Cardiooncology - Cancer and Heart Diseases

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Sibel ÇATIRLI ENAR
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye
Article Language: TR
Değerli meslekdaşlarım,

Kardiyoonkoloji, kardiyolojide kanserli hastaların kardiyovasküler sağlığına odaklanan yeni bir alandır. Kardiyovasküler hastalıklar artık kanserden kurtulanlar arasında morbidite ve mortalitenin ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Kardiyoonkoloji hastaları iki grup hastadan oluşur: a) Kanserden kurtulan ve kardiyovasküler hastalığa yakalanan grup ve b) kardiyovasküler hastalıktan kurtulan ve kansere yakalanan grup.

Gerek hematolojik ,gerekse onkolojik malignitelerin tedavisinde kullanılan kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi gibi modern tedavi yöntemlerinin başarısına paralel olarak, son yıllarda bu hastaların sağ kalımında önemli iyileşmeler elde edilmiştir. Sağ kalımda elde edilen bu başarı tedavi ilişkili kardiyotoksisiteyi de beraberinde getirmiştir. Kardiyotoksisitenin önlenmesi, erken tanınması veya tedavisi, kanser hastalarında tedavinin kesintiye uğramadan başarılı bir şekilde tamamlanması için hayati öneme sahiptir.

Kanser ve kardiyovasküler hastalıkların risk faktörleri mevcuttur. Aterosklerotik plak ve kanser gelişimi benzer mekanizmalarla oluşmaktadır. İnflamasyon her iki hastalığın gelişiminde de ortak fizyopatolojiyi oluşturmaktadır.

Kanser tedavisi ile ilişkili kalp yetersizliği: Kalp yetersizliği ile sonuçlanabilen kardiyotoksisite en korkulan komplikasyondur. Bu komplikasyon tedavi sırasında veya hemen sonra gelişebileceği gibi tedavi sonrası uzun dönemde de ortaya çıkabilir. Toksisite geri dönüşümlü olabilir veya olmayabilir.

Kardiyotoksisite belirlemede biyobelirteçlerin rolü: Biyobelirteçler, kardiyotoksisitenin erken belirlenmesi ve tedavinin kılavuzluğunda klinisyenlere yardımcı olabilirler. Kardiyotoksisitenin belirlenmesi ve monitörizasyonunda en çok çalışılan en önemli biyobelirteçler kardiyak troponinler ve natriüretik peptidlerdir.

Kardiyotoksisite belirlemede görüntüleme: Kardiyotoksik onkoloji alacak hastalarda görüntüleme kardiyovasküler risk degerlendirilmesi ve kardiyovasküler hastalıkların saptanmasında önemli bir araçtır. Tedavi başlangıcı ve tedavi sırasında görüntüleme mutlaka gereklidir.

Kanser ve koroner arter hastalıkları (KAH): Hem genel yaşam süresinin uzaması hem de onkoloji hastalarında sağkalımın artmasıyla giderek daha fazla KAH görülmektedir. Onkolojik tanısından önce hafif KAH olan hastalarda, KAH'ın hem bazı kanser tedavilerinin etkileri hem de kanserin kendisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan proinflamatuar ve protrombotik ortama bağlı olarak daha hızlı ilerlediği görülmüştür. KAH olan kanser hastaları, kardiyologlar için verilerin az olduğu ve henüz kanıta dayalı kılavuzların olmadığı zorlu bir hasta grubudur.

Kanser tedavisi, vasküler toksisite ve hipertansiyon ilişkisi: Hipertansiyon, antineoplastik tedavi uygulanan hastalarda görülen en sık kardiyovasküler hastalıktır. Hem tedavi öncesi olan hem de tedavi yan etkisi olarak oluşan hipertansiyon, antineoplastik tedavinin kardiyovasküler yan etki oluşturma riskini artırmaktadır.

Kanser hastalarında miyokard ve perikard hastalıkları: Perikardit ve perikardiyal efüzyon, kanser hastalarında görülen en yaygın perikardiyal hastalık formlarıdır. Bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerinin artan kullanımı nedeniyle miyokardit insidansı artmaktadır. Kanser hastalarında miyokardit ve perkardiyal hastalıklar, kardiyoloji ve onkoloji arasında multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir.

Kanser hastalarında aritmiler ve antikoagülasyon: Kanser ve atriyal fibrilasyon (AF), ortak etiyoloji ve komorbiditeleri paylaşan hastalıklardır. Kanser hastalarında AF gelişme riski artmaktadır.. AF tedavisi kanser hastalarında oldukça zor olabilir, bunun nedeni kanserli hastalarda kemoterapi rejimleri ile antikoagülan ajanlar arasında ilaç etkileşim olasılığının var olmasıdır.

