçen E, Tokdemir M, Köker M, Can İÖ. Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığında 2016-2017 yıllarında yapılan otopsilerde saptanan uyutucu-uyuşturucu madde ilişkili ölümler. 15. Adli Bilimler Kongresi. Antalya: 2018 Nisan 12-15. p.152. [Link] 
 19. Turkey Drug Report 2018. Erişim tarihi: 21.3.2019. Erişim linki: [Link] 
 20. Yamagishi I, Minakata K, Nozawa H, Hasegawa K, Suzuki M, Kitamoto T, et al. A case of intoxication with a mixture of synthetic cannabinoids EAM-2201, AB-PINACA and AB-FUBINACA, and a synthetic cathinone α-PVP. Leg Med (Tokyo). 2018;35:44-9. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Lynn E. Drug-related deaths in Ireland, 2004-2013. Drugnet Ireland. 2016;56:1-3. [Link] 
 22. Palamar JJ, Barratt MJ, Coney L, Martins SS. Synthetic cannabinoid use among high school seniors. Pediatrics. 2017;140(4):e20171330. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Akgür SA, Dağlıoğlu N. Adli toksikoloji. Dokgöz H, editör. Adli Tıp ve Adli Bilimler. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Yayınevi; 2019. p.623-49. [Link] 
 24. Askay M, Ketenci HÇ, Aydoğdu Hİ, Demir İ, Özer E. Carbonmonoxide intoxication facilitated with the use of tetrahydrocannabinol: report of two cases. J For Med. 2017;31(1):40-4. [Crossref] 
 25. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. European Drug Report 2017: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2017. p.1-96. Erişim tarihi: 19.3.2019. Available at: [Link] 
 26. Fattore L, Fratta W. Beyond THC: The new generation of cannabinoid designer drugs. Front Behav Neurosci. 2011;5:60. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Zazoğlu S, Savaş H, Ketenci HÇ, Beyhun NE. A description of the profile of narcotics and new generation psychoactive substances sent by the judicial authorities to the Turkish Council of Forensic Medicine Trabzon Group Chairmanship between 2010 and 2014. J For Med. 2017;31(1):1-5. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com