Ozone and Neural Therapy

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. C. Avni BABACAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Algoloji BD, Ankara, Türkiye
Article Language: TR
'Bir şeye sahip olmak değil, layık olmak önemlidir.'

Elimden gelenin en iyisini yaptığım ve asla pes etmediğim sürece hayatta istediğim her şeyi elde edebileceğimi öğrendim.

Karşıma çıkan sınavlar beni daha da güçlendirdi. Önemli olan tek şey dün olduğumdan daha iyi ve güçlü olmaya çalışmamdır.

Ankara Life'ın yaratıcısı Nükhet Kantarcı dostumun 'bu yıl ne öğrendin' sorusuna yanıtını aynen benimseyen biri olarak bu önsözü yazıyorum.

Ben de Algoloji'nin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki kurucu başkanı olarak yılmadan, mücadele azmimi kaybetmeden, ameliyathane odalarını geceli gündüzlü mesai dışı zamanlarda kullanarak bugünlere ulaştım. Mücadele arkadaşlarım hep yanımda oldu. Hocalarım desteklerini hiç çekmedi. Alt kadrolarım yılmadan bana yardım etti.

Nöralterapiyi rahmetli Kadir abimden ve Ahmet Mahli abimden ilk defa duydum, sayelerinde Hüseyin Nazlıkul dostumla tanıştım. Ozonu ilk defa İbrahim Yegül ve Süleyman Özyalçın hocalarımdan işittim. Hepsinin destekleriyle Algolojide Ozon ve Nöralterapinin yerlerini, önemlerini tüm hastalarıma ve meslektaşlarıma anlatmaya çalıştım. Ağrının bir kader olmadığını, 'kimse ağrı çekerek yaşamamalı' düsturlarını hiç unutmadan hep mücadelemi sürdürdüm.

Bu düşüncelerimin ışığında, bu kitabın hazırlanmasında tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte desteğini esirgemeyen Hüseyin Nazlıkul dostumun önsöze katkılarını aşağıda sunmaktayım.

20. yüzyılın başında sağlıklı insan kavramı, yüzyılın ortalarında organların sağlığına dönüştü. Yüzyıl sonlarına doğru dokuya sağlık, nihayet yüzyıl tamamlanırken ve 21. yüzyılın başında hücreye sağlık tartışılmaya başlandı. Modern tıp günümüzde genlerin sağlığını konuşmaya başladı. Yapılan laboratuvar testleri, ultrason, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi gibi parametreler değerlendiriliyor ancak bu incelemelerde insana bir bütün olarak bakılmıyor. İnsan ancak günlük araçlarla, giydiği kıyafetle, içtiği suyla, yaşadığı çevreyle, beslendiği besinle, kaliteli uykuyla, dengeli bir bedensel aktiviteyle, günlük stresi dengelemekle, hastalanmaması için bedene özen göstermesiyle yani bir bütün olarak sağlıklı olabiliyor. Tıbbın asıl hedefi; hastaları iyileştirmek yani diğer bir deyişle hastaların semptomlarını gidermek, rahatsızlıkları oluşturan faktörleri ortadan kaldırmak ve koruyucu hekimlik yaparak tam bir şifa sağlamak olmalıdır, değil mi?

Nöralterapi yaşamında, bedene, organların tek tek toplamından oluşan bir organizma olarak bakılmaz. Çünkü bütünlük ve regülasyon yaklaşımında organların tek tek sorunsuz olmasının yanı sıra birbiriyle olan ilişkisi, bedenin enerjisi, kişinin psikolojik ve toplumsal durumu da önemlidir. Bu yüzden bu yaklaşımın temelinde ana ekseni oluşturan bağ dokusunu, vücudun bütün fonksiyonlarını düzenleyen Otonom Sinir Sistemi veya eş anlamlı olarak Vejetatif Sinir Sisteminin (VSS) gerçek işleselliği bir bütünlük içinde değerlendirilir ve tanı, bu bağlamda konulup tedavi gerçekleşir.

İnsan bir makine olmadığı gibi, hiçbir zaman insanın organlarının toplamı veya tamamı bütünü değildir. Çünkü bütünlük ve regülasyon yaklaşımı organların tek tek sorunsuz olmasının yanı sıra birbiriyle olan ilişkisinin, bedenin enerjisel, psikolojik, sosyal ve toplumsal durumunun değerlendirilmesi anlamındadır. Bu yüzden regülasyon tıbbi yaklaşımında ana ekseni oluşturan; bağ dokusu ve VSS'nin gerçek işlevselliği bütünlük içinde değerlendirip bu bağlamda tanının konulması ve tedavi edilmesidir. Bu bütünlüğü sağlayacak sistemler arasındaki bağı kökleştirecek ve bireye sağlık verecek sistemin adı Nöralterapidir.

