Obesity

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Doç. Dr. Dilek SOYSAL
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, İzmir, Türkiye
Article Language: TR
Bizler, obezitenin Endokrinoloji ve Metabolizma Bozuklukları, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Gastroenteroloji ve Hepatoloji, Göğüs Hastalıkları, Bariyatrik ve Plastik Cerrahi ve birinci basamak sağlık hizmetleri olmak üzere tıbbın birçok branşıyla ilişkili olması nedeniyle, bu konuyu ''OBEZİTE'' başlıklı kitabımızda ele aldık.

Bu kitabımızda yazarlarımız, obezite ile ilişkili klinik durumların, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yanı sıra, obezitede hücre sinyal iletimini, obezitede hücresel metabolizmayı, genetik ve epigenetik faktörleri, obezite-inflamasyon-kanser üçgenini, obezitede kardiyovasküler ve endokrin sistem dışı morbidite ve mortalitenin mekanizmalarını, obezite ve mikrobiyota ve obezite ve COVID-19 ilişkisini, COVID-19 pandemisinde obezitenin dijital sağlık teknolojileri ile yönetimini de ele aldılar. Obezite kitabımıza yurt dışından katkı veren meslektaşlarımız da oldu ve özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde obeziteye genel yaklaşımı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde obezite ve İngiltere deneyimini ve ekolojik bir halk sağlığı sorunu olarak obeziteyi tartıştılar.

Obezite, genetik, metabolik, davranışsal, çevresel ve sosyokültürel nedenleri olan küresel bir sağlık sorunudur. Obezitenin klinik komplikasyonları arasında kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sistemi bozuklukları, uyku apnesi, malignite yer almaktadır. Obeziteden kaynaklanan psikolojik sağlık sorunları da bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Tüm dünyada yetişkinlerin yaklaşık %13 ile 20'sinin obez olması ve prevalansın artmaya devam etmesi nedeniyle obezitenin kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğu söylenebilir.1 Günümüzde obezite önlenebilir ölümlerin en yaygın nedenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Doktorlar, hastaları 6 ayda %10 kilo kaybı gibi mütevazı bir kilo verme hedefi için teşvik etmelidir. Bu miktar; ulaşılabilir olduğu ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarında azalma ile ilişkili olduğu için önerilir.

Kilo yönetiminde birçok kişi hızlı bir çözüm ararken, en etkili tedaviler kademeli, uzun vadeli bir yaklaşım gerektirir. Etkili yöntemler arasında diyet, orta düzeyde fiziksel aktivite ve davranış danışmanlığı başta gelmektedir. Bu yöntemlerin tek başına değil ama çok bileşenli olarak uygulandıklarında kilo verebilmek için başarılı oldukları kanıtlanmıştır. ''Sihirli'' bir formül bulunmasa da, kilo vermek için gerekli olan diyet, fiziksel aktivite veya davranış değişikliği bileşenleri için kılavuzlar oluşturulmuştur. Ayrıca yaşam tarzı değişikliklerini bireyin ve toplumun yaşamına dahil edecek halk sağlığı politikaları, obezitenin yönetimini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Birinci basamak sağlık hizmetleri ve hekimliği başta olmak üzere, fazla kilo ve obezitenin taranması ve belgelenmesinin cinsiyet, yaş veya tıbbi geçmişe bakılmaksızın rutin bir uygulama olması önerilmektedir.

Bizler, Türkiye Klinikleri'nin ''Obezite'' başlığı ile okuyuculara ulaştırdığı bu kitabın yararlı olmasını diliyoruz. Kitabın oluşturulmasında yer alan bölüm yazarlarına, Türkiye Klinikleri'nin yöneticilerine, editörlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, yazarlarımızla birlikte her branştan meslektaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Dilek SOYSAL
Editör

KAYNAK
1. Liuzzo G, Galiuto L. GLP-1 receptor agonists: fighting obesity with an eye to cardiovascular risk. Eur Heart J. 2021;42(17):1652-3. doi: 10.1093/eurheartj/ehab175.
Since obesity is related to many branches of medicine, especially Endocrinology and Metabolism Disorders, Internal Medicine, Cardiology, Gastroenterology and Hepatology, Chest Diseases, Bariatric and Plastic Surgery, and primary health care services, we discussed the subject of obesity in our book titled ''OBESITY''.

In this book, our authors discussed obesity-related clinical conditions, medical and surgical treatments, as well as cell signaling in obesity, cellular metabolism in obesity, genetic and epigenetic factors, the obesity-ınflammation-cancer triangle, mechanisms of morbidity and mortality in obesity excluding the cardiovascular and endocrine system, relationship between obesity and microbiota, and obesity and COVID-19, and management of obesity with digital health technologies in the COVID-19 pandemic. We also had colleagues from abroad who contributed to our obesity book. They also discussed the general approach to obesity, particularly in primary care, obesity in primary care and the UK experience, and obesity as an ecological public health issue.

Obesity is a global health problem with genetic, metabolic, behavioral, environmental and sociocultural causes. Clinical complications of obesity include cardiovascular and metabolic diseases, musculoskeletal disorders, sleep apnea, and malignancy. As approximately 13-20% of adults are obese and its prevalence continues to increase, it can be said that obesity is a chronic and progressive disease.1 Psychological health problems caused by obesity also significantly affect the quality of life of the individual. Obesity is now recognized as one of the most common causes of preventable death.

Physicians should encourage patients for a 10% weight loss over 6 months, which is a modest achievable weight loss, and is associated with a decrease in obesity-related health consequences. While many people seek a quick solution for weight management, the most effective treatments require a gradual, long-term approach. Diet, moderate physical activity and behavioral counseling are among the most effective methods. These methods have proven to be successful for weight loss when applied as a multi-compo- nent, but not alone. While there is no "magic" formula, guidelines have been established for the components of diet, physical activity, or behavior change needed to lose weight. In addition, public health policies that will include lifestyle changes in the life of the individual and society will greatly facilitate the management of obesity.

It is recommended that screening and documentation of overweight and obesity should be a routine practice, regardless of gender, age or medical history, especially in primary health care and medicine.

We hope that this book, which is delivered to the readers by Türkiye Klinikleri with the title of ''Obesity'', will be useful. We would like to thank the authors of the chapters, the managers, editors and staff of the Türkiye Klinikleri who took part in the creation of the book, and extend our respect and love to our colleagues from all branches. Kind Regards.

Assoc. Prof. Dr. Dilek SOYSAL
Editor

REFERENCE
1. Liuzzo G, Galiuto L. GLP-1 receptor agonists: fighting obesity with an eye to cardiovascular risk. Eur Heart J. 2021;42(17):1652-3. doi: 10.1093/eurheartj/ehab175.

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com