Radyoterapi (RT) ve kalp: RT kullanımı malignitelerde yaşam beklentilerinde iyileşmelere yol açmıştır. Ancak RT sonrası iyileşip sağ kalan hastaların takiplerinde ortaya çıkan yan etkiler mortalitede artışa neden olmaktadır. Özellikle torakal bölgeye uygulanan RT sonrası sağ kalan hastaların takiplerinde, kardiyovasküler sistem hastalıkları mortalitenin en önemli sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde RT tekniklerindeki gelişmeler ve artan koruyucu önlemler sayesinde yan etkilerde azalmalar izlenmektedir.

Bu kitapta; hematolojik/onkolojik maligniteler ve kalp hastalıkları ilişkisi, kanser tedavisinin (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi) kardiyak yan etkileri, tanı ve tedavi yöntemleri ele alınmıştır. Bu iki hastalığın birarada bulunması multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Meslektaşlarımıza yararlı olacağı düşünülerek hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Sibel ÇATIRLI ENAR
Editör
Dear colleagues,

Cardiooncology is a new field in cardiology focusing on the cardiovascular health of patients with cancer. Cardiovascular diseases are now recognized as the main cause of morbidity and mortality among cancer survivors. Cardiooncology patients consist of two groups of patients: a) the group that survived cancer and had cardiovascular disease, and b) the group that survived cardiovascular disease and had cancer.

In parallel with the success of modern treatment methods such as chemotherapy, immunotherapy and radiotherapy used in the treatment of both hematological and oncological malignancies, significant improvements have been achieved in the survival of these patients in recent years. This success in survival has brought about treatmentrelated cardiotoxicity. The prevention, early diagnosis or treatment of cardiotoxicity is vital for the successful completion of treatment in cancer patients without interruption.

There are risk factors for cancer and cardiovascular diseases. Development of atherosclerotic plaque and cancer occurs with similar mechanisms. Inflammation constitutes a common pathophysiology in the development of both diseases.

Heart failure associated with cancer therapy: Cardiotoxicity, which may result in heart failure, is the most feared complication. This complication may occur during or immediately after treatment or in the long term after treatment. Toxicity may or may not be reversible.

The role of biomarkers in determining cardiotoxicity: Biomarkers can assist clinicians in early detection of cardiotoxicity and with treatment guidance. Cardiac troponins and natriuretic peptides are the most studied biomarkers in the determination and monitoring of cardiotoxicity.

Imaging in determining cardiotoxicity: Imaging is an important tool in cardiovascular risk assessment and detection of cardiovascular diseases in patients who will undergo cardiotoxic oncology. Imaging is absolutely necessary at the beginning of the treatment and during treatment.

Cancer and coronary artery diseases (CAD): Increasingly, CAD is seen with increased overall survival and survival in oncology patients. In patients with mild CAD prior to oncological diagnosis, it was observed that CAD progressed more rapidly due to both the effects of some cancer treatments and the proinflammatory and prothrombotic environment that emerged as a result of the cancer itself. Cancer patients with coronary artery disease are a challenging group of patients with scarce data for cardiologists and no evidence-based guidelines are present yet.

Cancer treatment, vascular toxicity and hypertension relationship: Hypertension is the most common cardiovascular disease seen in patients receiving antineoplastic therapy. Both pre-treatment and treatment side effects of hypertension increase the risk of cardiovascular side effects of antineoplastic therapy.

Myocardial and pericardial diseases in cancer patients: Pericarditis and pericardial effusion are the most common forms of pericardial disease seen in cancer patients. The incidence of myocarditis is increasing due to the increased use of immune checkpoint inhibitors. Myocarditis and pericardial diseases in cancer patients require a multidisciplinary approach between cardiology and oncology.

Arrhythmias and anticoagulation in cancer patients: Cancer and atrial fibrillation (AF) are diseases that share common etiology and comorbidities. The risk of developing AF increases in cancer patients. Treatment of AF can be quite difficult in cancer patients, because of the possibility of drug interactions between chemotherapy regimens and anticoagulant agents in cancer patients.

Radiotherapy (RT) and heart: The use of RT has led to improvements in life expectancy in malignancies. However, the side effects that occur in the follow-up of patients who recover and survive after RT cause an increase in mortality. Cardiovascular system diseases appear to be the most important cause of mortality, especially in the follow-up of patients who survive after RT applied to the thoracic region. Today, decreases in side effects are observed thanks to the advances in RT techniques and increasing preventive measures.

In this book, the relationship between hematological/oncological malignancies and heart diseases, cardiac side effects of cancer treatment (chemotherapy, radiotherapy, immune therapy), diagnosis and treatment methods are discussed. The coexistence of these two diseases requires a multidisciplinary approach. It has been prepared with the thought that it will be useful to our colleagues.

Prof. Dr. Sibel ÇATIRLI ENAR
Editor

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com