Tedavide başarılı olmak için morfolojik bakış açısı, fiziksel ve kimyasal parametreleri içinde taşır. Bununla birlikte regülasyon fonksiyonel bütünlük ve bakış açısının da olaya dâhil edilmesi gerekir. Söz konusu fonksiyonel bakış açısı, enerji ve kibernetik durumu da barındırmalıdır. Tedavide başarılı olmanın ana koşulu tanının doğru konulmasıdır. Tanı konma kişiye özel olmalı ve kişide meydana gelen değişikliklerin zamansal ilişkisi ile fonksiyonel yapı göz önünde bulundurulmalıdır. Hiçbir hasta diğeriyle aynı olmadığı gibi teşhis konulan rahatsızlıklar benzer olsa da ortaya çıkış şekilleri farklıdır. Bunun için de biz belirli semptom ve hastalıkla uğraşmaktan çok, kişinin tam ve kalıcı sağlığı için bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz.

İşte bu bütüncül yaklaşımlar ışığında ozonun da yerini unutmamamız gerektiğini ilk defa kendi hastalığım döneminde karaciğer enzimlerimin 500 üzerinde olup halsizlikten bittiğim dönemde majör ozonla gözümün açıldığını gördüğüm günden beri ozonun tıpta uygulanması gerektiğine inanıyorum

Bugün tüm diğer alanlarda olduğu gibi Algolojide ağrı tedavisinde de ozonu en çok uygulayan biri olarak tüm meslektaşlarımın bu ajanı, bu bilim elemanını tanımaları gerektiğine kalben inanıyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. C. Avni BABACAN
Editör
'It is not important to have something, but to be worthy'.

I learned that I can achieve anything I want in life as long as I do my best and don't give up.

The exams I faced made me stronger. The only thing that matters is that I try to be better and stronger than I was yesterday.

I am writing this foreword as a person who has adopted the answer of my friend Nükhet Kantarcı, the creator of Ankara Life, to the question of 'what have you learned this year?'

As the founding head of Algology at Gazi University Faculty of Medicine, I have reached these days by using the operating room rooms day and night, during off-hours, without losing my determination to struggle. My fellow fighters have always been by my side. My prelectors have never withdrawn their support. My subordinates helped me relentlessly

I heard about Neural Therapy from my deceased colleague Kadir and Ahmet Mahli for the first time, thanks to them I met my friend Hüseyin Nazlıkul. I heard about ozone for the first time from my prelector İbrahim Yegül and Süleyman Özyalçın. With the support of all of them, I tried to explain the place and importance of Ozone and Neural Therapy in Algology to all my patients and colleagues. I have always continued my struggle without forgetting the motto that 'pain is not a destiny and that no one should live in pain.'

In the light of these thoughts, I present below the contributions of my friend Hüseyin Nazlıkul, who did not spare his support in the preparation of this book along with all his colleagues.

The concept of a healthy person at the beginning of the 20th century turned into the health of organs by the middle of the century. Towards the end of the century, the health of the tissue began to be discussed, and at the end of the century, and at the beginning of the 21st century, finally health to the cell began to be discussed. Modern medicine has started to talk about the health of genes nowadays. Parameters such as laboratory tests, ultrasound, magnetic resonance imaging, computerized tomography are evaluated, but the human being is not considered as a whole in these examinations. A person can only cope with daily tools, the clothes she/he wears, the water she/he drinks, the environment she/he lives in, the food she/he eats, quality sleep, a balanced physical activity, and balancing daily stress. In order not to get sick, she/he needs to take care of his body, so she/he can be healthy as a whole. The main goal of medicine should be to heal the patients, in other words, to relieve the symptoms of the patients, to eliminate the factors that cause the diseases, and to provide a complete cure by performing preventive medicine, right..

In the perspective of neural therapy, the body is not viewed as an organism made up of individual organs. Because, in the integrity and regulation approach, besides the individual organs being trouble-free, their relationship with each other, the energy of the body, and the psychological and social status of the person are also important.

Therefore, on the basis of this approach, the connective tissue that forms the main axis, the Autonomic Nervous System that regulates all the functions of the body, or synonymously the Vegetative Nervous System (VSS), are evaluated as a whole and the diagnosis is made in this context and the treatment is provided..

Just as man is not a machine, he is never the sum or the whole of human organs. Because the integrity and regulation approach means the evaluation of the body's energetic, psychological, social and societal status, as well as the individual organs remain as trouble-free. Therefore, the main axis in the regulation medical approach is to evaluate the true functionality of the connective tissue and V5S in integrity, and to diagnose and treat it in this context. The name of the system that will root the bond between the systems that will provide this integrity and give health to the individual is neural therapy. In order to be successful in treatment, it carries the morphological point of view, physical and chemical parameters. However, regulation integrity and perspective should also be included in the event. The functional perspective in question should also include energy and kibernetic status. The main condition for successful treatment is the correct diagnosis. Diagnosis should be personal and the temporal relationship of the changes of individuals should be taken into consideration. No patient is the same as another, and although the diagnoses made are similar, the manifestation of symptoms can be different in progress. For this reason, we take a holistic approach for sustaining the full and permanent healthy status of patients rather than dealing with specific symptoms and diseases.

In the light of these holistic approaches, I believe that we should not forget the place of ozone. I believe that ozone should be applied in medicine since the day I felt exhausted from fatigue because of 500 IU/l AST levels before the day I have gottten well with major autohemotherapy.

As a physician who mostly applies ozone in the treatment of interventional pain, as in all other fields, I wholeheartedly believe that all my colleagues should be familiar with this treatment.

Best regards.

Prof. Dr. C. Avni BABACAN
Editor

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com